Grupa BEST ze stabilnym poziomem spłat w II kwartale 2019 r.

Spłaty wierzytelności należne GK BEST w II kwartale 2019 r. sięgnęły 64,6 mln zł – to niemal tyle samo, co rok wcześniej. Grupa zainwestowała w tym okresie 18,4 mln zł w nowe portfele wierzytelności o nominalnej wartości 142,1 mln zł.

Łączna wartość spłat z wierzytelności po I półroczu br. wyniosła niemal 141 mln zł wobec 146,6 mln zł rok wcześniej, zaś suma spłat przypadających Grupie BEST po I półroczu wyniosła 123,1 mln zł wobec 127,3 mln zł rok wcześniej. – Drugi kwartał 2019 r. to dla nas czas stabilizacji po okresie istotnych zmian prawnych, które miały wpływ na całą naszą branżę. Utrzymujemy poziom spłat obserwowany rok wcześniej. Część naszej energii w poprzednich kwartałach musieliśmy poświęcić na dostosowanie się do zmian legislacyjnych i zabezpieczenie wartości naszych portfeli wierzytelności – informuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST S.A.

 Grupa BEST wróciła również do zakupów nowych portfeli wierzytelności. W tym roku na inwestycje w portfele o nominalnej wartości 142,1 mln zł wydano 18,4 mln zł. To pierwsze zakupy Grupy BEST od blisko sześciu miesięcy. – Wstrzymywaliśmy się z zakupami w oczekiwaniu na ustabilizowanie się poziomu cen na rynku. Nasze podejście do nowych inwestycji niezmiennie pozostaje ostrożne. O zakupach decydujemy wtedy, gdy widzimy możliwość osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu z nabywanych wierzytelności. Obserwujemy poprawiającą się jakość portfeli wystawianych na sprzedaż, przez co ceny transakcyjne mogą być nieco wyższe niż wcześniej – dodaje prezes Krzysztof Borusowski.

 Po pierwszym półroczu BEST dokonał także zmiany w zakresie informowania o bieżących wynikach operacyjnych. Tak jak dotychczas Grupa podaje informacje o poziomie spłat i nowych inwestycjach, jednak zaprzestaje publikowania informacji o wycenie posiadanych portfeli wierzytelności. – Zauważyliśmy, że precyzyjne i wiarygodne wskazywanie wartości portfeli wierzytelności tuż po zakończeniu II i IV kwartału jest utrudnione z uwagi na potencjalne korekty tych wartości, dokonywane w porozumieniu z audytorem, na etapie przygotowania sprawozdania finansowego. Chcemy utrzymać dotychczasową otwartą komunikację z inwestorami i nadal będziemy podawać informacje o poziomie spłat oraz inwestycji, najpóźniej do 15 dnia po zakończeniu kwartału, jednak już bez podawania wartości portfeli wierzytelności. Warto zauważyć, że nasza dotychczasowa praktyka wykraczała poza standardy polityki informacyjnej przyjętej w branży windykacyjnej – mówi prezes BEST S.A.

Spłaty z nabytych portfeli wierzytelności oraz nowe inwestycje

(mln zł)

2Q 2019

2Q 2018

zmiana r/r

1H 2019

1H 2018

zmiana r/r

Wartość nominalna nabytych portfeli

142,1

956,8

(85)%

142,1

956,8

(85)%

Koszt nabycia nowych portfeli

18,4

57,2

(68)%

18,4

57,2

(68)%

Spłaty z posiadanych portfeli, w tym:

73,9

75,0

(1)%

140,9

146,6

(4)%

należne GK BEST

64,6

65,3

(1)%

123,1

127,3

(3)%

 

Wstecz