Menu
AKTUALNOŚCI

Wyniki Grupy BEST po III Kwartałach 2017

Wyniki Grupy BEST po III Kwartałach 2017: kolejny wzrost EBITDA gotówkowej, dynamiczny wzrost inwestycji w nowe portfele wierzytelności, rekordowe spłaty z  wierzytelności oraz planowy rozwój na rynku włoskim.

Po trzech kwartałach 2017 roku Pełna EBITDA gotówkowa wypracowana przez Grupę BEST wyniosła 120,5 mln zł, co oznacza wzrost o 13% r/r. W tym okresie inwestycje w nowe portfele wierzytelności wyniosły ponad 200 mln zł, co oznacza wzrost o 44% r/r.

Konsekwencją wzrostu wartości inwestycji są dynamicznie rosnące spłaty z portfeli zarządzanych przez Grupę. W samym trzecim kwartale 2017 osiągnęły one rekordową w historii Grupy wielkość 78 mln zł i wzrosły o prawie 8 mln zł (11%) w porównaniu do drugiego kwartału 2017. Łącznie w okresie trzech kwartałów 2017 spłaty osiągnęły poziom 210 mln zł, co oznacza wzrost o 24% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Grupa BEST cały czas dynamicznie się rozwija. Pełna EBITDA gotówkowa wyniosła ponad  120,5 mln zł co oznacza wzrost o 13% r/r, mimo znacząco wyższych kosztów operacyjnych, które w tym okresie wyniosły 82 mln zł wobec 52,4 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku. Przychody z działalności operacyjnej Grupy po trzech kwartałach 2017 wyniosły 154,1 mln zł, natomiast zysk netto – ponad 46,3 mln zł, czyli o 19% więcej niż w całym 2016 roku. 

Wynik trzeciego kwartału 2017 został dodatkowo obciążony istotnymi kosztami zabezpieczenia spraw narażonych na ryzyko przedawnienia, w związku z projektem zmian do Kodeksu Cywilnego. Koszty te wyniosły 15,7 mln zł i były znacząco wyższe od ponoszonych w poprzednich kwartałach.

Grupa BEST w pierwszym półroczu 2017 rozpoczęła działalność na rynku włoskim, gdzie stworzyła strukturę inwestycyjną. Grupa nabyła już pierwsze portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ok. 150 mln EUR oraz została wybrana jako nabywca kolejnego portfela wierzytelności o wartości nominalnej 134 mln EUR.

Łącznie w okresie trzech kwartałów 2017 Grupa zainwestowała w wierzytelności 200 mln zł (+44% r/r), a wartość nominalna  portfeli nabytych w tym okresie wyniosła prawie 1,7 mld zł.  Wyraźnie rosną także spłaty wierzytelności zarządzanych przez Grupę. W okresie trzech kwartałów 2017 wyniosły 210 mln zł, co oznacza wzrost o 24% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jeszcze większa dynamika cechuje portfele należne Grupie. Narastająco, w ciągu 9 miesięcy 2017 roku, spłaty wyniosły 176,4 mln zł (+33% r/r), a w samym trzecim kwartale bieżącego roku ponad 67 mln zł, co oznacza 48% wzrost r/r.

Wyniki finansowe Grupy BEST za trzy kwartały są potwierdzeniem tego, że Grupa rozwija się nadal bardzo dynamicznie, a dodatkowo zdobyliśmy nowy przyczółek we Włoszech gdzie inwestycje idą zgodnie z planem  - mówi Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A.

Zgodnie w wcześniejszymi zapowiedziami zakładamy, że nakłady na inwestycje we Włoszech wyniosą w tym roku ok. 20 mln EUR, ale chcemy, aby poziom naszych inwestycji na tym rynku systematycznie wzrastał. Rynek włoski jest bowiem kilkukrotnie większy od rynku polskiego w samym tylko segmencie NPL klientów detalicznych, a przy tym znajduje się na relatywnie wczesnym etapie rozwoju. Zakupione portfele o wartości nominalnej 150 mln EUR oraz wygrana w przetargu na kolejny portfel o wartości nominalnej 134 mln EUR są potwierdzeniem, że zakładane szybkie tempo rozwoju na tym rynku w kolejnych kwartałach jest możliwe do osiągnięcia”  – podsumowuje Krzysztof Borusowski.

Dynamiczny rozwój Grupy BEST jest wspierany przez naszych inwestorów. W 2017 r. w ramach publicznych emisji obligacji pozyskaliśmy w sumie 150 mln zł, a wszystkie dotychczasowe emisje obligacji cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Inwestorzy wierzą w potencjał rozwoju naszej spółki oraz traktują nasze papiery dłużne jako atrakcyjną i bezpieczną inwestycję, dlatego też będziemy kontynuować programy emisji obligacji skierowanych zarówno do inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. W październiku br. KNF zatwierdził prospekt emisyjny dla trzeciego publicznego programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 350 mln zł, a ponadto Zarząd BEST S.A. podjął uchwałę o ustanowieniu kolejnego, prywatnego programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 250 mln zł. - mówi Krzysztof Borusowski.

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych.

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi 15 mld zł (stan na 30 września 2017 r.). W 2016 r. Grupa BEST wypracowała ponad 38 mln zł zysku netto oraz ponad 148 mln zł pełnej EBITDA gotówkowej przy przychodach operacyjnych przekraczających 210 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Piotr Piotrowski

CC Group Sp. z o.o.

22 440 14 40, 697 613 010

piotr.piotrowski@ccgroup.pl

 

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

WSTECZ