Rok 2019 okresem dalszej poprawy efektywności operacyjnej w Grupie Kapitałowej BEST

Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej BEST w 2019 r. przekroczyły 222 mln zł, a zysk operacyjny wyniósł niemal 85 mln zł. W obu przypadkach oznacza to wzrost o kilkanaście procent w porównaniu z 2018 r., mimo ujemnego wpływu, jakie na wyniki Grupy miało przeszacowanie portfeli wierzytelności. To zdarzenie o charakterze niegotówkowym obniżyło ubiegłoroczne przychody i zyski o 40 mln zł. 

Głównym źródłem przychodów GK BEST są zarządzane przez nią portfele wierzytelności nieregularnych. Mimo ograniczonych inwestycji w nowe portfele, łączne spłaty z zarządzanych wierzytelności w 2019 r. utrzymały się na wysokim poziomie i przekroczyły 299 mln zł, z czego 263 mln zł to spłaty należne bezpośrednio GK BEST, natomiast 36 mln zł to spłaty należne koinwestorowi w funduszu BEST III NSFIZ (udział GK BEST w tym funduszu wynosi 50%).

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej wyniosły w minionym roku 222,2 mln zł, co oznacza wzrost o 17% w porównaniu z 2018 r. Dzięki ścisłej dyscyplinie kosztowej, GK BEST wypracowała 84,7 mln zł zysku operacyjnego, czyli o 13% więcej niż rok wcześniej, i to pomimo poniesienia w 2019 r. znaczących kosztów z tytułu opłat sądowo-egzekucyjnych, związanych z działaniami mającymi na celu zabezpieczenie posiadanych aktywów.

– W 2019 r. zbliżaliśmy się do momentu przesilenia cyklu gospodarczego, a w takim okresie ceny wystawianych na sprzedaż wierzytelności są wysokie. Skoncentrowaliśmy się zatem na dalszym doskonaleniu naszych operacji, zwiększeniu ściągalności wierzytelności nabytych w latach poprzednich i poprawie efektywności kosztowej. Jesteśmy zadowoleni z obserwowanych rezultatów, a aktualna sytuacja na rynku utwierdza nas w przekonaniu, że była to słuszna decyzja. Wykorzystaliśmy również czas na przygotowanie się do spłaty zaciągniętych przez nas zobowiązań, dzięki czemu ze spokojem podchodzimy do kolejnych terminów zapadalności naszych obligacji – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Znaczący, ujemny wpływ na prezentowane w sprawozdaniu za 2019 r. wyniki finansowe miało zdarzenie o charakterze niegotówkowym, tj. aktualizacja wartości portfeli wierzytelności. Pomniejszyła ona ubiegłoroczne przychody i zysk operacyjny o 40 mln zł.

Łączny skonsolidowany zysk netto GK BEST w 2019 r. wyniósł 43,4 mln zł, tj. o 24% więcej niż w 2018 r. Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST był natomiast niższy niż rok wcześniej i wyniósł 20,3 mln zł, czego powodem była wspomniana ujemna aktualizacja wartości wierzytelności, która nie dotknęła funduszu BEST III NSFIZ.

Pełna EBITDA gotówkowa GK BEST w 2019 r. utrzymała się na wysokim poziomie i wyniosła 222,9 mln zł wobec 220,4 mln zł rok wcześniej.

– Wypracowane środki z działalności operacyjnej umożliwiły nam terminową spłatę 126 mln zł zobowiązań finansowych, w tym wykup kolejnej serii obligacji o wartości 35 mln zł. Przy ograniczonych inwestycjach w nowe portfele, podstawowy wskaźnik zadłużenia GK BEST, tj. stosunek długu netto do kapitałów własnych, na koniec 2019 r. spadł do poziomu 1,03 i należał do najniższych w branży. Jest to jednocześnie najniższy poziom tego wskaźnika od 2014 r., wg stanu na koniec roku – wskazał Marek Kucner, wiceprezes BEST.

Zdaniem Zarządu, GK BEST jest dobrze przygotowana na niepewne czasy na rynkach spowodowane pandemią COVID-19 i związanymi z nią ograniczeniami.

– Pandemia koronawirusa nie spowodowała dotychczas jakichkolwiek zakłóceń w działalności operacyjnej GK BEST. Od pierwszych dni, kiedy ogłoszono w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, wprowadziliśmy możliwość pracy zdalnej dla dużej części naszego zespołu i zadbaliśmy o ciągłość kluczowych procesów. Dotychczas nie zaobserwowaliśmy także istotnych odchyleń w spłatach wierzytelności. Przed publikacją raportu rocznego za 2019 r., zaprezentowaliśmy rynkowi informację na temat spłat z zarządzanych wierzytelności w pierwszym kwartale 2020 r. Ich poziom był rekordowy i sięgnął łącznie 86,6 mln zł, w tym spłaty należne GK BEST wyniosły 77,8 mln zł, co oznacza wzrost o 33% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. Od początku tego roku dokonaliśmy ponadto terminowego wykupu trzech serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 110 mln zł – wskazał Krzysztof Borusowski.

Pełne wyniki finansowe GK BEST za pierwszy kwartał 2020 r. zostaną opublikowane 19 czerwca br.

Wybrane wyniki finansowe Grupy BEST

(mln zł)

2019

2018

zmiana r/r

przychody operacyjne

222,2

190,2

+17%

zysk operacyjny (EBIT)

84,7

75,1

+13%

zysk netto, w tym:

43,4

34,9

+24%

przypisany akcjonariuszom BEST

20,3

32,1

-37%

pełna EBITDA gotówkowa

222,9

220,4

+1%

 

Wstecz