BEST gotowy na podniesienie kapitału, zaprosi do rozmów wybranych inwestorów finansowych

Zarząd BEST planuje przeprowadzić rozmowy z wybranymi inwestorami finansowymi zainteresowanymi objęciem mniejszościowego, niekontrolnego pakietu akcji nowej emisji. Pozyskane w ten sposób środki pozwolą na dalszy, dynamiczny wzrost Grupy Kapitałowej BEST poprzez inwestycje w nowe portfele wierzytelności oraz dalszą ekspansję.

– Od dłuższego czasu sygnalizowaliśmy, że BEST może zdecydować się na podniesienie kapitału. Jesteśmy przekonani, że nadszedł najlepszy ku temu moment. Dobra kondycja finansowa, efektywne operacje, zróżnicowane źródła finansowania i mocna pozycja na rynku są solidną bazą do dalszej ekspansji. W nadchodzących latach spodziewamy się wzrostu podaży wierzytelności. W szczytowej fazie cyklu koniunkturalnego udział kredytów nieregularnych w polskim sektorze bankowym utrzymywał się na wysokim poziomie około 6-7%, podczas gdy w Niemczech czy Czechach było to około 2%. Oczekujemy odwrócenia cyklu, a zatem wzmocnienie kapitałowe Grupy BEST w tej fazie istotnie zwiększy nasze możliwości inwestycyjne, a dzięki poczynionym w poprzednich latach znaczącym inwestycjom w technologię jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na zwiększenie skali działalności – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes i większościowy akcjonariusz BEST.

– BEST znajduje się w bardzo dobrej sytuacji finansowej i ma zdrową strukturę bilansu. Osiągamy wysokie wskaźniki rentowności kapitałowej oraz efektywności operacyjnej, a jednocześnie wskaźnik zadłużenia Grupy BEST należy do najniższych w branży. Nie jest tajemnicą, że w kolejnych trzech latach czekają nas znaczące wykupy obligacji, ale nasze finansowanie zawsze ustawialiśmy w taki sposób, aby spłata zobowiązań mogła być zawczasu zabezpieczona. Zastrzyk kapitału od nowego inwestora pozwoli nam na sfinansowanie dalszego dynamicznego rozwoju Grupy BEST – dodał Marek Kucner, wiceprezes BEST.

BEST od 2011 r. jest aktywnym uczestnikiem rynku obligacji korporacyjnych, oferowanych zarówno inwestorom instytucjonalnym, jak i detalicznym. Tylko w ramach emisji publicznych przeprowadzonych w latach 2014-2018 Spółka pozyskała 590 mln zł, z czego 130 mln zł zostało już spłacone. Grupa trwale notuje wysoką dochodowość na poziomie operacyjnym, ma także zapewnione finansowanie bankowe, którego limit jest systematycznie powiększany. Rozwój BEST jest również wspierany finansowaniem zapewnianym przez głównego akcjonariusza i prezesa Spółki. Jednocześnie BEST, pomimo bycia notowanym na GPW od 22 lat, w minimalnym jak dotąd zakresie korzystał ze wsparcia inwestorów zewnętrznych, obejmujących nowe akcje.

Krzysztof Borusowski posiada prawie 18,47 mln akcji BEST, stanowiących 80,2% kapitału zakładowego Spółki. Marek Kucner jest właścicielem blisko 3,25 mln akcji, stanowiących 14,1% kapitału.

– Niezmiennie planuję długookresowe zaangażowanie w rozwój BEST. Podobnie mój wspólnik i wiceprezes Spółki, Marek Kucner. Nie zamierzamy wychodzić ze Spółki, ale jesteśmy skłonni zaprosić do akcjonariatu BEST inwestora finansowego, który objąłby znaczący, mniejszościowy pakiet akcji nowej emisji. Zaproszenie do rozmów skierujemy wyłącznie do wybranych, renomowanych funduszy, w szczególności tych, które znają i rozumieją branżę zarządzania wierzytelnościami nieregularnymi – poinformował Krzysztof Borusowski.

Doradcą BEST przy wyborze nowego inwestora jest firma Rothschild&Co.

***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2018 r. przychody operacyjne Grupy BEST wyniosły ponad 190 mln zł, a pełna EBITDA gotówkowa przekroczyla 220 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2018 r. wynosiła 1,04 mld zł.

Celem publikacji niniejszej informacji prasowej przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat rozważanej emisji akcji, która może być skierowana do wybranego mniejszościowego inwestora finansowego w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Spółka nie planuje przeprowadzenia oferty publicznej akcji nowej emisji. Niniejsza informacja prasowa nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji akcji Spółki i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji ani nie służy zachęcaniu, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia. Spółka nie opublikowała ani nie udostępniła dotychczas jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję akcji nowej emisji lub ich subskrypcji.

Niniejsza informacja prasowa, ani jakakolwiek jej część, nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Wstecz