Menu
DLA INWESTORÓW

Wyniki finansowe

Podstawowe wyniki finansowe

 

(tys. PLN)      2017 2016 2015 2014 2013 2012
Przychody operacyjne 198 573 210 278 140 908 106 228 113 3692 65 292
Koszty operacyjne 107 217 76 696 52 667 38 301 33 106 28 656
Zysk na działalności operacyjnej 91 356 133 582 88 241 67 927 80 263 36 636
Przychody finansowe 676 798 579 1 228 787 333
Koszty finansowe 35 972 94 612 17 500 9 720 7 357 5 411
Zysk przed opodatkowaniem 56 060 39 768 71 320 59 435 73 693 31 558
Podatek dochodowy 1 008 997 - 10 856 228 3 099 4 664
Zysk netto, w tym: 55 052 38 771 82 176 59 207 70 594 26 894
- przypisany akcjonariuszom BEST 54 552 38 245 81 809 58 884 69 747 26 214
Pełny dochód, w tym: 52 394 38 726 82 166 49 545 72 359 27 955
- przypisany akcjonariuszom BEST 51 897 38 200 81 799 49 222 72 359 27 275

 

 

Dane bilansowe

 

(tys. PLN) 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Aktywa razem

1 245 918

904 865

694 108

416 893 265 571 170 943
Zobowiązania, w tym:

816 145

548 638

411 147

217 058 114 930 91 850
- zobowiązania finansowe 760 015 503 949 400 150 198 299 78 129 75 804
Kapitał własny, w tym: 429 773 356 227 282 961 199 835 150 641 79 093
- przypisany akcjonariuszom BEST 429 519 356 127 282 929 199 803 150 527 79 016
Dług netto 668 807 481 904 356 956 160 844 57 984 63 163

 

 

Wskaźniki rentowności

 

  2017    2016 2015 2014 2013 2012
Rentowność sprzedaży 1) 28% 18% 58% 56% 62% 41%
Rentowność aktywów 2) 5% 5% 15% 17% 32% 20%
Rentowność kapitału własnego 3) 14% 7% 34% 34% 61% 41%
Pełna rentowność kapitału własnego 4) 13% 7% 34% 28% 63% 43%

 

 1) Rentowność sprzedaży: zysk netto / przychody operacyjne

2) Rentowność aktywów: zysk netto / średni stan aktywów

3) Rentowność kapitału własnego: zysk netto / średni stan kapitału własnego

4) Pełna rentowność kapitału własnego: pełny dochód netto / średni stan kapitału własnego

 

Wskaźniki zadłużenia

 

               2017               2016            2015           2014           2013  2012
Zobowiązania ogółem / aktywa razem  66% 65% 59% 52% 43% 54%
Zobowiązania finansowe odsetkowe / aktywa razem       61% 56% 58% 48% 29% 44%
Dług netto / kapitał własny * 1,56 1,31 1,26 0,80 0,38 0,80

 

* Dopuszczalny poziom wskaźnika (Dług netto / kapitał własny) określony w warunkach emisji obligacji wynosi 2,50


 Przepływy pieniężne

 

(tys. PLN)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-165 814 -117 763 -169 182

-44 510

15 997

-25 090 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-4 027

-17 295

-8 566

-8 416

-1 894

-1 063

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

238 836

113 909

183 487

70 236

-6 599

29 130

Przepływy pieniężne netto razem

68 995 -21 149 5 739 

17 310

7 504

2 977

Środki pieniężne na początek okresu

22 045 43 194 37 455

20 145

12 641

9 664

Środki pieniężne na koniec okresu 91 208 22 045 43 194 37 455 20 145 12 641

 

Wybrane dane finansowe - do pobrania