Społeczna odpowiedzialność według Grupy BEST

Dążenie do rozwoju jest nierozerwalnie związane z dążeniem do odpowiedzialności. Mamy świadomość roli, jaką pełnimy w naszym otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym, dlatego pamiętamy o aspektach CSR w codziennej działalności Grupy BEST. Do sukcesu dążymy w oparciu o nasze kluczowe wartości – WIEDZĘ, ETYKĘ, SKUTECZNOŚĆ. Aspirowanie do miana firmy społecznie odpowiedzialnej oznacza dla nas bycie profesjonalnym i godnym zaufania kontrahentem, cenionym pracodawcą, „dobrym sąsiadem” i inspirującym partnerem w inicjatywach biznesowych i społecznych. Uwzględniamy oczekiwania naszych interesariuszy i rozwijamy odpowiedzialne relacje - z rynkiem, pracownikami, społecznością lokalną i środowiskiem naturalnym - aby wspólnie maksymalizować pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój.

 

 Grupa BEST a zrównoważony rozwój

CSR oznacza odpowiedzialność za wpływ naszych decyzji – nie tylko tu i teraz, wobec obecnych interesariuszy, ale także w przyszłości, wobec przyszłych pokoleń. Promujemy działania spójne z koncepcją „potrójnej linii przewodniej”, uwzględniające jednocześnie aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Uwzględniamy rekomendacje Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, zwłaszcza w obrębie realizacji celów dotyczących eliminowania ubóstwa we wszystkich jego formach, zapewniania edukacji wysokiej jakości i promowania uczenia się przez całe życie oraz zapewniania ludziom w każdym wieku zdrowego życia i promowania dobrobytu.

 

Od 2019 roku raportujemy dane niefinansowe. W Raporcie ESG opowiadamy o naszym podejściu do istotnych z perspektywy branży finansowej kwestii odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju.

Zapoznaj się z naszym najnowszym raportem CSR