GK BEST z mocnym wzrostem inwestycji w portfele wierzytelności w końcówce 2021 r.

Łączne spłaty z zarządzanych przez GK BEST portfeli wierzytelności w minionym roku sięgnęły blisko 400 mln zł (dokładnie 398,7 mln zł) i były o 9% wyższe niż rok wcześniej. Grupa zainwestowała w 2021 r. prawie 157 mln zł w nowe portfele wierzytelności, z czego większość inwestycji zrealizowano w czwartym kwartale. Kwota przeznaczona na nabycie nowych portfeli w omawianym okresie była wyższa niż łączne nakłady w latach 2018-2020.

– W czwartym kwartale 2021 r. utrzymaliśmy wysoki poziom spłat z zarządzanych portfeli: po raz kolejny przekroczyły one 94 mln zł, z czego ponad 83 mln zł przypadło na GK BEST, proporcjonalnie do naszego udziału w poszczególnych funduszach sekurytyzacyjnych, za pośrednictwem których inwestujemy w portfele wierzytelności nieregularnych. W całym ubiegłym roku łączne spłaty sięgnęły blisko 399 mln zł, z czego ponad 351 mln zł to kwota należna GK BEST, co oznacza wzrost o odpowiednio 9% i 7% w porównaniu z 2020 r. Biorąc pod uwagę niewielkie inwestycje w nowe portfele w poprzedzających okresach, świadczy to o rosnącej efektywności naszych działań windykacyjnych – skomentował Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

– Zgodnie z naszymi zapowiedziami, po okresie ograniczonych inwestycji w nowe portfele, w czwartym kwartale minionego roku powróciliśmy do zakupów na rynku wierzytelności. Tylko w ciągu ostatnich trzech miesięcy na zakup nowych portfeli przeznaczyliśmy ponad 146 mln zł, a w całym ubiegłym roku prawie 157 mln zł. To więcej niż nasze łączne nakłady na inwestycje zrealizowane w latach 2018-2020, kiedy wyniosły one w sumie około 122 mln zł. Kupujemy przy tym obecnie wierzytelności „świeższe”, na wcześniejszych etapach windykacji, z naszej perspektywy dobrej jakości, w tym także zabezpieczone hipotecznie – wskazał Krzysztof Borusowski. Bierzemy aktywny udział w kolejnych ogłaszanych przetargach. Docelowo chcemy powrócić do poziomu inwestycji, jakie realizowaliśmy w latach 2016-2017, czyli około 250-300 mln zł rocznie. Jesteśmy na to dobrze przygotowani. Do dyspozycji mamy różne źródła finansowania. Jednym z nich jest oczywiście uruchomiony w minionym roku kolejny publiczny program emisji obligacji – dodał prezes BEST.

***

Spłaty z portfeli wierzytelności oraz inwestycje w nowe portfele

(mln zł)

2021

2020

zmiana r/r

4Q 2021

4Q 2020

zmiana r/r

Spłaty z zarządzanych portfeli, w tym:

398,7

365,3

9%

94,5

93,4

1%

   należne GK BEST

351,1

328,2

7%

83,1

83,7

(1)%

Wartość nominalna nabytych portfeli

704,6

75,3

>100%

662,4

53,3

>100%

Koszt nabycia nowych portfeli

156,7

10,1

>100%

146,5

7,5

>100%

***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2020 r. przychody operacyjne GK BEST wyniosły ponad 295 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 216 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2020 r. wynosiła 938 mln zł.

BEST rozpoczyna skup do 500.000 akcji własnych

Od 3 do 17 grudnia akcjonariusze BEST będą mogli składać oferty sprzedaży akcji w ramach skupu ogłoszonego przez Spółkę. BEST zamierza nabyć do 500.000 akcji własnych po cenie 30 zł za akcję, czyli łącznie za 15 mln zł. Jest to pierwsza transza skupu przeprowadzana przez Spółkę na podstawie zgody listopadowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w ramach której BEST może nabyć w sumie do 857.000 akcji własnych za łączną wartość bliską 25 mln zł.

Ogłoszony właśnie skup akcji własnych przeprowadzany jest przez BEST w formie publicznego zaproszenia akcjonariuszy do składania ofert sprzedaży akcji. Obejmuje on do 500.000 akcji, stanowiących 2,17% wszystkich akcji Spółki. Cena płacona przez BEST za każdą nabywaną akcję wynosi 30 zł. Do akcjonariuszy może zatem trafić łącznie 15 mln zł. Akcje własne Spółki będą nabywane wyłącznie w celu ich umorzenia. 


Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji skierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki. Każdy z nich może zgłosić do sprzedaży maksymalnie 3% posiadanych akcji BEST, z zastrzeżeniem, że akcjonariusze posiadający od 1 do 33 akcji BEST mogą złożyć ofertę sprzedaży na 1 akcję i mają gwarancję sprzedaży tej akcji niezależnie od poziomu redukcji ofert sprzedaży. Podmiotem pośredniczącym w skupie akcji jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Oferty sprzedaży akcji będą przyjmowane od 3 do 17 grudnia br. (ostatniego dnia do godz. 17:00) w sieci Punktów Obsługi Klientów DM BOŚ. Rozliczenie skupu zaplanowane jest na 22 grudnia br. Tego dnia na rachunkach akcjonariuszy biorących udział w skupie powinny pojawić się pieniądze za nabyte przez Spółkę akcje.


Treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji, zawierająca szczegółowe informacje na temat warunków skupu akcji, dostępna jest na stronach internetowych BEST oraz DM BOŚ.


Rozpoczynajacy się skup akcji własnych jest pierwszą turą skupu przeprowadzaną przez Spółkę na podstawie zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 26 listopada 2021 r. Zgodnie z uchwałą NWZ, BEST w kolejnych turach będzie mógł dodatkowo skupić do 357.000 akcji łącznie za blisko 10 mln zł.


– Dzięki przemyślanym inwestycjom, ciągle doskonalonym operacjom, efektywnym strategiom windykacyjnym oraz konsekwentnie realizowanej przez lata polityce reinwestowania zysków, zbudowaliśmy obecną, silną pozycję Grupy Kapitałowej BEST. Dziś BEST jest spółką na tyle dojrzałą, że może dalej rosnąć, inwestując w nowe portfele wierzytelności, a jednocześnie dzielić się wypracowywanymi dochodami ze swoimi akcjonariuszami – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST. 


Zgodnie z uchwałą podjętą przez ostatnie Walne Zgromadzenie, w ramach skupu akcji własnych możemy wypłacić akcjonariuszom łącznie blisko 25 mln zł. Biorąc natomiast pod uwagę nasze bieżące plany inwestycyjne, zdecydowaliśmy się przeprowadzić buy-back w dwóch transzach. Pierwszą, o wartości do 15 mln zł, zamierzamy rozliczyć jeszcze przed okresem święteczno-noworocznym. Kolejny skup akcji, o wartości do 10 mln zł, planujemy natomiast przeprowadzić w pierwszej połowie przyszłego roku, po przeanalizowaniu ówczesnej sytuacji i potencjalnych okazji inwestycyjnych – dodał Krzysztof Borusowski. 

 

***


Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.
BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.
W 2020 r. przychody operacyjne GK BEST wyniosły ponad 295 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 216 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2020 r. wynosiła 938 mln zł.

 

***


W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

Akcjonariusze BEST za przeprowadzeniem skupu do 3,72% akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST wyraziło zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę skupu akcji własnych. Na wniosek akcjonariuszy mniejszościowych uchwalono buy-back w większej skali, niż pierwotnie proponował Zarząd. Do akcjonariuszy BEST może trafić łącznie blisko 25 mln zł.

Propozycja Zarządu, zawarta w projektach uchwał na piątkowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zakładała skup do 500.000 akcji po cenie 30 zł za akcję. Łącznie do akcjonariuszy Spółki mogłoby w ten sposób trafić 15 mln zł. Na wniosek akcjonariuszy mniejszościowych obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – funduszy zarządzanych przez Quercus TFI – ostatecznie przegłosowano buy-back w większej skali. Zakłada on możliwość skupienia przez Spółkę dodatkowo do 357.000 akcji. W sumie buy-back może zatem objąć do 857.000 akcji, stanowiących 3,72% wszystkich akcji, a łączna kwota wynagrodzenia dla akcjonariuszy za skupowane akcje to blisko 25 mln zł.

– Sytuacja finansowa i płynnościowa GK BEST jest bardzo dobra, dlatego przychyliliśmy się do wniosku akcjonariuszy mniejszościowych, aby zwiększyć skalę możliwego do przeprowadzenia przez Spółkę skupu akcji własnych, który postrzegamy jako atrakcyjną alternatywę wobec wypłaty dywidendy. Biorąc natomiast pod uwagę nasze plany inwestycyjne, w tym postępowania przetargowe na zakup wierzytelności, w których bierzemy obecnie udział, niewykluczone, że zdecydujemy się przeprowadzić buy-back na przykład w kilku turach – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes i zarazem większościowy akcjonariusz BEST.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez NWZ, akcje własne mogą być nabywane przez BEST do 30 czerwca 2022 r. Skup ma zostać przeprowadzony w formie jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji. W przeciwieństwie do wypłaty dywidendy, akcjonariusze muszą pamiętać o tym, że aby móc skorzystać ze skupu akcji muszą się na niego zapisać, czyli w tym przypadku odpowiedzieć na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji. Szczegółowe warunki skupu zostaną zawarte w treści zaproszenia i opublikowane na stronie internetowej Spółki (https://www.best.com.pl/).

***

 

 

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2020 r. przychody operacyjne GK BEST wyniosły ponad 295 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 216 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2020 r. wynosiła 938 mln zł.

***

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

Ponad 60 mln zł zysku netto GK BEST po trzech kwartałach 2021 r.

- Przychody operacyjne osiągnięte przez GK BEST w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r. przekroczyły 248 mln zł i były o 21% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, głównie dzięki znacznie wyższym niż zakładane spłatom wierzytelności.
- Wypracowana w omawianym okresie EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 170 mln zł, co oznacza wzrost o 7% r/r, natomiast zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł ponad 60 mln zł wobec 5 mln zł rok wcześniej.
- Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na koniec września 2021 r. spadł do poziomu 0,56 – najniższego od 7 lat.

 

Znaczący wzrost przychodów w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2021 r. to głównie efekt utrzymującego się wysokiego poziomu spłat z zarządzanych przez BEST portfeli wierzytelności, przy braku istotnych inwestycji w nowe portfele w trzech ostatnich latach. Łączne odzyski w omawianym okresie sięgnęły 304 mln zł i były o 12% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, z czego spłaty należne GK BEST wyniosły 268 mln zł, co oznacza wzrost o 10% r/r. 


Pomimo poprawy wyników finansowych raportowanych przez Kredyt Inkaso, GK BEST postanowiła dokonać odpisu aktualizującego wartość posiadanych ponad 33% akcji tej spółki o 12,8 mln zł i utrzymać wartość posiadanego pakietu na poziomie z końca 2020 r., tj. 51,4 mln zł (czyli ok. 12 zł w przeliczeniu na jedną akcję). Kwota ta odpowiada niespełna 4,8% łącznych aktywów GK BEST.


EBITDA gotówkowa GK BEST (bez uwzględnienia udziału Kredyt Inkaso) po trzech kwartałach br. wyniosła blisko 170 mln zł, co oznacza wzrost o 7% r/r. Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł natomiast ponad 60 mln zł wobec 5 mln zł rok wcześniej.


Dziewięć miesięcy tego roku zakończyliśmy znaczącym wzrostem wyników finansowych i operacyjnych dzięki rosnącej efektywności naszych operacji i skuteczności stosowanych strategii windykacyjnych. Utrzymanie tak wysokiej dynamiki wyników w kolejnych okresach będzie zapewne wymagać większych inwestycji w nowe portfele wierzytelności. Od strony finansowej jesteśmy na to bardzo dobrze przygotowani. Od początku roku obniżyliśmy zadłużenie netto o kolejne 28%, a wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na koniec września wyniósł zaledwie 0,56 i był najniższy od 7 lat. Mamy zapewniony dostęp do finansowania bankowego oraz uruchomiliśmy program emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Mocna struktura bilansu oraz bardzo dobra sytuacja płynnościowa pozwalają nam nie tylko myśleć o większych inwestycjach w nowe portfele, ale też by podzielić się wypracowywanymi dochodami z akcjonariuszami. Dlatego też zaproponowaliśmy przeprowadzenie skupu akcji własnych, który jest atrakcyjną alternatywą wobec wypłaty dywidendy powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.


Walne Zgromadzenie w sprawie skupu akcji odbędzie się 26 listopada br. Zgodnie z propozycjami Zarządu, skup ma objąć do 500.000 akcji, co odpowiada 2,17% wszystkich akcji Spółki. Proponowana przez BEST łączna kwota przeznaczona na wynagrodzenie dla akcjonariuszy za skupowane akcje wynosi 15 mln zł, czyli 30 zł za jedną akcję.

 

Wybrane wyniki operacyjne i finansowe GK BEST

(mln zł)

3Q 2021

3Q 2020

zmiana
r/r

9M 2021

9M 2020

zmiana
r/r

Spłaty z zarządzanych portfeli, w tym:

94,8

89,3

6%

304,2

271,9

12%

   należne GK BEST

82,9

80,1

4%

268,0

244,5

10%

Przychody z działalności operacyjnej

75,1

72,5

4%

248,3

205,1

21%

Zysk na działalności operacyjnej

28,0

(6,2)

-

93,8

44,5

111%

Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST

17,9

(20,8)

-

60,1

5,0

1102%

EBITDA gotówkowa1)

52,7

52,6

0%

169,7

158,6

7%

1) bez udziału Kredyt Inkaso; EBITDA gotówkowa = zysk na działalności operacyjnej – przychody z wierzytelności nabytych + spłaty wierzytelności nabytych + amortyzacja – zmiana wartości inwestycji w Kredyt Inkaso;

 

***
Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.
BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.
W 2020 r. przychody z działalności operacyjnej GK BEST wyniosły ponad 295 mln zł, a EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 216 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2020 r. wynosiła 938 mln zł.
 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

BEST planuje skup akcji własnych. Do akcjonariuszy może w ten sposób trafić 15 mln zł

BEST zamierza podzielić się wypracowanymi dochodami z akcjonariuszami. Proponuje przeprowadzenie skupu do 500.000 akcji własnych po cenie 30 zł za akcję. Łącznie do akcjonariuszy Spółki może w ten sposób trafić 15 mln zł. Walne Zgromadzenie, które podejmie decyzję w sprawie skupu akcji, zostało zwołane na 26 listopada br. Przewiduje się, że skup zostanie przeprowadzony i rozliczony jeszcze w tym roku. Skupione akcje zostaną umorzone.

– Przez ostatnią dekadę konsekwentnie realizowaliśmy politykę reinwestowania zysków, co pozwoliło nam zbudować obecną, silną pozycję Grupy Kapitałowej BEST. Dzięki temu bezpiecznie przeszliśmy również przez okresy zawirowań rynkowych, wzmacniając jednocześnie zaufanie wśród naszych obligatariuszy i kredytodawców. Uważamy, że dziś BEST jest spółką, która może dalej rosnąć, inwestując w nowe portfele wierzytelności, a jednocześnie dzielić się wypracowywanymi dochodami ze swoimi akcjonariuszami. Umożliwia nam to nasza obecna bardzo dobra sytuacja płynnościowa i finansowa – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST, przypominając, że wskaźnik zadłużenia GK BEST jest jednym z najniższych w branży i jednocześnie najniższy od blisko 7 lat.

Proponujemy skup akcji własnych, który jest atrakcyjną alternatywą wobec wypłaty dywidendy. Planujemy go przeprowadzić w formie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji, a więc na z góry określonych zasadach, jednakowych dla wszystkich akcjonariuszy. Zyskają oni w ten sposób możliwość częściowego spieniężenia inwestycji w akcje BEST po cenie 30 zł za sztukę, tj. nieco wyższej niż obecna wycena rynkowa – dodał prezes.

W przeciwieństwie do wypłaty dywidendy, akcjonariusze muszą pamiętać o tym, że aby móc skorzystać ze skupu akcji muszą się na niego zapisać, czyli w tym przypadku odpowiedzieć na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji. Szczegółowe warunki skupu akcji BEST zaprezentuje po podjęciu stosownych uchwał w tej sprawie przez Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z propozycjami Zarządu, zawartymi w projektach uchwał Walnego Zgromadzenia zwołanego na 26 listopada br., skup ma objąć do 500.000 akcji, co odpowiada 2,17% wszystkich akcji Spółki. Proponowana przez BEST łączna kwota przeznaczona na wynagrodzenie dla akcjonariuszy za skupowane akcje wynosi 15 mln zł.

– Naszą intencją jest, aby przeprowadzić i rozliczyć skup akcji jeszcze w tym roku. Nie wykluczamy podobnych transakcji w kolejnych latach – zapowiedział Krzysztof Borusowski.

BEST: spłaty z portfeli wierzytelności po trzech kwartałach nadal na wysokim poziomie

Łączne spłaty z portfeli wierzytelności zarządzanych przez BEST po trzech kwartałach 2021 r. sięgnęły 304 mln zł i były o 12% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spłaty należne GK BEST wyniosły natomiast 267,9 mln zł, co oznacza wzrost o 10% r/r.

W samym trzecim kwartale br. łączne spłaty z zarządzanych portfeli wyniosły 94,6 mln zł (+6% r/r), z czego na GK BEST przypadło 82,8 mln zł (+3% r/r).

– Osiągany regularnie wysoki poziom spłat, pomimo niewielkich inwestycji w nowe portfele w ostatnich trzech latach, to efekt rosnącej efektywności naszych operacji i skuteczności stosowanych strategii windykacyjnych, a także przemyślanej, konsekwentnej polityki inwestycyjnej – skomentował Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

W ciągu trzech kwartałów 2021 r. GK BEST nabyła portfele wierzytelności o wartości nominalnej 42,2 mln zł, wydając na ich zakup 10,2 mln zł. W latach 2019 i 2020 nakłady Grupy na nowe portfele wyniosły odpowiednio 30,8 mln zł i 10,1 mln zł.

– Po okresie ograniczonych inwestycji w nowe portfele, chcemy być beneficjentem spodziewanego ożywienia na rynku wierzytelności nieregularnych. Już teraz obserwujemy zwiększoną podaż portfeli. Jednocześnie wszystkie podmioty z naszej branży aktywnie szukają okazji do inwestycji, co w efekcie sprawia, że ceny w przetargach są obecnie wysokie. Według nas, trochę za wysokie. My trzymamy się naszej sprawdzonej polityki inwestycyjnej, która jest kluczem do utrzymania wysokiej rentowności – powiedział Krzysztof Borusowski. – Od strony finansowej i operacyjnej, jesteśmy przygotowani na znaczące zwiększenie inwestycji w nowe portfele wierzytelności. Bierzemy aktywnie udział w ogłaszanych przetargach. Spodziewam się, że nasze nakłady na nowe portfele w przyszłym roku wzrosną – dodał prezes BEST.

Pełne wyniki za trzy kwartały 2021 r. GK BEST planuje opublikować 10 listopada br.

***

Spłaty z portfeli wierzytelności oraz inwestycje w nowe portfele

(mln zł)

9M 2021

9M 2020

zmiana r/r

3Q 2021

3Q 2020

zmiana r/r

Spłaty z zarządzanych portfeli, w tym:

304,0

271,8

12%

94,6

89,3

6%

   należne GK BEST

267,9

244,5

10%

82,8

80,1

3%

Wartość nominalna nabytych portfeli

42,2

22,0

92%

5,7

13,6

(58%)

Koszt nabycia nowych portfeli

10,2

2,6

292%

1,2

1,1

9%

Obligacje BEST serii W2 przydzielone. Redukcja zapisów sięgnęła 27,3%

BEST przydzielił obligacje serii W2 o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Popyt zgłoszony przez inwestorów przekroczył 13,7 mln zł, w związku z czym zapisy zostały proporcjonalnie zredukowane średnio o 27,26%. Papiery dłużne serii W2 trafią do portfeli 432 inwestorów.

Publiczna oferta obligacji serii W2 była drugą przeprowadzaną przez BEST w ramach nowego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł. Spółka zaoferowała inwestorom 100.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Są to papiery dłużne o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 4,20% w skali roku, czyli 4,43% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Odsetki będą wypłacane inwestorom co trzy miesiące, a wykup obligacji nastąpi za 5 lat, w październiku 2026 r.

W okresie subskrypcji, tj. od 23 września do 6 października br., inwestorzy złożyli zapisy na 137.477 obligacji o łącznej wartości nominalnej 13,7 mln zł. Średnia wartość pojedynczego zapisu wyniosła 25,7 tys. zł. W związku z tym, że łączna liczba obligacji, na które złożono zapisy, przekroczyła liczbę oferowanych obligacji, zapisy inwestorów zostały proporcjonalnie zredukowane, a średnia stopa redukcji wyniosła 27,26%. Obligacje serii W2 zostały ostatecznie przydzielone 432 inwestorom.

– Przewaga popytu nad podażą obligacji serii W2 jest potwierdzeniem, że decyzja o zaoferowaniu papierów dłużnych o zmiennym oprocentowaniu była właściwym posunięciem. W przypadku wzrostu stawki WIBOR, będącej pochodną podwyżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, nabywcy obligacji BEST serii W2 otrzymają odpowiednio wyższe odsetki – wskazał Marek Kucner, wiceprezes BEST. – Aktualnie nastawiamy się na mniejsze, ale częstsze emisje naszych obligacji. To nam pozwoli elastycznie reagować na zmiany warunków rynkowych i lepiej dostosowywać się do oczekiwań inwestorów – dodał Marek Kucner.

Zapisy na obligacje serii W2 przyjmowane były przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, a także Michael / Ström Dom Maklerski, Ipopema Securities oraz Noble Securities. BEST planuje, że wszystkie obligacje oferowane w ramach programu będą sukcesywnie wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst. Przewidywanym pierwszym dniem notowań obligacji serii W2 jest 2 listopada br.

 

***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2020 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK BEST przekroczyły 328 mln zł, przychody operacyjne wyniosły ponad 295 mln zł, a EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 216 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2020 r. wynosiła 938 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji („Obligacje”) emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta („Program”). W związku z Programem Emitent sporządził prospekt podstawowy („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 17 czerwca 2021 r. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "czynniki ryzyka". Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt i ostateczne warunki danej serii Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta: https://www.best.com.pl/prospekt. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez Emitenta obligacji w ramach Programu są Prospekt, wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii Obligacji, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta (https://www.best.com.pl/warunki-emisji) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. występującego jako Firma Inwestycyjna (https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/best-sa). Źródłem danych i informacji finansowych, przedstawionych w niniejszej reklamie są sprawozdania finansowe Emitenta dostępne na stronie www.best.com.pl/raporty-okresowe.

Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Rusza nowa oferta obligacji BEST

23 września br. rozpoczną się zapisy na obligacje BEST serii W2 o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Spółka oferuje papiery dłużne o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 4,20% w skali roku. 

Przeprowadzana przez BEST oferta publiczna obejmie 100.000 obligacji serii W2 o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Będą to papiery dłużne o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 4,20% w skali roku, czyli około 4,44%  w pierwszym okresie odsetkowym. Odsetki będą wypłacane inwestorom co trzy miesiące, a wykup obligacji nastąpi w październiku 2026 r.


Biorąc pod uwagę bieżące warunki rynkowe, zdecydowaliśmy się powrócić do sprawdzonych rozwiązań i zaoferować obligacje o zmiennym oprocentowaniu. Liczymy, że w połączeniu z atrakcyjną marżą przełoży się to na zainteresowanie papierami dłużnymi BEST wśród inwestorów indywidualnych – wskazał Krzysztof Borusowski, prezes BEST


Zapisy na obligacje serii W2 będą przyjmowane od 23 września do 6 października br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Michael / Ström Dom Maklerski, Ipopema Securities oraz Noble Securities.


Środki pozyskane z emisji obligacji GK BEST planuje przeznaczyć przede wszystkim na zakupy nowych portfeli wierzytelności.


Niedawno podsumowaliśmy rezultaty pierwszego półrocza 2021 r. Był to okres, w którym odnotowaliśmy dalszy wzrost kluczowych wyników operacyjnych i finansowych. Jednocześnie ponownie znacząco obniżyliśmy wartość zobowiązań. W efekcie, wskaźnik długu netto do kapitałów własnych na koniec czerwca tego roku zmalał do zaledwie 0,64. To najniższy poziom od blisko 7 lat. Tymczasem maksymalny dopuszczalny poziom tego wskaźnika wynosi 2,50. W pierwszej połowie sierpnia wykupiliśmy kolejną serię obligacji o wartości nominalnej 30 mln zł, a 23 września wykupimy obligacje o wartości 60 mln zł. Liczymy, że dotychczasowi obligatariusze ponownie zainteresują się obligacjami BESTpowiedział Krzysztof Borusowski.


Oferta obligacji serii W2 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w czerwcu br.
 

Harmonogram oferty publicznej BEST serii W2

Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów

23 września 2021 r.

Dzień zakończenia przyjmowania zapisów

6 października 2021 r.

Dzień przydziału | Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek

8 października 2021 r.

Przewidywany dzień emisji

26 października 2021 r.

Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji

2 listopada 2021 r.

 

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji („Obligacje”) emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta („Program”). W związku z Programem Emitent sporządził prospekt podstawowy („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 17 czerwca 2021 r. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "czynniki ryzyka". Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt i ostateczne warunki danej serii Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta: https://www.best.com.pl/prospekt. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez Emitenta obligacji w ramach Programu są Prospekt, wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii Obligacji, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta (https://www.best.com.pl/warunki-emisji) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. występującego jako Firma Inwestycyjna (https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/best-sa). Źródłem danych i informacji finansowych, przedstawionych w niniejszej reklamie są sprawozdania finansowe Emitenta dostępne na stronie www.best.com.pl/raporty-okresowe.
Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

 

GK BEST w I półroczu 2021 r. zwiększyła zysk netto o 64% r/r, wskaźnik zadłużenia najniższy od blisko 7 lat

 • W pierwszym półroczu 2021 r. łączne spłaty z zarządzanych przez GK BEST portfeli wierzytelności sięgnęły 209,4 mln zł i były o 15% wyższe niż w tym samym okresie 2020 r. 
 • GK BEST zanotowała również wzrost kluczowych wyników finansowych: przychody z działalności operacyjnej wyniosły 173,2 mln zł (+31% r/r), EBITDA gotówkowa sięgnęła 117 mln zł (+10% r/r), a zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł 42,2 mln zł (+64% r/r). 
 • Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na koniec czerwca 2021 r. spadł do poziomu 0,64 – najniższego od blisko 7 lat.

W pierwszym półroczu tego roku odnotowaliśmy dalszy wzrost kluczowych wyników operacyjnych i finansowych. W samym drugim kwartale spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności sięgnęły niemal 112 mln zł, czyli o 15% więcej niż przed rokiem. Biorąc pod uwagę niewielkie inwestycje w nowe portfele w ostatnich przeszło dwóch latach, czy okres niepewności rynkowej związanej z COVID-19, osiągane regularnie wysokie spłaty i coraz lepsze wyniki finansowe dowodzą wysokiej efektywności naszych operacji i skuteczności stosowanych strategii windykacyjnych. Potrafimy optymalnie wykorzystać potencjał naszych inwestycji – skomentował Krzysztof Borusowski, prezes BEST. 


W całym pierwszym półroczu 2021 r. łączne spłaty z zarządzanych portfeli wyniosły 209,4 mln zł (+15% r/r), z czego spłaty należne GK BEST sięgnęły 185,1 mln zł (+13% r/r). Uzyskane spłaty znacząco przewyższyły przy tym poziom założony w modelach wyceny wierzytelności, co miało znaczący, pozytywny wpływ na przychody GK BEST w omawianym okresie. Przychody z wierzytelności w pierwszym półroczu br. wyniosły 163,4 mln zł i były o 24% wyższe niż w analogicznym okresie 2020 r. 


Łączne przychody z działalności operacyjnej w pierwszej połowie tego roku wyniosły z kolei 173,2 mln zł, co oznacza wzrost o 31% r/r. Uwzględniają one, zgodnie z metodą praw własności, udział we wzroście aktywów netto grupy Kredyt Inkaso w kwocie 9,2 mln zł. Jednocześnie dokonano kolejnego odpisu aktualizującego wartość inwestycji w Kredyt Inkaso (ujętego w kosztach operacyjnych) w kwocie 10,2 mln zł. Tym samym, saldo tych zdarzeń miało niewielki ujemny wpływ na opublikowane wyniki, a wartość bilansowa 33,14% akcji Kredyt Inkaso należących do GK BEST została utrzymana na poziomie z końca 2020 r., tj. 51,4 mln zł, co stanowi 4,6% aktywów Grupy. 


W efekcie, zysk operacyjny GK BEST w I półroczu 2021 r. wzrósł o 30% r/r, do 65,8 mln zł. EBITDA gotówkowa wyniosła natomiast 117 mln zł i była o ponad 10% wyższa od osiągniętej w pierwszej połowie 2020 r. 


Zysk netto przypadający akcjonariuszom BEST wypracowany w pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wyniósł 42,2 mln zł, co jest wynikiem o 64% wyższym niż w pierwszym półroczu 2020 r. (wówczas GK BEST dokonała przeszacowania w dół portfeli wierzytelności o kwotę 16,4 mln zł) i o 5% wyższym niż w pierwszej połowie 2019 r. 


Osiągane przez GK BEST wyniki finansowe i konsekwentna polityka reinwestowania zysków przekładają się na systematyczny wzrost kapitałów własnych Grupy. Jednocześnie znacząco obniżyliśmy wartość zobowiązań. Efektem jest spadek głównego wskaźnika zadłużenia, tj. długu netto do kapitałów własnych, na koniec czerwca tego roku do zaledwie 0,64. To najniższy poziom tego wskaźnika od blisko 7 lat. W sierpniu wykupiliśmy kolejną serię obligacji o wartości nominalnej 30 mln zł, a we wrześniu wykupimy obligacje o wartości 60 mln zł – podkreślił Marek Kucner, wiceprezes BEST. 


Dopuszczalny poziom długu netto do kapitałów własnych, określony w warunkach emisji obligacji BEST, wynosi 2,50. Dzięki zatwierdzeniu przez KNF prospektu dla nowego publicznego programu emisji obligacji o wartości do 200 mln zł, możemy ponownie zaoferować nasze obligacje szerokiemu gronu inwestorów. Mamy ponadto możliwość skorzystania z odnawialnego limitu kredytowego do łącznej kwoty 250 mln zł, w ramach którego na koniec czerwca br. do wykorzystania pozostawało jeszcze ponad 125 mln zł. Od strony finansowej i operacyjnej jesteśmy więc dobrze przygotowani na istotne zwiększenie inwestycji w nowe portfele. Nie zamierzamy przy tym odstępować od naszej sprawdzonej polityki inwestycyjnej, która jest kluczem do utrzymania wysokiej rentowności – dodał Marek Kucner.


W czerwcu br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt podstawowy BEST dla nowego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł. W ramach tego programu, w lipcu br. Spółka przeprowadziła pilotażową, pierwszą od ponad trzech lat, ofertę publiczną skierowaną do inwestorów detalicznych, z której pozyskała 10,7 mln zł. Udział w tej ofercie wzięło ponad 300 inwestorów.


Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, niebawem planujemy powrócić na rynek z nową ofertą obligacji. Wierzymy, że inwestorzy, którzy regularnie otrzymywali odsetki od naszych obligacji, ponownie zainteresują się papierami dłużnymi BEST – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST. 

 

Wybrane wyniki operacyjne i finansowe GK BEST

(mln zł)

2Q 2021

2Q 2020

zmiana
r/r

1H 2021

1H 2020

zmiana
r/r

Spłaty z zarządzanych portfeli, w tym:

111,7

95,9

16%

209,4

182,5

15%

   należne GK BEST

98,2

86,6

13%

185,1

164,4

13%

Przychody z działalności operacyjnej

96,5

68,8

40%

173,2

132,6

31%

Zysk na działalności operacyjnej

34,5

28,2

22%

65,8

50,7

30%

Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST

21,5

14,5

48%

42,2

25,8

64%

EBITDA gotówkowa1)

62,3

58,1

7%

117,0

105,9

10%

1) bez udziału Kredyt Inkaso; EBITDA gotówkowa = zysk na działalności operacyjnej – przychody z wierzytelności nabytych + spłaty wierzytelności nabytych + amortyzacja – zmiana wartości inwestycji w Kredyt Inkaso;

 

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji („Obligacje”) emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta („Program”). W związku z Programem Emitent sporządził prospekt podstawowy („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 17 czerwca 2021 r. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt i ostateczne warunki danej serii Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/prospekt. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez Emitenta obligacji w ramach Programu są Prospekt, wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii Obligacji, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. występującego jako Firma Inwestycyjna (www.bossa.pl).

Obligacje BEST serii W1 trafią do ponad 300 inwestorów

BEST przydzielił obligacje serii W1 o łącznej wartości nominalnej blisko 10,7 mln zł. Trafią one do portfeli 311 inwestorów. 


Obligacje serii W1 to papiery dłużne o stałym oprocentowaniu w wysokości 4,40% w skali roku. Przewidywany dzień emisji przypada na 6 sierpnia (wówczas obligacje zostaną zapisane na rachunkach inwestorów), natomiast odsetki będą naliczane już od dnia przydziału, tj. 23 lipca, i wypłacane inwestorom co trzy miesiące.


Publiczna oferta obligacji serii W1 była pierwszą przeprowadzaną przez BEST w ramach nowego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł. Spółka zaoferowała 250.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł. W okresie subskrypcji, tj. od 8 do 20 lipca, inwestorzy złożyli zapisy na 106.677 obligacji o łącznej wartości nominalnej blisko 10,7 mln zł. Średnia wartość pojedynczego zapisu wyniosła ponad 34 tys. zł.


Emisja obligacji serii W1 była pierwszą skierowaną do inwestorów indywidualnych, jaką zdecydowaliśmy się przeprowadzić po ponad 3-letniej przerwie. Miała ona charakter sondujący. Oferta przypadła na okres wakacyjny – domy maklerskie oferujące nasze obligacje informowały o ograniczonej dostępności klientów. Daje się też odczuć niepewność związaną z sytuacją ogólnogospdarczą, która bezpośrednio przekłada się na rynki finansowe. Planujemy powrócić z nową ofertą jesienią. Liczę, że naszymi obligacjami ponownie zainteresują się m.in. posiadacze papierów dłużnych BEST serii R2 i R3, które wykupimy w sierpniu i we wrześniu  – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.


Sytuacja Grupy BEST jest dobra. Notujemy wysoki poziom spłat – w drugim kwartale tego roku łączne kwartalne spłaty przekroczyły 100 mln zł, o czym informowaliśmy w komunikacie z 7 lipca br. W połowie września opublikujemy nasz pełny raport za pierwsze półrocze 2021 r. – dodał prezes BEST.


Zapisy na obligacje serii W1 przyjmowane były przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, a także Michael / Ström Dom Maklerski, Ipopema Securities oraz Noble Securities. BEST planuje, że wszystkie obligacje oferowane w ramach programu będą sukcesywnie wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst. Przewidywanym pierwszym dniem notowań obligacji serii W1 jest 12 sierpnia br.

---

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji („Obligacje”) emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta („Program”). W związku z Programem Emitent sporządził prospekt podstawowy („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 17 czerwca 2021 r. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt i ostateczne warunki danej serii Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/prospekt. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez Emitenta obligacji w ramach Programu są Prospekt, wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii Obligacji, które zostały opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. występującego jako Firma Inwestycyjna (www.bossa.pl). Źródłem danych i informacji finansowych, przedstawionych w niniejszej reklamie są sprawozdania finansowe Emitenta dostępne na stronie www.best.com.pl/raporty-okresowe.

Grupa Kapitałowa BEST w I półroczu z dalszym wzrostem spłat z portfeli wierzytelności

Spłaty z portfeli wierzytelności zarządzanych przez BEST w I półroczu sięgnęły 209 mln zł, co oznacza wzrost o 15% r/r, z czego spłaty należne GK BEST wyniosły 185 mln zł, tj. o 12% więcej r/r. W samym drugim kwartale trzymiesięczny poziom spłat po raz pierwszy w historii Grupy BEST przekroczył poziom 100 mln zł i wyniósł 111 mln zł.

– W pierwszym półroczu obserwujemy kontynuacje wzrostowego trendu spłat z zarządzanych portfeli wierzytelności. Wzrost odzysków w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku wyniósł 15%. W drugim kwartale poziom spłat po raz pierwszy przekroczył 100 mln zł. Procentują przemyślane inwestycje z poprzednich lat oraz wysoka efektywność, nad czym intensywnie pracujemy przez ostatnie trzy lata. Jesteśmy dobrze przygotowani do zwiększenia skali działalności w kolejnych okresach. Zamierzamy powrócić do większych zakupów na rynku wierzytelności, stąd m. in. trwająca obecnie publiczna oferta obligacji BEST – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

W pierwszym półroczu 2021 r. GK BEST dokonała inwestycji w nowe portfele o nominalnej wartości 36,5 mln zł. Koszt ich nabycia wyniósł 9 mln zł. Portfele te zawierają w dużej części wierzytelności zabezpieczone hipotekami. – Rynek wierzytelności coraz bardziej się otwiera w porównaniu do poprzedniego roku, mocno naznaczonego pandemią COVID-19. Regularnie bierzemy udział w ogłaszanych przetargach i chcemy wyraźne zwiększyć poziom inwestycji w porównaniu do lat poprzednich. Nie zamierzamy jednak odstępować od sprawdzonych zasad naszej polityki inwestycyjnej, co jest kluczem do utrzymania wysokiej rentowności – informuje Krzysztof Borusowski.

Pełne wyniki za pierwsze półrocze 2021 r. GK BEST planuje opublikować 15 września br.

Spłaty z portfeli wierzytelności oraz inwestycje w nowe portfele

(mln zł) 1H 2021 1H 2020 zmiana r/r Q2 2021 Q2 2020 zmiana r/r
Spłaty z zarządzanych portfeli, w tym: 209,2 182,5 15% 111,4 95,9 16%
należne GK BEST 184,9 164,4 12% 98,0 86,6 13%
Wartość nominalna nabytych portfeli 36,5 8,4 >100% 36,5 - -
Koszt nabycia nowych portfeli 9,0 1,5 >100% 9,0 - -

 

 

*** Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce. W 2020 r. przychody operacyjne GK BEST wyniosły ponad 295 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 216 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2020 r. wynosiła 938 mln zł.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

 

Maciej Szczepaniak NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

 

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji („Obligacje”) emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta („Program”). W związku z Programem Emitent sporządził prospekt podstawowy („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 17 czerwca 2021 r. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt i ostateczne warunki danej serii Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/prospekt. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez Emitenta obligacji w ramach Programu są Prospekt, wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii Obligacji, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. występującego jako Firma Inwestycyjna (www.bossa.pl).

Obligacje BEST wkrótce dostępne w ofercie publicznej

8 lipca ruszą zapisy na obligacje BEST serii W1 w ramach oferty publicznej skierowanej głównie do inwestorów indywidualnych. Spółka oferuje 5-letnie papiery dłużne o stałym oprocentowaniu w wysokości 4,40% w skali roku. Łączna wartość nominalna oferty wyniesie 25 mln zł.

Publiczna oferta obligacji serii W1 jest pierwszą przeprowadzaną przez BEST w ramach nowego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł. Oferta obejmie 250.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł. Będą to obligacje 5-letnie, z terminem wykupu w lipcu 2026 r., o stałym oprocentowaniu w wysokości 4,40% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co trzy miesiące.


Emisję obligacji serii W1 zamierzamy skierować do szerokiego grona inwestorów. Aby zapisać się na obligacje BEST wystarczy 100 zł, gdyż zapisy można składać nawet na jedną obligację – wskazał Krzysztof Borusowski, prezes BEST. 


Zapisy na obligacje serii W1 będą przyjmowane od 8 do 20 lipca br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, a także Michael / Ström Dom Maklerski, Ipopema Securities oraz Noble Securities.


– Środki pozyskane z emisji obligacji planujemy przeznaczyć na finansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej Grupy, w szczególności na zakupy nowych portfeli wierzytelności. Spodziewamy się, że odbudowująca się podaż wierzytelności nieregularnych, w tym zwłaszcza portfeli bankowych, stwarza sprzyjające warunki do inwestycji dla firm takich jak BEST. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do istotnego zwiększenia skali zakupów powiedział Krzysztof Borusowski.


Nieustannie usprawniamy nasze operacje, a w ostatnim czasie znacząco zmniejszyliśmy zadłużenie. Tylko od początku 2020 r. wykupiliśmy obligacje o łącznej wartości 289 mln zł, z czego część przed terminem. Były to głównie obligacje wyemitowane w ramach ofert publicznych zrealizowanych w latach 2015-2016. Wierzę, że duża grupa inwestorów, która wówczas nabyła nasze obligacje, ponownie zainteresuje się inwestycją w papiery dłużne BEST, postrzegając naszą spółkę jako atrakcyjnego i wiarygodnego emitenta obligacji. Dobrą kondycję finansową naszej grupy potwierdzają z jednej strony rosnące spłaty z zarządzanych portfeli oraz wyniki finansowe, a z drugiej – jeden z najniższych w branży wskaźników zadłużenia dodał prezes BEST.


Na koniec marca 2021 r. wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych GK BEST wynosił 0,76, podczas gdy maksymalny dopuszczalny poziom tego wskaźnika określony w warunkach emisji obligacji BEST wynosi 2,50
 

Harmonogram oferty publicznej BEST serii W1

Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów

8 lipca 2021 r.

Dzień zakończenia przyjmowania zapisów

20 lipca 2021 r.

Dzień przydziału | Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek

23 lipca 2021 r.

Przewidywany dzień emisji

6 sierpnia 2021 r.

Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji

12 sierpnia 2021 r.

 

 

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji („Obligacje”) emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta („Program”). W związku z Programem Emitent sporządził prospekt podstawowy („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 17 czerwca 2021 r. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt i ostateczne warunki danej serii Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/prospekt. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez Emitenta obligacji w ramach Programu są Prospekt, wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii Obligacji, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. występującego jako Firma Inwestycyjna (www.bossa.pl). Źródłem danych i informacji finansowych, przedstawionych w niniejszej reklamie są sprawozdania finansowe Emitenta dostępne na stronie www.best.com.pl/raporty-okresowe.

Prospekt BEST dla nowego programu emisji obligacji o wartości do 200 mln zł zatwierdzony przez KNF

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt podstawowy dla nowego programu emisji obligacji BEST o łącznej wartości do 200 mln zł. Spółka rozważa przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej w ramach tego programu na początku trzeciego kwartału.

 

– Zamierzamy zwiększyć inwestycje w portfele wierzytelności, gdy tylko warunki rynkowe będą sprzyjające. Po zastoju wywołanym przez pandemię, sytuacja na rynku obrotu wierzytelnościami zaczyna się normalizować. Obecnie obserwujemy odbudowującą się podaż portfeli wierzytelności, głównie bankowych, której towarzyszy zwiększony popyt, w tym ze strony zagranicznych firm i funduszy. Sądzimy, że wysoki poziom spłat z zarządzanych przez GK BEST portfeli oraz silna pozycja kapitałowa pozwolą nam na powrót do inwestycji na poziomie zbliżonym do tego, jaki realizowaliśmy w latach 2016-2017, tj. przed pandemią i zawirowaniami rynkowymi wywołanymi przez aferę GetBacku. Zakładamy, że publiczne emisje obligacji kierowane do szerokiego grona inwestorów ponownie będą jednym z głównych źródeł finansowania naszego rozwoju. Z pierwszą emisją w ramach nowego programu możemy wystartować w ciągu kilku tygodni – zapowiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

BEST od ponad dekady jest aktywnym uczestnikiem rynku obligacji korporacyjnych. GK BEST wyemitowała dotychczas obligacje o łącznej wartości nominalnej 1,06 mld zł, z czego ponad 800 mln zł zostało już wykupione.

Na koniec pierwszego kwartału 2021 r. wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych BEST był na poziomie 0,76 – najniższym od sześciu lat i zarazem jednym z najniższych w branży, podczas gdy maksymalny dopuszczalny poziom tego wskaźnika określony w warunkach emisji obligacji Spółki wynosi 2,50.

Firmą inwestycyjną koordynującą całość oferty w ramach nowego publicznego programu emisji obligacji BEST jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Doradcą prawnym Spółki jest Allen & Overy, A. Pędzich sp.k.

 

***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy

sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2020 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK BEST przekroczyły 328 mln zł, przychody operacyjne wyniosły ponad 295 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 216 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2020 r. wynosiła 938 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch NBS Communications tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691 e-mail: kwoch@nbs.com.pl Maciej Szczepaniak NBS Communications tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845 e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji („Obligacje”) emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta („Program”). W związku z Programem Emitent sporządził prospekt podstawowy („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 17 czerwca 2021 r. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt i ostateczne warunki danej serii Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt zostanie opublikowany na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez Emitenta obligacji w ramach Programu są Prospekt, wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii Obligacji, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. występującego jako Firma Inwestycyjna (www.bossa.pl).

Grupa BEST notuje dalszy wzrost kluczowych wyników finansowych w pierwszym kwartale 2021 r.

•    W pierwszym kwartale 2021 r. spłaty wierzytelności należne GK BEST wyniosły 86,9 mln zł i były o 12% wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2020 r. Wysoki poziom spłat miał pozytywny wpływ na przychody z działalności operacyjnej, które w omawianym okresie wyniosły 76,7 mln zł, co oznacza wzrost o 20% r/r.
•    GK BEST zanotowała również wzrost pozostałych kluczowych wyników finansowych: zysk na działalności operacyjnej wyniósł 31,3 mln zł (+39% r/r), EBITDA gotówkowa sięgnęła 54,7 mln zł (+14% r/r), a zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł 20,7 mln zł (+83% r/r).
•    Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na koniec marca 2021 r. spadł do poziomu 0,76 – najniższego od połowy 2015 r.

Po bardzo dobrym pod względem wypracowanych rezultatów 2020 roku, w pierwszym kwartale tego roku zanotowaliśmy dalszy wzrost kluczowych wyników finansowych i operacyjnych. Pomimo niewielkich inwestycji w nowe portfele wierzytelności w dwóch ostatnich latach, łączne spłaty z zarządzanych przez nas portfeli sięgnęły niemal 98 mln zł, co oznacza wzrost o 13% w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku. Jest to jednocześnie najlepszy kwartalny wynik w dotychczasowej historii naszej Grupy. Rosnące odzyski to efekt ciągłego doskonalenia naszej działalności operacyjnej oraz stosowanych strategii windykacyjnych, dzięki czemu optymalnie wykorzystujemy potencjał dokonanych przez nas inwestycji – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.


Uzyskane spłaty z zarządzanych portfeli były także wyższe od poziomu założonego w modelach wyceny wierzytelności, co miało pozytywny wpływ na przychody GK BEST w omawianym okresie. Wyniosły one 76,7 mln zł i były o 20% wyższe niż w pierwszym kwartale 2020 r.


Tempo wzrostu przychodów i spłat było ponadto wyższe niż tempo wzrostu kosztów operacyjnych, co w efekcie przełożyło się na wzrost zysku operacyjnego w pierwszym kwartale 2021 r. o 39% r/r do 31,3 mln zł, natomiast EBITDA gotówkowa zwiększyła się o 14% r/r do 54,7 mln zł.


Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST w pierwszym kwartale br. wzrósł o 83% r/r do 20,7 mln zł. Pozytywny wpływ na tę pozycję miał spadek o 45% kosztów obsługi zadłużenia, co jest efektem systematycznego zmniejszania zobowiązań finansowych oraz rekordowo niskich stóp procentowych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy do końca marca br. BEST wykupił obligacje o łącznej wartości 176,5 mln zł.


– W ostatnich kwartałach znacząco zmniejszyliśmy zadłużenie. Główny wskaźnik zadłużenia, tj. dług netto do kapitałów własnych, na koniec marca tego roku wynosił zaledwie 0,76, podczas gdy maksymalny dopuszczalny poziom tego wskaźnika określony w warunkach emisji obligacji BEST wynosi 2,50 przypomniał Marek Kucner, wiceprezes BEST. Dodatkowo, już po zakończeniu pierwszego kwartału, BEST dokonał wykupu obligacji o wartości 50 mln zł. – W ostatnich kwartałach zdywersyfikowaliśmy ponadto zewnętrzne źródła finansowania naszej działalności poprzez rozszerzenie współpracy z bankami. To daje nam duży potencjał inwestycji w nowe portfele, gdy warunki będą sprzyjającedodał wiceprezes BEST. 


Obecnie BEST oczekuje zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu podstawowego dla nowego programu emisji obligacji BEST o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł. – Uważamy, że wpływy z emisji obligacji oraz zwiększony do 250 mln zł limit kredytowy umożliwią nam, przy sprzyjających warunkach rynkowych, inwestycje w portfele wierzytelności na poziomie zbliżonym do tego, jaki realizowaliśmy w latach 2016-2017 – podsumował Krzysztof Borusowski, prezes BEST.
 

Wybrane wyniki operacyjne i finansowe GK BEST

(mln zł)

1Q 2021

1Q 2020

zmiana r/r

Spłaty z zarządzanych portfeli, w tym:

97,7

86,6

13%

   należne GK BEST

86,9

77,8

12%

Przychody z działalności operacyjnej

76,7

63,8

20%

Zysk na działalności operacyjnej

31,3

22,5

39%

Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST

20,7

11,3

83%

Skorygowana EBITDA gotówkowa1)

54,7

47,8

14%

1) bez udziału Kredyt Inkaso

Dobre praktyki BEST wyróżnione przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu

„Solidarni w walce z COVID-19”, „Innowacje, bezpieczeństwo, teamwork – praca w dobie koronawirusa” oraz „Level Up! – Mierzymy wysoko” to dobre praktyki BEST docenione przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Zostały one opisane w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”, który jest największym i najważniejszym tego typu przeglądem w Polsce.

– Ostatni rok pokazał dobitniej niż kiedykolwiek rolę wartości w biznesie. Pokazał solidarność międzyludzką, a także solidarność przedsiębiorców. Najnowsza edycja raportu opracowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu potwierdza ogromne zaangażowanie firm w walkcęe z pandemią koronawirusa. W tę walkę oczywiście zaangażował się również BEST, oferując znaczące wsparcie szpitalom i lokalnym instytucjom. W kontekście pandemii niezwykle ważne są także działania wewnętrzne. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, o stabilność ich zatrudnienia, a jednocześnie o ciągłość procesów i kondycję firmy. Docenione praktyki BEST dowodzą, że kierując się wartościami zdaliśmy ten egzamin na piątkę. I po raz kolejny dołożyliśmy naszą cegiełkę do #CSRwPL – wskazuje Aleksandra Murawska, Kierownik Działu Komunikacji i PR w BEST.


W ramach inicjatywy Solidarni w walce z COVID-19, już w pierwszych tygodniach obowiązywania stanu epidemicznego w Polsce, BEST zdecydował się przekazać kwotę 600 tys. zł dla Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Szpitala Miejskiego w Elblągu oraz dla Miasta Gdynia. Z funduszy tych sfinansowano m.in. funkcjonowanie mobilnego punktu testowania COVID-19 w Gdyni, zakup respiratora w Elblągu oraz zakup wyposażenia szpitali. Firma sfinansowała ponadto zakup tabletów do nauki zdalnej, a także przekazała zapas owoców i warzyw dla podopiecznych Domu Dziecka w Elblągu. Prezes BEST Krzysztof Borusowski dołączył do gdyńskiej Rady Ekonomiczno-Społecznej ds. adaptacji do życia po pandemii. W listopadzie 2020 r. BEST przekazał sprzęt komputerowy do mobilnego punktu testów i zorganizował zbiórkę wśród pracowników, z której zebrano 8 600 zł. Firma dołożyła kolejne 40 tys. zł, które dofinansowały zakup respiratora i specjalistycznego sprzętu do prześwietleń płuc w Gdyni.


Innowacje, bezpieczeństwo, team work – praca w dobie koronawirusa to praktyka związana z zarządzaniem organizacją pracy, bezpieczeństwem pracowników i ciągłością procesów w czasie pandemii. BEST wprowadził pracę zdalną i rotacyjną, zapewniając odpowiednie warunki do pracy w różnych trybach.


Innowacyjny program Level Up! – Mierzymy wysoko to wieloletnia praktyka BEST, doceniona już w raporcie za 2019 r. Obejmuje on szkolenia, konsultacje, nowy model feedbacku i monitoringu, a także wdrożoną w 2020 r. wewnętrzną grywalizację. Program stymuluje doradców do dbania o jakość pracy i swój rozwój.

 

***
Raport FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to wydawany od 19 lat przegląd dobrych praktyk wdrażanych przez firmy w Polsce w danym roku. To także podsumowanie najważniejszych kwestii związanych z odpowiedzialnym biznesem w naszym kraju. Głównym kluczem podziału przedstawianych w raporcie praktyk jest siedem obszarów wyznaczonych przez normę ISO 26000. Należą do nich: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Obecnie prezentacja dobrych praktyk odbywa się również w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju, ogłoszonych przez ONZ w 2015 r.


Najnowsza edycja raportu dostępna jest na stronie: https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2020/


Wszystkie wyróżnione dotąd praktyki można znaleźć w wyszukiwarce: http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/

 

***
Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.
BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.
W 2020 r. przychody operacyjne GK BEST wyniosły ponad 295 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 216 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2020 r. wynosiła 938 mln zł.
 

Początek roku w GK BEST z rekordowymi spłatami wierzytelności


W pierwszym kwartale 2021 r. łączne spłaty z zarządzanych przez BEST portfeli wierzytelności sięgnęły 97,7 mln zł i były o 13% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, z czego spłaty należne GK BEST wyniosły 86,9 mln zł, co oznacza wzrost o 12% r/r.


– Po bardzo dobrym pod względem spłat wierzytelności roku 2020, w pierwszych miesiącach tego roku obserwujemy dalszy wzrost odzysków z zarządzanych portfeli. Łączne spłaty w pierwszym kwartale 2021 r. były o 13% wyższe od poziomu osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jest to jednocześnie najlepszy kwartalny wynik w dotychczasowej historii naszej grupy. I to pomimo nieistotnej skali inwestycji w nowe portfele w ostatnich dwóch latach oraz utrzymującej się niepewności rynkowej związanej z pandemią COVID-19 – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.


W pierwszym kwartale 2021 r. GK BEST nie dokonała inwestycji w nowe portfele. – Bacznie obserwujemy rozwój sytuacji na rynku obrotu wierzytelnościami. Sądzę, że daliśmy się już poznać inwestorom z naszego ostrożnego, selektywnego podejścia do inwestycji w nowe portfele. Wysokie spłaty z portfeli nabytych w poprzednich latach świadczą o rosnącej efektywności operacyjnej GK BEST. Pokazują też, jak dużą wagę przykładamy do poszczególnych etapów naszego biznesu – począwszy od wyceny i zakupu portfeli, po dobór optymalnych strategii windykacyjnych – pozwalając nam osiągać satysfakcjonujące stopy zwrotu z nabywanych wierzytelności – wskazał Krzysztof Borusowski.


Pełne wyniki za pierwszy kwartał 2021 r. GK BEST planuje opublikować 28 maja br.

Spłaty z portfeli wierzytelności oraz inwestycje w nowe portfele

(mln zł)

1Q 2021

1Q 2020

zmiana r/r

Spłaty z zarządzanych portfeli, w tym:

97,7

86,6

13%

   należne GK BEST

86,9

77,8

12%

Wartość nominalna nabytych portfeli

-

8,4

-

Koszt nabycia nowych portfeli

-

1,5

-

 

Informacje o BEST S.A.


Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.


BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.


W 2020 r. przychody operacyjne GK BEST wyniosły ponad 295 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 216 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2020 r. wynosiła 938 mln zł.
 

Grupa BEST z wysokimi spłatami wierzytelności w 2020 r. Przychody i zyski w górę, zadłużenie w dół
 • •    Spłaty wierzytelności należne GK BEST w 2020 r. sięgnęły 328,3 mln zł i były o 25% wyższe niż rok wcześniej.
  •    Przychody z działalności operacyjnej wyniosły 295,1 mln zł, co oznacza wzrost o 33% w porównaniu z 2019 r.
  •    Skorygowana EBITDA gotówkowa w 2020 r. wzrosła o 24% r/r do 215,5 mln zł.
  •    Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST za 2020 r. wyniósł 34,3 mln zł, co oznacza wzrost o 76% r/r. Grupa zanotowała znaczącą poprawę rentowności pomimo odpisu wartości inwestycji w Kredyt Inkaso w kwocie 45,5 mln zł.
  •    W 2020 r. GK BEST zmniejszyła swoje zadłużenie netto o blisko 135 mln zł, tj. o 24% w porównaniu z końcem 2019 r. Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na koniec grudnia 2020 r. wyniósł 0,87 i był jednym z najniższych w branży.
 •  

– Pomimo dużej niepewności rynkowej wywołanej przez pandemię COVID-19, rok 2020 zakończyliśmy wzrostem przychodów o 33%, co jest efektem przede wszystkim wysokich spłat wierzytelności. Łączne spłaty z zarządzanych przez nas portfeli przekroczyły 365 mln zł, z czego ponad 328 mln zł przypada na GK BEST. Spłaty te były o odpowiednio 22% i 25% wyższe niż osiągnięte w 2019 roku, a zarazem znacznie przewyższyły poziom założony w modelach wyceny wierzytelności – wskazał Krzysztof Borusowski, prezes BEST. – Co ważne, tak dobry wynik osiągnęliśmy pomimo niewielkich inwestycji w nowe portfele, a więc pracując na podobnych pakietach wierzytelności, co rok wcześniej. Świadczy to o doborze optymalnych strategii windykacyjnych i rozważnych decyzjach podejmowanych podczas zakupu portfeli w poprzednich latach. Ten wynik jest również potwierdzeniem rosnącej efektywności GK BEST – podkreślił prezes.


Rosnącej efektywności operacyjnej towarzyszyło utrzymanie dyscypliny kosztowej. Wypracowany przez GK BEST zysk na działalności operacyjnej w 2020 r. wyniósł 87,3 mln zł i był o 3% wyższy niż rok wcześniej, pomimo znacząco wyższych kosztów sądowych i egzekucyjnych, które zwiększyły się o 42% r/r, oraz odpisu wartości inwestycji w Kredyt Inkaso w kwocie 45,5 mln zł. Odpis ten miał charakter niegotówkowy i nie miał wpływu na sytuację płynnościową GK BEST.


Skorygowana EBITDA gotówkowa GK BEST (bez uwzględnienia wpływu wyników Kredyt Inkaso) wyniosła w ubiegłym roku 215,5 mln zł i była o 24% wyższa niż w 2019 r.
GK BEST zanotowała także znaczącą poprawą na poziomie wyniku netto. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 34,3 mln zł wobec 19,5 mln zł w 2019 r.


Dobrą kondycję finansową GK BEST potwierdza również fakt, że w ubiegłym roku wykupiła ona obligacje o łącznej wartości 229 mln zł, z czego część przed terminem. Jednocześnie zagwarantowała sobie możliwość dodatkowego finansowania poprzez zwiększenie limitu kredytowego o 100 mln do 250 mln zł. 


– W minionym roku zmniejszyliśmy zadłużenie netto o blisko 135 mln zł, tj. o 24% w porównaniu z końcem 2019 r. W połączeniu z obniżką stóp procentowych, przełożyło się to na spadek kosztów odsetkowych o 23% r/r. Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na koniec grudnia 2020 r. obniżył się natomiast do 0,87, czyli do poziomu najniższego od 2015 r. i zarazem jednego z najniższych w naszej branży – wskazał Marek Kucner, wiceprezes BEST. Maksymalny dopuszczalny poziom tego wskaźnika określony w warunkach emisji obligacji BEST wynosi 2,50.


– Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, aby zwiększyć zakupy nowych portfeli wierzytelności, gdy warunki rynkowe będą sprzyjające. Spodziewamy się, że po zastoju wywołanym przez pandemię, sytuacja na rynku obrotu wierzytelnościami zacznie się normalizować – wróci do poziomu z roku 2019 – co przełoży się na rosnącą podaż portfeli w kolejnych okresach, stwarzając nam dobre warunki do inwestycji. Dlatego intensywnie przygotowujemy się do nowych emisji obligacji, które będą skierowane do szerokiego grona inwestorów – powiedział Krzysztof Borusowski.


W styczniu br. Zarząd BEST podjął uchwałę w sprawie ustanowienia publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł oraz złożył prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego.

Dalszy wzrost spłat w pierwszym kwartale 2021 r.


W pierwszym kwartale 2021 r. GK BEST odnotowała dalszy wzrost spłat z zarządzanych portfeli. Łączne spłaty w tym okresie sięgnęły 97,7 mln zł i były o 13% wyższe niż w pierwszym kwartale 2020 r. Spłaty należne GK BEST wyniosły 86,9 mln zł, co oznacza wzrost o 12% r/r.


W pierwszym trzech miesiącach 2021 r. GK BEST nie dokonała inwestycji w nowe portfele.

 

Wybrane wyniki operacyjne i finansowe GK BEST w 2020 r.

(mln zł)

2020

2019

zmiana r/r

Spłaty z nabytych portfeli, w tym:

365,4 mln zł

299,1 mln zł

22%

   należne GK BEST

328,3 mln zł

263,0 mln zł

25%

Przychody operacyjne

295,1 mln zł

222,2 mln zł

33%

Zysk operacyjny

87,3 mln zł

84,7 mln zł

3%

Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST

34,3 mln zł

19,5 mln zł

76%

Skorygowana EBITDA gotówkowa1)

215,5 mln zł

173,2 mln zł

24%

1) bez udziału Kredyt Inkaso

 

Informacje o BEST S.A.


Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.


BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.


W 2020 r. przychody operacyjne GK BEST wyniosły ponad 295 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 216 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2020 r. wynosiła 938 mln zł.
 

Payhelp startuje z kampanią „Nie proś się o swoje”

Grupa BEST, jeden z największych podmiotów na rynku windykacyjnym w Polsce, rusza z pierwszą kampanią telewizyjną promującą Payhelp, innowacyjną usługę dla przedsiębiorców oraz małych i średnich firm, dzięki której w prosty i skuteczny sposób mogą odzyskiwać pieniądze z niezapłaconych faktur.

Payhelp to platforma on-line, za pomocą której przedsiębiorcy w intuicyjny sposób mogą rozpocząć proces odzyskiwania pieniędzy z niezapłaconych faktur od spóźniających się kontrahentów. Po przekazaniu przeterminowanej faktury do obsługi Payhelp, natychmiast naliczane są odsetki za nieterminową płatność, równolegle ruszają działania zmierzające do odzyskania pieniędzy – w pierwszej kolejności na drodze polubownej, a w razie potrzeby także na drodze sądowej. Pieniądze odzyskane przez Payhelp trafiają wprost na konto przedsiębiorcy. Usługa została uruchomiona przez Grupę BEST, jednego z liderów rynku windykacyjnego w Polsce.


Reklama promująca usługę pod hasłem „Nie proś się o swoje – wrzuć to do Payhelp” ma dwie odsłony – telewizyjną oraz wyświetlaną w Internecie. Bohaterem klipu jest przedsiębiorca, który z plikiem niezapłaconych faktur w dłoni prosi swojego kontrahenta o zapłatę należnych pieniędzy, sam nie ma z czego zapłacić swoim pracownikom oraz kontrahentom. Dłużnik pozostaje jednak głuchy na prośby, dlatego wierzyciel korzysta z usługi Payhelp. Internetowa wersja reklamy ma nieco mocniejszy przekaz, sugerujący co nierzetelny kontrahent może robić z niezapłaconymi fakturami…


– Ostatnie kwartały dobitnie pokazały, że utrzymanie płynności finansowej to być albo nie być dla wielu przedsiębiorców i małych firm w Polsce. Dzięki Payhelp można łatwo przekazać niezapłacone faktury w ręce profesjonalistów na co dzień odzyskujących przeterminowane płatności. Mamy nadzieję, że dzięki naszej telewizyjnej oraz internetowej kampanii informacyjnej przedsiębiorcy dowiedzą się, jak skorzystać z pomocy i odzyskają należne im pieniądze – mówi Aleksandra Murawska, odpowiedzialna za komunikację i marketing w Grupie BEST.


Sprawy prowadzone w ramach usługi Payhelp obsługiwane są przez doświadczony zespół około 120 konsultantów w call center Grupy BEST, przy wsparciu kilkudziesięciu prawników. Firma prowadzi łącznie około 2 mln spraw. Dotychczas odzyskała należności o wartości ponad 1 mld zł. Grupa BEST w ostatnich latach znacznie inwestowała w automatyzację procesów windykacyjnych, dzięki czemu obecnie jest liderem technologicznym w branży i może proponować usługi dla indywidualnych klientów, oferując przy tym atrakcyjne ceny.
Za scenariusz i realizację spotów wideo promujących Payhelp odpowiedzialna była agencja produkcyjna MovaFilm z Gdańska. Zakupem mediów zajmowała się warszawska agencja Performance Media. Spoty telewizyjne będą emitowane w stacjach grupy Polsat i TVN od 8 lutego do końca marca br.

Spoty reklamowe przygotowane w ramach kampanii „Nie proś się o swoje” można obejrzeć na kanale Payhelp na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=vip3DCpr0Oc, https://www.youtube.com/watch?v=BZDyVYezXVs.
 

Grupa BEST utrzymuje wysokie spłaty wierzytelności i uruchamia nowy program emisji obligacji


Spłaty wierzytelności należne GK BEST w czwartym kwartale 2020 r. wyniosły 83,9 mln zł, a w całym ubiegłym roku sięgnęły 328,3 mln zł, co oznacza wzrost o odpowiednio 15% i 25% r/r.


BEST przygotowuje się do większych zakupów nowych portfeli wierzytelności. Zarząd Spółki ustanowił publiczny program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł. Prospekt dotyczący tego programu zostanie wkrótce złożony w KNF.

 

Łączne spłaty z zarządzanych przez GK BEST portefli wierzytelności w czwartym kwartale 2020 r. wyniosły 93,6 mln zł (+14% r/r), a w całym minionym roku sięgnęły 365,4 mln zł (+22% r/r).


– Rok 2020 był okresem dużej niepewności rynkowej wywołanej przez pandemię COVID-19. Zakończyliśmy go jednak wysokim poziomem spłat wierzytelności, które aż o 25% przewyższyły poziom osiągnięty w 2019 r. Utrzymujące się wysokie spłaty z zarządzanych portfeli, pomimo niewielkich inwestycji w nowe portfele, to m.in. efekt doboru optymalnych strategii windykacyjnych i rozważnych decyzji podejmowanych podczas zakupu portfeli w poprzednich latach. Ten wynik jest również potwierdzeniem wysokiej efektywności i sprawności operacyjnej GK BEST – skomentował Krzysztof Borusowski, prezes BEST.
GK BEST zainwestowała w 2020 r. w nowe portfele wierzytelności 10,1 mln zł, a łączna wartość nominalna nabytych pakietów wyniosła 75,3 mln zł.


– Spodziewamy się znaczącego ożywienia na rynku obrotu wierzytelnościami począwszy od drugiej połowy 2021 r. Rynek wierzytelności w pierwszej połowie ubiegłego roku niemal całkowicie zamroziła pandemia, a wcześniej ograniczaliśmy zakupy z uwagi na zawirowania wywołane przez aferę GetBacku oraz zmiany ustawodawcze dotyczące zasad dochodzenia spłat na drodze sądowo-egzekucyjnej wprowadzone w latach 2018-2019. Pierwsze oznaki spodziewanego ożywienia obserwowaliśmy już pod koniec ubiegłego roku. Sądzimy, że zwiększona podaż wierzytelności nieregularnych przełoży się na spadek cen, stwarzając nam dobre warunki do inwestycji. Dlatego też przygotowujemy się do nowych emisji obligacji, które wraz ze zwiększeniem limitu kredytowego do 250 mln zł, o czym informowaliśmy niedawno, pozwolą nam na powrót do wartości inwestycji notowanych w latach 2016-2018 – wskazał Krzysztof Borusowski.


W środę, 13 stycznia, Zarząd BEST podjął uchwałę w sprawie ustanowienia publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 200 mln zł.


– Finalizujemy prace nad prospektem. W najbliższych dniach zamierzamy złożyć go w Komisji Nadzoru Finansowego – zapowiedział prezes BEST.


BEST jest aktywnym uczestnikiem rynku obligacji korporacyjnych od ponad dekady. GK BEST wyemitowała dotychczas obligacje o łącznej wartości nominalnej 1.044 mln zł, z czego 747 mln zł zostało już spłacone. 


– Tylko w minionym roku wykupiliśmy obligacje o łącznej wartości 226 mln zł, z czego część przed terminem. Były to głównie obligacje wyemitowane w ramach ofert publicznych zrealizowanych w latach 2015-2016. Liczę, że duża grupa inwestorów, którzy wówczas nabyli nasze obligacje, ponownie zainteresuje się inwestycją w papiery dłużne BEST. Jestem przekonany, że BEST będzie nadal postrzegany jako atrakcyjny i bezpieczny emitent obligacji. Dobrą kondycję finansową naszej Grupy potwierdzają z jednej strony wysokie spłaty z zarządzancyh portfeli, a z drugiej – jeden z najniższych w branży wskaźników zadłużenia – wskazał Krzysztof Borusowski. 

Spłaty z portfeli wierzytelności oraz inwestycje w nowe portfele

(mln zł)

4Q 2020

4Q 2019

zmiana r/r

2020

2019

zmiana r/r

Spłaty z zarządzanych portfeli, w tym:

93,6

82,3

14%

365,4

299,1

22%

   należne GK BEST

83,9

73,0

15%

328,3

263,0

25%

Wartość nominalna nabytych portfeli

53,3

111,0

(52%)

75,3

342,2

(78%)

Koszt nabycia nowych portfeli

7,5

12,2

(39%)

10,1

30,8

(67%)

Na koniec września wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych BEST był na poziomie 1,00, podczas gdy maksymalny dopuszczalny poziom tego wskaźnika określony w warunkach emisji obligacji Spółki wynosi 2,50. 

 

Informacje o BEST S.A.


Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.
BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.
W 2019 r. przychody operacyjne GK BEST wyniosły ponad 222 mln zł, a pełna EBITDA gotówkowa sięgnęła 223 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2019 r. wynosiła blisko 1,0 mld zł.


Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez Emitenta obligacji w ramach programu emisji są prospekt podstawowy, który po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do prospektu podstawowego oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii obligacji, zostanie opublikowany na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl).
 

Nagroda Prezydenta Elbląga dla BEST S.A.

Firma BEST została uhonorowana Nagrodą Prezydenta Elbląga w kategorii „Przedsiębiorczość i innowacja”. Nagroda Prezydenta Elbląga, indywidualna lub przyznawana firmom oraz organizacjom, stanowi wyraz uznania za szczególne działania podejmowane na rzecz Elbląga i jego mieszkańców.

– W tym roku głównym kryterium przyznania nagród w poszczególnych kategoriach było włączenie się w walkę z pandemią koronawirusa i pomoc najbardziej potrzebującym – mówił prezydent Elbląga Witold Wróblewski w chwili ogłaszania listy tegorocznych laureatów Nagrody.

– Gdy rozpoczęła się pandemia, szybko stało się jasne, że każda pomoc dla medyków walczących z koronawirusem będzie niezwykle ważna. Bardzo chcieliśmy pomóc tam, gdzie jesteśmy obecni, czyli w Elblągu i w Gdyni. Dziękuję za wyróżnienie i chcę pogratulować innym osobom oraz organizacjom wyróżnionym Nagrodą Prezydenta Elbląga, którzy w tym trudnym 2020 r. wytrwale i kreatywnie pracowali na rzecz mieszkańców miasta – mówi Marek Kucner, wiceprezes Zarządu BEST S.A.

Wiosną 2020 r. firma BEST przekazała szpitalowi miejskiemu w Elblągu 100 tys. zł na zakup respiratora oraz niezbędnego sprzętu medycznego. BEST S.A. regularnie angażuje się w Elblągu w działalność na rzecz lokalnych społeczności, wspiera wydarzenia miejskie, organizuje atrakcje dla dzieci i pomaga wychowankom lokalnego domu dziecka. – Jesteśmy obecni w Elblągu od kilkunastu lat, zatrudniamy tutaj około 300 osób. Jestem dumny z tego, że wiele osób, które zaczynało tu pracę w 2007 r., jest z nami do dziś. Są to obecnie wybitni specjaliści w swoim fachu, niektórzy pełnią funkcje menedżerskie w naszej firmie. Cieszę się, że BEST rozwija się razem z mieszkańcami Elbląga – dodaje Marek Kucner.