Menu
AKTUALNOŚCI

Wyniki Grupy BEST za trzy kwartały 2013 r.

  • W trzecim kwartale 2013 r. przychody operacyjne Grupy BEST wyniosły 21,2 mln zł, o 17% więcej niż w tym samym okresie 2012 r. Narastająco od początku roku skonsolidowane przychody sięgnęły 104,2 mln zł, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w ciągu trzech kwartałów ubiegłego roku.
  • Zysk netto Grupy BEST, przypisany akcjonariuszom, wyniósł w minionym kwartale 7,8 mln zł wobec 4,1 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto Grupy BEST za pierwsze trzy kwartały 2013 r. wyniósł 65,2 mln zł w porównaniu z 14,2 mln zł w analogicznym okresie 2012 r.
  • W III kwartale br. Grupa BEST nabyła cztery kolejne pakiety wierzytelności bankowych o wartości nominalnej 326,5 mln zł. Łączna wartość nominalna wierzytelności przejętych do zarządzania w tym roku przekroczyła 512 mln zł.

 

BEST, jedna z najbardziej doświadczonych na polskim rynku firm z branży zarządzania wierzytelnościami, inwestująca w pakiety wierzytelności także na własny rachunek, notuje w tym roku skokowy wzrost wyników finansowych. W trzecim kwartale 2013 r. przychody operacyjne Grupy BEST wyniosły 21,2 mln zł, a narastająco od początku roku sięgnęły 104,2 mln zł, czyli o odpowiednio prawie 17% i 113% więcej niż w analogicznych okresach 2012 r. Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST za III kwartał br. wyniósł 7,8 mln zł wobec 4,1 mln zł za analogiczny okres ubiegłego roku. Zysk netto narastająco za dziewięć miesięcy 2013 r. sięgnął 65,2 mln zł w porównaniu z 14,2 mln zł w analogicznym okresie 2012 r.

 

Ważną kwestią przy ocenie naszych wyników finansowych jest fakt, że w tym roku po raz pierwszy zaprezentowaliśmy pełny efekt działalności funduszu sekurytyzacyjnego BEST I NSFIZ. Wynik tego podmiotu stanowi ponad 80% pełnego dochodu wykazanego w sprawozdaniu finansowym – powiedział Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu i główny akcjonariusz BEST.

 

Przypomnijmy, że pod koniec 2012 r., na mocy porozumienia zawartego z ówczesnym inwestorem BEST I NSFIZ, Grupa BEST nabyła 100% certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu. Dzięki wyeliminowaniu istotnych ryzyk związanych z zarządzaniem przejętym funduszem oraz jego pakietami wierzytelności, a także w wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji pakietów wierzytelności oraz wdrożenia odpowiedniej strategii ich obsługi, możliwe było obniżenie stopy dyskontowej (premii za ryzyko) stosowanej do wyceny wartości pakietów wierzytelności.

 

W minionym kwartale BEST I NSFIZ nabył cztery kolejne pakiety wierzytelności bankowych o wartości nominalnej 326,5 mln zł. Przypomnijmy, że w I półroczu br. fundusze zarządzane przez BEST TFI nabyły dwa pakiety wierzytelności bankowych o wartości nominalnej 185,7 mln zł. Tym samym, łączna wartość nominalna wierzytelności nabytych w tym roku przekroczyła 512 mln zł. Zarządzanie tymi pakietami zostało powierzone spółce BEST.

 

W kolejnych miesiącach skupimy się na dalszym zwiększaniu efektywności prowadzonych działań windykacyjnych. Liczymy także na dalszy wzrost wartości naszych inwestycji oraz nowe równie zyskowne przedsięwzięcia. Zamierzamy dalej inwestować w pakiety wierzytelności wykorzystując strukturę funduszy sekurytyzacyjnych oraz własnego TFI – powiedział Krzysztof Borusowski.

 

Na koniec trzeciego kwartału zadłużenie finansowe netto Grupy BEST wynosiło 65,9 mln zł, a wskaźnik długu netto do kapitałów własnych ukształtował się na poziomie 0,45. Poziom wskaźnika zadłużenia Grupy BEST od dłuższego czasu należy do najniższych w branży.

 

Wybrane wyniki finansowe Grupy BEST:

(mln zł) 3 kw. 2013 3 kw. 2012 Zmiana r/r 1-3 kw. 2012 1-3 kw. 2012 Zmiana r/r
Przychody operacyjne 21,2 18,2 17% 104,2 49,0 113%
Zysk na sprzedaży 11,0 7,4 49% 72,4 23,8 204%
Zysk netto 7,8 4,1 91% 65,2 14,2 360%
Pełny dochód 8,0 4,0 107% 66,4 14,5 357%

WSTECZ