Menu
AKTUALNOŚCI

Rosną inwestycje Grupy BEST w portfele wierzytelności

O ponad 50% wzrosły w 2015 r. nakłady Grupy BEST na nabycie (w sposób bezpośredni) portfeli wierzytelności nieregularnych. Biorąc pod uwagę również aktywność Spółki na rynku wtórnym, łączne wydatki inwestycyjne Grupy w ubiegłym roku przekroczyły 238 mln zł.

 

W II półroczu 2015 r. Grupa BEST – za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, w których ma 100-proc. udział – nabyła portfele wierzytelności nieregularnych o łącznej wartości nominalnej blisko 466 mln zł. Łączne wydatki na te pakiety wyniosły ponad 21 mln zł.

 

W całym 2015 r. Grupa BEST kupiła portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 897 mln zł, wydając na ich zakup ponad 85 mln zł. To o odpowiednio 44% i 53% więcej niż w 2014 r. Większość nabytych portfeli stanowiły wierzytelności detaliczne z sektora bankowego. Wśród nowo nabytych pakietów są również wierzytelności firm pożyczkowych.

 

Obok inwestycji bezpośrednich, w ubiegłym roku Grupa BEST poniosła także wydatki związane z pośrednim nabyciem portfeli wierzytelności (na rynku wtórnym), poprzez zakup niemal 33% akcji Kredyt Inkaso. Biorąc pod uwagę wartość godziwą portfeli wierzytelności wykazanych w najnowszym opublikowanym raporcie okresowym Kredyt Inkaso, wartość w/w wydatków została ustalona na blisko 153 mln zł. Przypomnijmy, że Grupa BEST była aktywna na rynku wtórnym także w 2014 r., kiedy to dokupiła prawie 83% certyfikatów inwestycyjnych BEST II NSFIZ, zwiększając swój udział w tym funduszu do 100%.

 

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy BEST związane z bezpośrednim i pośrednim nabywaniem portfeli wierzytelności w 2015 r. przekroczyły 238 mln zł wobec około 147 mln zł rok wcześniej. – Te liczby pokazują, że mamy za sobą kolejny dobry rok, w którym zanotowaliśmy dwucyfrowy wzrost nakładów inwestycyjnych.  Świadczą ponadto o umiejętności efektywnego wyszukiwania atrakcyjnych okazji inwestycyjnych na rynku pierwotnym wierzytelności nieregularnych przy jednoczesnym aktywnym udziale naszej Grupy w konsolidacji branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

Grupa BEST finansuje swoje inwestycje głównie poprzez emisje obligacji, w tym w ramach uruchomionego w 2014 r. publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł. W ramach tego programu BEST wyemitował dotychczas obligacje o łącznej wartości 210 mln zł. Do wykorzystania pozostaje zatem 90 mln zł. Intencją Zarządu BEST jest przeprowadzenie kolejnych publicznych emisji obligacji jeszcze w I kwartale br. Emisje te mogą być kierowane zarówno do inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych.

 

 

 

* Zwiększenie udziału w BEST II NSFIZ z 17% do 100% (2014), nabycie niemal 33% akcji Kredyt Inkaso (2015)

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10 mld zł (stan na 30 września 2015 r.).

 

W 2014 r. Grupa BEST wypracowała 58,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom Spółki przy przychodach operacyjnych w wysokości 124 mln zł.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

WSTECZ