Menu
AKTUALNOŚCI

Wszystkie obligacje BEST serii K2 znalazły nabywców

16 października, na dzień przed terminem zakończenia subskrypcji, zapisy na oferowane przez BEST obligacje serii K2 przekroczyły 500.000 sztuk. Oznacza to, że zapisy złożone 16 i 17 października zostaną proporcjonalnie zredukowane.

 

W ramach drugiej oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych, BEST zaoferował 500.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 50 mln zł. W czwartek, 16 października, liczba obligacji serii K2, na którą zapisali się inwestorzy, przekroczyła liczbę oferowanych papierów.

 

Zgodnie z ostatecznymi warunkami emisji, 16 października to tzw. Dzień Przekroczenia Zapisów. Inwestorom, którzy złożyli zapisy przed tym dniem, a więc od 1 do 15 października włącznie, przydzielone zostaną obligacje zgodnie ze złożonymi przez nich zapisami (alokacja 100%). Natomiast zapisy złożone 16 i 17 października zostaną proporcjonalnie zredukowane.

 

– Cieszymy się, że podobnie jak w przypadku kwietniowej emisji, także tym razem publiczna oferta obligacji BEST spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych. Ze wstępnych informacji wynika, że liczba złożonych zapisów na obligacje serii K2 może przekroczyć liczbę zapisów na obligacje serii K1, na które zapisało się 988 inwestorów powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

O ostatecznych wynikach oferty publicznej obligacji serii K2 Spółka poinformuje po przydziale zaplanowanym na poniedziałek, 20 października.

 

Obligacje serii K2 są obligacjami 4-letnimi, oprocentowanymi według stałej stopy 6% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Spółka planuje wprowadzenie oferowanych obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Przewidywany termin debiutu na Catalyst to 13 listopada 2014 r.

 

Obecna oferta obligacji jest drugą realizowaną przez BEST w ramach uchwalonego w lutym br. publicznego programu o łącznej wartości do 300 mln zł. Dotychczas Spółka sprzedała obligacje serii K1 (45 mln zł), a oferuje obecnie obligacje serii K2 (50 mln zł).

 

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

 

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

BEST TFI zarządza obecnie trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,2 mld zł (stan na koniec czerwca 2014 r.).

 

***

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

 

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

WSTECZ