Menu
AKTUALNOŚCI

Obligacje BEST serii R2 już przydzielone inwestorom

BEST przydzielił inwestorom obligacje serii R2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Trafią one do portfeli 359 inwestorów. Spółka przyspieszyła termin przydziału z 31 stycznia na 18 stycznia z uwagi na szybsze zakończenie zapisów.

 

W związku z bardzo dużym popytem na oferowane przez BEST obligacje serii R2, zapisy przyjmowane były tylko przez dwa dni, tj. 16 i 17 stycznia br., podczas gdy pierwotnie zapisy miały zakończyć się 30 stycznia. Już pierwszego dnia subskrypcji inwestorzy zapisali się na większą liczbę obligacji, niż oferowała Spółka.

 

Zapisy złożone przez inwestorów w poniedziałek i wtorek opiewały łącznie na ponad 48,8 mln zł. Zgodnie z ostatecznymi warunkami emisji, wszystkie zapisy zostały proporcjonalnie zredukowane, a średnia stopa redukcji wyniosła 38,6%.

 

Po raz kolejny popyt inwestorów na obligacje BEST był tak duży, że zapisy zakończyliśmy przed terminem. Dziękuję za zaufanie inwestorów, którzy doceniają wiarygodność Grupy BEST. W ramach naszego programu emisji obligacji nadal możemy wyemitować papiery o wartości 120 mln zł. Inwestorzy, którzy nie zdążyli zapisać się na obligacje BEST serii R2 będą mieli już wkrótce kolejną okazję by zarabiać razem z nami – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

BEST zaoferował inwestorom 300.000 obligacji serii R2 o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Są to obligacje 4,5-letnie (z terminem wykupu w sierpniu 2021 r.) o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co daje ponad 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym.

 

Oferującym obligacje BEST w ramach obecnie realizowanego drugiego programu publicznych emisji obligacji jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Spółka planuje, że wszystkie obligacje oferowane w ramach programu będą sukcesywnie wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst.

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami sekurytyzacyjnymi o łącznej wartości aktywów netto ok. 680 mln zł (stan na 30 września 2016 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 11 mld zł (stan na 30 września 2016 r.).

 

W 2015 r. Grupa BEST wypracowała ponad 82 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych przekraczających 140 mln zł.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

 

***

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).

WSTECZ