Menu
AKTUALNOŚCI

Największe w historii spłaty i inwestycje w nowe portfele wierzytelności w 2016 roku

W 2016 roku Grupa odnotowała największe w historii spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności i inwestycje w nowe portfele wierzytelności.

  

Jak wynika z raportu opublikowanego przez BEST, w ubiegłym roku spłaty należne Grupie sięgnęły 180 mln zł wobec 139 mln zł w 2015 roku, co oznacza wzrost o 30% r/r. Przez cały 2016 rok Grupa przeznaczyła na inwestycje w nowe portfele wierzytelności 258,3 mln zł, pozyskując dzięki temu portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2,3 mld zł – to jest trzykrotnie więcej niż w 2015 roku. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii zakładającej systematyczne zwiększanie udziału rynkowego, Grupa posiada obecnie blisko 20-procentowy udział w polskim rynku wierzytelności. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość nominalna zarządzanych przez Grupę wierzytelności wyniosła 12,8 mld zł, co plasuje BEST wśród liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce.

 

Przychody z działalności operacyjnej Grupy wyniosły w 2016 roku 210,3 mln zł, a zysk netto 38,8 mln zł. Słabszy wynik finansowy wypracowany przez Grupę BEST rok do roku był spowodowany przede wszystkim decyzją o dokonaniu odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w Kredyt Inkaso w wysokości 69,3 mln zł. Bez dokonania odpisu, zysk netto w 2016 roku wyniósłby 108 mln zł wobec 82,2 mln zł w 2015 roku, co oznaczałoby wzrost o 31% r/r.

 

Zysk z działalności operacyjnej w 2016 roku wzrósł do poziomu 133,6 mln zł wobec 88,2 mln zł w roku poprzednim, wskutek zwiększenia skali działalności oraz wdrożenia usprawnień technologicznych i operacyjnych.

 

- Za nami udany rok. Zarówno pod względem finansowym, jak i operacyjnym Grupa znajduje się obecnie w bardzo dobrej kondycji. Cieszy nas przede wszystkim rekordowo wysoki wzrost spłat z zarządzanych portfeli wierzytelności, który pozwolił nam na wypracowanie w 2016 roku łącznych przychodów operacyjnych na poziomie 210,3 mln zł, a więc blisko 50% wyższych niż przed rokiem. Na uwagę zasługuje także rekordowo wysoki wzrost inwestycji  w nowe portfele wierzytelności. W ubiegłym roku nabyliśmy 18 portfeli o łącznej wartości nominalnej 2,3 mld zł. Mimo niezrealizowania zapowiadanego na początku ubiegłego roku połączenia z Kredyt Inkaso, udowodniliśmy, że potrafimy stawiać przed sobą ambitne cele i konsekwentnie je realizować – mówi Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A.

 

- W grudniu z sukcesem przeprowadziliśmy migrację danych i wdrożenie naszego autorskiego system operacyjnego SIGMA wspierającego proces zarządzania wierzytelnościami w całej Grupie i ostatecznie przyjęliśmy go do używania od stycznia 2017 roku. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych oferowanych przez SIGMĘ znacząco poprawimy naszą efektywność operacyjną, co pozwoli nam na dalsze zwiększanie skali działalności. Nie ulega wątpliwości, że nie tylko pod względem operacyjnym i finansowym, ale też technologicznym jesteśmy przygotowani do dalszego dynamicznego rozwoju Grupy nie tylko w Polsce, ale także za granicą - dodaje Krzysztof Borusowski.

WSTECZ