Menu
AKTUALNOŚCI

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego BEST

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w dniu dzisiejszym, tj. 21 marca br., prospekt emisyjny podstawowy BEST dotyczący publicznego programu emisji obligacji. 

 

Zgodnie z lutową uchwałą Zarządu BEST, w ramach programu Spółka planuje wyemitować obligacje o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł. Będą one emitowane w kilku seriach i oferowane w trybie oferty publicznej. Spółka planuje opublikować prospekt emisyjny podstawowy 24 marca br.

 

Szczegółowe parametry każdej serii obligacji zostaną ustalone w odrębnych uchwałach zarządu BEST i opublikowane zgodnie z wymogami dotyczącymi ofert publicznych papierów wartościowych. Spółka planuje wprowadzenie oferowanych obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst.

 

BEST jest jedną z największych firm na rynku obrotu wierzytelnościami w Polsce oraz aktywnym emitentem na rynku obligacji korporacyjnych. Z emisji obligacji Spółka pozyskała dotychczas około 128 mln zł, z czego 48 mln zł zostało już spłacone. Ponadto, fundusze inwestycyjne BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, które są zarządzane przez BEST TFI (podmiot zależny od BEST), wyemitowały dotychczas obligacje o łącznej wartości około 224 mln zł, z czego 130 mln zł zostało już spłacone. W 2011 r. obligacje BEST, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ zadebiutowały na rynku Catalyst.
Oferującymi obligacje BEST w ramach publicznego programu emisji obligacji są: mBank i Dom Maklerski mBanku, natomiast rolę doradcy prawnego Spółki pełni kancelaria Allen & Overy, A. Pędzich sp. k.

 

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r. oraz Ostateczne Warunki emisji obligacji. Prospekt Podstawowy oraz Ostateczne Warunki zostaną opublikowane elektronicznie i będą dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

WSTECZ