Menu
AKTUALNOŚCI

Obligacje detaliczne BEST na Catalyst

Do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW trafi 450.000 obligacji serii K1 o wartości nominalnej 100 zł każda, które zostały zaoferowane inwestorom w ofercie publicznej na początku kwietnia. Obligacje te są papierami 4-letnimi, oprocentowanymi według stopy zmiennej, w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 3,8%. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie obligacji serii K1 wynosi 6,52% (w skali roku). Odsetki będą wypłacane co kwartał.

 

Publiczna oferta obligacji serii K1 była pierwszą emisją przeprowadzoną przez BEST w ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł. Była to także pierwsza w historii spółki emisja skierowana do inwestorów detalicznych.

 

Popyt na obligacje serii K1 przekroczył dostępną pulę o wartości 45 mln zł już w czwartym dniu zapisów, w związku z czym pierwotne terminy subskrypcji zostały skrócone o tydzień, a zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach zostały zredukowane o 78%. Ostatecznie obligacje serii K1 przydzielono 978 inwestorom.

 

mBank, który (wraz z Domem Maklerskim mBanku) pełni rolę oferującego w ramach publicznego programu emisji obligacji BEST, będzie również pełnić funkcję animatora rynku dla obligacji serii K1.

 

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r. oraz Ostateczne Warunki emisji obligacji. Prospekt Podstawowy oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów. Czynniki ryzyka związane z nabywaniem obligacji zostały opisane w Prospekcie Podstawowym.

WSTECZ