FAQ

Najczęściej zadawane pytania

BEST S.A. zajmuje się obsługą Twojego zobowiązania finansowego, w imieniu aktualnego Wierzyciela z Grupy Kapitałowej BEST S.A. (BEST I, II, III, IV NSFIZ lub BEST CAPITAL FIZAN), który przejął zobowiązanie od wierzyciela pierwotnego. Wierzyciel pierwotny to podmiot, z którym podpisałeś umowę np. kredytową lub o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

W przypadku, gdy Klient nie wywiązuje się z warunków umowy, Wierzyciel z reguły ma prawo przekazać obsługę sprawy innej firmie lub przelać wierzytelności na inny podmiot (jest to również zwane cesją).

Cesja wierzytelności polega na przeniesieniu wierzytelności przez dotychczasowego wierzyciela na osobę trzecią. Transakcja ta jest regulowana przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym wraz z wierzytelnością na nabywcę przechodzą wszelkie związane z nią prawa.

Naszym priorytetem jest zachowanie bezpieczeństwa danych naszych Klientów. Prosząc o podanie informacji pozwalających na weryfikację Twojej tożsamości, pragniemy zapewnić poufność informacji i zapobiec ujawnieniu danych osobowych osobie nieuprawnionej. W każdym przypadku chcemy mieć pewność, że przekazując informacje o zadłużeniu, trafiają one wyłącznie do osoby uprawnionej do ich uzyskania.

Podstawą działania BEST S.A. jest przestrzeganie norm prawa i etyki, w tym dotyczących częstotliwości kontaktu. Zasady te są określone w szczególności w Zasadach Dobrych Praktyk – to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.. Utrzymanie stałego kontaktu jest niezwykle ważne, bo dzięki temu Ty również masz wpływ na przebieg obsługi swojej sprawy i jesteś informowany na bieżąco o planowanych i podejmowanych przez nas działaniach. Podczas każdej rozmowy pomagamy znaleźć najlepsze rozwiązanie obecnej sytuacji.

Możesz do nas zadzwonić, napisać maila, wysłać list lub przesłać wiadomość przez formularz kontaktowy na naszej stronie Internetowej. Wszystkie kanały kontaktu z BEST S.A. znajdują się w zakładce KONTAKT.

Oferujemy różne formy spłaty zaległości finansowych między innymi poprzez rozłożenie ich na raty i wiele innych. Skontaktuj się z nami, a wspólnie omówimy Twoją sytuację i wybierzemy najlepsze rozwiązanie. Misją BEST S.A. jest niesienie wsparcia w spłacie zadłużenia wszystkim naszym Klientom. Wszystkie kanały kontaktu z BEST S.A. znajdują się w zakładce KONTAKT.

Oferujemy różne formy spłaty zaległości finansowych, jak również formy kontaktu. Aby potwierdzić współpracę przy spłacie zadłużenia:

  • podpisz i odeślij dokumenty wraz z zaproponowaną Ci ugodą w załączonej opłaconej kopercie zwrotnej w wyznaczonym w piśmie terminie,
  • uzgodnij formy spłaty w rozmowie telefonicznej z Doradcą Klienta BEST,
  • wyślij maila z akceptacją ugody na [email protected], lub
  • załóż konto w serwisie BEST Online i zaakceptuj w nim warunki proponowanej ugody.

Wszelkie szczegóły dotyczące możliwości potwierdzenia warunków spłaty, numeru konta oraz najważniejszych warunków proponowanej ugody znajdziesz w treści przesłanej przez nas dokumentacji lub u Doradcy Klienta

W każdej chwili możesz zamknąć sprawę, spłacając całość zadłużenia. W tym celu skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o dokładnej kwocie pozostałej do spłaty. Wszystkie kanały kontaktu z BEST S.A. znajdują się w zakładce KONTAKT.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (art. 922 § 1 i następne), zasadniczo prawa, jak i obowiązki majątkowe zmarłego (w tym również zobowiązania finansowe) przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców. Jeżeli więc jesteś członkiem najbliższej rodziny zmarłego, prawdopodobnie znajdujesz się w kręgu spadkobierców ustawowych. W polskim prawie, jeśli spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu, bądź jeśli żadna z osób w nim wskazanych nie chce albo nie może być spadkobiercą, mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. Taka forma dziedziczenia ma również miejsce, kiedy testament jest nieważny. Dziedziczenie ustawowe jest regulowane przez Kodeks cywilny, który określa kto i w jakiej kolejności ma udział w spadku.
Prawo spadkowe daje możliwość zrzeczenia się dziedziczenia oraz odrzucenia spadku.
Jeśli dana osoba nie chce spłacać cudzych długów, może po prostu odrzucić spadek. W takiej sytuacji nie będzie uważana za spadkobiercę, natomiast w jej miejsce wejdzie inna oznaczona osoba. Powołanie do spadku nie jest więc czynnością nieodwracalną, o ile oczywiście rezygnacja ze spadku nastąpi przed upływem 6 miesięcy od dnia, gdy potencjalny spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Jeśli ten termin minie, a dana osoba nie podjęła żadnych czynności, nabycie spadku następuje z mocy samego prawa, z dobrodziejstwem inwentarza – w tej sytuacji uniknięcie spadkobrania może być utrudnione. Jeśli w skład nabytego spadku wejdą długi, należy je spłacić.

Czasami zdarza się, że członkowie rodziny nie chcą po sobie dziedziczyć niezależnie od tego, czy miałoby to nastąpić na podstawie pozostawionego testamentu, czy też przepisów Kodeksu cywilnego. Jeśli dana osoba wie, że nie chce zostać spadkobiercą, nie musi czekać aż do śmierci spadkodawcy, aby odrzucić jego spadek. Możliwe jest zrzeczenie się dziedziczenia, które następuje poprzez zawarcie stosownej umowy jeszcze za życia przyszłego spadkodawcy. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Zrzeczenie się dziedziczenia można stosować wyłącznie względem spadkobierców ustawowych, niedopuszczalne jest to w przypadku spadkobierców testamentowych.

Wierzyciele z Grupy Kapitałowej BEST S.A. współpracują z Biurami Informacji Gospodarczej (Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. i Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.). Są one instytucjami, które m.in. zbierają i udostępniają informacje na temat osób zadłużonych oraz ich niespłaconych zobowiązań. Z informacji tych codziennie korzystają m.in. banki, operatorzy telefoniczni i telewizyjni oraz inne firmy, chcące sprawdzić wiarygodność finansową swoich Klientów.

Przekazanie informacji na temat naszych Klientów do biur informacji gospodarczej może oznaczać:

trudności z zawieraniem umów kredytowych,
trudności z zawieraniem umów z operatorami sieci komórkowych lub sieci stacjonarnych,
trudności z zawieraniem umów ubezpieczenia samochodu lub mieszkania,
trudności z zakupami na raty,
utrudnienie dostępu do usług telewizji kablowej i cyfrowej oraz Internetu.
Wierzyciel może przekazać do BIG dane Klienta, jeśli zostały spełnione warunki określone w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Warto wiedzieć, że zawarcie ugody na spłatę zadłużenia w ratach spowoduje, że Wierzyciel nie przekaże danych Klienta do BIG lub zawiesi ich upublicznianie do czasu wywiązywania się ze spłaty.

Tak, w przypadku gdy Klient nie płaci należności pomimo upływu terminu płatności, od części zadłużenia objętej oprocentowaniem, a w szczególności od należności głównej, mogą być naliczane odsetki za opóźnienie (zwane inaczej karnymi). Są one należne za okres opóźnienia. Jeśli wysokość tych odsetek nie była oznaczona np. w umowie, to należne są odsetki ustawowe za opóźnienie, czyli uregulowane w art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.

Umorzenie egzekucji komorniczej to zatrzymanie działań komorniczych, zwykle na pewien czas, a nie anulowanie zadłużenia. W związku z tym umorzenie egzekucji nie oznacza umorzenia długu czy zamknięcia sprawy. W takiej sytuacji możliwe, że wierzyciel ponownie skieruje sprawę do komornika, a w tym czasie zadłużenie może wzrosnąć z tytułu naliczania odsetek za opóźnienie w spłacie. Dlatego nie czekaj – skontaktuj się z nami i zapytaj o formy spłaty, jakie możemy Ci zaoferować. Kanały kontaktu z BEST S.A. znajdują się w zakładce KONTAKT.

Klientom, którzy otrzymali pismo z sądu, w którym wymieniony jest Wierzyciel z Grupy Kapitałowej BEST S.A. (BEST I, II, III, IV NSFIZ lub BEST CAPITAL FIZAN) i co do którego treści mają wątpliwości radzimy niezwłocznie skontaktować się z BEST S.A. celem wyjaśnienia sytuacji lub ewentualnego wstrzymania procesu sądowego. Kontakt z BEST S.A. pozwoli na wypracowanie sposobu spłaty na etapie polubownym a dzięki temu zyskasz spokój i bezpieczeństwo finansowe. Kanały kontaktu z BEST S.A. znajdują się w zakładc KONTAKT.

Pismo z kancelarii komorniczej może oznaczać, że rozpoczęło się postępowanie egzekucyjne (Komornik rozpoczął działania zmierzające do wyegzekwowania środków z różnych składników majątku, np. środki na rachunku bankowym czy zajęcie wynagrodzenia) lub, że zakończyło się postępowanie egzekucyjne.
Skontaktuj się z Komornikiem w celu ustalenia, czego dotyczy pismo i kto jest wierzycielem na sprawie. Jeśli otrzymasz informacje od Komornika, że wierzycielem jest podmiot z Grupy Kapitałowej BEST S.A. (BEST I, II, III, IV NSFIZ lub BEST Capital FIZAN) niezwłocznie skontaktuj się z nami. Podczas rozmowy telefonicznej z Doradcą Klienta, będziesz miał możliwość zweryfikowania na jakim etapie jest Twoja sprawa. Wspólnie ustalicie, jakie kroki należy podjąć, abyś zachował bezpieczeństwo finansowe. Kanały kontaktu z BEST S.A. znajdują się w zakładce KONTAKT.

Wyłudzenie kredytu wg art. 286 Kodeksu karnego stanowi przestępstwo i trzeba je zgłosić na policję lub do prokuratury. Skontaktuj się z BEST S.A., aby dowiedzieć się, jakie działania należy wykonać, by sprawę wyjaśnić lub jakie dokumenty należy nam przedstawić, by wstrzymać działania windykacyjne. Kanały kontaktu z BEST S.A. znajdują się w zakładce KONTAKT.

Możesz ustanowić inną osobę swoim pełnomocnikiem.

Pełnomocnik to osoba trzecia upoważniona przez Klienta, do składania lub odbierania oświadczeń w jego imieniu (np. do zawarcia ugody) lub do uzyskiwania informacji związanych z zadłużeniem Klienta obsługiwanym przez BEST S.A. Szczegółowy zakres, w jakim może działać pełnomocnik wynika z treści pełnomocnictwa udzielonego mu przez Klienta. Twoim pełnomocnikiem w powyższych kwestiach może być radca prawny, adwokat, lub inna osoba (np. członek rodziny).

Pełnomocnik nie jest zobowiązany do spłaty zadłużenia, chyba że ma taki obowiązek z innej podstawy prawnej (np. jako współdłużnik lub poręczyciel). Aby ustanowić pełnomocnika, należy wysłać do firmy BEST S.A. podpisane pełnomocnictwo upoważniające osobę trzecią do kontaktu w Twojej sprawie. Wzór takiego pisma znajduje się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA na naszej stronie Internetowej. Natomiast w zakładce KONTAKT znajdziesz informację o naszym adresie korespondencyjnym oraz numerach Infolinii, na które możesz zadzwonić.

Wszystkie rozmowy prowadzone z Doradcami Klienta BEST S.A. są nagrywane i archiwizowane przede wszystkim w celu dowodowym, tj. dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

Firma BEST S.A. przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Aktualne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące osobie, której dane dotyczą, są szczegółowo określone w klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem: www.best.com.pl/ochrona-danych-osobowych. Żądania realizacji praw oraz żądanie udzielenia szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy kierować na adres: BEST S.A., ul. Stoczniowa 2, 82-300 Elbląg lub na adres e-mail: [email protected].

Firma BEST S.A. nie nalicza do salda zadłużenia żadnych dodatkowych kosztów wynikających z prowadzonych działań windykacyjnych. Koszty, jakie mogą być doliczane do wierzytelności mogą wynikać z odsetek za opóźnienie bądź z działań sądowych lub komorniczych.

Jeżeli chcesz zgłosić zastrzeżenia dotyczące kontaktów ze strony BEST S.A przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. Możesz to zrobić w formie określonej w punkcie 22. Pamiętaj, aby wskazać informacje umożliwiające weryfikację sprawy, w tym dokładny opis sytuacji lub naruszenia.

Każda reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające weryfikację Klienta składającego reklamację, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę firmy, PESEL lub REGON, adres zamieszkania/siedziby oraz możliwie szczegółowy opis przedmiotu reklamacji.

Przysługuje Ci prawo do wniesienia reklamacji, która może zostać złożona:

pisemnie – listem na adres korespondencyjny: BEST S.A. ul. Stoczniowa 2, 82-300 Elbląg, lub osobiście w każdej placówce BEST S.A. wskazanej na stronie internetowej https://www.best.com.pl/kontakt, lub elektronicznie – za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: [email protected], lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://www.best.com.pl/reklamacje, lub ustnie – w rozmowie telefonicznej z Doradcą Klienta BEST S.A., pod nr.:+48 587 414 065 lub +48 604 293 623 (infolinia czynna od pon. do pt. w godz. 8:00-20:00; koszt połączenia zgodny z taryfą operatora; informujemy, że wszystkie rozmowy są rejestrowane) albo osobiście do protokołu podczas wizyty w każdej placówce BEST S.A. wskazanej na stronie internetowej https://www.best.com.pl/kontakt. Natomiast w przypadku reklamacji dotyczącej ugody, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim lub regulowanej ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej, reklamacja może być złożona:

pisemnie – listem na adres korespondencyjny: BEST S.A. ul. Stoczniowa 2, 82-300 Elbląg, lub osobiście w każdej placówce BEST S.A. wskazanej na stronie internetowej https://www.best.com.pl/kontakt, lub elektronicznie – za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: [email protected], lub ustnie – w rozmowie telefonicznej z Doradcą Klienta BEST S.A., pod nr.:+ 48 58 769-92-00 (infolinia czynna od pon. do pt. w godz. 8:00-20:00, w sob. w godz. 9:00-17:00; koszt połączenia zgodny z taryfą operatora; informujemy, że wszystkie rozmowy są rejestrowane) albo osobiście do protokołu podczas wizyty w każdej placówce BEST S.A. wskazanej na stronie internetowej https://www.best.com.pl/kontakt.
Żądania realizacji praw oraz żądanie udzielenia szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy kierować na adres: BEST S.A., ul. Stoczniowa 2, 82 – 300 Elbląg lub na adres email: [email protected].

Klientom podmiotu rynku finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej, przysługuje uprawnienie do składania wniosków w indywidualnych sprawach do Rzecznika Finansowego w przypadku nieuwzględnienia roszczeń Klienta przez firmę BEST S.A. w trybie rozpatrywania reklamacji, do których mają zastosowanie przepisy ww. ustawy. Natomiast do zadań Rzecznika Finansowego należy podejmowanie działań w zakresie ochrony Klientów, których interesy reprezentuje, a w szczególności rozpatrywanie ww. wniosków w indywidualnych sprawach. Na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej i w zakresie w niej uregulowanym, Wierzyciel jest obowiązany do udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego. Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia takiego postępowania na wniosek klienta podmiotu rynku finansowego jest Rzecznik Finansowy (https://rf.gov.pl/).

Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania (chyba, że z przepisów powszechnie obowiązującego prawa wynikają inne terminy udzielania odpowiedzi). W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, BEST S.A. powiadomi Cię listownie o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia reklamacji lub przyczynach jej nierozpatrzenia w terminie, a także o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji. Nowy termin jednak nie powinien przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

BEST Online to serwis internetowy dzięki któremu o każdej porze i z każdego miejsca możesz sprawdzić swoje zobowiązania obsługiwane przez BEST S.A. i jednocześnie zarządzać nimi w łatwy, wygodny i bezpieczny sposób. Dzięki niemu możesz wybrać dogodne warunki współpracy, częstotliwość spłat i wysokość rat, dając sobie szansę na szybką spłatę zadłużenia. Sprawdź sam! https://www.best.com.pl/best-online

BEST S.A. oferuje swoim Klientom kilka sposobów zweryfikowania wysokości zadłużenia. Najwygodniejszym jest założenie indywidualnego konta w serwisie BEST Online, gdzie można uzyskać informację o dokładnej kwocie pozostałej do spłaty. Wszystkie kanały kontaktu z BEST S.A. znajdują się w zakładce KONTAKT.

PRZELEW/CESJA
Przeniesienie wierzytelności z majątku pierwotnego wierzyciela do majątku osoby trzeciej na podstawie umowy zawartej między tymi Stronami. Jest to umowa uregulowana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności przez jej art. 509-517.

WIERZYTELNOŚĆ
Uprawnienie do żądania spełnienia świadczenia z określonego stosunku zobowiązaniowego (może on wynikać z umowy, np. kredytu, pożyczki czy ugody) przysługujące wierzycielowi wobec dłużnika.

WIERZYCIEL
Osoba, która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby (zobowiązanego, dłużnika), z którą łączy ją stosunek zobowiązaniowy.

ZOBOWIĄZANY
Osoba, która ma obowiązek świadczenia na rzecz innej osoby (wierzyciela), z którą łączy ją stosunek zobowiązaniowy.

WINDYKACJA
Windykacja to legalne dochodzenie roszczeń za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

Biuro Informacji Gospodarczej (BIG)
Komercyjna instytucja prowadząca rejestr, w którym gromadzone są dane o niespłaconych zobowiązaniach i o dłużnikach. Informacje do BIG mogą przekazywać m.in. przedsiębiorcy, którzy mają zawartą z biurem stosowną umowę.

Fundusze inwestycyjne z Grupy Kapitałowej BEST S.A. zawarły takie umowy z: Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. i z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A.

Działalność biur informacji gospodarczych, zasady udostępniania informacji gospodarczych dotyczących wiarygodności płatniczej, ujawniania, przechowywania, aktualizacji i usuwania informacji gospodarczych reguluje ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych; nowelizacja ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – dokonana ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu dochodzenia wierzytelności (Dz. U. 2017, Poz. 933) oraz nowelizacja ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – dokonana ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu dochodzenia wierzytelności (Dz. U. 2017, Poz. 933)

Kiedy informacja o niespłaconej wierzytelności przez konsumenta może być przekazana do BIG:

zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy o kredyt konsumencki oraz umowę abonamentową,
zobowiązanie wynosi minimum 200 zł,
zobowiązanie jest wymagalne od co najmniej 30 dni,
upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres miejsca zamieszkania albo na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura,
nie upłynęło 6 lat od dnia wymagalności zobowiązania, a w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie upłynęło 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia.
Biuro Informacji Kredytowej (BIK)
Przedsiębiorstwo założone przez Związek Banków Polskich i prywatne banki, którego zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów oraz od niedawna również pozabankowych firm pożyczkowych.

Biuro Informacji Kredytowej S.A. działa na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (art. 105 ust. 4-7).

KREDYTOBIORCA
Podmiot prawa (np. osoba fizyczna, osoba prawna), która zawarła umowę z kredytodawcą. Zaciągając kredyt, został nawiązany stosunek zobowiązaniowy. Kredytobiorca w szczególności zobowiązał się do spłaty kredytu na określonych warunkach – brak ich spełnienia może skutkować podjęciem działań windykacyjnych przez wierzyciela.
Gdy kredyt zaciągnęła więcej, niż jedna osoba, są one współkredytobiorcami. Z reguły, odpowiadają oni solidarnie za spłatę całości zobowiązania.

PORĘCZYCIEL
Osoba, która na podstawie umowy zobowiązuje się spłacić zobowiązanie innej osoby, jeżeli osoba, za którą poręczał nie wywiązała się z obowiązku spłaty zobowiązania. Zasadniczo, poręczyciel odpowiada solidarnie z dłużnikiem.
Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje poręczeń:

poręczenie cywilne (regulują je art. 876-887 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny)
poręczenie wekslowe (regulują je m.in. art. 30-32, 45-47 i 103 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe).
ZOBOWIĄZANY DO SPŁATY NA PODSTAWIE WYROKU KARNEGO W przypadkach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego, sąd może zobowiązać sprawcę przestępstwa do wynagrodzenia w całości lub w części wyrządzonej pokrzywdzonemu przestępstwem szkody. Przykładowo, gdy doszło do tzw. wyłudzenia kredytu, pokrzywdzonym może być również kredytodawca lub podmiot, który nabył wierzytelność kredytową.

PRZYSTĘPUJĄCY DO DŁUGU
Osoba, która dobrowolnie przystąpiła do spłaty zadłużenia. Od momentu zawarcia umowy o przystąpieniu do długu, zasadniczo staje się solidarnie odpowiedzialna za spłatę wraz z dłużnikiem. Przystąpienie osoby trzeciej do spłaty zadłużenia nie zwalnia dłużnika z obowiązku spłaty.

SPADKOBIERCA POTENCJALNY
Osoba wchodząca w rachubę jako spadkobierca testamentowy lub ustawowy po zmarłym dłużniku, w stosunku, do której wierzyciel nie posiada potwierdzonej urzędowo informacji o nabyciu spadku, a jedynie informacje o prawdopodobieństwie nabycia spadku lub posiadaniu uprawnień do jego nabycia (akt zgonu, ustalenia telefoniczne, windykacja terenowa, dokumentacja wierzytelności).

SPADKOBIERCA POTWIERDZONY
Osoba w stosunku, do której wierzyciel posiada informację o nabyciu spadku po zmarłym dłużniku, potwierdzoną urzędowo (akt notarialny, dokumenty z sądu) lub uzyskaną od tej osoby.

PEŁNOMOCNIK
Osoba trzecia upoważniona przez Klienta, do składania lub odbierania oświadczeń w imieniu Klienta (np. do zawarcia ugody) lub do uzyskiwania informacji związanych z zadłużeniem Klienta obsługiwanym przez BEST S.A. Szczegółowy zakres, w jakim może działać pełnomocnik wynika z treści pełnomocnictwa udzielonego mu przez Klienta. Pełnomocnik nie jest osobą zobowiązaną do spłaty, chyba że ma taki obowiązek z innej podstawy prawnej (np. jako współdłużnik lub poręczyciel).

Dowiedz się więcej

Poznaj inne zagadnienia

O nas

Kim jesteśmy?

Szczegóły
Kontakt

Dlaczego się z Tobą kontaktujemy?

Szczegóły
Spłata

Możliwości spłaty

Szczegóły