Menu
AKTUALNOŚCI

Pierwsze półrocze w Grupie BEST pod znakiem wzrostów

 

  • O ponad 50% wzrosły przychody operacyjne Grupy BEST w I półroczu 2015 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Spółki wzrósł natomiast o 34% rok do roku.
  • W środę BEST przydzielił inwestorom obligacje serii L1. Z emisji pozyskał 60 mln zł.

 

II kwartał 2015 r. był kolejnym z rzędu, w którym Grupa BEST – jeden z liderów krajowego rynku windykacji – zanotowała dynamiczny wzrost wyników finansowych. Skonsolidowane przychody operacyjne w tym okresie wyniosły prawie 46 mln zł, o 45% więcej w porównaniu z II kwartałem 2014 r. Zysk netto przypisany Akcjonariuszom BEST za II kwartał br. sięgnął natomiast 24 mln zł, co stanowi 27-proc. wzrost rok do roku.

 

Narastająco w całym I półroczu 2015 r. przychody operacyjne Grupy BEST sięgnęły blisko 80 mln zł i były o 52% wyższe w porównaniu z pierwszą połową ubiegłego roku. Zysk netto przypisany Akcjonariuszom BEST za pierwsze 6 miesięcy 2015 r. wyniósł niemal 38 mln zł, co oznacza wzrost o 34%.

 

– W tegorocznych wynikach finansowych Grupy BEST widać pozytywne efekty naszych wcześniejszych inwestycji, w tym przede wszystkim przejęcia pełnej kontroli nad funduszem BEST II NSFIZ w IV kwartale 2014 r. Przychody i koszty tego funduszu prezentowane są obecnie w całości w sprawozdaniach finansowych Grupy BEST. Przekłada się to na dynamiczny wzrost wyników notowanych w tym roku przez naszą Grupę – skomentował Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

W tym roku Grupa BEST jest ponadto aktywniejsza na rynku obrotu wierzytelnościami. Za pośrednictwem należących do Grupy funduszy inwestycyjnych w I półroczu br. nabyła portfele wierzytelności nieregularnych o łącznej wartości nominalnej ponad 431 mln zł, inwestując w ich zakup prawie 65 mln zł. Efektem działalności inwestycyjnej jest systematyczny wzrost przychodów, w szczególności dynamiczny wzrost spłat wierzytelności.

 

Mimo znaczących inwestycji, które są finansowane głównie poprzez emisję obligacji, wskaźnik zadłużenia Grupy BEST, liczony jako relacja długu netto do kapitałów własnych, utrzymuje się na niskim poziomie. Na koniec I półrocza 2015 r. wyniósł on 0,85, podczas gdy dopuszczalna wartość tego wskaźnika określona w warunkach emisji wyemitowanych obligacji wynosi od 2,0 do 2,5.

 

Oznacza to, że Grupa BEST ma wciąż duży potencjał finansowania dłużnego i możliwości inwestycyjne. Spółka właśnie przeprowadziła emisję obligacji serii L1 skierowaną do inwestorów instytucjonalnych o wartości 60 mln zł. W środę, 26 sierpnia, nastąpił przydział tych obligacji. Emisja obligacji serii L1 była piątą emisją zrealizowaną przez BEST w ramach uruchomionego w 2014 r. publicznego programu o wartości do 300 mln zł. W ramach tego programu Spółka może jeszcze wyemitować obligacje o wartości do 90 mln zł.

*Zysk netto przypisany Akcjonariuszom BEST;

Zgodnie z warunkami obligacji wyemitowanych przez BEST, maksymalna wartość wskaźnika zadłużenia (dług netto / kapitały własne) może wynieść od 2,0 do 2,5.

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 9,6 mld zł (stan na koniec I półrocza 2015 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN.

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

WSTECZ