Menu
AKTUALNOŚCI

Obligacje BEST serii K2 trafią do portfeli 975 inwestorów

Zarząd BEST dokonał przydziału obligacji detalicznych serii K2. Zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach subskrypcji zostały zredukowane średnio o 23,4%.

 

W ramach drugiej oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych, BEST zaoferował 500.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 50 mln zł. Zapisy były przyjmowane od 1 do 17 października. W tym czasie prawidłowe zapisy złożyło 977 inwestorów na łącznie 529.060 obligacji. W związku z tym, że 16 października przekroczona została liczba dostępnych obligacji, zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach, tj. 16 i 17 października, zostały proporcjonalnie zredukowane. Średnia stopa redukcji wyniosła 23,4%.

 

Ostatecznie obligacje serii K2 zostały przydzielone 975 inwestorom. Spółka planuje wprowadzenie oferowanych papierów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Przewidywany termin debiutu obligacji serii K2 na Catalyst to 13 listopada 2014 r.

 

Obligacje serii K2 są obligacjami 4-letnimi, oprocentowanymi według stałej stopy 6% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

 

– Zgodnie z zapowiedziami, pozyskane środki przeznaczymy na dalszy rozwój naszej Grupy, w szczególności na zwiększenie udziału w funduszu BEST II NSFIZ z obecnych 17% do 100%. Po sfinalizowaniu transakcji fundusz ten zostanie objęty pełną konsolidacją, wzrośnie wartość aktywów Grupy BEST oraz przejrzystość naszych sprawozdań finansowych, gdyż prezentowane w nich wyniki będą odzwierciedlać rzeczywistą skalę naszej działalności – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

BEST II NSFIZ jest jednym z trzech funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BEST TFI, a BEST S.A. zajmuje się obsługą portfeli wierzytelności należących do tych funduszy. Udziały Grupy BEST w funduszach BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ i BEST III NSFIZ wynoszą obecnie odpowiednio 100%, 17% i 50%.

 

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

BEST TFI zarządza obecnie trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,2 mld zł (stan na koniec czerwca 2014 r.).

 

***

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

 

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

WSTECZ