Grupa BEST zwiększa przychody i zyski, zmniejsza zadłużenie

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r. Grupa BEST zanotowała wyraźną poprawę kluczowych wyników finansowych: przychody z działalności operacyjnej wyniosły blisko 206 mln zł (wzrost o 26% r/r), zysk operacyjny sięgnął 109 mln zł (+30% r/r), a zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł prawie 64 mln zł (+34% r/r). Jednocześnie, od początku tego roku zadłużenie netto Grupy BEST zmalało o 55 mln zł. Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na koniec trzeciego kwartału spadł do poziomu 0,97 – najniższego od ponad 4 lat.

Głównym źródłem przychodów Grupy BEST są zarządzane przez nią portfele wierzytelności. Wykazana w sprawozdaniu finansowym za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wartość spłat z portfeli wierzytelności wyniosła prawie 217 mln zł i była wyższa o 23% r/r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z objęcia pełnej kontroli nad funduszem BEST III we wrześniu 2018 r. Od tego czasu Grupa BEST konsoliduje w pełni wszystkie cztery fundusze wierzytelności, którymi zarządza: BEST I, BEST II, BEST III i BEST IV. Wcześniej natomiast fundusz BEST III, w którym BEST posiada 50% udziałów, konsolidowany był metodą praw własności jako jednostka współkontrolowana.

Łączne spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne Grupie BEST w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. sięgnęły 190 mln zł i były o 5% niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, co związane jest z istotnym ograniczeniem inwestycji w nowe portfele. Co jednak istotne, poziom spłat był o blisko 11 mln zł wyższy niż zakładany w modelach wyceny wierzytelności.

Okres mniejszej aktywności inwestycyjnej Grupa BEST wykorzystuje do zwiększenia efektywności operacyjnej i poprawy struktury bilansu.

– Od kilku lat funkcjonujemy w sytuacji bardzo dynamicznego otoczenia prawnego i licznych zmian dotyczących zasad i kosztów dochodzenia wierzytelności, zwłaszcza na drodze prawnej. Tylko w pierwszych trzech kwartałach tego roku poniesione przez nas koszty sądowo-egzekucyjne wzrosły o ponad 100% r/r. Ciągle doskonalimy więc nasze procesy i system operacyjny, aby ograniczać pozostałe koszty operacyjne. W efekcie, wypracowany przez Grupę BEST w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r. zysk z działalności operacyjnej wyniósł 109 mln zł i był o 30% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – wskazał Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Obok istotnego wzrostu zysku z działalności operacyjnej, znaczący pozytywny wpływ na wynik netto Grupy BEST miało także systematyczne zmniejszanie zobowiązań finansowych, przez co łączny koszt ich obsługi w okresie pierwszych trzech kwartałów br. zmalał o 13% r/r. W rezultacie, skonsolidowany zysk netto w omawianym okresie wyniósł 78,5 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST sięgnął 63,8 mln zł, czyli o 34% więcej niż rok wcześniej.

Ważnym wydarzeniem w Grupie BEST w trzecim kwartale 2019 r. było rozpoczęcie przygotowań do podniesienia kapitału zakładowego Spółki. Zarząd BEST planuje przeprowadzić rozmowy z wybranymi inwestorami finansowymi zainteresowanymi objęciem mniejszościowego, niekontrolnego pakietu akcji nowej emisji.

– BEST znajduje się w bardzo dobrej sytuacji finansowej i ma zdrową strukturę bilansu. Osiągamy wysokie wskaźniki rentowności kapitałowej oraz efektywności operacyjnej, a jednocześnie wskaźnik zadłużenia Grupy BEST należy do najniższych w branży. Spodziewamy się wzmożonej podaży kredytów nieregularnych w kolejnych latach. Istotne wzmocnienie kapitałowe Grupy BEST skokowo zwiększy nasze możliwości inwestycyjne i umożliwi dalszy dynamiczny wzrost skali naszej działalności – zapowiedział Krzysztof Borusowski.

Wstecz