Menu
AKTUALNOŚCI

Stanowisko BEST S.A. w związku z NWZA Spółki Kredyt Inkaso, zwołanym na dzień 24 stycznia 2019 r.

BEST S.A., jako akcjonariusz Kredyt Inkaso – w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki Kredyt Inkaso, zwołanym na dzień 24 stycznia 2019 r., oraz bazując na zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, których wszyscy uczestnicy rynku powinni przestrzegać – apeluje do Spółki Kredyt Inkaso o szczegółowość, pełną transparentność i rzetelność w komunikacji, zarówno podczas omawiania określonych w porządku obrad spraw, jaki i w raportach bieżących oraz okresowych.

 

Obowiązkiem wszystkich podmiotów na rynku kapitałowym jest przestrzeganie przepisów prawa oraz transparentne prezentowanie kondycji finansowej. Mając na celu ochronę reputacji i interesów spółki, która winna być nadzorowana przez kompetentną i skuteczną radę nadzorczą, postulujemy o szczegółowe wyjaśnienia dotyczące kwalifikacji, doświadczenia, kompetencji zawodowych Członków Rady Nadzorczej Spółki, a także spełnienia przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej Spółki wymogów niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

 

Ponadto wnosimy o zaakceptowanie kandydatury na członka rady nadzorczej Kredyt Inkaso w osobie Pana Christiana Senye – eksperta w zakresie zarządzania strategicznego i operacyjnego spółek finansowych. Pan Senye jest założycielem i partnerem w firmie Inwestycyjnej Empirio Capital. Przez ponad 10 lat zdobywał doświadczenie w funduszu private equity Advent International, gdzie był dyrektorem i odpowiadał za inwestycje w Polsce. Pan Senye zasiadał w radach nadzorczych następujących spółek portfelowych Adventu: Ultimo S.A., Bolix S.A., WSiP S.A. oraz AHP S.A. Wcześniej był konsultantem w warszawskich i moskiewskich biurach firmy McKinsey & Company. Pan Senye uzyskał tytuł magistra na kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej oraz ukończył Wharton School of the University of Pennsylvania z dyplomem MBA.

 

Powołanie nowego członka rady nadzorczej, a tym samym zwiększenie liczby jej członków z 5 do 6, pozwoli odwzorować realne proporcje w akcjonariacie Spółki – 1/3 całkowitego akcjonariatu byłaby reprezentowana przez 2 z 6 członków rady nadzorczej.

 

Prawidłowo sprawowany nadzór nad spółką jest kluczowy dla ochrony interesów akcjonariuszy mniejszościowych oraz obligatariuszy – szczególnie w kontekście analizy większości aktywów Spółki, które znajdują się w posiadaniu spółek zależnych od spółki matki, często zagranicznych. Liczna sieć powiązań wewnętrznych w strukturze Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso utrudnia jednoznaczną ocenę wartości aktywów, a tym samym właściwą wycenę spółki. Jest to jeszcze bardziej istotne w kontekście wcześniejszych doświadczeń na rynku kapitałowym – zwłaszcza w branży windykacyjnej. Jak się okazało, duży, uznany fundusz PE w akcjonariacie nie jest bezwzględnym gwarantem dla interesariuszy na rynku finansowym, a dodatkowo fundusz Waterland zapowiedział już zakończenie działalności w Polsce.

 

Realizacja powyższych postulatów powinna stanowić ważny etap rozwoju ładu korporacyjnego i harmonizacji stosunków pomiędzy Zarządem Spółki, a jej akcjonariuszami.

 

Zarząd BEST S.A.

WSTECZ