Wzrost spłat i wyniku EBITDA oraz zmniejszenie zadłużenia – Grupa BEST podsumowuje 2018 rok

Przychody operacyjne Grupy BEST w 2018 r. przekroczyły 190 mln zł, zaś skonsolidowany zysk netto wyniósł blisko 35 mln zł. Znaczący, ujemny wpływ na ubiegłoroczne wyniki miała aktualizacja wyceny portfeli wierzytelności – zdarzenie o charakterze niegotówkowym. Pełna EBITDA gotówkowa wzrosła rok do roku o 18% do ponad 220 mln zł.

– W ubiegłym roku, po trzech latach bardzo intensywnego rozwoju i inwestycji, skupiliśmy się przede wszystkim na optymalizacji naszej działalności, poprawie struktury bilansu, zmniejszeniu zadłużenia i poprawie efektywności kosztowej. Działania te przynoszą oczekiwane efekty. Pomimo ograniczenia inwestycji w nowe pakiety wierzytelności, poziom spłat przynależnych Grupie z obsługiwanych portfeli wzrósł rok do roku o blisko 10%, przekraczając 260 mln zł. Odnotowaliśmy wzrost pełnej EBITDA gotówkowej o 18%, do poziomu 220 mln zł. Skonsolidowaliśmy Grupę oraz zmniejszyliśmy zadłużenie, przez co główny wskaźnik zadłużenia (zadłużenie finansowe netto / kapitał własny) na koniec 2018 roku spadł do poziomu 1,18 i należał do najniższych w branży – informuje Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST S.A.

W całym 2018 r. Grupa BEST nabyła jedynie 9 nowych portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 1,4 mld zł za kwotę 81,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wydatki na pakiety wierzytelności przekroczyły 300 mln zł. – Ostrożne podejście do zakupu nowych portfeli wierzytelności to decyzja dobrze przemyślana, związana ze sztucznie wywołaną nierównowagą, która zapanowała na rynku za sprawą nieodpowiedzialnej działalności jednego z jego uczestników. Ceny wierzytelności na przetargach nadal są wysokie ze względu na szczytową fazę cyklu koniunkturalnego. Sądzimy jednak, że sytuacja będzie się z czasem normować – mówi Krzysztof Borusowski.

Pomimo wzrostu spłat i EBITDA, wynik netto w 2018 r. był niższy niż rok wcześniej, o czym przesądziła istotna aktualizacja wyceny portfeli wierzytelności należących do Grupy BEST. –Z uwagi na liczne zmiany przepisów prawa, a także ze względu na niższy od zakładanego poziom realizacji prognoz za 2018 rok, bardzo ostrożnie podeszliśmy do procesu wyceny bilansowej. Na ostatecznych wynikach zaważyły przeszacowania naszych portfeli wierzytelności, które w całym 2018 roku wyniosły minus 66 mln zł. Ostatecznie zysk netto Grupy wyniósł blisko 35 mln zł. Łączna wartość portfeli wierzytelności Grupy na koniec roku przekraczała 1 mld zł, zaś ich wartość nominalna wyniosła 17,8 mld zł.– informuje prezes BEST.

Wejście w życie nowych ustaw o komornikach sądowych i kosztach komorniczych spowodowały, że przedsiębiorstwa z branży windykacyjnej musiały przez pewien czas wstrzymać przekazywanie nowych spraw do komorników i wycofywać część dotychczasowych spraw. Konieczność dostosowania się do nowych przepisów powodowała także przejściowe zwiększanie kosztów działalności.

Rynek włoskich wietrzytelności jest drugim istotnym rynkiem, który BEST chce kształtować i rozwijać, jednocześnie umacniając swoją pozycję we włoskiej branży windykacyjnej. Pod koniec 2018 r. Grupa uruchomiła we Włoszech spółkę BEST Italia, której zadaniem jest dochodzenie wierzytelności Grupy oraz koordynowanie prac związanych z działaniami zleconymi innym serwiserom i kancelariom prawnym. Na początku 2019 roku spółka ta uzyskała licencję umożliwiającą rozpoczęcie działań operacyjnych. – Sektor bankowy we Włoszech jest blisko ośmiokrotnie większy niż w Polsce. Odpowiednio większy jest również włoski rynek wierzytelności. Według najnowszych danych, wartość kredytów nieregularnych we włoskim systemie bankowym przekracza 221 mld EUR. Mimo, iż rynek NPL w ostatnich latach obniża swoją wartość, coraz większa jego część staje się przedmiotem zawieranych transakcji. Wzrastająca podaż pozwala oczekiwać atrakcyjnych cen sprzedawanych pakietów wierzytelnosci – dodaje Krzysztof Borusowski.

Wybrane wyniki finansowe Grupy BEST

(mln PLN)

2018

2017

zmiana r/r

Przychody operacyjne

190,2

198,6

-4%

Wynik operacyjny (EBIT)

75,1

91,4

-18%

Wynik netto

34,9

55,1

-37%

EBITDA gotówkowa

172,7

147,7

17%

Pełna EBITDA gotówkowa

220,4

186,8

18%

 

Wstecz