Menu
AKTUALNOŚCI

Rekordowy rok Grupy BEST

Dynamiczny wzrost wyników i jeden z najniższych w branży wskaźników zadłużenia

 

Przychody operacyjne Grupy BEST wypracowane w 2013 r. sięgnęły niemal 124 mln zł, o 61% więcej niż w 2012 r. Pełny dochód (wynik całkowity) przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł natomiast 71,5 mln zł, co oznacza wzrost o 162%.

 

Wyniki osiągnięte w 2013 r. przez Grupę BEST, specjalizującą się w nabywaniu i windykacji portfeli wierzytelności, były najwyższe w dotychczasowej historii Spółki. Przychody operacyjne wyniosły 123,9 mln zł, czyli o 46,8 mln zł (61%) więcej niż w 2012 r. Wzrost ten dotyczy głównie Segmentu Inwestycji w Wierzytelności i wynika z przejęcia przez BEST kontroli nad funduszem sekurytyzacyjnym BEST I NSFIZ w listopadzie 2012 r. Przychody operacyjne tego funduszu stanowiły w 2013 r. blisko 52% przychodów Grupy BEST. Istotna część tych przychodów wynika ze wzrostu wartości posiadanych pakietów wierzytelności.

 

– BEST jest zarówno właścicielem, jak i zarządzającym BEST I NSFIZ. Po sześciu miesiącach zarządzania tym funduszem w 2013 r., wyeliminowaniu ryzyk i wdrożeniu optymalnej strategii jego obsługi, mogliśmy obniżyć stopę dyskontową, tzw. premię za ryzyko, stosowaną do wyceny spodziewanych przyszłych wpływów. Przeszacowanie portfeli wierzytelności należących do BEST I NSFIZ powiększyło wynik Grupy BEST o około 30 mln zł – wyjaśnia Krzysztof Borusowski, prezes BEST. W rezultacie, pełny dochód Grupy BEST, przypisany akcjonariuszom spółki, wyniósł po czterech kwartałach 2013 r. 71,5 mln zł i był wyższy od wypracowanego w 2012 r. o 162%.

 

Istotnym dla oceny sytuacji Grupy BEST jest także poziom wskaźnika zadłużenia, który od dłuższego czasu należy do najniższych w branży. Na koniec czwartego kwartału 2013 r. relacja długu netto do kapitałów własnych wyniosła 0,39, podczas gdy akceptowany przez obecnych obligatariuszy BEST poziom tego wskaźnika wynosi od 2,0 do 2,5.

 

– Wskaźnik ten jest kluczowy dla inwestorów, gdyż pokazuje w jakim stopniu spółka korzysta z dźwigni finansowej. Przy obecnym poziomie środków pieniężnych i kapitałów własnych daje nam to możliwość pozyskania dodatkowego finansowania dłużnego w znacznej wysokości. Zapowiedziany właśnie program publicznej emisji obligacji, zakładający pozyskanie do 300 mln zł, doskonale wpisuje się w już osiągnięte parametry finansowe Grupy BEST – komentuje Marek Kucner, wiceprezes BEST ds. finansowych.

 

Wyniki Grupy BEST osiągnięte w samym czwartym kwartale 2013 r. były niższe od zanotowanych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynika to przede wszystkim z faktu, że pod koniec 2012 roku BEST zakupił fundusz BEST I NSFIZ i wykazał w IV kwartale zysk związany z tą transakcją. Ponadto, porównując kwartalne wyniki Grupy BEST należy także pamiętać, że istotna część przychodów operacyjnych związana jest z realizacją zysków z inwestycji w portfele wierzytelności, nabywane przez fundusze sekurytyzacyjne. Realizacja zysków następuje w momencie umarzania certyfikatów takiego funduszu, co z kolei wynika z bieżących potrzeb inwestorów i możliwości funduszu. Z tego powodu przychody Grupy BEST związane z umarzaniem certyfikatów funduszy pojawiają się w różnych okresach i z różnym natężeniem.

 

Istotny wpływ na wyniki Grupy BEST ma również zmiana wartości udziałów w funduszu BEST III NSFIZ, który jest współkontrolowany przez BEST (50%) i Hoist Group (50%). Ostatni kwartał 2013 r. był pod tym względem wyjątkowy, gdyż wartość umorzonych certyfikatów (niemal 9 mln zł) była wyższa od przyrostu wartości certyfikatów pozostających w dyspozycji Grupy BEST na koniec okresu. W efekcie, łączny wpływ tych zdarzeń na przychody za IV kwartał był ujemny i wyniósł minus 1,36 mln zł. W całym 2013 r. wartość certyfikatów umorzonych była z kolei znacznie niższa od przyrostu wartości certyfikatów pozostających w dyspozycji Grupy BEST na koniec roku, w związku z czym ten wpływ był pozytywny i wyniósł 9,26 mln zł.

 

Wybrane wyniki finansowe Grupy BEST:

(mln zł) 3Q 2013 4Q 2012 Zmiana r/r 2013 2012 Zmiana r/r
Przychody operacyjne 19,7 28,1 -30% 123,9 77,0 +62%
Zysk na sprzedaży 7,1 15,6 -55% 79,5 39,4 +102%
Zysk netto* 4,6 12,0 -62% 69,7 26,2 +166%
Pełny dochód* 5,2 12,8 -60% 71,5 27,3 +162%

 *przypisany Akcjonariuszom BEST

 

 

***

Niniejszy materiał ma jedynie charakter promocyjny. Prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o programie emisji obligacji ustanowionym przez BEST S.A. i obligacjach emitowanych w ramach tego programu jest prospekt emisyjny podstawowy, który zostanie opublikowany na stronie internetowej BEST S.A. (www.best.com.pl) po zatwierdzeniu tego prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

WSTECZ