Menu
DLA DŁUŻNIKÓW

RODO

Administratorami Twoich danych osobowych jest BEST SA oraz fundusze inwestycyjne: BEST I NSFIZ (czyli niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty), BEST II NSFIZ, BEST III NFSIZ oraz BEST IV NSFIZ, reprezentowane przez BEST TFI SA. Wszystkie te podmioty mają siedzibą w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8a i dalej są określane jako "Współadministratorzy”.

BEST TFI SA reprezentuje fundusz, na rzecz którego wierzytelność została zakupiona i odpowiada za wykonanie umowy sprzedaży wierzytelności zawartej z poprzednim wierzycielem. BEST SA zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami i pomaganiem osobom zobowiązanym do spłaty wierzytelności wyjść z problemu zadłużenia. BEST SA odpowiada ze relacje z osobami zobowiązanymi do spłaty wierzytelności, w tym za wykonanie praw tych osób, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Współadministratorzy wyznaczyli jednego inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem: iod@best.com.pl.

 

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe zostały przekazane Współadministratorom przez poprzedniego wierzyciela, jako dane osoby zobowiązanej do spłaty długu. W związku z zawarciem umowy sprzedaży wierzytelności, fundusz inwestycyjny nabył tą twierzytelność i stał się podmiotem uprawnionym do dochodzenia jej spłaty.

Dane poprzedniego wierzyciela, obecnego wierzyciela oraz informacje dotyczące umowy, z której wynika wierzytelność, zostały Tobie przekazane w piśmie powitalnymZnajdziesz je także po zalogowaniu się w serwisie BEST Online. W razie wątpliwości zadzwoń lub napisz do nas.

Do sprzedaży wierzytelności doszło na podstawie art. 509 i następnych Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z późn. zm.). BEST TFI SA nabył wierzytelność na rzecz funduszu inwestycyjnego, a następnie przekazała ją do zarządzania BEST SA na podstawie art. 45 i art. 192 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszam i inwestycyjnymi (dalej: ustawa o funduszach inwestycyjnych) oraz w oparciu o umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami. 

 

Aktualność i poprawność danych

W ramach  zarządzania wierzytelnościami aktualizujemy i uzupełniamy dane osobowe w oparciu o informacje, które uzyskamy bezpośrednio od Ciebie, a także od osób trzecich, organów państwa, rejestrów publicznych oraz źródeł powszechnie dostępnych (np. spisy abonentów).

 

W jakim celi i na jakiej podstawie przetwarzamy dane różnych kategorii?

 

 

Informacja o profilowaniu i podejmowaniu automatycznych decyzji

Profilowanie i podjęcie automatycznej decyzji stosujemy w celu przygotowania ugody. Warunki ugody, przewidującej częściowe umorzenie długu, są przygotowywane automatycznie z wykorzystaniem profilowania, w oparciu o analizę danych zadłużenia i historii relacji z BEST SA.  Solidnym dłużnikom, którzy wywiązują się ze swoich deklaracji i nie unikają kontaktu, proponujemy korzystniejsze warunki spłaty w oparciu o informacje dostarczone przez nasz system informatyczny.

 

Komu ujawniamy Pani/Pana dane osobowe?

 

Osoby upoważnione

Dostęp do Twoich danych osobowych mają nasi pracownicy i współpracownicy, w związku z wykonywaniem swoich codziennych obowiązków. Przed uzyskaniem dostępu do danych osobowych, osoby te zobowiązują się na piśmie do zachowania danych osobowych w tajemnicy.

 

Strony trzecie

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do biura informacji gospodarczej, na zasadach uregulowanych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Ponadto, jeżeli w celu odzyskania należności wierzyciel zdecyduje się na wstąpienie na drogę postępowania sądowego, a następnie postępowania egzekucyjnego, Twoje dane osobowe zostaną przekazane do sądu, a następnie do komornika sądowego. O zamiarze przekazania informacji do biura informacji gospodarczej lub na drogę postępowania sądowego zostaniesz poinformowany w wymaganej przepisami formie.

Jeżeli zdecydujesz się dobrowolnie spłacić dług i uzyskasz jego częściowe umorzenie, wówczas Twoje dane osobowe przekażemy na formularzu PIT-8C do urzędu skarbowego.

 

Podwykonawcy

Dostęp do Twoich danych osobowych, w oparciu o odpowiednie umowy i szczegółowe procedury, mają podmioty świadczące w imieniu i na rzecz Współadministratorów usługi: prawne, doradcze, księgowe, informatyczne, archiwizacji, skanowania i niszczenia dokumentów, konfekcjonowania przesyłek, aktualizacji i uzupełniania baz danych osobowych i windykacji terenowej.

Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Z jakich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skorzystać?

W każdej chwili możesz korzystać z prawa do:

  • dostępu do swoich danych osobowych
  • otrzymania kopii tych danych
  • sprostowania lub uzupełnienia treści swoich danych osobowych
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • usunięcia danych osobowych
  • sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych, w tym profilowania,
  • niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Jeżeli zażądasz całkowitego usunięcia danych osobowych z baz elektronicznych i zbiorów dokumentów, to żądanie będzie spełnione tylko w przypadku, kiedy zostały zrealizowane wszystkie cele przetwarzania danych osobowych, a wszelkie ewentualne roszczenia przedawniły się.

Powyższe prawa możemy zrealizować tylko po dokonaniu weryfikacji Twojej tożsamości. Dlatego prosimy, aby zgłoszenia żądań następowały drogą korespondencji elektronicznej na adres: iod@best.com.pl lub w korespondencji tradycyjnej na adres: BEST SA ul. Stoczniowa 2, 82-300 Elbląg. Jeżeli uznasz, że Współadministrator naruszył Twoje prawa lub wolności - masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Współadministratorzy dokładają szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych i działają zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Przedsiębiorstw Zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.