Menu
AKTUALNOŚCI

Ponad 82 mln zł zysku Grupy Kapitałowej BEST w 2015 roku

Wzrost przychodów o jedną trzecią i zysku netto o 39% odnotowany przez Grupę Kapitałową BEST w 2015 r. to kontynuacja pozytywnego trendu wzrostowego z ostatnich lat. Znacznie wzrosły przychody w kluczowym segmencie spłat wierzytelności, zaś wartość portfela zarządzanych wierzytelności przekracza już 10,6 mld zł.

 

 

Grupa BEST zamknęła kolejny rok wzrostem kluczowych wskaźników. Dwucyfrowy wzrost zanotowały przychody, zysk netto, ponad dwukrotnie więcej niż w 2014 roku wydano na zakup nowych portfeli wierzytelności, co pozwoli Grupie nadal dynamicznie się rozwijać. Zysk netto Grupy BEST wyniósł 82,2 mln zł i był o 39% wyższy niż rok wcześniej, gdy było to 59,2 mln zł. Z kolei przychody z działalności operacyjnej wzrosły o jedną trzecią - z 106,2 mln zł do 140,9 mln zł.

 

- To był dla nas bardzo udany rok. Najważniejsze wskaźniki są na rekordowych poziomach. Cieszy duży wzrost w obszarze spłat wierzytelności, a szczególnie ich dynamiczny przyrost w ostatnim kwartale. Spłaty przypisane do funduszy będących własnością BEST wzrosły r/r o 35%, do poziomu 40,6 mln zł. Dodatkowo pod koniec roku wprowadziliśmy nowe rozwiązania operacyjne, co pozwala oczekiwać dalszych wzrostów w kolejnych kwartałach - powiedział Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST.

 

W całym roku spłaty wierzytelności przyniosły Grupie 138,6 mln zł. Ich dynamiczny wzrost jest wynikiem rozwoju windykacji polubownej, a także inwestycji w nowoczesny system zarządzania. Dobiegająca końca budowa nowoczesnego systemu SIGMA wspierającego zarządzanie wierzytelnościami pochłonęła od początku 2013 roku ok. 7 mln zł. Pełne wdrożenie tego projektu pozwoli na jeszcze skuteczniejsze zarządzanie spłatami wierzytelności i dalsze powiększanie przychodów w kluczowym obszarze.

 

W całym 2015 r. Grupa BEST kupiła 15 pakietów wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 897 mln zł, wydając na ich zakup 85 mln zł - to o 110% więcej niż rok wcześniej. Ponadto za 171 mln zł nabyła 33% akcji Kredyt Inkaso S.A. Mimo tych inwestycji wskaźnik zadłużenia pozostaje na niskim poziomie - na koniec 2015 roku stosunek zadłużenia do kapitału własnego wyniósł 1,26. Po zakończeniu trwającego obecnie podwyższenia kapitału przeliczony współczynnik obniży się do poziomu około 1,0. Zwiększenie kapitałów własnych, dzięki środkom pieniężnym pozyskanym z emisji akcji dla głównych akcjonariuszy, poprawi wskaźniki zadłużenia i przełoży się na jeszcze atrakcyjniejsze warunki emisji obligacji.

 

Emisje obligacji stanowią podstawowe źródło finansowania rozwoju. W 2015 roku pozyskano w ten sposób 153,8 mln zł. Program plasowania obligacji z sukcesem jest kontynuowany w 2016 roku – w lutym w ramach emisji publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych sprzedano obligacje o wartości nominalnej 40 mln zł. W ciągu dwóch dni ponad 1000 inwestorów zgłosiło popyt na  obligacje o wartości 112 mln zł.

 

Ubiegły rok był też udany z punktu widzenia obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych. Osiemnasty rok na warszawskim parkiecie akcje spółki zakończyły ponad stuprocentowym wzrostem, podczas gdy główne indeksy warszawskiej giełdy rok zakończyły na minusie: WIG 20 tym czasie stracił 19,7%, zaś WIG 9,6%.

 

- Wzrost wartości Spółki to zawsze bardzo dobra wiadomość dla wszystkich inwestorów. Jako główni akcjonariusze właśnie zwiększamy nasze zaangażowanie obejmując akcje nowej emisji po cenie 26,78 zł, wynikającej ze sporządzonej przez PwC wyceny Spółki.  Jest to poziom prawie dwa razy wyższy od aktualnej ceny akcji na GPW, co naszym zdaniem odzwierciedla istotny potencjał inwestycyjny. Przy tej cenie akcji kapitalizacja BESTu wyniosłaby prawie 600 mln zł  - twierdzi Marek Kucner, wiceprezes zarządu.

 

 

 

***

 

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie
i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

 

Więcej informacji:

Mariusz Ilnicki

+48 668 48 36 73

mariusz.ilnicki@best.com.pl

WSTECZ