Menu
AKTUALNOŚCI

Pula obligacji BEST serii K3 została wyczerpana

20 lutego zapisy na oferowane przez BEST obligacje serii K3 przekroczyły 350.000 sztuk. W związku z tym, że jest to ostatni dzień subskrypcji, proporcjonalną redukcją objęte zostaną tylko zapisy złożone 20 lutego. 

 

W ramach trzeciej oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych BEST zaoferował 350.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł. W piątek, 20 lutego, liczba obligacji serii K3, na którą zapisali się inwestorzy, przekroczyła liczbę oferowanych papierów.

 

Harmonogram oferty przewidywał, że zapisy zakończą się właśnie 20 lutego (będą przyjmowane do końca dnia). Jednocześnie, zgodnie z ostatecznymi warunkami emisji, 20 lutego to tzw. Dzień Przekroczenia Zapisów. To oznacza, że inwestorom, którzy złożyli zapisy przed tym dniem, a więc od 9 do 19 lutego włącznie, przydzielone zostaną obligacje zgodnie ze złożonymi przez nich zapisami. Natomiast zapisy złożone 20 lutego zostaną proporcjonalnie zredukowane.

 

O ostatecznych wynikach oferty publicznej obligacji serii K3 BEST poinformuje po ich przydziale zaplanowanym na 24 lutego br.

 

Obligacje serii K3 są obligacjami 4-letnimi, oprocentowanymi według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,3% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Spółka planuje wprowadzenie oferowanych obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Przewidywany termin debiutu obligacji na Catalyst to 20 marca br.

 

Oferta obligacji serii K3 jest trzecią realizowaną przez BEST w ramach uchwalonego w lutym 2014 r. publicznego programu o łącznej wartości do 300 mln zł. W ramach tego programu, w minionym roku Spółka sprzedała obligacje serii K1 i K2 o łącznej wartości 95 mln zł.

 

Obok emisji obligacji serii K3, BEST przeprowadza obecnie również budowę księgi popytu dla obligacji serii K4, oferowanych inwestorom instytucjonalnym. Są to 5-letnie obligacje oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M + 3,5% w skali roku. W przypadku powodzenia oferty, BEST przewiduje, że obligacje serii K4 zadebiutują na Catalyst w tym samym dniu, co seria K3, czyli 20 marca.

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,8 mld zł (stan na koniec 2014 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN.

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

 

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

WSTECZ