Menu
AKTUALNOŚCI

Zmiany w Radzie Nadzorczej BEST

Decyzją Walnego Zgromadzenia, do Rady Nadzorczej BEST dołączyli prof. Dariusz Filar i prof. Pasquale Policastro. Na kolejną kadencję wybrani zostali ponadto: Sławomir Lachowski, prof. Leszek Pawłowicz, Katarzyna Borusowska i Patrycja Kucner.

 

Dariusz Filar i Pasquale Policastro zostali powołani do Rady Nadzorczej BEST przez Walne Zgromadzenie Spółki, które obradowało w środę, 18 czerwca. Dariusz Filar to znany polski ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2004-2010, a wcześniej główny ekonomista Banku Pekao (1999-2004). Obecnie piastuje funkcję niezależnego członka w radach nadzorczych PZU i BGŻ oraz uczestniczy w posiedzeniach Rady Gospodarczej przy Premierze RP. Pasquale Policastro jest profesorem na Uniwersytecie Szczecińskim, uznanym specjalistą i autorem wielu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i integracji europejskiej. Prof. Policastro jest także zaangażowany w liczne inicjatywy społeczne, m.in. na rzecz odbudowy lasów w Afryce. Od 27 lat jest związany z Polską, mówi biegle po polsku.

 

– Jest mi niezmiernie miło, że dwaj znakomici profesorowie zgodzili się dołączyć do Rady Nadzorczej BEST. Ich wiedza i doświadczenie będą niewątpliwie źródłem cennych opinii i dyskusji dotyczących działalności i rozwoju naszej grupy – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes i większościowy akcjonariusz BEST. – Przy okazji chciałbym bardzo gorąco podziękować Panom Berndowi Holzapfelowi i Bartoszowi Krużewskiemu, dotychczasowym członkom Rady Nadzorczej, za ich ogromny wkład i zaangażowanie w rozwój Grupy BEST w ostatnich 12 latach – dodał prezes.

 

Dr Bernd Holzapfel i Bartosz Krużewski poinformowali na początku czerwca, że nie będą ubiegać się o wybór na członka Rady Nadzorczej BEST kolejnej kadencji, wskazując, że w czerwcu br. upływa 12-letni okres pełnienia przez nich funkcji w RN Spółki. Oznacza to, że w kolejnej kadencji nie spełnialiby już kryterium niezależności, o którym mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, zgodnie z definicją opisaną w załączniku II do Zalecenia Komisji z 15 lutego 2005 r. (2005/162/WE).

 

Walne Zgromadzenie BEST na kolejną kadencję powołało natomiast: Sławomira Lachowskiego, prof. dr. hab. Leszka Pawłowicza, Katarzynę Borusowską oraz Patrycję Kucner. Rada Nadzorcza Spółki liczy obecnie sześciu członków, w tym czterech spełniających kryteria niezależności.

 

Środowe Walne Zgromadzenie Spółki dokonało ponadto zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2013 r., udzieliło absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej BEST, a także postanowiło, że ubiegłoroczny zysk netto pozostanie w Spółce, co jest zgodne z polityką dywidendową i warunkami emisji obligacji wyemitowanych przez BEST.

 

***

Ogólne informacje o BEST
BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

BEST TFI zarządza obecnie trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 7,8 mld zł (stan na koniec lutego 2014 r.).

 

W 2013 r. przychody operacyjne Grupy BEST sięgnęły niemal 124 mln zł, o 61% więcej niż w 2012 r. Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł 69,7 mln zł, co oznacza wzrost o 166%, natomiast pełny dochód (wynik całkowity) przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł 71,5 mln zł (+162% r/r).

***

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

 

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. +48 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Piotr Wojtaszek

NBS Communications

tel. +48 500 202 355

e-mail: pwojtaszek@nbs.com.pl

WSTECZ