Menu
AKTUALNOŚCI

Prospekt BEST dla nowego programu emisji obligacji zatwierdzony

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny BEST S.A. dla nowego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 350 mln zł. To już trzeci program emisji obligacji realizowany przez BEST – w ramach dwóch poprzednich Spółka pozyskała łącznie 500 mln zł.

– Bieżący rok jest dla Grupy BEST kolejnym okresem rosnących inwestycji w nowe portfele wierzytelności nieregularnych, w tym pierwszych transakcji przeprowadzonych na rynku włoskim. To także okres dalszego dynamicznego wzrostu spłat z zarządzanych przez nas wierzytelności, co potwierdzają publikowane wyniki. One najlepiej świadczą o umiejętnym, efektywnym wykorzystaniu pieniędzy od inwestorów. Wysoki poziom spłat i silna pozycja kapitałowa pozwalają nam na realizację ambitnych planów rozwojowych. Zgodnie z przyjętą strategią, naszym nadrzędnym celem do 2020 r. jest wejście do pierwszej dziesiątki największych grup zarządzających wierzytelnościami w Europie pod względem kapitalizacji rynkowej – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.
– Chcemy w dalszym ciągu zwiększać skalę naszej działalności, będąc aktywnym graczem na krajowym rynku zarządzania wierzytelnościami, uczestniczyć również w procesach konsolidacyjnych, oraz kontynuować ekspansję na rynku włoskim. Publiczne emisje obligacji, kierowane do szerokiego grona inwestorów, pozostaną głównym źródłem finansowania naszego rozwoju. Pozytywne doświadczenia z poprzednich emisji umacniają nas w przekonaniu, że obligacje BEST są atrakcyjną i pożądaną inwestycją. Z pierwszą emisją w ramach nowego programu możemy wystartować w najbliższych tygodniach – dodał Krzysztof Borusowski.
Jest to już trzeci program emisji obligacji realizowany przez BEST. W latach 2014-2017 Spółka przeprowadziła dwa programy o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł. Większość emisji zrealizowanych w ramach obu programów była kończona przed zakładanym czasem, z dużą nadsubskrypcją.
Współorganizatorami oraz oferującymi obligacje BEST w ramach obecnego programu są: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (pełniący również funkcję globalnego koordynatora) oraz Alior Bank – Biuro Maklerskie.
Wszystkie serie obligacji oferowanych przez Spółkę w ramach publicznych programów emisji obligacji są sukcesywnie wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst.
***
Ogólne informacje o BEST
BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.
Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.
Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi 14,1 mld zł (stan na 30 czerwca 2017 r.). W 2016 r. Grupa BEST wypracowała ponad 38 mln zł zysku netto oraz ponad 148 mln zł pełnej EBITDA gotówkowej przy przychodach operacyjnych przekraczających 210 mln zł.
***
W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch
NBS Communications
tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691
e-mail: kwoch@nbs.com.pl

 

Maciej Szczepaniak
NBS Communications
tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845
e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

***
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 października 2017 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronach internetowych Oferujących (www.dm.pkobp.pl oraz www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie).

WSTECZ