Firma BEST S.A. może kontaktować się z Tobą w imieniu instytucji, w której masz zaległości finansowe (np. w imieniu banku lub operatora telefonicznego) lub w imieniu instytucji, do której Twoje zobowiązania zostały sprzedane (np. w imieniu BEST I NSFIZ).

W przypadku, gdy Klient nie wywiązuje się z warunków umowy, Wierzyciel ma prawo przekazać obsługę sprawy innej firmie lub dokonać sprzedaży wierzytelności.

Każdorazowo potwierdzamy tożsamość rozmówcy, aby chronić dane osobowe naszych Klientów i tylko osobom uprawnionym udzielać informacji o zadłużeniu.

Firma BEST S.A. działa zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Windykacyjnych, które odnoszą się m.in. do częstotliwości kontaktów z Dłużnikami. Utrzymanie stałego kontaktu jest niezwykle ważne – dzięki temu masz wpływ na przebieg obsługi swojej sprawy i jesteś informowany na bieżąco o podejmowaniu kolejnych działań. Podczas każdej rozmowy pomagamy znaleźć najlepsze wyjście z Twojej obecnej sytuacji.

Możesz się z nami skontaktować telefonicznie, mailowo bądź listownie. Wszystkie kanały kontaktu z BEST S.A. znajdują się w zakładce KONTAKT.

Mamy w ofercie wiele produktów restrukturyzacyjnych ułatwiających spłatę zadłużenia. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pisemnie (listem lub mailem), aby ustalić najbardziej dogodną dla Ciebie formę spłaty długu.

Tak. Podpisaną umowę należy odesłać w załączonej kopercie zwrotnej w wyznaczonym terminie. Jest to podstawowy dokument potwierdzający kontynuowanie obsługi sprawy na drodze polubownej.

W każdej chwili możesz zamknąć sprawę, spłacając całość zadłużenia. W tym celu skontaktuj się telefonicznie z konsultantem BEST S.A., aby uzyskać informację o dokładnej kwocie pozostałej do spłaty.

Jesteś członkiem najbliższej rodziny zmarłego, więc znajdujesz się w kręgu spadkobierców ustawowych. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 922 § 1 i następne), zarówno prawa, jak i obowiązki majątkowe zmarłego (w tym również zobowiązania finansowe) przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców.

BEST S.A. współpracuje z największymi na rynku Biurami Informacji Gospodarczej. Wpis taki może skutkować trudnościami w zawieraniu umów (także ratalnych) z operatorami telewizyjnymi, komórkowymi, bankami i innymi instytucjami.

BEST S.A. nie wpisuje swoich Klientów do Biura Informacji Kredytowej. Aby zaktualizować swój status w BIK-u, należy dokonać spłaty zadłużenia oraz przekazać tę informację instytucji, która dokonała wpisu. 

BIK to skrót od Biura Informacji Kredytowej, z którego korzystają banki. BIG to skrót od Biura Informacji Gospodarczej, z którego korzystają nie tylko banki, ale też inne instytucje i przedsiębiorstwa.

Tak, w przypadku braku terminowych spłat naliczane są odsetki umowne za opóźnienie w spłacie zadłużenia (potocznie zwane "odsetkami karnymi").

Umorzenie egzekucji komorniczej nie oznacza umorzenia długu. Po umorzeniu egzekucji wierzyciel może ponownie skierować sprawę do komornika. W tym czasie zadłużenie może wzrastać z tytułu naliczania odsetek umownych. Dlatego nie czekaj - skontaktuj się z Konsultantem BEST S.A. i zapytaj o formy spłaty, jakie możemy Ci zaoferować.

W takiej sytuacji najlepiej jest niezwłocznie skontaktować się z BEST S.A. celem ewentualnego wstrzymania procesu sądowego. Możliwe jest to pod warunkiem ustalenia warunków spłaty zadłużenia.

W takiej sytuacji najlepiej jest niezwłocznie skontaktować się z kancelarią komorniczą, aby ustalić warunki spłaty zadłużenia.

Dane wrażliwe to grupa szczególnie chronionych danych osobowych, do których należą przede wszystkim dane dotyczące stanu zdrowia, nałogów oraz wyznań religijnych. BEST S.A. nie jest podmiotem uprawnionym do przetwarzania tego typu danych.

W tej sytuacji fakt wyłudzenia kredytu należy niezwłocznie zgłosić na policję lub do prokuratury oraz skontaktować się z Konsultantem BEST S.A.

W tym celu należy wysłać do firmy BEST S.A. podpisane pełnomocnictwo upoważniające osobę trzecią do kontaktu w Twojej sprawie. Wzór takiego pisma znajduje się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Wszystkie rozmowy prowadzone z pracownikami firmy BEST S.A. są nagrywane i przetwarzane na podstawie prawa telekomunikacyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa naszym Klientom.

BEST S.A. przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie umowy z wierzycielem w celu prowadzenia działań windykacyjnych. Dzięki temu możemy między innymi potwierdzić tożsamość rozmówcy, co wyklucza ryzyko udzielenia informacji o Twoim zadłużeniu osobom trzecim. 

Firma BEST S.A. nie nalicza do zadłużenia żadnych dodatkowych kosztów wynikających z prowadzonych działań windykacyjnych.

Przysługuje Ci prawo do wniesienia reklamacji, która może zostać złożona:

  • pisemnie – osobiście w każdej placówce BEST S.A. wskazanej na stronie internetowej www.best.com.pl lub w postaci reklamacji wysłanej na adres korespondencyjny BEST S.A. ul. Stoczniowa 2, 82-300 Elbląg;
  • ustnie - osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w placówce BEST S.A.  wskazanej na stronie internetowej www.best.com.pl;
  • elektronicznie - za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: korespondencja@best.com.pl.

W przypadku reklamacji dotyczącej usługi finansowej, reklamacja może być złożona telefonicznie pod numerem +48 (58) 769-92-00. W przypadku takiej usługi odpowiedź na reklamację udzielana jest na piśmie, a gdy w jej treści Klient złoży taki wniosek, drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

Jednocześnie informujemy, iż na mocy ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r. (tj. z dnia 8 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 892, z późn. zm.), Spółka jest obowiązana do udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia takiego postępowania na wniosek konsumenta jest Rzecznik Finansowy (https://rf.gov.pl/).

Każda reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające weryfikację Klienta składającego reklamację, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę firmy, PESEL lub REGON, adres zamieszkania/siedziby oraz szczegółowy opis przedmiotu reklamacji.

Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie nie dłuższym niż 60 dni.

Jednocześnie informujemy, iż na mocy ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r. (tj. z dnia 8 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 892, z późn. zm.), Spółka jest obowiązana do udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia takiego postępowania na wniosek konsumenta jest Rzecznik Finansowy (https://rf.gov.pl/).