Menu
DLA DŁUŻNIKÓW

Słownik

BIG (Biuro Informacji Gospodarczej) - potocznie zwane "czarną listą dłużników". Zajmuje się przyjmowaniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem informacji i danych gospodarczych.
Na liście dłużników mogą znaleźć się zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, którzy nie spłacili swoich zobowiązań w terminie. Konsekwencją umieszczenia Twoich danych w BIG-u może być wystąpienie trudności z zawieraniem umów z operatorami sieci telekomunikacyjnych, kredytowych, ratalnych, o pożyczkę, a także umów ubezpieczenia mieszkania, samochodu, rodziny.

 

BTE (Bankowy Tytuł Egzekucyjny) - dokument stanowiący oświadczenie banku, potwierdzający istnienie wymagalnego zadłużenia wobec banku z powodu niespłaconego kredytu. Bank uprawniony jest do wystawienia powyższego dokumentu bez udowadniania zadłużenia przed sądem. Warunkiem jest posiadanie oświadczenia dłużnika o poddaniu się egzekucji (najczęściej oświadczenie takie podpisywane jest przy zawieraniu umowy kredytowej). W momencie, gdy BTE otrzyma klauzulę wykonalności, jest podstawą do rozpoczęcia egzekucji sądowej.

 

Cesja - np. przeniesienie wierzytelności (długu) z banku na firmę windykacyjną, na podstawie umowy sprzedaży zawartej między tymi podmiotami.

 

Dane wrażliwe - są to dane osobowe szczególnie chronione, na przykład: stan zdrowia, przekonania religijne, poglądy polityczne.

 

Egzekucja komornicza - dochodzi do niej, gdy mimo wcześniej wydanego przez sąd orzeczenia (wyroku, nakazu zapłaty) dłużnik nadal nie spłaca swoich zobowiązań. Zadaniem komornika jest prowadzenie postępowania tak, żeby skutecznie ściągnąć z majątku dłużnika należności dla wierzyciela. Komornik działa na podstawie złożonego przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji oraz w granicach wydanego przez sąd tzw. tytułu wykonawczego.

 

Egzekucja z nieruchomości obciążonej hipoteką - w przypadku braku dobrowolnej spłaty zadłużenia, wierzyciel może złożyć wniosek o ściągnięcie należności z nieruchomości należących do dłużnika, na których ustanowiono hipotekę. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, wtedy w pierwszej kolejności zostanie spłacony wierzyciel, na rzecz którego ustanowiona była hipoteka, później natomiast inni wierzyciele.

 

EPU (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze) - postępowanie, w którym czynności sądu utrwalane są wyłącznie w formie elektronicznej oraz wydawany jest elektroniczny nakaz zapłaty. Prowadzone jest w sytuacjach, gdy sprawy nie są skomplikowane i nie wymagają prowadzenia postępowania dowodowego. Dzięki EPU postępowanie sądowe, w wyniku którego dochodzi do wydania nakazu zapłaty, jest zdecydowanie szybsze. EPU jest najczęściej wykorzystywane przy roszczeniach pieniężnych.

 

Nakaz zapłaty - orzeczenie wydawane przez sąd na podstawie pozwu oraz dołączonych do niego dokumentów. Nakaz zapłaty wydawany jest na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron. W nakazie zapłaty sąd nakazuje pozwanemu (dłużnikowi), aby w wyznaczonym terminie zapłacił na rzecz powoda (wierzyciela) określoną kwotę albo wniósł sprzeciw.

 

NSFIZ - Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. NSFIZ to rodzaj funduszu wyspecjalizowanego w nabywaniu wierzytelności nieregularnych. Tworzenie i funkcjonowanie takich funduszy regulują przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych.

 

Ocena Ryzyka Kredytowego - dokonywana przez Kredytodawcę ocena zdolności konsumenta do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, w terminach określonych w umowie o kredyt konsumencki.

 

Poręczenie - umowa cywilnoprawna, w treści której poręczyciel zobowiązuje się spłacić należności dłużnika w przypadku, gdyby on sam tego nie dokonał.

 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które stosujemy przetwarzając dane osobowe Klientów.

 

RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

 

Serwiser - firma, która windykuje wierzytelności.

 

Stopa lombardowa - to oprocentowanie (cena), po której NBP udziela kredytu innym bankom. Stopa jest zmienna – jej wysokość jest ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej. Ustawa o kredycie konsumenckim umożliwia naliczenie odsetek w wysokości czterokrotności stopy lombardowej. W oparciu o stopę lombardową ustala się również odsetki maksymalne za opóźnienie w spłacie.

 

Umorzenie egzekucji komorniczej - w toku postępowania egzekucyjnego mogą zaistnieć sytuacje, które uniemożliwiają dalsze jego prowadzenie, np. stwierdzony zostanie brak majątku dłużnika. W związku z tym egzekucja komornicza może zostać umorzona. Należy pamiętać, że umorzenie egzekucji komorniczej nie jest jednoznaczne z umorzeniem zobowiązania, ani jakiejkolwiek jego części. Nie można mylić umorzenia długu z umorzeniem egzekucji komorniczej, która oznacza jedynie, że komornik zaprzestał prowadzenia egzekucji, natomiast dłużnik dalej jest zobligowany do spłaty zobowiązania. W przypadku umorzenia egzekucji wszczętej na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu (wyroku, nakazu zapłaty) wierzyciel może w ciągu 10 lat ponownie skierować umowę do egzekucji komorniczej.

 

Wierzyciel - np. bank lub firma windykacyjna, która może żądać spełnienia świadczenia przez dłużnika.

 

Wierzytelność - zobowiązanie finansowe wobec banku lub firmy.

 

Wierzytelności outsourcingowe - to wierzytelności powierzone do obsługi przez podmiot zewnętrzny. BEST występuje w roli zleceniobiorcy, czyli działa na zlecenie i w imieniu danej firmy.

 

Wierzytelności sekurytyzowane - to wierzytelności serwisowane w imieniu funduszu inwestycyjnego, do którego zostały one sprzedane. BEST występuje w roli zarządzającego.