Menu
AKTUALNOŚCI

Wystartowały zapisy na obligacje BEST o wartości 50 mln zł

Od dziś do 22 kwietnia można zapisywać się na obligacje BEST. Zainteresowani nie powinni jednak zwlekać z zapisem, gdyż Spółka oferuje dyskonto – im wcześniejszy zapis, tym niższa cena.

 

 4-letnie obligacje BEST o łącznej wartości 50 mln zł są przeznaczone dla inwestorów detalicznych. Spółka oferuje papiery o oprocentowaniu zmiennym równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,5%. Oznacza to niemal 5,2% zysku w pierwszym okresie odsetkowym.

 

Zapisy na obligacje serii L3 prowadzą Dom Maklerski mBanku oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, ale wystarczy rachunek maklerski w dowolnym banku domu maklerskim. Inwestorzy mają do dyspozycji łącznie 49 placówek na terenie całego kraju. Zapisy można składać także przez Internet i telefonicznie.

 

Wzorem wcześniejszych ofert obligacje oferowane są z dyskontem, którego wartość zależy od dnia, w którym składany jest zapis. Im wcześniej inwestor złoży zapis, tym niższą zapłaci cenę. Ponadto, w razie redukcji zapisów, inwestorzy, którzy jako pierwsi dokonali zapisów otrzymają pełną pulę.

 

BEST oferuje inwestorom detalicznym 500.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Aby wziąć udział w subskrypcji wystarczy już 100 zł. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące, a Spółka przewiduje debiut papierów na rynku Catalyst 23 maja.

 

Wszystkie informacje na temat trwającej emisji obligacji znajdują się pod adresem:

http://best.com.pl/publiczna-oferta,117,pl.html

 

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10,6 mld zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). W 2015 r. Grupa BEST wypracowała 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 140,1 mln zł.

 

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 czerwca 2015 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

 

Więcej informacji:

Mariusz Ilnicki

+48 668 48 36 73

mariusz.ilnicki@best.com.pl

 

WSTECZ