Jesteśmy dla ciebie

Akcje na GPW

Akcje Best S.A.

Akcje

Akcje BEST S.A. zadebiutowały na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 30 maja 1997 r. Z uwagi na stosunkowo niewielką liczbę akcji pozostających w wolnym obrocie, płynność obrotu akcjami Spółki jest ograniczona.

Przez długi czas akcje BEST S.A. notowane były w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym ustalaniem kursu w ciągu dnia (tzw. podwójny fixing). W maju 2015 r. Spółka zawarła umowę z Animatorem Emitenta (funkcję tę pełni Dom Maklerski BOŚ S.A.) oraz przystąpiła do Programu Wspierania Płynności. W rezultacie, od 26 maja 2015 r.

akcje BEST notowane są w systemie notowań ciągłych. 21 września 2015 r. dokonany został podział akcji (split) w stosunku 1 do 4. Historyczne notowania na poniższym wykresie prezentowane są wg wartości rzeczywistych w całym okresie, tzn. notowania przed 21 września 2015 r. nie były korygowane.

Akcjonariat

Akcjonariat

Udział w kapitale zakładowym

Udział w ogólnej liczbie głosów

Krzysztof Borusowski

Marek Kucner

Pozostali akcjonariusze

BEST

Akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BEST S.A., w rozumieniu art. 4 pkt 17 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019, poz. 623 t.j. z późn. zm.), są:

Osoba fizyczna/prawna Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Emitenta Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta
Krzysztof Borusowski 18.175.089 80,09% 24.895.089 84,64%
Marek Kucner 3.198.996 14,10% 3.198.996 10,88%
Pozostali akcjonariusze 1.168.129 5,15% 1.168.129 3,97%
BEST 151.515 0,67% 151.515 0,52%

Krzysztof Borusowski, będąc podmiotem dominującym wobec Emitenta, kontroluje dodatkowo 151.515 akcji skupionych przez Emitenta w ramach skupu akcji własnych, stanowiących 0,67% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Emitenta. Na akcje te przypada 0,52% głosów na walnym zgromadzeniu

Emitenta, ale z uwagi na art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych nie można wykonywać z nich prawa głosu. Tym samym Krzysztof Borusowski łącznie tj. bezpośrednio i pośrednio posiada 18.326.604 akcje Spółki, które stanowią 80,76% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

IMIENNE

Seria A

1.680.000

Co do głosu 5:1 (rodzaj uprzywilejowania).

NA OKAZICIELA

Seria B

18.316.220

nie są uprzywilejowane.

NA OKAZICIELA

Seria D

1.392.957

nie są uprzywilejowane.

NA OKAZICIELA

Seria G

690 652

nie są uprzywilejowane.

IMIENNE

Seria C

108 000

nie są uprzywilejowane.

NA OKAZICIELA

Seria I

128 500

nie sa uprzywilejowane.

NA OKAZICIELA

Seria E

407 400

nie sa uprzywilejowane.

RAZEM

22.693.729

Dywidenda

Dywidenda

Spółka znajduje się obecnie w fazie wzrostu i umacniania pozycji rynkowej.

W opinii Zarządu i głównych akcjonariuszy Spółki, najbardziej efektywne jest przeznaczanie zysku na inwestycje i rozwój. W latach 2010 – 2021 dywidenda nie była wypłacana, a z uwagi na kowenanty wypłata dywidendy na ten moment nie jest planowana.

2000 R.

3,64

Wysokość dywidendy na jedną akcję w zł.

1998 R.

1,00

Wysokość dywidendy na jedną akcję w zł.

1997 R.

3,64

Wysokość dywidendy na jedną akcję w zł.

Wycena Spółki

Wycena Spółki

Zobacz dokument prezentujący wycenę Spółki.

Otwórz PDF
Skup akcji

Skup akcji

Podstawowe informacje dotyczące skupu akcji.

01

Skup obejmuje do 151.515 akcji

stanowiących nie więcej niż 0,68% wszystkich akcji BEST.

02

Cena płacona przez BEST za każdą nabywaną akcję

wynosi 33 zł.

03

Skup przeprowadzany jest w formie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji

skierowanego do wszystkich akcjonariuszy BEST (pełna treść zaproszenia dostępna jest poniżej).

04

Akcjonariusz może złożyć ofertę sprzedaży

wszystkich posiadanych akcji BEST.

05

Podmiotem pośredniczącym w skupie,

przyjmującym oferty sprzedaży akcji BEST, jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

Harmonogram skupu akcji

24 lipca 2023 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży akcji.

31 lipca 2023 r. (do godz. 16.00)

Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży akcji.

4 sierpnia 2023 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia akcji.

Materiały do pobrania

Zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert sprzedaży akcji BEST

pdf

Zastrzegamy, że w zakresie skupu akcji własnych na okaziciela akcji BEST jedynym wiążącym dokumentem jest Zaproszenie opublikowane przez Spółkę raportem bieżącym nr 27/2023 z dn. 20 lipca 2023 r.

Najczęściej zadawane pytania

Akcjonariusze uprawnieni do sprzedaży Akcji w ramach odpowiedzi na Zaproszenie mogą składać Oferty Sprzedaży:
1) w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza,
2) osobiście w Punktach Obsługi Klienta DM BOŚ SA lub
3) w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Szczegółowe informacje Akcjonariusz uzyska w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza lub w POK DM BOŚ SA.

Tak, można składać Ofertę Sprzedaży Akcji przez pełnomocnika.
Szczegółowa procedura składania Ofert Sprzedaży Akcji opisana jest w pkt VII Zaproszenia.

Na buy-back można odpowiedzieć w dniach od 24 do 31 lipca 2023 r. do godz. 16.00.

Oferowana cena zakupu wynosi 33,00 zł za jedną akcję.
Spółka nabędzie łącznie nie więcej niż 151.515 Akcji
Akcjonariusze mogą składać Oferty Sprzedaży Akcji opiewające na wszystkie posiadane Akcje.

Przewidywany termin to 4 sierpnia 2023 r.

Pozostaną na Twoim rachunku inwestycyjnym. Po okresie buy-backu, tj. po 4 sierpnia 2023 r. możesz nimi swobodnie dysponować.

Akcjonariusz powinien mieć na względzie, że podmiot, który prowadzi rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza lub który przyjmuje Oferty Sprzedaży może pobierać opłaty lub prowizje za dokonywanie czynności w związku z obsługą Oferty Sprzedaży (np. koszt prowizji maklerskiej, opłata za wydanie świadectwa depozytowego) zgodnie z wewnętrznymi regulacjami i obowiązującymi tabelami opłat i prowizji. Akcjonariusz powinien zatem skontaktować się z podmiotem prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych w celu ustalenia wysokości opłat należnych temu podmiotowi z tytułu przeniesienia własności akcji w ramach Oferty.

Jeżeli posiadasz prawo do samodzielnej obsługi rachunku małżeńskiego możesz złożyć Ofertę Sprzedaży bez konieczności obecności współmałżonka. Składając Ofertę Sprzedaży Akcji w DM BOŚ SA musisz dodatkowo złożyć oświadczenie dotyczące prawa do samodzielnej obsługi rachunku inwestycyjnego.

Jeżeli nie posiadasz prawa do samodzielnej obsługi rachunku – wszystkie dokumenty podpisywane są przez obu współmałżonków.

W buy-backu mogą uczestniczyć wszyscy Akcjonariusze, niezależnie od wielkości posiadanego pakietu akcji. Zgodnie z przyjętą procedurą – tzw. ochroną małego akcjonariusza (Gwarancja Przydziału) – od każdego akcjonariusza BEST, który złoży ofertę sprzedaży, zostanie nabyta co najmniej 1 akcja.

Tak, z zastrzeżeniem, iż przed złożeniem Oferty Sprzedaży akcje muszą zostać przetransferowane na indywidualny rachunek Akcjonariusza. Komplet informacji w tym zakresie uzyskasz w Biurze Maklerskim Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna prowadzącym rejestr sponsora emisji Spółki.