Menu
AKTUALNOŚCI

Konsolidacja i porządki w Grupie BEST

  • Grupa BEST zwiększyła udział w funduszu sekurytyzacyjnym BEST II NSFIZ z dotychczasowych 17% do 100%.
  • Spółka planuje umorzenie większości z posiadanych akcji własnych.

Grupa BEST, jedna z czołowych firm na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, sfinalizowała przejęcie BEST II NSFIZ, zwiększając udział w tym funduszu z 17% do 100%.

 

BEST II NSFIZ to jeden z większych polskich funduszy sekurytyzacyjnych, czyli inwestujących w pakiety wierzytelności. Fundusz ten został utworzony w 2008 r. i reinwestował dotychczas wszystkie zyski. Łączna wartość nominalna portfeli wierzytelności należących do BEST II NSFIZ wynosi około 2,1 mld zł. Wartość aktywów netto tego funduszu wg najnowszej wyceny (tj. na dzień 31 października br.) wynosi natomiast 95,5 mln zł. Łączna cena za nabyte 83% certyfikatów BEST II NSFIZ została więc ustalona na ok. 79,2 mln zł.

 

– Przejmując BEST II NSFIZ de facto przejęliśmy portfele wierzytelności generujące stabilne przepływy pieniężne. Jest to transakcja o niskim stopniu ryzyka, ponieważ bardzo dobrze znamy portfele należące do tego funduszu. Objęcie pełnej kontroli nad BEST II NSFIZ znacząco zwiększa aktywa Grupy, pokaże rzeczywistą skalę naszej działalności, a korzyści płynące z zarządzania wierzytelnościami należącymi do funduszu będą teraz w całości trafiać do Grupy BEST. Zwiększy się także przejrzystość naszych sprawozdań finansowych – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

Grupa BEST posiada obecnie 100% certyfikatów inwestycyjnych BEST I NSFIZ oraz BEST II NSFIZ (obydwa fundusze objęte będą zatem konsolidacją pełną), a jej udział w BEST III NSFIZ wynosi 50% (konsolidacja metodą praw własności). Wszystkie trzy fundusze zarządzane są przez BEST TFI, a BEST S.A. zajmuje się obsługą należących do nich portfeli wierzytelności.

 

Zarząd i kluczowi akcjonariusze BEST zamierzają w najbliższym czasie również uporządkować kwestię 650.000 akcji własnych Spółki. Stanowią one 11,11% kapitału zakładowego. BEST nabył te akcje w wyniku przekształceń dokonanych w 2006 r. (połączenie z Trzecim Polskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o.). Na 16 grudnia br. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zdecyduje o umorzeniu większości z tych akcji. Pozostała część (13.304 akcje) zostanie natomiast wykorzystana w ramach realizowanego w Spółce programu motywacyjnego.

 

Teoretycznie Spółka mogłaby w przyszłości sprzedać pakiet akcji własnych, pozyskać w ten sposób dodatkowe środki na rozwój i jednocześnie zwiększyć free float, czyli liczbę akcji w wolnym obrocie. Zdecydowaliśmy się jednak na umorzenie tych akcji, z dwóch powodów. Po pierwsze, przy obecnym bardzo niskim wskaźniku zadłużenia Grupy BEST, realizowany program emisji obligacji jest najbardziej efektywnym sposobem finansowania dalszego rozwoju. Po drugie, ze względów podatkowych, ewentualna emisja nowych akcji będzie korzystniejszym rozwiązaniem dla Spółki niż sprzedaż istniejących akcji własnych – wyjaśnił Krzysztof Borusowski.

 

Po umorzeniu akcji własnych, kapitał zakładowy BEST będzie się dzielić na 5.213.305 akcji.

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

BEST TFI zarządza obecnie trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,7 mld zł (stan na koniec września 2014 r.).

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

 

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

WSTECZ