Polityka Prywatności i Cookies

Polityka Prywatności i Cookies

BEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ulicy Łużyckiej 8A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000017158, posiadająca numer NIP: 5850011412 oraz
REGON: 190400344, z kapitałem zakładowym w wysokości: 22.693.729,00 zł,
w całości wpłaconym (Administrator):

 1. obsługuje serwis internetowy działający pod adresem: https://www.best.com.pl (Serwis);
 2. przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu (Użytkownicy) oraz zapewnienia bezpieczeństwa ich danych osobowych na najwyższym poziomie z poszanowaniem prawa do dostępu do danych osobowych, sprostowania i uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 3. zapewnia,  aby Użytkownicy mieli pełną swobodę decydowania o tym, jakie informacje ich dotyczące będą zbierane oraz wykorzystywane przez Administratora w sposób automatyczny podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Nasz Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych o Użytkownikach,
  z wyjątkiem informacji zbieranych za pomocą technologii HTTP Cookie (Ciasteczka, Cookies).

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PODSTAWA PRAWNA: 

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), f) lub c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników przede wszystkim w celu:

 1. zoptymalizowania działania Serwisu;
 2. badania ruchu w ramach Serwisu;
 3. tworzenia statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu;
 4. komunikacji z Użytkownikami;
 5. przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia, reklamacji, wniosku oraz wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, udzielenia odpowiedzi oraz podjęcia ewentualnych innych działań niezbędnych do załatwienia sprawy Użytkownika.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH:

W ramach Serwisu możemy przetwarzać informację o rozpoczęciu, zakończeniu a także w zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika  z Serwisu; oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci teleinformatycznej lub  systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik; dane osobowe Użytkownika przekazane w ramach Formularza kontaktowego Serwisu oraz Formularza służącego zgłoszeniu reklamacji tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, inny adres przekazany przez Użytkownika, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nr PESEL, inne dane przekazane przez Użytkownika w treści wiadomości bądź reklamacji. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych powyżej oraz zależny od podstawy prawnej ich przetwarzania: 

 1. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu ewentualnego odwołania tej zgody. Użytkownik może cofnąć
  w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem;
 2. dane osobowe przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia tego celu lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych;
 3. dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających
  z przepisów prawa będą przechowywane przez czas wynikający z powszechnie obowiązującego prawa.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE:

Użytkownikom przysługuje prawo do:

 1. żądania informacji o adresie i pełnej nazwie Administratora, źródle danych oraz celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych;
 2. dostępu do danych osobowych, sprostowania i uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Skorzystanie ze wskazanych uprawnień jest możliwe poprzez kontakt
z Administratorem:

 1. adres email: [email protected];
 2. adres Administratora: BEST Spółka Akcyjna, ul. Stoczniowa 2, 82-300 Elbląg;
 3. za pośrednictwem formularza kontaktowego Serwisu w zakładce Kontakt.

ZABEZPIECZENIA I PROCEDURY:

Aby wypełnić powyższe cele, Serwis Administratora został stworzony za pomocą najnowszych technologii oraz najbardziej zaawanasowanych systemów informatycznych i zabezpieczeń technicznych urządzeń, służących do przetwarzania danych osobowych oraz przesyłu informacji. Wszelkie działania na danych osobowych podejmowane są przez Administratora w oparciu o restrykcyjne procedury wewnętrzne.

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych w celu zarządzania wierzytelnościami znajduje się na: https://www.best.com.pl/rodo

COOKIES (CIASTECZKA)

Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane przez Serwis do przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu Użytkownika, a następnie wysyłane są przez przeglądarkę internetową tego Użytkownika podczas każdorazowego wejścia do Serwisu. 

Każdy plik Cookie zawiera informacje dotyczące w  szczególności: nazwy, wartości, domeny, czasu wygaśnięcia, daty ostatniego dostępu, atrybutów oraz ścieżki. Zapisany plik Cookie może być następnie odczytywany i modyfikowany przez Serwis pod warunkiem, że pochodzi z tej samej domeny skąd plik Cookie został przesłany.

Ciasteczka nie są szkodliwe dla urządzenia Użytkownika, nie utrudniają pracy urządzenia lub oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu, ani nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika. Dzięki Ciasteczkom korzystanie
z Serwisu jest łatwiejsze i bardziej komfortowe dla Użytkownika.

STOSOWANIE COOKIES W SERWISIE:

Na stronach internetowych Serwisu wykorzystywane są następujące Ciasteczka:

 1. niezbędne – umożliwiające korzystanie z Serwisu;
 2. statystyczne – do zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.

Szczegóły dotyczące wykorzystywanych Cookies są zawarte w Banerze Cookies wyświetlanym w Serwisie w celu m.in. odebrania zgody na Cookies.

Na stronach internetowych Serwisu wykorzystywane są Ciasteczka zewnętrznych dostawców w następujących celach:

 1. zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  1. Google Analytics (Google LLC z siedzibą w USA).

ZARZĄDZANIE COOKIES:

 1. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na stosowanie Cookies oznacza akceptację  stosowania Cookies w Serwisie;
 2. W każdym czasie Użytkownik może dokonywać zmian ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w ustawieniach Serwisu oraz przeglądarki internetowej.

Poniżej linki do instrukcji najpopularniejszych przeglądarek informujące o tym jak dokonać zmiany w ustawieniach dotyczących plików Cookies:

 1. Google Chrome;
 2. Firefox;
 3. Microsoft Edge;
 4. Opera;
 5. Safari.

ZMIANA POLITYKI:

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce w dowolnym czasie. Zmiany mogą okazać się konieczne w szczególności w przypadku zmiany prawa bądź wykorzystywanych w Serwisie rozwiązań informatycznych i technologicznych. Zmiany w Polityce wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.

DANE KONTAKTOWE DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Adres email: [email protected]

Adres do kontaktu pisemnego: BEST Spółka Akcyjna, ul. Stoczniowa 2, 82-300 Elbląg.