Menu
AKTUALNOŚCI

Wkrótce nowa emisja obligacji detalicznych BEST

BEST planuje niebawem wyjść na rynek z nową ofertą obligacji dla inwestorów indywidualnych. Spółka pracuje nad stworzeniem konsorcjum domów maklerskich, by ułatwić zapisy inwestorom w całym kraju.

 

– W najbliższych tygodniach planujemy przeprowadzić nową ofertę obligacji w ramach realizowanego przez nas publicznego programu emisji obligacji. Będzie to oferta skierowana do inwestorów detalicznych – zapowiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST. – Nową emisję przeprowadzimy wspólnie z naszym sprawdzonym partnerem, czyli Domem Maklerskim mBanku. Jednocześnie, aby ułatwić zainteresowanym inwestorom dostęp do oferowanych przez nas obligacji, pracujemy nad stworzeniem konsorcjum, tak aby nowe papiery można było nabyć w placówkach na terenie całego kraju – dodał prezes.

 

W ramach programu o łącznej wartości do 300 mln zł Spółka wyemitowała dotychczas pięć serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 210 mln zł, z czego trzy serie opiewające łącznie na 130 mln zł skierowane były do inwestorów detalicznych. Wszystkie wyemitowane w ramach programu obligacje notowane są na Calatyst.

 

Obligacje są głównym źródłem finansowania rozwoju Grupy BEST. W 2015 r. kupiła ona portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 897 mln zł, wydając na ich zakup ponad 85 mln zł. To o odpowiednio 44% i 53% więcej niż w 2014 r. Grupa BEST poniosła także wydatki związane z pośrednim nabyciem portfeli wierzytelności (na rynku wtórnym), poprzez zakup niemal 33% akcji Kredyt Inkaso. Łączne nakłady inwestycyjne związane z bezpośrednim i pośrednim nabywaniem portfeli wierzytelności w 2015 r. przekroczyły 238 mln zł wobec około 147 mln zł rok wcześniej.

 

– Przewidujemy, że 2016 r. przyniesie dalszy rozwój rynku wierzytelności w Polsce. Spodziewamy się, że podaż portfeli wierzytelności bankowych co najmniej utrzyma się na poziomie z 2015 r., kiedy – według naszych szacunków – wyniosła około 16 mld zł wartości nominalnej. Uważam, że na rynek mogą trafiać portfele wyższej jakości, możemy też spodziewać się wzrostu wartości wystawianych na sprzedaż portfeli hipotecznych. Ich udział w całym rynku wierzytelności można obecnie szacować na około 1/4 – wskazał Krzysztof Borusowski.

 

Dodatkowym czynnikiem zwiększającym podaż portfeli wierzytelności może być tzw. podatek bankowy, który zacznie obowiązywać od lutego br. Czynnik ten może zmobilizować banki do porządkowania swoich aktywów i przyspieszenia decyzji o sprzedaży portfeli kredytów nieregularnych.

 

– Rok 2016 może być kolejnym, w którym obserwować będziemy konsolidację branży windykacyjnej w Polsce. Podtrzymujemy nasze zamiary dotyczące połączenia z Kredyt Inkaso. Niewykluczone, że inne mniejsze firmy będą przedmiotem zainteresowania dużych międzynarodowych graczy. Warto przy tym podkreślić, że rozwój rynku windykacji wyraźnie wskazuje, że oprócz dostępu do kapitału, kluczowe w naszym sektorze jest doświadczenie i znajomość lokalnego rynku, a o sukcesie decydują też dostęp do transakcji i efektywne operacje. W Grupie BEST udało nam się skupić wszystkie te elementy. Dodatkowo, w tym roku kończymy wdrażanie ultranowoczesnego systemu IT, dzięki któremu efektywność naszych operacji jeszcze wzrośnie – podsumował prezes BEST.

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10 mld zł (stan na 30 września 2015 r.).

 

W 2014 r. Grupa BEST wypracowała 58,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom Spółki przy przychodach operacyjnych w wysokości 124 mln zł.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

 

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 czerwca 2015 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

WSTECZ