Zasobem BEST S.A. jest wiedza i profesjonalizm

Podstawą działania - normy prawa i etyki

Celem - budowanie zaufania i skuteczność

 

Misją BEST S.A. jest propagowanie tradycyjnie pojętej rzetelności kupieckiej.

Gospodarka może rozwijać się tylko w klimacie wzajemnego zaufania pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku. Spółka, poprzez ich dyscyplinowanie i swoisty arbitraż, stara się klimat ten podtrzymywać i wzmacniać. BEST S.A. działa w oparciu o łacińską maksymę – Pacta sunt servanda.

Działamy na rynku usług finansowych, rozwiązujemy problemy braku uczciwości i terminowości rozliczeń pomiędzy stronami umów.

BEST S.A. świadczy usługi windykacyjne na najwyższym poziomie. Nieustannie modyfikowana oferta, dostosowana jest do indywidualnych potrzeb Klienta. Zorientowana na Klienta misja Spółki wyznacza jej kierunki działań, których głównym celem jest nie tylko odzyskanie wierzytelności, ale i relacji z Dłużnikami.

 

Dowiedz się więcej o naszym Kodeksie etyki   

  

Przestrzegamy Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych

 Zasady Dobrych Praktyk, to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

 

  

Jako Członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) raz w roku przechodzimy audyt etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki ZPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk. Poniższy certyfikat potwierdza, że przeszliśmy audyt z wynikiem pozytywnym. 

  

 

 

 

 

 

Uważasz, że doszło do naruszenia "Zasad Dobrych Praktyk" przez przedstawiciela BEST? Masz możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania przez Komisję Etyki ZPF:
- listownie - wysyłając go na adres biura ZPF: ul. Długie Pobrzeże 30, 80 – 888 Gdańsk
- faxem - na numer: (58) 302 92 64
- mailowo - na adres: etyka@zpf.pl