Menu
AKTUALNOŚCI

Wzrostowy kwartał Grupy BEST

  • W III kwartale 2014 r. Grupa BEST wypracowała 9,3 mln zł pełnego dochodu netto przy 28,8 mln zł przychodów operacyjnych. To o odpowiednio 16% i 23% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
  • Obligacje BEST serii K2 o wartości nominalnej 50 mln zł zadebiutowały dziś na Catalyst.
  • Grupa BEST finalizuje zapowiadane przejęcie funduszu sekurytyzacyjnego BEST II NSFIZ.

 

Przychody operacyjne Grupy BEST, jednej z czołowych firm na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, wyniosły w III kwartale br. 28,8 mln zł i były o blisko 23% wyższe niż w analogicznym okresie 2013 r. Pełny dochód netto (przypisany akcjonariuszom BEST) wyniósł w tym okresie 9,3 mln zł, co oznacza wzrost o 16% rok do roku.

 

Narastająco za trzy kwartały 2014 r. przychody operacyjne Grupy BEST osiągnęły 82,7 mln zł, a pełny dochód netto wyniósł 37,2 mln zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku było to odpowiednio: 106,4 mln zł oraz 66,4 mln zł. Należy przy tym pamiętać, że istotny pozytywny wpływ na ubiegłoroczne wyniki Grupy miało zdarzenie o charakterze jednorazowym, czyli przeszacowanie wartości godziwej pakietów wierzytelności należących do funduszu BEST I NSFIZ, przejętego przez BEST pod koniec 2012 r. Wpływ tego przeszacowania to 35,7 mln zł. Po oczyszczeniu ubiegłorocznych rezultatów o wspomniane zdarzenie jednorazowe, Grupa BEST zanotowała w okresie pierwszych 9 miesięcy 2014 r. wzrost przychodów operacyjnych o 17% oraz wzrost pełnego dochodu netto o 21%.

 

– Trzeci kwartał bieżącego roku był kolejnym, w którym zanotowaliśmy wzrost wyników finansowych z powtarzalnej działalności. Grupa BEST pozostaje tym samym jedną z najbardziej rentownych firm z branży windykacyjnej w Polsce, a jednocześnie jedną z najmniej zadłużonych – wskazał Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

Kapitały własne Grupy BEST na koniec września 2014 r. wynosiły 187,8 mln zł, a dług netto 69,4 mln zł. Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na koniec III kwartału br. wynosił zatem zaledwie 0,37, podczas gdy dopuszczalna wartość tego wskaźnika, określona w warunkach obligacji wyemitowanych przez BEST, wynosi od 2,0 do 2,5.

 

Stan środków pieniężnych, jakimi dysponowała Grupa BEST na koniec III kwartału 2014 r., wynosił blisko 59 mln zł. Dodatkowo, w październiku Spółka pozyskała 50 mln zł brutto z emisji 4-letnich obligacji serii K2, w ramach drugiej oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych. Od dzisiaj, 13 listopada, obligacje serii K2 notowane są na Catalyst.

 

– Zgodnie z zapowiedziami, pieniądze pozyskane z emisji obligacji przeznaczymy m.in. na zwiększenie udziału Grupy BEST w funduszu BEST II NSFIZ z obecnych 17% do 100%. Transakcję tę planujemy przeprowadzić w najbliższych tygodniach. Na początku listopada zarejestrowany został fundusz aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN. To właśnie ten fundusz przejmie certyfikaty inwestycyjne BEST II NSFIZ, a docelowo przeniesiemy do niego także inne zarządzane przez nas fundusze sekurytyzacyjne. W ten sposób uporządkujemy aktywa Grupy BEST, a jej struktura stanie się przejrzystsza i ułatwi analizę naszych wyników – powiedział Krzysztof Borusowski. – Po zwiększeniu do 100% udziału w BEST II NSFIZ, fundusz ten będzie konsolidowany metodą pełną, co będzie mieć istotny wpływ na sprawozdania finansowe Grupy BEST. Będą one odzwierciedlać rzeczywistą skalę naszej działalności – dodał prezes Spółki.

 

 

Wyniki finansowe Grupy BEST za trzy kwartały 2014 r.

 


 przych          pełny do

 

kapital wlasny             zadluzenie

* Pełny dochód netto przypisany akcjonariuszom BEST

 

 

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

BEST TFI zarządza obecnie trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,7 mld zł (stan na koniec września 2014 r.). Udziały Grupy BEST w funduszach BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ i BEST III NSFIZ wynoszą obecnie odpowiednio 100%, 17% i 50%.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

 

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

WSTECZ