BEST S.A. i pozostałe podmioty Grupy Kapitałowej ze szczególną starannością dbają o ochronę danych osobowych swoich klientów i poszanowanie praw z nimi związanych.

Dzięki przejściu rozbudowanego procesu dostosowania działalności operacyjnej do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, czyli RODO, podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej BEST przestrzegają przepisów zawartych w tej regulacji.

BEST S.A. oraz fundusze inwestycyjne: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ, BEST III NFSIZ oraz BEST IV NSFIZ, reprezentowane przez BEST TFI S.A. są współadministratorami danych osobowych. BEST TFI SA reprezentuje fundusz, który nabył wierzytelność i odpowiada za wykonanie umowy sprzedaży wierzytelności zawartej z poprzednim wierzycielem. BEST SA zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami i pomaganiem osobom zobowiązanym do spłaty wierzytelności wyjść z problemu zadłużenia. BEST SA odpowiada ze relacje z osobami zobowiązanymi do spłaty wierzytelności, w tym za wykonanie praw tych osób, wynikających z RODO Szczegółowe informacje o podstawach i sposobach przetwarzania danych oraz prawach przysługujących naszym klientom w tym zakresie publikujemy na stronie dedykowanej dla Klientów.