Menu
AKTUALNOŚCI

Rusza publiczna oferta obligacji BEST o wartości 60 mln zł.

BEST zaoferuje 5-letnie obligacje serii R4 o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł. Zapisy będą przyjmowane od 22 maja br. w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego, Biurze Maklerskim Alior Banku oraz Domu Maklerskim Banku Handlowego.

 

– Po bardzo aktywnym pod względem inwestycji 2016 roku, początek tego roku w Grupie BEST był kolejnym okresem dynamicznie rosnących spłat z zarządzanych portfeli wierzytelności oraz inwestycji w nowe pakiety. Jestem przekonany, że tempo rozwoju naszej grupy w kolejnych kwartałach może dalej przyspieszać. Przygotowujemy się do nabycia pierwszych portfeli wierzytelności we Włoszech. Emisją o wartości 60 mln zł zamierzamy zamknąć drugi program publicznych emisji obligacji o wartości do 200 mln zł. Obligacje są jednym z głównych źródłem finansowania naszych inwestycji i już teraz myślimy o kolejnym programie – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST.

 

W ramach ogłoszonej emisji, BEST oferuje inwestorom 600.000 obligacji serii R4 o wartości nominalnej 100 zł każda. Są to obligacje 5-letnie (z terminem wykupu w czerwcu 2022 r.) o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co daje ponad 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Zaproponowane oprocentowanie jest zatem na takim samym poziomie, jak w dwóch poprzednich emisjach, w przypadku których już pierwszego dnia subskrypcji inwestorzy zapisali się na większą liczbę obligacji, niż oferowała Spółka.

 

Podobnie jak przy poprzednich emisjach obligacji oferowanych w ramach obecnego programu, oprocentowanie obligacji serii R4 będzie naliczane już od pierwszego dnia zapisów. W związku z tym cena emisyjna obligacji będzie zależeć od dnia, w którym składany jest zapis. Pierwszego dnia cena będzie równa wartości nominalnej obligacji, czyli 100 zł, a w kolejnych dniach będzie powiększona o równowartość naliczonych odsetek.

 

Dzień złożenia zapisu

Cena emisyjna
obligacji serii R4 (zł)

22 maja 2017 r.

100,00

23 maja 2017 r.

100,01

24 maja 2017 r.

100,03

25 maja 2017 r.

100,04

26 maja 2017 r.

100,06

27 maja 2017 r.

100,07

28 maja 2017 r.

100,08

29 maja 2017 r.

100,10

30 maja 2017 r.

100,11

31 maja 2017 r.

100,12

1 czerwca 2017 r.

100,14

2 czerwca 2017 r.

100,15

3 czerwca 2017 r.

100,17

4 czerwca 2017 r.

100,18

5 czerwca 2017 r.

100,19

 

Zapisy na obligacje serii R4 będą przyjmowane od 22 maja do 5 czerwca br. Jeśli jednak inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji niż oferuje Spółka, okres subskrypcji może zostać skrócony. W przypadku, gdy wystąpi Dzień Przekroczenia Zapisów, tj. dzień, w którym łączna liczba obligacji, na jakie inwestorzy złożyli zapisy od początku subskrypcji, przekroczy liczbę obligacji oferowanych, zapisy będą przyjmowane jedynie do końca następnego dnia roboczego. Zapisy złożone w Dniu Przekroczenia Zapisów i kolejnym zostaną proporcjonalnie zredukowane. W takim przypadku pełna pula obligacji, według złożonego zapisu, zostanie przydzielona jedynie inwestorom, którzy złożyli zapisy przed Dniem Przekroczeniem Zapisów.

 

Podobnie jak przy poprzedniej emisji, zapisy na obligacje serii R4 będą przyjmowane przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, Biuro Maklerskie Alior Banku oraz Dom Maklerski Banku Handlowego. Łącznie to ponad 200 placówek na terenie całego kraju.

 

Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii R4:

 

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:

22 maja 2017 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów1):

5 czerwca 2017 r.

Termin przydziału:

6 czerwca 2017 r.

Przewidywany Dzień Emisji:

21 czerwca 2017 r.

Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu:

28 czerwca 2017 r.

1) Okres przyjmowania zapisów może zostać skrócony w przypadku, gdy inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji niż oferuje Spółka

 

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 13,4 mld zł (stan na 31 marca 2017 r.). W 2016 r. Grupa BEST wypracowała ponad 38 mln zł zysku netto oraz ponad 148 mln zł pełnej EBITDA gotówkowej przy przychodach operacyjnych przekraczających 210 mln zł.

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

 

***

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).

WSTECZ