Menu
POZNAJ GRUPĘ BEST

Rada Nadzorcza

 

ANDRZEJ KLESYK

Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń

 

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończył studia MBA w Harvard Business School.

W latach 1989–1990 pracował w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, a następnie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Współtworzył Handlobank oraz Bank Inteligo, który jest jego autorskim projektem. W latach 1993 – 2000 pracował w firmie doradczej McKinsey & Company w Londynie, później przez ponad cztery lata był partnerem w Boston Consulting Group z siedzibą w Warszawie. Piastował stanowisko Członka Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów (2010 - 2012). Od 2007 do 2015 roku Prezes Zarządu PZU.

 

Andrzej Klesyk spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

 

 

Dr hab. LESZEK PAWŁOWICZ, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Wiceprzewodniczący Rady,  Członek Komitetu Wynagrodzeń

 

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej, a także Kierownik Katedry Bankowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zasiadał w Radzie Nadzorczej Banku Gdańskiego i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w Radzie Naukowej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Obecnie jest Wiceprzewodniczącym Rad Nadzorczych: Banku Pekao S.A. i PKN Orlen S.A. Jest członkiem Komitetu Nauk i Finansach Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem licznych publikacji o tematyce ekonomicznej.

 

Leszek Pawłowicz nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

 

 

MIROSŁAW GRONICKI

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Wynagrodzeń

 

Ukończył studia ekonomiczne na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. W 1977 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na tej uczelni. Od 1987 do 1993 zatrudniony w zagranicznych instytucjach naukowych, m.in. na Uniwersytecie Pensylwania w Filadelfii, Uniwersytecie Karola w Pradze oraz w ICESAD w Kitakyushu. Pracował w organizacjach międzynarodowych, tj. Bank Światowy, ONZ i UE, zajmował się również consultingiem.

Po powrocie do Polski do 1998 był makroekonomistą w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku. W 1999 został współpracownikiem Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, gdzie kierował projektami badawczymi dotyczącymi analizy makroekonomicznej oraz prognoz gospodarczych dla Polski, Ukrainy, Gruzji i Kirgistanu. Był doradcą rządów Bułgarii, Turkmenistanu i Słowacji. Jest autorem i współautorem licznych publikacji, w tym kilku książek.

W latach 2000-2003 główny ekonomista banku Millenium, ponadto doradca banku inwestycyjnego Goldman Sachs. Był także doradcą rządów Bułgarii, Turkmenistanu i Słowacji. Sprawował funkcję ministra finansów w rządzie Marka Belki w latach 2004-2005. W 2010 prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju. Od 2005 roku pracuje jako niezależny konsultant i doradca.

 

Mirosław Gronicki spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

 

 

 Dr hab. DARIUSZ FILAR, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

 

Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego ze specjalizacją: handel zagraniczny. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 1989 – stopień doktora habilitowanego i został powołany na stanowisko docenta. Trzy lata później objął stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1992-1995 prowadził zajęcia na Uniwersytecie Michigan. Był Głównym Ekonomistą Banku Pekao S.A. i Dyrektorem Biura Analiz Makroekonomicznych, a także członkiem Rady Polityki Pieniężnej NBP. W latach 2010-2014 zasiadał w Radzie Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Obecnie jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej PZU SA i Rady Nadzorczej Pekao S.A.

 

Dariusz Filar spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

 

 

KAROL ŻBIKOWSKI 

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

 

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej i Studiów Podyplomowych Bankowości Inwestycyjnej - London Guildhall University i Gdańskiej Akademii Bankowej.

W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych.W latach 1994-1997 był zatrudniony w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie, następnie w latach 1997-2003 pracował w Societe Generale Securities Polska, gdzie sprawował funkcję członka zarządu (1997-1998), po czym objął funkcję prezesa zarządu (1999-2003). W latach 2003-2005 był doradcą w Enterprise Investors, a w latach 2004-2005 partnerem w Investor Relations Partners. W 2005 roku został doradcą zarządu Orbis S.A. Od 2005 roku pracował w grupie Unicredit CAIB – był prezesem zarządu IR Services sp. z o.o., od 2006 roku dyrektorem zarządzającym w Unicredit Markets & Investment Banking. Od 2008 do 2011 roku Pan Karol Żbikowski był członkiem zarządu Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. oraz przewodniczył radom nadzorczym spółek z Grupy WSiP – operatora logistycznego Alfa Logis oraz Wydawnictwa Zielona Sowa. W latach 2011-2015 był wiceprezesem i prezesem zarządu Incentive Solutions Polska. Prowadzi działalność w zakresie doradztwa gospodarczego. Pełni funkcję niezależnego członka rad nadzorczych kilku spółek giełdowych.

 

 

WACŁAW NITKA 

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

 

Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1975-1979 pracował w Gdańskim Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych. W latach 1979 – 1988 pracował w Malborskich Zakładach Przemysłu Maszynowego Leśnictwa PEMAL, gdzie od stycznia 1982 r. pełnił funkcję głównego księgowego. W latach 1988 – 2002 był głównym księgowym w Spółdzielni Mieszkaniowej MORENA.

W 1987 roku uzyskał tytuł Dyplomowanego Biegłego Księgowego, uprawniający do badania sprawozdań finansowych. Od 1992 roku posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Przez ostatnie 22 lata (do 31.01.2018 r.) był pracownikiem firmy audytorskiej Deloitte Polska, gdzie od 2003 roku pełnił funkcję Dyrektora w dziale Audytu. W tym czasie kierował sporządzaniem, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z MSR/MSSF, badań sprawozdań finansowych wielu podmiotów krajowych oraz wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych.

Od 1999 roku zaangażowany w działalność społeczną w samorządzie biegłych rewidentów. Przez dwie kadencje był członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Był również członkiem Komisji ds. Standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów. Członek Komisji Etyki oraz Grupy ds. wdrażania Międzynarodowego Standardu Edukacyjnego nr 8 działających przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów.