Jesteśmy dla ciebie

Ład
korporacyjny

Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Zarząd BEST S.A. oświadcza, że Spółka stosuje się do zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

W przypadku niewypełnienia lub naruszenia którejkolwiek z zasad opisanych we wspomnianym dokumencie spółka podaje do publicznej wiadomości raport bieżący na ten temat.

Więcej informacji na temat dobrych praktyk na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych można znaleźć na stronie internetowej www.corp-gov.gpw.pl

Statut BEST S.A.

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej BEST S.A.

Regulamin Komitetu Audytu BEST S.A.

Regulamin Zarządu BEST S.A.

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu BEST S.A. oraz członków Rady Nadzorczej BEST S.A.

Informacja na temat stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 – Raport 1/2021