Grupę Kapitałową BEST tworzy BEST S.A. jako podmiot dominujący oraz następujące jednostki zależne, współzależne i powiązane:

BEST S.A.
BEST Capital FIZAN
 • wehikuł transakcyjny utworzony wyłącznie dla podmiotów z GK BEST

Udział BEST S.A. - 100%

Charakter zależności - zależny

 

 

Best TFI S.A.
 • tworzenie funduszy inwestycyjnych
 • zarządzanie funduszami inwestycyjnymi
 • kupno / sprzedaż wierzytelności

Udział BEST S.A. - 100%

Charakter zależności - zależny

BEST I NFIZW
 • lokowanie środków finansowych pozyskanych od inwestorów z emisji certyfikatów inwestycyjnych i obligacji w portfele wierzytelności nieregularnych

Udział BEST S.A. - 100%

Charakter zależności - zależny

Kancelaria Radcy Prawnego Rybszleger Sp. k.
 • sporządzanie opinii prawnych
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych
 • dochodzenia lub egzekucje świadczeń wynikających z wierzytelności
 • reprezentowania podmiotów z Grupy BEST w postępowaniach sądowych, zabezpieczających i egzekucyjnych

Udział BEST S.A. - 90%

Charakter zależności - zależny

Best II NFIZW
 • lokowanie środków finansowych pozyskanych od inwestorów z emisji certyfikatów inwestycyjnych i obligacji w portfele wierzytelności nieregularnych

Udział BEST S.A. - 100%

Charakter zależności - zależny

BEST CAPITAL ITALY

BEST Capital Italy jest spółką, której działalność obejmuje inwestowanie w wierzytelności lub aktywa związane z wierzytelnościami. Struktura spółki BEST Capital Italy zakłada, że wszelkie nadwyżki środków generowane przez spółki będą wypłacane inwestorom będącym podmiotami w 100% należącym do Grupy Kapitałowej BEST.  Emitent nie wyklucza w przyszłości zmiany struktury inwestorów.

BEST III NFIZW
 • lokowanie środków finansowych pozyskanych od inwestorów z emisji certyfikatów inwestycyjnych i obligacji w portfele wierzytelności nieregularnych

Udział BEST S.A. - 50%

Charakter zależności - współzależny

BEST ITALIA

BEST Italia S.r.l. z siedzibą w Mediolanie to włoska spółka zależna Grupy BEST. BEST Italia zajmuje się obsługą wierzytelności i działalnością windykacyjną na rynku włoskim.

100% udziałów BEST Italia zostało objętych przez BEST S.A.

BEST IV NFIZW
 • lokowanie środków finansowych pozyskanych od inwestorów z emisji certyfikatów inwestycyjnych i obligacji w portfele wierzytelności nieregularnych

Udział BEST S.A. - 100%

Charakter zależności - zależny

Podział zadań pomiędzy poszczególne podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej BEST wynika z rozdzielenia zadań i działań związanych z kompleksowym zarządzaniem wierzytelnościami nieregularnymi. Taka konstrukcja porządkuje strukturę organizacyjną, umożliwia lepsze zarządzanie ryzykiem operacyjnym oraz daje możliwość doskonałej kontroli kosztów.