Menu
AKTUALNOŚCI

Obligacje BEST serii R1 trafią do portfeli 488 inwestorów

27 października BEST przydzielił 4,5-letnie obligacje serii R1 o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. W okresie od 10 do 26 października inwestorzy złożyli zapisy opiewające łącznie na około 52 mln zł, w związku z czym zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach subskrypcji zostały zredukowane średnio o 80,77%.

 

Oferta obligacji serii R1 była pierwszą emisją przeprowadzoną przez BEST w ramach drugiego programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Oferta ta skierowana była do inwestorów detalicznych i obejmowała 500.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł.

 

Zapisy na obligacje serii R1 przyjmowane były od 10 do 26 października. W tym okresie 488 inwestorów złożyło zapisy łącznie na 519.997 obligacji. Ostatecznie obligacje zostały przydzielone 488 inwestorom, a zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach subskrypcji (25 i 26 października) zostały zredukowane średnio o 80,77%.

 

Obligacje BEST serii R1 to 4,5-letnie dłużne papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu, równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co stanowi około 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Oprocentowanie naliczane jest już od pierwszego dnia subskrypcji, a odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące, począwszy od 20 stycznia 2017 r.

 

Funkcję globalnego koordynatora oraz oferującego w ramach drugiego programu emisji obligacji BEST pełni Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Zamiarem Spółki jest, aby wszystkie obligacje emitowane w ramach programu zostały wprowadzone do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Przewidywany termin dopuszczenia do obrotu obligacji serii R1 to 16 listopada br.

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami sekurytyzacyjnymi o łącznej wartości aktywów netto 640 mln zł (stan na 30 czerwca 2016 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ok. 11 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.).

 

W 2015 r. Grupa BEST wypracowała ponad 82 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych przekraczających 140 mln zł.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

 

***

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). 

WSTECZ