Menu
AKTUALNOŚCI

Obligacje BEST serii R3 dla 645 inwestorów

BEST przydzielił obligacje serii R3 o łącznej wartości 60 mln zł. Trafią one do portfeli 645 inwestorów. W związku z bardzo dużym popytem na papiery dłużne oferowane przez Spółkę, okres przyjmowania zapisów został skrócony do dwóch dni, a wszystkie zapisy zostały zredukowane średnio o 28,57%.

 

Zapisy na obligacje BEST serii R3 były przyjmowane tylko przez dwa dni, 2 i 3 marca, choć pierwotnie miały zakończyć się 16 marca. Jednak już pierwszego dnia subskrypcji inwestorzy zapisali się na większą liczbę obligacji niż oferowała Spółka. Zapisy złożone 2 i 3 marca opiewały łącznie na ok. 84 mln zł. Zgodnie z ostatecznymi warunkami emisji, wszystkie zapisy zostały proporcjonalnie zredukowane, a średnia stopa redukcji wyniosła 28,57%.

 

W związku z wcześniejszym zakończeniem zapisów, BEST przyspieszył również termin przydziału obligacji z 17 marca na 6 marca. Obligacje serii R3 zostały przydzielone 645 inwestorom.

 

– Bardzo duży popyt na obligacje BEST odbieramy jako dowód zaufania inwestorów dla naszej Spółki i naszej strategii. Jest to dla nas również bardzo ważny i optymistyczny sygnał, że możemy planować kolejne emisje obligacji jako formę finansowania dalszego rozwoju Grupy BEST. W ramach obecnego programu emisji obligacji możemy jeszcze zaoferować papiery dłużne o wartości 60 mln zł i zgodnie z zapowiedziami zamierzamy zrealizować program w całości – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

BEST zaoferował inwestorom 600.000 obligacji serii R3 o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł. Są to obligacje 4,5-letnie (z terminem wykupu we wrześniu 2021 r.) o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co daje ponad 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym.

 

Aby ułatwić inwestorom udział w ofercie obligacji BEST serii R3, stworzone zostało konsorcjum dystrybucyjne domów maklerskich przyjmujących zapisy. Zapisy na obligacje Spółki można było składać w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego, który pełni funkcję oferującego w ramach obecnego programu emisji obligacji BEST, a także w Biurze Maklerskim Alior Banku oraz Domu Maklerskim Banku Handlowego. Łącznie to blisko 250 placówek na terenie całego kraju.

 

Obligacje serii R3, podobnie jak wszystkie obligacje oferowane w ramach publicznego programu emisji obligacji BEST, zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst.

 

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami sekurytyzacyjnymi o łącznej wartości aktywów netto ok. 680 mln zł (stan na 30 września 2016 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 11 mld zł (stan na 30 września 2016 r.).

W 2015 r. Grupa BEST wypracowała ponad 82 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych przekraczających 140 mln zł.

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

 

***

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).

WSTECZ