Menu
AKTUALNOŚCI

Obligacje BEST serii T1 dla 650 inwestorów

 

BEST przydzielił obligacje serii T1 o łącznej wartości nominalnej ok. 55,8 mln zł. Trafią one do portfeli 650 inwestorów.

 

W ramach obecnej emisji BEST zaoferował inwestorom do 600.000 obligacji serii T1 o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej do 60 mln zł. W  terminie subskrypcji, od 16 do 29 listopada, inwestorzy złożyli zapisy na 557.763 obligacje i taka ich liczba została ostatecznie przydzielona przez Spółkę. Obligacje serii T1 trafią do portfeli 650 inwestorów.

 

– Ustalając parametry emisji obligacji zawsze staramy się pogodzić oczekiwania inwestorów, którzy szukają atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych, z najlepszym interesem Spółki, którego elementem jest pozyskanie finansowania na optymalnych warunkach. Inwestorzy objęli niemal całą oferowaną pulę, co uznajemy za bardzo dobry wynik, zważywszy że publiczna oferta obligacji BEST zbiegła się w czasie z dużymi ofertami innych emitentów – podsumował Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A.

 

Obligacje BEST serii T1 to papiery dłużne o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,4%, co daje nieco ponad 5,1% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Termin wykupu przypada za 4 lata i 3 kwartały (we wrześniu 2022 r.). Obligacje serii T1, podobnie jak wszystkie serie oferowane przez Spółkę w ramach publicznych programów emisji obligacji, zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst. Przewidywany termin dopuszczenia do obrotu obligacji serii T1 to 21 grudnia br.

 

Emisja obligacji serii T1 jest pierwszą przeprowadzoną przez BEST w ramach trzeciego publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 350 mln zł. W latach 2014-2017 Spółka przeprowadziła dwa programy o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł.

 

Współorganizatorami oraz oferującymi obligacje BEST w ramach obecnego programu są: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (pełniący również funkcję globalnego koordynatora) oraz Biuro Maklerskie Alior Bank.

 

 

***

Podstawowe informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych.

 

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi 15 mld zł (stan na 30 września 2017 r.). W okresie trzech kwartałów 2017 r. Grupa BEST wypracowała ponad 46,3 mln zł zysku netto oraz ponad 120 mln zł pełnej EBITDA gotówkowej przy przychodach operacyjnych przekraczających 154 mln zł.

 

***

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

***

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 października 2017 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronach internetowych Oferujących (www.dm.pkobp.pl oraz www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie).

WSTECZ