Menu
AKTUALNOŚCI

Obligacje BEST serii K3 zostały przydzielone

We wtorek, 24 lutego, BEST dokonał przydziału obligacji serii K3 – trafią one do portfeli 563 inwestorów.

 

W ramach trzeciej oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych, BEST zaoferował 350.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł. Zapisy były przyjmowane od 9 do 20 lutego. W tym czasie prawidłowe zapisy złożyło 564 inwestorów na łącznie 353.190 obligacji. W związku z tym, że ostatniego dnia zapisów (20 lutego) doszło do przekroczenia liczby dostępnych obligacji, zapisy złożone tego dnia zostały proporcjonalnie zredukowane (średnia stopa redukcji wyniosła 1,86%). Ostatecznie obligacje przydzielono 563 inwestorom.

 

Obligacje serii K3 są obligacjami 4-letnimi, oprocentowanymi według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,3% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

 

– Ustalając parametry emisji obligacji serii K3 staraliśmy się z jednej strony zapewnić Spółce finansowanie na jak najlepszych warunkach, a zarazem zaoferować inwestorom atrakcyjną alternatywę w porównaniu chociażby z lokatami bankowymi. Biorąc pod uwagę utrzymujące się duże zainteresowanie obligacjami naszej spółki, mogę stwierdzić, że udało nam się doskonale połączyć potrzeby BEST i oczekiwania inwestorów – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST. – To dobry prognostyk przed kolejnymi planowanymi emisjami. Obecnie trwa oferta obligacji serii K4 skierowana do inwestorów instytucjonalnych i jeśli ona również zakończy się sukcesem, to łączna wartość nominalna emisji obligacji wyemitowanych w ramach publicznego programu wyniesie 150 mln zł. W niespełna rok po zatwierdzeniu prospektu przez KNF, osiągniemy zatem półmetek programu. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, planujemy zrealizować program w całości, a więc do kwoty 300 mln zł – dodał Krzysztof Borusowski.

 

Wspomniane obligacje serii K4 to papiery 5-letnie, oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M + 3,5% w skali roku. Wartość oferty wynosi 20 mln zł. Obecnie trwa budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, a zapisy będą przyjmowane 6 marca. W przypadku powodzenia oferty, BEST przewiduje, że obligacje serii K4 zadebiutują na Catalyst w tym samym dniu co seria K3, czyli 20 marca.

 

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,8 mld zł (stan na koniec 2014 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

 

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

WSTECZ