Menu
AKTUALNOŚCI

Obligacje BEST dostępne dla posiadaczy rachunków inwestycyjnych w dowolnym domu maklerskim

Zapisy na obligacje BEST serii K2 będą przyjmowane od inwestorów, którzy posiadają rachunek inwestycyjny w dowolnym domu maklerskim, a nie – jak dotychczas – tylko w Domu Maklerskim mBanku. Okres subskrypcji zostaje wydłużony o 3 dni, natomiast przewidywany dzień emisji, a więc i okresy odsetkowe, pozostają bez zmian. 

 

Zarząd BEST, jednej z wiodących firm z branży windykacyjnej w Polsce, podjął decyzję o zmianie zasad przyjmowania zapisów na obligacje serii K2 w ramach drugiej oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych. Zmiana polega na tym, że umożliwia się przyjmowanie zapisów od inwestorów, którzy posiadają rachunek inwestycyjny w dowolnym domu maklerskim. Nie jest zatem wymagane posiadanie rachunku w Domu Maklerskim mBanku, pełniącym rolę Oferującego, jak było do tej pory. Spółka zdecydowała również o wydłużeniu o trzy dni, do 17 października, okresu przyjmowania zapisów.

 

– Obserwujemy duże zainteresowanie oferowanymi przez nas obligacjami serii K2 o stałym oprocentowaniu, które wynosi 6% w skali roku. Świadczą o tym liczne zapytania od potencjalnych inwestorów. W kontaktach telefonicznych oraz podczas czatu inwestorskiego, jaki zorganizowaliśmy w ubiegłym tygodniu, inwestorzy sygnalizowali nam, że konieczność posiadania rachunku w domu maklerskim, który przyjmuje zapisy, może stanowić pewną niedogodność. Dotyczy to w szczególności tych inwestorów, którzy posiadają już rachunek, a niekiedy nawet kilka rachunków inwestycyjnych, w innych domach maklerskich. Dlatego też, w uzgodnieniu z Oferującym, wprowadzamy nowe możliwości składania zapisów – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

W związku z wydłużeniem okresu zapisów do 17 października, planowany termin przydziału obligacji został przesunięty na 20 października. Nie zmienia się natomiast przewidywany dzień emisji, określony na 30 października br. Przedłużenie subskrypcji nie powoduje zatem przesunięcia okresów odsetkowych określonych w Ostatecznych Warunkach Emisji.

 

Oferowane obecnie obligacje serii K2 są obligacjami 4-letnimi, oprocentowanymi według stałej stopy procentowej w wysokości 6% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Oferta obejmuje 500.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość emisji może zatem wynieść 50 mln zł.

 

Spółka planuje wprowadzenie oferowanych obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Przewidywany termin debiutu na Catalyst to 13 listopada br.

 

Aktualny harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii K2:

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów ("Dzień Subskrypcji"):

1 października 2014 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów:

17 października 2014 r.

Termin przydziału:

20 października 2014 r.

Przewidywany Dzień Emisji:

30 października 2014 r.

Przewidywany termin opublikowania wyników Oferty:

do 25 października 2014 r.

Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu:

13 listopada 2014 r.

 

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

BEST TFI zarządza obecnie trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,2 mld zł (stan na koniec czerwca 2014 r.).

 

 

 

***

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

 

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

WSTECZ