Menu
DLA INWESTORÓW

Warunki uzyskania dostępu do prezentacji

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji „WYRAŻAM ZGODĘ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem, wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych zgodnie z poniższymi Warunkami. Akceptacji dokonują Państwo w imieniu własnym oraz w imieniu pracodawcy lub firmy, którą Państwo reprezentują.

 

Wraz z akceptacją poniższych warunków uzyskują Państwo dostęp do kopii wyciągu z raportu („Raport”) z dnia 14 stycznia 2016 r. dotyczącego oszacowania wartości rynkowej BEST S.A. stworzonego przez PwC Polska Sp. z o.o. („PwC”) dla Best S.A („Prezentacja”) w toku prac zmierzających do połączenia Best S.A. z Kredyt Inkaso S.A. („Spółki”).

 

Raport został przygotowany zgodnie z instrukcjami Spółek i jedynie z myślą o ich interesach. Planując pracę PwC nie brało pod uwagę możliwości wykorzystania Raportu przez Państwa. W związku z powyższym Raport ani Prezentacja w żadnym wypadku nie mogą zastąpić czynności ani procedur, które Państwo podejmą bądź powinni podjąć w celu uzyskania potrzebnych informacji dotyczących istniejącej lub rozważanej inwestycji w akcje Spółki ani też w jakimkolwiek innym celu.

 

Przez akceptację niniejszego oświadczenia potwierdzają Państwo, iż są świadomi, że w związku z udostępnieniem lub wykorzystaniem przez Państwa Prezentacji, jak również innymi następstwami udostępnienia Państwu Prezentacji, PwC  ani jej partnerzy, pracownicy i inni przedstawiciele nie zaciągają wobec Państwa żadnych zobowiązań oraz nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności – ani umownej, ani z żadnego innego tytułu – za jakiejkolwiek straty, szkody ani wydatki, które są pośrednim lub bezpośrednim skutkiem wyżej wskazanego ujawnienia lub wykorzystania.

 

PwC nie jest upoważnione do składania wyjaśnień ani dodatkowych informacji dotyczących Prezentacji. Niemniej jednak, gdyby którykolwiek z partnerów, pracowników lub przedstawicieli PwC udzielił Państwu jakichkolwiek wyjaśnień lub dalszych informacji, przyjmuje się, że udzielone one zostały na analogicznych warunkach, jak określone w niniejszym oświadczeniu w stosunku do Prezentacji.

 

Zobowiązują się Państwo, że nie będą w żadnym charakterze brać udziału w postępowaniu sądowym dotyczącym Raportu lub Prezentacji, nie przedstawią na jego temat opinii działając w charakterze biegłego sądowego, jak też nie będą w żadnej innej formie zajmować stanowiska odnośnie jakości naszej pracy objętej treścią Raportu lub Prezentacji.

 

Zobowiązują się Państwo nie kopiować ani nie udostępniać osobom trzecim w całości, ani w części Prezentacji, ani zawartych w nim informacji, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody PwC. PwC według swojego uznania może powyższej zgody udzielić, odmówić lub udzielić jej pod pewnymi warunkami, dotyczącymi w szczególności zakresu odpowiedzialności wobec osoby trzeciej.

 

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone i będzie interpretowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce.