BEST ustanawia nowy publiczny program emisji obligacji i rozważa ofertę w ramach obecnego programu

Zarząd BEST podjął uchwałę ws. ustanowienia nowego publicznego programu emisji obligacji, o łącznej wartości do 250 mln zł. Prospekt emisyjny dla programu zostanie złożony w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w perspektywie najbliższych dni. Dotychczasowy program emisji obligacji BEST wygaśnie 17czerwca br., a gdyńska spółka rozważa przeprowadzenie oferty w jego ramach w nadchodzących dnia.

– BEST S.A. jest jednym z wiodących polskich emitentów obligacji, mogącym pochwalić się nieskazitelną, kilkunastoletnią historią współpracy z inwestorami instytucjonalnymi oraz indywidualnymi. W naszej ocenie najbliższe lata będą stać pod znakiem zwiększonej podaży portfeli wierzytelności oraz rosnącego znaczenia firm zarządzających wierzytelnościami nieregularnymi dla polskiej gospodarki. Mamy potencjał i ambicję dalszego dynamicznego wzrostu skali naszej działalności, wykorzystania ku temu naszych przewag biznesowych, z technologicznymi na czele. Dług korporacyjny jest ważnym elementem finansowania naszej działalności i chcemy, by pozostał nim w przyszłości. Zakładamy, że w ramach nowego programu emisji obligacji będziemy regularnie oferować inwestorom indywidualnym możliwość inwestycji w papiery dłużne BEST S.A. – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Obecny publiczny program emisji obligacji BEST, w ramach którego przeprowadzono oferty obligacji serii W1, W2 i W3, wygasa 17 czerwca. Jak informuje prezes BEST, spółka jest zainteresowana przeprowadzeniem jeszcze jednej oferty przed upływem ważności aktualnego prospektu. W przeprowadzonej na początku 2022 r. emisji inwestorzy objęli zmniennokuponowe obligacje BEST serii W3, o oprocentowaniu ustalanym w oparciu o WIBOR 3M powiększony o marżę 4%. W ocenie prezesa BEST warunki nowej emisji obligacji, jeśli do niej dojdzie, mogą być porównywalne do tych dla serii W3.

BEST jest aktywnym uczestnikiem rynku obligacji korporacyjnych. GK BEST wyemitowała dotychczas obligacje o łącznej wartości nominalnej blisko 1,1 mld zł, z czego ponad 927,3 mln zł zostało już wykupione.

 

 

***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2021 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK BEST sięgnęły blisko 400 mln zł, przychody operacyjne wyniosły ponad 339 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa przekroczyła 218 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2021 r. wyniosła ponad 1 mld zł.

GK BEST: ponad 100 mln zł spłat z zarządzanych portfeli w pierwszym kwartale 2022 r.

Łączne spłaty z zarządzanych przez BEST portfeli wierzytelności w pierwszym kwartale 2022 r. sięgnęły 103,9 mln zł, w tym 92,0 mln zł to spłaty należne GK BEST (proporcjonalnie do posiadanych udziałów). W obu przypadkach oznacza to wzrost o 6% r/r.

Poziom spłat z zarządzanych portfeli wierzytelności w pierwszym kwartale tego roku był drugim najwyższym kwartalnym wynikiem w dotychczasowej historii GK BEST. Świadczy to o wysokiej efektywności podejmowanych działań windykacyjnych oraz dobrej spłacalności portfeli obsługiwanych już od kilku lat. W wynikach pierwszego kwartału br. widoczne są już pierwsze efekty obsługi nowych portfeli, nabytych pod koniec 2021 r.

GK BEST bierze aktywny udział w przetargach na zakup kolejnych portfeli wierzytelności, zarówno w Polsce, jak i we Włoszech. W pierwszym kwartale tego roku nie dokonano nowych inwestycji, jednak celem Grupy jest wyraźne zwiększenie aktywności na rynku obrotu wierzytelnościami. Dzięki niskiemu wskaźnikowi długu netto do kapitałów własnych (na koniec roku wynosił 0,75 i należał do jednych z najniższych w branży), GK BEST ma znaczący potencjał w zakresie pozyskiwania finansowania dłużnego na nowe inwestycje.

W 2021 r. GK BEST zainwestowała w nowe portfele prawie 157 mln zł wobec około 122 mln zł łącznie w latach 2018-2020.

 

 

 

BEST uruchamia drugą transzę skupu akcji własnych po 28 zł za akcję, łącznie za 10 mln zł

Od 14 do 22 kwietnia akcjonariusze BEST będą mogli składać oferty sprzedaży akcji w ramach skupu ogłoszonego przez Spółkę. BEST zamierza nabyć do 357.000 akcji własnych po cenie 28 zł za akcję, czyli łącznie za ok. 10 mln zł. Inwestorzy mogą zgłosić do sprzedaży wszystkie posiadane przez siebie akcje. To druga transza skupu przeprowadzana przez Spółkę na podstawie zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z listopada 2021 r. Zgodnie z tym upoważnieniem, BEST może nabyć własne akcje za łączną kwotę niemal 25 mln zł.

Druga transza skupu akcji własnych, tak jak poprzednia, przeprowadzana jest przez BEST w formie publicznego zaproszenia akcjonariuszy do składania ofert sprzedaży akcji. Obejmuje ona 357.000 akcji, stanowiących 1,55% wszystkich akcji Spółki. Cena płacona przez BEST za każdą nabywaną akcję wynosi 28 zł. Do akcjonariuszy może zatem trafić niemal 10 mln zł. Akcje własne Spółki będą nabywane wyłącznie w celu ich umorzenia. Pierwsza runda skupu akcji została przeprowadzona przez BEST w grudniu 2021 r., kiedy nabyto łącznie akcje o wartości 15 mln zł.

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji skierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki, niezależnie od posiadanego pakietu akcji. Mogą oni zgłosić do sprzedaży wszystkie posiadane przez siebie akcje. Oferty sprzedaży składać można w dowolnym domu maklerskim, w którym prowadzony jest rachunek inwestycyjny akcjonariusza, pod warunkiem, że dana firma inwestycyjna umożliwi swoim klientom składanie ofert sprzedaży akcji w odpowiedzi na zaproszenie. Oferty sprzedaży akcji będą przyjmowane od 14 do 22 kwietnia br. (ostatniego dnia do godz. 17:00). Rozliczenie skupu zaplanowane jest na 28 kwietnia br. Tego dnia na rachunkach akcjonariuszy biorących udział w skupie powinny pojawić się pieniądze za nabyte przez Spółkę akcje.

Podmiotem pośredniczącym w skupie akcji jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji, zawierająca szczegółowe informacje na temat warunków skupu akcji, dostępna jest na stronach internetowych BEST oraz DM BOŚ.

GK BEST podsumowuje 2021 rok: rosnące spłaty i kluczowe wyniki finansowe, powrót do inwestycji w portfele wierzytelności

· Przychody operacyjne osiągnięte przez GK BEST w 2021 r. przekroczyły 339 mln zł i były o 15% wyższe niż rok wcześniej. Przyczyniły się do tego utrzymujące się na wysokim poziomie spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności. Łączne odzyski wzrosły o 9% r/r do rekordowego poziomu 399 mln zł.

· Wypracowana w 2021 r. EBITDA gotówkowa wyniosła 218,5 mln zł wobec 215,5 mln zł rok wcześniej.

· W 2021 r. GK BEST zainwestowała w nowe portfele wierzytelności prawie 157 mln zł, czyli więcej niż łącznie w latach 2018-2020 (122 mln zł).

· Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych spadł na koniec roku do poziomu 0,75, co oznacza duży potencjał w zakresie pozyskiwania finansowania na kolejne inwestycje.

· Spółka podjęła decyzję o odpisie aktualizującym wartość inwestycji w Kredyt Inkaso do zera. Pomijając wpływ tej wyceny, zysk na działalności operacyjnej wyniósłby 132,4 mln zł (tyle samo co w 2020 r.), a zysk netto sięgnąłby 83,7 mln zł (wzrost o 5% r/r).

Głównym źródłem przychodów operacyjnych GK BEST są przychody związane z nabytymi portfelami wierzytelności. W 2021 r. Grupa zainwestowała w nowe portfele prawie 157 mln zł (w tym blisko 129 mln zł w Polsce i 28 mln zł we Włoszech), czyli znacznie więcej niż w trzech ostatnich latach (łącznie nakłady w latach 2018-2020 wyniosły około 122 mln zł). Większość transakcji została zrealizowana w czwartym kwartale, stąd spłaty z tych portfeli nie były jeszcze tak widoczne w opublikowanych wynikach. Łączne spłaty z zarządzanych portfeli w ubiegłym roku sięgnęły blisko 399 mln zł, z czego ponad 351 mln zł to kwota należna GK BEST, co oznacza wzrost o odpowiednio 9% i 7% w porównaniu z 2020 r. i świadczy o rosnącej efektywności działań windykacyjnych.

GK BEST z dużą nadwyżką zrealizowała ubiegłoroczne krzywe spłat, zakładane w modelach wyceny portfeli wierzytelności, co pozytywnie wpłynęło na poziom rozpoznanych przychodów operacyjnych. Wyniosły one ponad 339 mln zł i były o 15% wyższe niż rok wcześniej.

– Rok 2021 był kolejnym, w którym zanotowaliśmy wzrost kluczowych wyników operacyjnych i finansowych, co świadczy o wysokiej efektowności naszych operacji. Spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności, przychody operacyjne oraz EBITDA gotówkowa sięgnęły najwyższych poziomów w dotychczasowej historii GK BEST, a dokonane znaczące inwestycje w nowe portfele powinny przyczynić się do dalszego wzrostu tych wartości w kolejnych okresach. Na ubiegłoroczne wyniki finansowe co prawda ponownie wpłynął odpis inwestycji w Kredyt Inkaso, jednak miał on charakter wyłącznie księgowy i nie zmienia naszej bardzo dobrej sytuacji finansowej i płynnościowej. Posiadany pakiet ponad 33% akcji w Kredyt Inkaso wyceniamy obecnie na zero złotych, co sprawi, że przyszłe wyniki GK BEST nie będą obciążane dalszymi odpisami z tego tytułu i będą w pełni odzwierciedlać naszą efektywną działalność operacyjną  – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

W 2021 r. GK BEST zdołała ponownie istotnie zmniejszyć swoje zadłużenie finansowe, pomimo znacznych inwestycji w nowe portfele wierzytelności. Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych na koniec ubiegłego roku wynosił 0,75, podczas gdy maksymalna dopuszczalna wartość tego wskaźnika została określona w warunkach wyemitowanych obligacji na poziomie 2,50. Oznacza to duży potencjał w zakresie pozyskiwania finansowania na kolejne inwestycje i zwiększenia aktywności Grupy na rynku obrotu wierzytelnościami.

W ubiegłym roku GK BEST powróciła na rynek publicznych emisji obligacji, uruchamiając nowy program o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł, w ramach którego dotychczas zrealizowano emisje o łącznej wartości 31,2 mln zł. Jednocześnie, BEST rozszerzył współpracę kredytową z ING Bankiem Śląskim, zwiększając na początku ubiegłego roku dostępny limit kredytowy do 250 mln zł, a na początku tego roku – o kolejne 100 mln zł, do 350 mln zł. Na koniec 2021 r. wykorzystanie tego limitu wynosiło 204 mln zł.

W raporcie rocznym Spółka poinformowała ponadto o dokonaniu kolejnego odpisu aktualizującego wartość inwestycji w Kredyt Inkaso. BEST zdecydował się na obniżenie wartości całego pakietu ponad 33% akcji tej spółki do zera. Pomijając wpływ wyceny Kredyt Inkaso na wyniki, zysk na działalności operacyjnej Grupy w 2021 r. wyniósłby 132,4 mln zł, czyli tyle samo co w 2020 r., a skorygowany zysk netto wyniósłby 83,7 mln zł, co oznacza wzrost o 5% r/r. Natomiast na niezmienionym poziomie w tej kalkulacji pozostała EBITDA, która wyniosła 218,5 mln zł, wobec 215,5 mln zł rok wcześniej

Wybrane wyniki operacyjne i finansowe GK BEST

(mln zł)

2021

2020

zmiana r/r

Spłaty z zarządzanych portfeli, w tym:

398,6

365,3

9%

   należne GK BEST

351,0

328,2

7%

Przychody z działalności operacyjnej

339,1

295,1

15%

Zysk na działalności operacyjnej

76,7

87,3

-12%

Skorygowany zysk na działalności operacyjnej1)

132,4

132,4

0%

Zysk netto

28,0

34,8

-19%

Skorygowany zysk netto1)

83,7

79,9

5%

EBITDA gotówkowa2)

218,5

215,5

1%

1) bez uwzględnienia odpisu inwestycji w Kredyt Inkaso oraz udziału w zysku/stracie Kredyt Inkaso;

2) EBITDA gotówkowa = zysk na działalności operacyjnej – przychody z wierzytelności nabytych + spłaty wierzytelności nabytych + amortyzacja – zmiana wartości inwestycji w Kredyt Inkaso;

***

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2021 r. przychody z działalności operacyjnej GK BEST wyniosły ponad 339 mln zł, a EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 219 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2021 r. wynosiła ponad 1,0 mld zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

Maciej Bardan dołącza do Zarządu BEST

Rada Nadzorcza BEST powołała Macieja Bardana na członka Zarządu Spółki. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sektorze finansowym będzie odpowiadać za działalność operacyjną oraz wspierać dalszy rozwój GK BEST.

– Powołanie tak doświadczonej osoby, jak Maciej Bardan w skład zarządu BEST będzie dla nas niewątpliwym wsparciem w realizacji ambitnych celów Grupy BEST. Jak wielokrotnie komunikowaliśmy, wchodzimy w nową fazę wzrostu. Sprzyjać temu będzie zarówno nasz silny bilans, jak i korzystne dla branży otoczenie rynkowe – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Maciej Bardan to menedżer z 30-letnim doświadczeniem nabytym w międzynarodowych grupach bankowych działających w Polsce, takich jak Citibank, Raiffeisen oraz KBC. Przez długi okres swojej kariery zawodowej związany był z Raiffeisen Bank Polska, w którym w latach 2014-2019 pełnił funkcję wiceprezesa, odpowiedzialnego za pion bankowości detalicznej, w tym za przygotowanie strategii tego pionu po przejęciu EFG Polbank, a następnie za cyfryzację procesów, zaś w latach 2001-2007 był członkiem zarządu, odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem i pionem finansów. W latach 2008-2013 pełnił funkcję prezesa zarządu i dyrektora generalnego Kredyt Banku, odpowiadając m.in. za przebudowę modelu biznesowego banku i wdrożenie nowej strategii zorientowanej na klienta. W latach 1992-2001 związany był z Citibank Poland, gdzie w latach 1997-2000 pełnił funkcję członka zarządu i dyrektora zarządzającego odpowiedzialnego za bankowość przedsiębiorstw i SME. Doświadczenie zawodowe Macieja Bardana obejmuje także członkowstwo w radach nadzorczych firm z sektorów zarządzania funduszami inwestycyjnymi, consumer finance oraz ubezpieczeń.

Z GK BEST Maciej Bardan związany jest od 2019 r. Do 2021 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej BEST TFI, a następnie Dyrektora ds. Innowacji i Rozwoju w BEST. Jako członek Zarządu BEST będzie odpowiedzialny za operacje.

BEST przydzielił obligacje serii W3. Trafią do prawie 300 inwestorów

BEST przydzielił obligacje serii W3 o łącznej wartości 10,5 mln zł. W publicznej ofercie, mimo niesprzyjających warunków, udział wzięło 296 inwestorów.

– Inwazja Rosji na Ukrainę ma przełożenie na rynki finansowe. Wybuch wojny nastąpił w momencie trwania zapisów na obligacje serii W3 i negatywnie wpłynął na nastroje inwestorów. Zastanawialiśmy się nawet, czy nie odstąpić od przeprowadzenia oferty. Jednak, mimo niesprzyjających warunków, prawie 300 inwestorów zdecydowało się zainwestować w obligacje BEST. Zdecydowana większość zapisów została złożona przy tym w dwóch ostatnich dniach subskrypcji, co odbieramy jako potwierdzenie, że jesteśmy postrzegani jako wiarygodny i bezpieczny partner także w niepewnych czasach. Dziękujemy inwestorom za okazane zaufanie – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Obligacje serii W3 to 5-letnie papiery dłużne o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 4,0 pkt. proc. Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wyniesie zatem 7,59% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co trzy miesiące, a wykup obligacji nastąpi 7 marca 2027 r.

Zapisy na obligacje serii W3 były przyjmowane od 18 lutego do 3 marca br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Banku BPS, Michael / Ström Dom Maklerski, Ipopema Securities oraz Noble Securities. Oferta obejmowała 300.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda.

W ostatnim czasie BEST zapewnił sobie szerszy dostęp do finansowania bankowego. Maksymalna kwota kredytu udostępniona przez ING Bank Śląski dla spółek z GK BEST została zwiększona o 100 mln zł, do 350 mln zł. – Rozmawiamy też z innymi bankami. Daje nam to komfort w planowaniu kolejnych inwestycji i pozwala dywersyfikować źródła finansowania rozwoju GK BEST. Świadczy też o tym, że jesteśmy wiarygodnym i sprawdzonym partnerem dla sektora bankowego – podsumował Krzysztof Borusowski.

 

----

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji („Obligacje”) emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta („Program”). W związku z Programem Emitent sporządził prospekt podstawowy („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 17 czerwca 2021 r. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "Czynniki ryzyka". Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt wraz z Suplementem nr 1 do Prospektu i ostateczne warunki danej serii Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta (https://www.best.com.pl/prospekt). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez Emitenta obligacji w ramach Programu są Prospekt, wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii Obligacji, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta (https://www.best.com.pl/warunki-emisji) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. występującego jako Firma Inwestycyjna (https://bossa.pl). Źródłem danych i informacji finansowych przedstawionych w niniejszej reklamie są sprawozdania finansowe Emitenta dostępne na stronie www.best.com.pl/raporty-okresowe.

Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

GK BEST z większym dostępem do finansowania bankowego

Maksymalna kwota kredytu udostępniona przez ING Bank Śląski dla spółek z Grupy Kapitałowej BEST została zwiększona o 100 mln zł, do 350 mln zł.

– W 2021 r. zainwestowaliśmy prawie 157 mln zł w nowe portfele wierzytelności i w tym roku planujemy kolejne inwestycje, by zwiększać skalę naszej działalności. Jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani zarówno od strony operacyjnej, jak i finansowej. Notujemy regularnie wysokie spłaty z zarządzanych portfeli oraz mamy jeden z najniższych w branży wskaźników zadłużenia, co pozwala nam zwiększać aktywność na rynku obrotu wierzytelnościami. Bierzemy udział w kolejnych ogłaszanych przetargach, dlatego zwiększenie limitu kredytowego o dodatkowe 100 mln zł daje nam komfort w planowaniu kolejnych inwestycji. Kontynuacja i rozszerzenie współpracy z ING Bankiem Śląskim świadczy o tym, że jesteśmy wiarygodnym i sprawdzonym partnerem dla sektora bankowego. Pozwala nam także dywersyfikować źródła finansowania rozwoju GK BEST oraz stanowi doskonałe uzupełnienie dla finansowania pochodzącego z emisji obligacji – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Obecnie trwa publiczna oferta obligacji BEST serii W3 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Są to 5-letnie papiery dłużne o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 4,0% w skali roku, czyli około 7,50%[1] w pierwszym okresie odsetkowym. Odsetki będą wypłacane inwestorom co trzy miesiące, a wykup obligacji nastąpi 7 marca 2027 r. Zapisy na obligacje serii W3 będą przyjmowane do 3 marca br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Banku BPS, Michael / Ström Dom Maklerski, Ipopema Securities oraz Noble Securities.

 

[1] Kalkulacja przy stawce WIBOR 3M z dnia 23 lutego 2022 r. wynoszącej 3,50%. Rzeczywiste oprocentowanie obligacji serii W3 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 3M z dnia 25 lutego 2022 r., powiększonej o marżę w wysokości 4,0 pkt. proc., wskazanej w Ostatecznych Warunkach emisji obligacji serii W3.

 

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji („Obligacje”) emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta („Program”). W związku z Programem Emitent sporządził prospekt podstawowy („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 17 czerwca 2021 r. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "Czynniki ryzyka". Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt wraz z Suplementem nr 1 do Prospektu i ostateczne warunki danej serii Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta (https://www.best.com.pl/prospekt). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez Emitenta obligacji w ramach Programu są Prospekt, wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii Obligacji, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta (https://www.best.com.pl/warunki-emisji) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. występującego jako Firma Inwestycyjna (https://bossa.pl). Źródłem danych i informacji finansowych przedstawionych w niniejszej reklamie są sprawozdania finansowe Emitenta dostępne na stronie www.best.com.pl/raporty-okresowe.

Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

BEST rozpoczyna publiczną ofertę obligacji o wartości do 30 mln zł

18 lutego br. ruszą zapisy na obligacje BEST serii W3 o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł. Spółka oferuje papiery dłużne o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 4,0% w skali roku. Zapisy będą przyjmowane do 3 marca br.

Rozpoczynająca się emisja obligacji BEST serii W3 obejmuje 300.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Są to 5-letnie papiery dłużne o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 4,0% w skali roku, czyli około 7,3%[1] w pierwszym okresie odsetkowym. Odsetki będą wypłacane inwestorom co trzy miesiące, a wykup obligacji nastąpi 7 marca 2027 r.

Środki pozyskane z emisji obligacji GK BEST planuje przeznaczyć przede wszystkim na zakupy nowych portfeli wierzytelności.

– Tylko w czwartym kwartale minionego roku zainwestowaliśmy ponad 146 mln zł w nowe portfele wierzytelności, a w całym ubiegłym roku prawie 157 mln zł. W tym roku planujemy wyraźnie przyspieszyć inwestycje i zwiększyć skalę naszej działalności. Bierzemy aktywny udział w kolejnych ogłaszanych przetargach. Emisje obligacji skierowane do szerokiego grona inwestorów są ważnym źródłem finansowania naszego rozwoju, chcemy być stale obecni na tym rynku – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

– Biorąc pod uwagę bieżące warunki rynkowe, zdecydowaliśmy się ponownie zaoferować inwestoiom obligacje o zmiennym oprocentowaniu, bazującym na stawce WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów, powiększonej o atrakcyjną marżę, co obecnie daje łącznie około 7,3% w skali roku. Rozszerzyliśmy również konsorcjum dystrybucyjne, aby ułatwić inwestorom udział w naszej ofercie – dodał Krzysztof Borusowski.

Zapisy na obligacje serii W3 będą przyjmowane od 18 lutego do 3 marca br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Banku BPS, Michael / Ström Dom Maklerski, Ipopema Securities oraz Noble Securities.

Oferta obligacji serii W3 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 17 czerwca 2021 r. W ramach tego programu, BEST przeprowadził w ubiegłym roku emisje obligacji serii W1 i W2 o łącznej wartości 20,7 mln zł.

Harmonogram oferty publicznej BEST serii W3

Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów

18 lutego 2022 r.

Dzień zakończenia przyjmowania zapisów

3 marca 2022 r.

Dzień przydziału | Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek

7 marca 2022 r.

Przewidywany dzień emisji

28 marca 2022 r.

Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji

31 marca 2022 r.

 

[1] Kalkulacja przy stawce WIBOR 3M z dnia 11 lutego 2022 r. wynoszącej 3,30%. Rzeczywiste oprocentowanie obligacji serii W3 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 3M z dnia 25 lutego 2022 r., powiększonej o marżę w wysokości 4,0 pkt. proc., wskazanej w Ostatecznych Warunkach emisji obligacji serii W3.

 

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji („Obligacje”) emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta („Program”). W związku z Programem Emitent sporządził prospekt podstawowy („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 17 czerwca 2021 r. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "Czynniki ryzyka". Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt wraz z Suplementem nr 1 do Prospektu i ostateczne warunki danej serii Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta (https://www.best.com.pl/prospekt). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez Emitenta obligacji w ramach Programu są Prospekt, wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii Obligacji, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta (https://www.best.com.pl/warunki-emisji) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. występującego jako Firma Inwestycyjna (https://bossa.pl). Źródłem danych i informacji finansowych przedstawionych w niniejszej reklamie są sprawozdania finansowe Emitenta dostępne na stronie www.best.com.pl/raporty-okresowe.

Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

GK BEST z mocnym wzrostem inwestycji w portfele wierzytelności w końcówce 2021 r.

Łączne spłaty z zarządzanych przez GK BEST portfeli wierzytelności w minionym roku sięgnęły blisko 400 mln zł (dokładnie 398,7 mln zł) i były o 9% wyższe niż rok wcześniej. Grupa zainwestowała w 2021 r. prawie 157 mln zł w nowe portfele wierzytelności, z czego większość inwestycji zrealizowano w czwartym kwartale. Kwota przeznaczona na nabycie nowych portfeli w omawianym okresie była wyższa niż łączne nakłady w latach 2018-2020.

– W czwartym kwartale 2021 r. utrzymaliśmy wysoki poziom spłat z zarządzanych portfeli: po raz kolejny przekroczyły one 94 mln zł, z czego ponad 83 mln zł przypadło na GK BEST, proporcjonalnie do naszego udziału w poszczególnych funduszach sekurytyzacyjnych, za pośrednictwem których inwestujemy w portfele wierzytelności nieregularnych. W całym ubiegłym roku łączne spłaty sięgnęły blisko 399 mln zł, z czego ponad 351 mln zł to kwota należna GK BEST, co oznacza wzrost o odpowiednio 9% i 7% w porównaniu z 2020 r. Biorąc pod uwagę niewielkie inwestycje w nowe portfele w poprzedzających okresach, świadczy to o rosnącej efektywności naszych działań windykacyjnych – skomentował Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

– Zgodnie z naszymi zapowiedziami, po okresie ograniczonych inwestycji w nowe portfele, w czwartym kwartale minionego roku powróciliśmy do zakupów na rynku wierzytelności. Tylko w ciągu ostatnich trzech miesięcy na zakup nowych portfeli przeznaczyliśmy ponad 146 mln zł, a w całym ubiegłym roku prawie 157 mln zł. To więcej niż nasze łączne nakłady na inwestycje zrealizowane w latach 2018-2020, kiedy wyniosły one w sumie około 122 mln zł. Kupujemy przy tym obecnie wierzytelności „świeższe”, na wcześniejszych etapach windykacji, z naszej perspektywy dobrej jakości, w tym także zabezpieczone hipotecznie – wskazał Krzysztof Borusowski. Bierzemy aktywny udział w kolejnych ogłaszanych przetargach. Docelowo chcemy powrócić do poziomu inwestycji, jakie realizowaliśmy w latach 2016-2017, czyli około 250-300 mln zł rocznie. Jesteśmy na to dobrze przygotowani. Do dyspozycji mamy różne źródła finansowania. Jednym z nich jest oczywiście uruchomiony w minionym roku kolejny publiczny program emisji obligacji – dodał prezes BEST.

***

Spłaty z portfeli wierzytelności oraz inwestycje w nowe portfele

(mln zł)

2021

2020

zmiana r/r

4Q 2021

4Q 2020

zmiana r/r

Spłaty z zarządzanych portfeli, w tym:

398,7

365,3

9%

94,5

93,4

1%

   należne GK BEST

351,1

328,2

7%

83,1

83,7

(1)%

Wartość nominalna nabytych portfeli

704,6

75,3

>100%

662,4

53,3

>100%

Koszt nabycia nowych portfeli

156,7

10,1

>100%

146,5

7,5

>100%

***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2020 r. przychody operacyjne GK BEST wyniosły ponad 295 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 216 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2020 r. wynosiła 938 mln zł.

BEST rozpoczyna skup do 500.000 akcji własnych

Od 3 do 17 grudnia akcjonariusze BEST będą mogli składać oferty sprzedaży akcji w ramach skupu ogłoszonego przez Spółkę. BEST zamierza nabyć do 500.000 akcji własnych po cenie 30 zł za akcję, czyli łącznie za 15 mln zł. Jest to pierwsza transza skupu przeprowadzana przez Spółkę na podstawie zgody listopadowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w ramach której BEST może nabyć w sumie do 857.000 akcji własnych za łączną wartość bliską 25 mln zł.

Ogłoszony właśnie skup akcji własnych przeprowadzany jest przez BEST w formie publicznego zaproszenia akcjonariuszy do składania ofert sprzedaży akcji. Obejmuje on do 500.000 akcji, stanowiących 2,17% wszystkich akcji Spółki. Cena płacona przez BEST za każdą nabywaną akcję wynosi 30 zł. Do akcjonariuszy może zatem trafić łącznie 15 mln zł. Akcje własne Spółki będą nabywane wyłącznie w celu ich umorzenia. 


Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji skierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki. Każdy z nich może zgłosić do sprzedaży maksymalnie 3% posiadanych akcji BEST, z zastrzeżeniem, że akcjonariusze posiadający od 1 do 33 akcji BEST mogą złożyć ofertę sprzedaży na 1 akcję i mają gwarancję sprzedaży tej akcji niezależnie od poziomu redukcji ofert sprzedaży. Podmiotem pośredniczącym w skupie akcji jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Oferty sprzedaży akcji będą przyjmowane od 3 do 17 grudnia br. (ostatniego dnia do godz. 17:00) w sieci Punktów Obsługi Klientów DM BOŚ. Rozliczenie skupu zaplanowane jest na 22 grudnia br. Tego dnia na rachunkach akcjonariuszy biorących udział w skupie powinny pojawić się pieniądze za nabyte przez Spółkę akcje.


Treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji, zawierająca szczegółowe informacje na temat warunków skupu akcji, dostępna jest na stronach internetowych BEST oraz DM BOŚ.


Rozpoczynajacy się skup akcji własnych jest pierwszą turą skupu przeprowadzaną przez Spółkę na podstawie zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 26 listopada 2021 r. Zgodnie z uchwałą NWZ, BEST w kolejnych turach będzie mógł dodatkowo skupić do 357.000 akcji łącznie za blisko 10 mln zł.


– Dzięki przemyślanym inwestycjom, ciągle doskonalonym operacjom, efektywnym strategiom windykacyjnym oraz konsekwentnie realizowanej przez lata polityce reinwestowania zysków, zbudowaliśmy obecną, silną pozycję Grupy Kapitałowej BEST. Dziś BEST jest spółką na tyle dojrzałą, że może dalej rosnąć, inwestując w nowe portfele wierzytelności, a jednocześnie dzielić się wypracowywanymi dochodami ze swoimi akcjonariuszami – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST. 


Zgodnie z uchwałą podjętą przez ostatnie Walne Zgromadzenie, w ramach skupu akcji własnych możemy wypłacić akcjonariuszom łącznie blisko 25 mln zł. Biorąc natomiast pod uwagę nasze bieżące plany inwestycyjne, zdecydowaliśmy się przeprowadzić buy-back w dwóch transzach. Pierwszą, o wartości do 15 mln zł, zamierzamy rozliczyć jeszcze przed okresem święteczno-noworocznym. Kolejny skup akcji, o wartości do 10 mln zł, planujemy natomiast przeprowadzić w pierwszej połowie przyszłego roku, po przeanalizowaniu ówczesnej sytuacji i potencjalnych okazji inwestycyjnych – dodał Krzysztof Borusowski. 

 

***


Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.
BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.
W 2020 r. przychody operacyjne GK BEST wyniosły ponad 295 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 216 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2020 r. wynosiła 938 mln zł.

 

***


W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

Akcjonariusze BEST za przeprowadzeniem skupu do 3,72% akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST wyraziło zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę skupu akcji własnych. Na wniosek akcjonariuszy mniejszościowych uchwalono buy-back w większej skali, niż pierwotnie proponował Zarząd. Do akcjonariuszy BEST może trafić łącznie blisko 25 mln zł.

Propozycja Zarządu, zawarta w projektach uchwał na piątkowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zakładała skup do 500.000 akcji po cenie 30 zł za akcję. Łącznie do akcjonariuszy Spółki mogłoby w ten sposób trafić 15 mln zł. Na wniosek akcjonariuszy mniejszościowych obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – funduszy zarządzanych przez Quercus TFI – ostatecznie przegłosowano buy-back w większej skali. Zakłada on możliwość skupienia przez Spółkę dodatkowo do 357.000 akcji. W sumie buy-back może zatem objąć do 857.000 akcji, stanowiących 3,72% wszystkich akcji, a łączna kwota wynagrodzenia dla akcjonariuszy za skupowane akcje to blisko 25 mln zł.

– Sytuacja finansowa i płynnościowa GK BEST jest bardzo dobra, dlatego przychyliliśmy się do wniosku akcjonariuszy mniejszościowych, aby zwiększyć skalę możliwego do przeprowadzenia przez Spółkę skupu akcji własnych, który postrzegamy jako atrakcyjną alternatywę wobec wypłaty dywidendy. Biorąc natomiast pod uwagę nasze plany inwestycyjne, w tym postępowania przetargowe na zakup wierzytelności, w których bierzemy obecnie udział, niewykluczone, że zdecydujemy się przeprowadzić buy-back na przykład w kilku turach – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes i zarazem większościowy akcjonariusz BEST.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez NWZ, akcje własne mogą być nabywane przez BEST do 30 czerwca 2022 r. Skup ma zostać przeprowadzony w formie jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji. W przeciwieństwie do wypłaty dywidendy, akcjonariusze muszą pamiętać o tym, że aby móc skorzystać ze skupu akcji muszą się na niego zapisać, czyli w tym przypadku odpowiedzieć na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji. Szczegółowe warunki skupu zostaną zawarte w treści zaproszenia i opublikowane na stronie internetowej Spółki (https://www.best.com.pl/).

***

 

 

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2020 r. przychody operacyjne GK BEST wyniosły ponad 295 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 216 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2020 r. wynosiła 938 mln zł.

***

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

Ponad 60 mln zł zysku netto GK BEST po trzech kwartałach 2021 r.

- Przychody operacyjne osiągnięte przez GK BEST w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r. przekroczyły 248 mln zł i były o 21% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, głównie dzięki znacznie wyższym niż zakładane spłatom wierzytelności.
- Wypracowana w omawianym okresie EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 170 mln zł, co oznacza wzrost o 7% r/r, natomiast zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł ponad 60 mln zł wobec 5 mln zł rok wcześniej.
- Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na koniec września 2021 r. spadł do poziomu 0,56 – najniższego od 7 lat.

 

Znaczący wzrost przychodów w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2021 r. to głównie efekt utrzymującego się wysokiego poziomu spłat z zarządzanych przez BEST portfeli wierzytelności, przy braku istotnych inwestycji w nowe portfele w trzech ostatnich latach. Łączne odzyski w omawianym okresie sięgnęły 304 mln zł i były o 12% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, z czego spłaty należne GK BEST wyniosły 268 mln zł, co oznacza wzrost o 10% r/r. 


Pomimo poprawy wyników finansowych raportowanych przez Kredyt Inkaso, GK BEST postanowiła dokonać odpisu aktualizującego wartość posiadanych ponad 33% akcji tej spółki o 12,8 mln zł i utrzymać wartość posiadanego pakietu na poziomie z końca 2020 r., tj. 51,4 mln zł (czyli ok. 12 zł w przeliczeniu na jedną akcję). Kwota ta odpowiada niespełna 4,8% łącznych aktywów GK BEST.


EBITDA gotówkowa GK BEST (bez uwzględnienia udziału Kredyt Inkaso) po trzech kwartałach br. wyniosła blisko 170 mln zł, co oznacza wzrost o 7% r/r. Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł natomiast ponad 60 mln zł wobec 5 mln zł rok wcześniej.


Dziewięć miesięcy tego roku zakończyliśmy znaczącym wzrostem wyników finansowych i operacyjnych dzięki rosnącej efektywności naszych operacji i skuteczności stosowanych strategii windykacyjnych. Utrzymanie tak wysokiej dynamiki wyników w kolejnych okresach będzie zapewne wymagać większych inwestycji w nowe portfele wierzytelności. Od strony finansowej jesteśmy na to bardzo dobrze przygotowani. Od początku roku obniżyliśmy zadłużenie netto o kolejne 28%, a wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na koniec września wyniósł zaledwie 0,56 i był najniższy od 7 lat. Mamy zapewniony dostęp do finansowania bankowego oraz uruchomiliśmy program emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Mocna struktura bilansu oraz bardzo dobra sytuacja płynnościowa pozwalają nam nie tylko myśleć o większych inwestycjach w nowe portfele, ale też by podzielić się wypracowywanymi dochodami z akcjonariuszami. Dlatego też zaproponowaliśmy przeprowadzenie skupu akcji własnych, który jest atrakcyjną alternatywą wobec wypłaty dywidendy powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.


Walne Zgromadzenie w sprawie skupu akcji odbędzie się 26 listopada br. Zgodnie z propozycjami Zarządu, skup ma objąć do 500.000 akcji, co odpowiada 2,17% wszystkich akcji Spółki. Proponowana przez BEST łączna kwota przeznaczona na wynagrodzenie dla akcjonariuszy za skupowane akcje wynosi 15 mln zł, czyli 30 zł za jedną akcję.

 

Wybrane wyniki operacyjne i finansowe GK BEST

(mln zł)

3Q 2021

3Q 2020

zmiana
r/r

9M 2021

9M 2020

zmiana
r/r

Spłaty z zarządzanych portfeli, w tym:

94,8

89,3

6%

304,2

271,9

12%

   należne GK BEST

82,9

80,1

4%

268,0

244,5

10%

Przychody z działalności operacyjnej

75,1

72,5

4%

248,3

205,1

21%

Zysk na działalności operacyjnej

28,0

(6,2)

-

93,8

44,5

111%

Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST

17,9

(20,8)

-

60,1

5,0

1102%

EBITDA gotówkowa1)

52,7

52,6

0%

169,7

158,6

7%

1) bez udziału Kredyt Inkaso; EBITDA gotówkowa = zysk na działalności operacyjnej – przychody z wierzytelności nabytych + spłaty wierzytelności nabytych + amortyzacja – zmiana wartości inwestycji w Kredyt Inkaso;

 

***
Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.
BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.
W 2020 r. przychody z działalności operacyjnej GK BEST wyniosły ponad 295 mln zł, a EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 216 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2020 r. wynosiła 938 mln zł.
 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

BEST planuje skup akcji własnych. Do akcjonariuszy może w ten sposób trafić 15 mln zł

BEST zamierza podzielić się wypracowanymi dochodami z akcjonariuszami. Proponuje przeprowadzenie skupu do 500.000 akcji własnych po cenie 30 zł za akcję. Łącznie do akcjonariuszy Spółki może w ten sposób trafić 15 mln zł. Walne Zgromadzenie, które podejmie decyzję w sprawie skupu akcji, zostało zwołane na 26 listopada br. Przewiduje się, że skup zostanie przeprowadzony i rozliczony jeszcze w tym roku. Skupione akcje zostaną umorzone.

– Przez ostatnią dekadę konsekwentnie realizowaliśmy politykę reinwestowania zysków, co pozwoliło nam zbudować obecną, silną pozycję Grupy Kapitałowej BEST. Dzięki temu bezpiecznie przeszliśmy również przez okresy zawirowań rynkowych, wzmacniając jednocześnie zaufanie wśród naszych obligatariuszy i kredytodawców. Uważamy, że dziś BEST jest spółką, która może dalej rosnąć, inwestując w nowe portfele wierzytelności, a jednocześnie dzielić się wypracowywanymi dochodami ze swoimi akcjonariuszami. Umożliwia nam to nasza obecna bardzo dobra sytuacja płynnościowa i finansowa – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST, przypominając, że wskaźnik zadłużenia GK BEST jest jednym z najniższych w branży i jednocześnie najniższy od blisko 7 lat.

Proponujemy skup akcji własnych, który jest atrakcyjną alternatywą wobec wypłaty dywidendy. Planujemy go przeprowadzić w formie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji, a więc na z góry określonych zasadach, jednakowych dla wszystkich akcjonariuszy. Zyskają oni w ten sposób możliwość częściowego spieniężenia inwestycji w akcje BEST po cenie 30 zł za sztukę, tj. nieco wyższej niż obecna wycena rynkowa – dodał prezes.

W przeciwieństwie do wypłaty dywidendy, akcjonariusze muszą pamiętać o tym, że aby móc skorzystać ze skupu akcji muszą się na niego zapisać, czyli w tym przypadku odpowiedzieć na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji. Szczegółowe warunki skupu akcji BEST zaprezentuje po podjęciu stosownych uchwał w tej sprawie przez Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z propozycjami Zarządu, zawartymi w projektach uchwał Walnego Zgromadzenia zwołanego na 26 listopada br., skup ma objąć do 500.000 akcji, co odpowiada 2,17% wszystkich akcji Spółki. Proponowana przez BEST łączna kwota przeznaczona na wynagrodzenie dla akcjonariuszy za skupowane akcje wynosi 15 mln zł.

– Naszą intencją jest, aby przeprowadzić i rozliczyć skup akcji jeszcze w tym roku. Nie wykluczamy podobnych transakcji w kolejnych latach – zapowiedział Krzysztof Borusowski.

BEST: spłaty z portfeli wierzytelności po trzech kwartałach nadal na wysokim poziomie

Łączne spłaty z portfeli wierzytelności zarządzanych przez BEST po trzech kwartałach 2021 r. sięgnęły 304 mln zł i były o 12% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spłaty należne GK BEST wyniosły natomiast 267,9 mln zł, co oznacza wzrost o 10% r/r.

W samym trzecim kwartale br. łączne spłaty z zarządzanych portfeli wyniosły 94,6 mln zł (+6% r/r), z czego na GK BEST przypadło 82,8 mln zł (+3% r/r).

– Osiągany regularnie wysoki poziom spłat, pomimo niewielkich inwestycji w nowe portfele w ostatnich trzech latach, to efekt rosnącej efektywności naszych operacji i skuteczności stosowanych strategii windykacyjnych, a także przemyślanej, konsekwentnej polityki inwestycyjnej – skomentował Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

W ciągu trzech kwartałów 2021 r. GK BEST nabyła portfele wierzytelności o wartości nominalnej 42,2 mln zł, wydając na ich zakup 10,2 mln zł. W latach 2019 i 2020 nakłady Grupy na nowe portfele wyniosły odpowiednio 30,8 mln zł i 10,1 mln zł.

– Po okresie ograniczonych inwestycji w nowe portfele, chcemy być beneficjentem spodziewanego ożywienia na rynku wierzytelności nieregularnych. Już teraz obserwujemy zwiększoną podaż portfeli. Jednocześnie wszystkie podmioty z naszej branży aktywnie szukają okazji do inwestycji, co w efekcie sprawia, że ceny w przetargach są obecnie wysokie. Według nas, trochę za wysokie. My trzymamy się naszej sprawdzonej polityki inwestycyjnej, która jest kluczem do utrzymania wysokiej rentowności – powiedział Krzysztof Borusowski. – Od strony finansowej i operacyjnej, jesteśmy przygotowani na znaczące zwiększenie inwestycji w nowe portfele wierzytelności. Bierzemy aktywnie udział w ogłaszanych przetargach. Spodziewam się, że nasze nakłady na nowe portfele w przyszłym roku wzrosną – dodał prezes BEST.

Pełne wyniki za trzy kwartały 2021 r. GK BEST planuje opublikować 10 listopada br.

***

Spłaty z portfeli wierzytelności oraz inwestycje w nowe portfele

(mln zł)

9M 2021

9M 2020

zmiana r/r

3Q 2021

3Q 2020

zmiana r/r

Spłaty z zarządzanych portfeli, w tym:

304,0

271,8

12%

94,6

89,3

6%

   należne GK BEST

267,9

244,5

10%

82,8

80,1

3%

Wartość nominalna nabytych portfeli

42,2

22,0

92%

5,7

13,6

(58%)

Koszt nabycia nowych portfeli

10,2

2,6

292%

1,2

1,1

9%

Obligacje BEST serii W2 przydzielone. Redukcja zapisów sięgnęła 27,3%

BEST przydzielił obligacje serii W2 o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Popyt zgłoszony przez inwestorów przekroczył 13,7 mln zł, w związku z czym zapisy zostały proporcjonalnie zredukowane średnio o 27,26%. Papiery dłużne serii W2 trafią do portfeli 432 inwestorów.

Publiczna oferta obligacji serii W2 była drugą przeprowadzaną przez BEST w ramach nowego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł. Spółka zaoferowała inwestorom 100.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Są to papiery dłużne o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 4,20% w skali roku, czyli 4,43% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Odsetki będą wypłacane inwestorom co trzy miesiące, a wykup obligacji nastąpi za 5 lat, w październiku 2026 r.

W okresie subskrypcji, tj. od 23 września do 6 października br., inwestorzy złożyli zapisy na 137.477 obligacji o łącznej wartości nominalnej 13,7 mln zł. Średnia wartość pojedynczego zapisu wyniosła 25,7 tys. zł. W związku z tym, że łączna liczba obligacji, na które złożono zapisy, przekroczyła liczbę oferowanych obligacji, zapisy inwestorów zostały proporcjonalnie zredukowane, a średnia stopa redukcji wyniosła 27,26%. Obligacje serii W2 zostały ostatecznie przydzielone 432 inwestorom.

– Przewaga popytu nad podażą obligacji serii W2 jest potwierdzeniem, że decyzja o zaoferowaniu papierów dłużnych o zmiennym oprocentowaniu była właściwym posunięciem. W przypadku wzrostu stawki WIBOR, będącej pochodną podwyżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, nabywcy obligacji BEST serii W2 otrzymają odpowiednio wyższe odsetki – wskazał Marek Kucner, wiceprezes BEST. – Aktualnie nastawiamy się na mniejsze, ale częstsze emisje naszych obligacji. To nam pozwoli elastycznie reagować na zmiany warunków rynkowych i lepiej dostosowywać się do oczekiwań inwestorów – dodał Marek Kucner.

Zapisy na obligacje serii W2 przyjmowane były przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, a także Michael / Ström Dom Maklerski, Ipopema Securities oraz Noble Securities. BEST planuje, że wszystkie obligacje oferowane w ramach programu będą sukcesywnie wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst. Przewidywanym pierwszym dniem notowań obligacji serii W2 jest 2 listopada br.

 

***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2020 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK BEST przekroczyły 328 mln zł, przychody operacyjne wyniosły ponad 295 mln zł, a EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 216 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2020 r. wynosiła 938 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji („Obligacje”) emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta („Program”). W związku z Programem Emitent sporządził prospekt podstawowy („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 17 czerwca 2021 r. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "czynniki ryzyka". Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt i ostateczne warunki danej serii Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta: https://www.best.com.pl/prospekt. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez Emitenta obligacji w ramach Programu są Prospekt, wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii Obligacji, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta (https://www.best.com.pl/warunki-emisji) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. występującego jako Firma Inwestycyjna (https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/best-sa). Źródłem danych i informacji finansowych, przedstawionych w niniejszej reklamie są sprawozdania finansowe Emitenta dostępne na stronie www.best.com.pl/raporty-okresowe.

Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Rusza nowa oferta obligacji BEST

23 września br. rozpoczną się zapisy na obligacje BEST serii W2 o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Spółka oferuje papiery dłużne o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 4,20% w skali roku. 

Przeprowadzana przez BEST oferta publiczna obejmie 100.000 obligacji serii W2 o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Będą to papiery dłużne o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 4,20% w skali roku, czyli około 4,44%  w pierwszym okresie odsetkowym. Odsetki będą wypłacane inwestorom co trzy miesiące, a wykup obligacji nastąpi w październiku 2026 r.


Biorąc pod uwagę bieżące warunki rynkowe, zdecydowaliśmy się powrócić do sprawdzonych rozwiązań i zaoferować obligacje o zmiennym oprocentowaniu. Liczymy, że w połączeniu z atrakcyjną marżą przełoży się to na zainteresowanie papierami dłużnymi BEST wśród inwestorów indywidualnych – wskazał Krzysztof Borusowski, prezes BEST


Zapisy na obligacje serii W2 będą przyjmowane od 23 września do 6 października br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Michael / Ström Dom Maklerski, Ipopema Securities oraz Noble Securities.


Środki pozyskane z emisji obligacji GK BEST planuje przeznaczyć przede wszystkim na zakupy nowych portfeli wierzytelności.


Niedawno podsumowaliśmy rezultaty pierwszego półrocza 2021 r. Był to okres, w którym odnotowaliśmy dalszy wzrost kluczowych wyników operacyjnych i finansowych. Jednocześnie ponownie znacząco obniżyliśmy wartość zobowiązań. W efekcie, wskaźnik długu netto do kapitałów własnych na koniec czerwca tego roku zmalał do zaledwie 0,64. To najniższy poziom od blisko 7 lat. Tymczasem maksymalny dopuszczalny poziom tego wskaźnika wynosi 2,50. W pierwszej połowie sierpnia wykupiliśmy kolejną serię obligacji o wartości nominalnej 30 mln zł, a 23 września wykupimy obligacje o wartości 60 mln zł. Liczymy, że dotychczasowi obligatariusze ponownie zainteresują się obligacjami BESTpowiedział Krzysztof Borusowski.


Oferta obligacji serii W2 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w czerwcu br.
 

Harmonogram oferty publicznej BEST serii W2

Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów

23 września 2021 r.

Dzień zakończenia przyjmowania zapisów

6 października 2021 r.

Dzień przydziału | Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek

8 października 2021 r.

Przewidywany dzień emisji

26 października 2021 r.

Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji

2 listopada 2021 r.

 

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji („Obligacje”) emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta („Program”). W związku z Programem Emitent sporządził prospekt podstawowy („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 17 czerwca 2021 r. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "czynniki ryzyka". Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt i ostateczne warunki danej serii Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta: https://www.best.com.pl/prospekt. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez Emitenta obligacji w ramach Programu są Prospekt, wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii Obligacji, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta (https://www.best.com.pl/warunki-emisji) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. występującego jako Firma Inwestycyjna (https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/best-sa). Źródłem danych i informacji finansowych, przedstawionych w niniejszej reklamie są sprawozdania finansowe Emitenta dostępne na stronie www.best.com.pl/raporty-okresowe.
Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

 

GK BEST w I półroczu 2021 r. zwiększyła zysk netto o 64% r/r, wskaźnik zadłużenia najniższy od blisko 7 lat

  • W pierwszym półroczu 2021 r. łączne spłaty z zarządzanych przez GK BEST portfeli wierzytelności sięgnęły 209,4 mln zł i były o 15% wyższe niż w tym samym okresie 2020 r. 
  • GK BEST zanotowała również wzrost kluczowych wyników finansowych: przychody z działalności operacyjnej wyniosły 173,2 mln zł (+31% r/r), EBITDA gotówkowa sięgnęła 117 mln zł (+10% r/r), a zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł 42,2 mln zł (+64% r/r). 
  • Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na koniec czerwca 2021 r. spadł do poziomu 0,64 – najniższego od blisko 7 lat.

W pierwszym półroczu tego roku odnotowaliśmy dalszy wzrost kluczowych wyników operacyjnych i finansowych. W samym drugim kwartale spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności sięgnęły niemal 112 mln zł, czyli o 15% więcej niż przed rokiem. Biorąc pod uwagę niewielkie inwestycje w nowe portfele w ostatnich przeszło dwóch latach, czy okres niepewności rynkowej związanej z COVID-19, osiągane regularnie wysokie spłaty i coraz lepsze wyniki finansowe dowodzą wysokiej efektywności naszych operacji i skuteczności stosowanych strategii windykacyjnych. Potrafimy optymalnie wykorzystać potencjał naszych inwestycji – skomentował Krzysztof Borusowski, prezes BEST. 


W całym pierwszym półroczu 2021 r. łączne spłaty z zarządzanych portfeli wyniosły 209,4 mln zł (+15% r/r), z czego spłaty należne GK BEST sięgnęły 185,1 mln zł (+13% r/r). Uzyskane spłaty znacząco przewyższyły przy tym poziom założony w modelach wyceny wierzytelności, co miało znaczący, pozytywny wpływ na przychody GK BEST w omawianym okresie. Przychody z wierzytelności w pierwszym półroczu br. wyniosły 163,4 mln zł i były o 24% wyższe niż w analogicznym okresie 2020 r. 


Łączne przychody z działalności operacyjnej w pierwszej połowie tego roku wyniosły z kolei 173,2 mln zł, co oznacza wzrost o 31% r/r. Uwzględniają one, zgodnie z metodą praw własności, udział we wzroście aktywów netto grupy Kredyt Inkaso w kwocie 9,2 mln zł. Jednocześnie dokonano kolejnego odpisu aktualizującego wartość inwestycji w Kredyt Inkaso (ujętego w kosztach operacyjnych) w kwocie 10,2 mln zł. Tym samym, saldo tych zdarzeń miało niewielki ujemny wpływ na opublikowane wyniki, a wartość bilansowa 33,14% akcji Kredyt Inkaso należących do GK BEST została utrzymana na poziomie z końca 2020 r., tj. 51,4 mln zł, co stanowi 4,6% aktywów Grupy. 


W efekcie, zysk operacyjny GK BEST w I półroczu 2021 r. wzrósł o 30% r/r, do 65,8 mln zł. EBITDA gotówkowa wyniosła natomiast 117 mln zł i była o ponad 10% wyższa od osiągniętej w pierwszej połowie 2020 r. 


Zysk netto przypadający akcjonariuszom BEST wypracowany w pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wyniósł 42,2 mln zł, co jest wynikiem o 64% wyższym niż w pierwszym półroczu 2020 r. (wówczas GK BEST dokonała przeszacowania w dół portfeli wierzytelności o kwotę 16,4 mln zł) i o 5% wyższym niż w pierwszej połowie 2019 r. 


Osiągane przez GK BEST wyniki finansowe i konsekwentna polityka reinwestowania zysków przekładają się na systematyczny wzrost kapitałów własnych Grupy. Jednocześnie znacząco obniżyliśmy wartość zobowiązań. Efektem jest spadek głównego wskaźnika zadłużenia, tj. długu netto do kapitałów własnych, na koniec czerwca tego roku do zaledwie 0,64. To najniższy poziom tego wskaźnika od blisko 7 lat. W sierpniu wykupiliśmy kolejną serię obligacji o wartości nominalnej 30 mln zł, a we wrześniu wykupimy obligacje o wartości 60 mln zł – podkreślił Marek Kucner, wiceprezes BEST. 


Dopuszczalny poziom długu netto do kapitałów własnych, określony w warunkach emisji obligacji BEST, wynosi 2,50. Dzięki zatwierdzeniu przez KNF prospektu dla nowego publicznego programu emisji obligacji o wartości do 200 mln zł, możemy ponownie zaoferować nasze obligacje szerokiemu gronu inwestorów. Mamy ponadto możliwość skorzystania z odnawialnego limitu kredytowego do łącznej kwoty 250 mln zł, w ramach którego na koniec czerwca br. do wykorzystania pozostawało jeszcze ponad 125 mln zł. Od strony finansowej i operacyjnej jesteśmy więc dobrze przygotowani na istotne zwiększenie inwestycji w nowe portfele. Nie zamierzamy przy tym odstępować od naszej sprawdzonej polityki inwestycyjnej, która jest kluczem do utrzymania wysokiej rentowności – dodał Marek Kucner.


W czerwcu br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt podstawowy BEST dla nowego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł. W ramach tego programu, w lipcu br. Spółka przeprowadziła pilotażową, pierwszą od ponad trzech lat, ofertę publiczną skierowaną do inwestorów detalicznych, z której pozyskała 10,7 mln zł. Udział w tej ofercie wzięło ponad 300 inwestorów.


Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, niebawem planujemy powrócić na rynek z nową ofertą obligacji. Wierzymy, że inwestorzy, którzy regularnie otrzymywali odsetki od naszych obligacji, ponownie zainteresują się papierami dłużnymi BEST – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST. 

 

Wybrane wyniki operacyjne i finansowe GK BEST

(mln zł)

2Q 2021

2Q 2020

zmiana
r/r

1H 2021

1H 2020

zmiana
r/r

Spłaty z zarządzanych portfeli, w tym:

111,7

95,9

16%

209,4

182,5

15%

   należne GK BEST

98,2

86,6

13%

185,1

164,4

13%

Przychody z działalności operacyjnej

96,5

68,8

40%

173,2

132,6

31%

Zysk na działalności operacyjnej

34,5

28,2

22%

65,8

50,7

30%

Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST

21,5

14,5

48%

42,2

25,8

64%

EBITDA gotówkowa1)

62,3

58,1

7%

117,0

105,9

10%

1) bez udziału Kredyt Inkaso; EBITDA gotówkowa = zysk na działalności operacyjnej – przychody z wierzytelności nabytych + spłaty wierzytelności nabytych + amortyzacja – zmiana wartości inwestycji w Kredyt Inkaso;

 

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji („Obligacje”) emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta („Program”). W związku z Programem Emitent sporządził prospekt podstawowy („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 17 czerwca 2021 r. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt i ostateczne warunki danej serii Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/prospekt. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez Emitenta obligacji w ramach Programu są Prospekt, wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii Obligacji, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. występującego jako Firma Inwestycyjna (www.bossa.pl).

Obligacje BEST serii W1 trafią do ponad 300 inwestorów

BEST przydzielił obligacje serii W1 o łącznej wartości nominalnej blisko 10,7 mln zł. Trafią one do portfeli 311 inwestorów. 


Obligacje serii W1 to papiery dłużne o stałym oprocentowaniu w wysokości 4,40% w skali roku. Przewidywany dzień emisji przypada na 6 sierpnia (wówczas obligacje zostaną zapisane na rachunkach inwestorów), natomiast odsetki będą naliczane już od dnia przydziału, tj. 23 lipca, i wypłacane inwestorom co trzy miesiące.


Publiczna oferta obligacji serii W1 była pierwszą przeprowadzaną przez BEST w ramach nowego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł. Spółka zaoferowała 250.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł. W okresie subskrypcji, tj. od 8 do 20 lipca, inwestorzy złożyli zapisy na 106.677 obligacji o łącznej wartości nominalnej blisko 10,7 mln zł. Średnia wartość pojedynczego zapisu wyniosła ponad 34 tys. zł.


Emisja obligacji serii W1 była pierwszą skierowaną do inwestorów indywidualnych, jaką zdecydowaliśmy się przeprowadzić po ponad 3-letniej przerwie. Miała ona charakter sondujący. Oferta przypadła na okres wakacyjny – domy maklerskie oferujące nasze obligacje informowały o ograniczonej dostępności klientów. Daje się też odczuć niepewność związaną z sytuacją ogólnogospdarczą, która bezpośrednio przekłada się na rynki finansowe. Planujemy powrócić z nową ofertą jesienią. Liczę, że naszymi obligacjami ponownie zainteresują się m.in. posiadacze papierów dłużnych BEST serii R2 i R3, które wykupimy w sierpniu i we wrześniu  – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.


Sytuacja Grupy BEST jest dobra. Notujemy wysoki poziom spłat – w drugim kwartale tego roku łączne kwartalne spłaty przekroczyły 100 mln zł, o czym informowaliśmy w komunikacie z 7 lipca br. W połowie września opublikujemy nasz pełny raport za pierwsze półrocze 2021 r. – dodał prezes BEST.


Zapisy na obligacje serii W1 przyjmowane były przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, a także Michael / Ström Dom Maklerski, Ipopema Securities oraz Noble Securities. BEST planuje, że wszystkie obligacje oferowane w ramach programu będą sukcesywnie wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst. Przewidywanym pierwszym dniem notowań obligacji serii W1 jest 12 sierpnia br.

---

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji („Obligacje”) emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta („Program”). W związku z Programem Emitent sporządził prospekt podstawowy („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 17 czerwca 2021 r. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt i ostateczne warunki danej serii Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/prospekt. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez Emitenta obligacji w ramach Programu są Prospekt, wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii Obligacji, które zostały opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. występującego jako Firma Inwestycyjna (www.bossa.pl). Źródłem danych i informacji finansowych, przedstawionych w niniejszej reklamie są sprawozdania finansowe Emitenta dostępne na stronie www.best.com.pl/raporty-okresowe.

Grupa Kapitałowa BEST w I półroczu z dalszym wzrostem spłat z portfeli wierzytelności

Spłaty z portfeli wierzytelności zarządzanych przez BEST w I półroczu sięgnęły 209 mln zł, co oznacza wzrost o 15% r/r, z czego spłaty należne GK BEST wyniosły 185 mln zł, tj. o 12% więcej r/r. W samym drugim kwartale trzymiesięczny poziom spłat po raz pierwszy w historii Grupy BEST przekroczył poziom 100 mln zł i wyniósł 111 mln zł.

– W pierwszym półroczu obserwujemy kontynuacje wzrostowego trendu spłat z zarządzanych portfeli wierzytelności. Wzrost odzysków w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku wyniósł 15%. W drugim kwartale poziom spłat po raz pierwszy przekroczył 100 mln zł. Procentują przemyślane inwestycje z poprzednich lat oraz wysoka efektywność, nad czym intensywnie pracujemy przez ostatnie trzy lata. Jesteśmy dobrze przygotowani do zwiększenia skali działalności w kolejnych okresach. Zamierzamy powrócić do większych zakupów na rynku wierzytelności, stąd m. in. trwająca obecnie publiczna oferta obligacji BEST – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

W pierwszym półroczu 2021 r. GK BEST dokonała inwestycji w nowe portfele o nominalnej wartości 36,5 mln zł. Koszt ich nabycia wyniósł 9 mln zł. Portfele te zawierają w dużej części wierzytelności zabezpieczone hipotekami. – Rynek wierzytelności coraz bardziej się otwiera w porównaniu do poprzedniego roku, mocno naznaczonego pandemią COVID-19. Regularnie bierzemy udział w ogłaszanych przetargach i chcemy wyraźne zwiększyć poziom inwestycji w porównaniu do lat poprzednich. Nie zamierzamy jednak odstępować od sprawdzonych zasad naszej polityki inwestycyjnej, co jest kluczem do utrzymania wysokiej rentowności – informuje Krzysztof Borusowski.

Pełne wyniki za pierwsze półrocze 2021 r. GK BEST planuje opublikować 15 września br.

Spłaty z portfeli wierzytelności oraz inwestycje w nowe portfele

(mln zł) 1H 2021 1H 2020 zmiana r/r Q2 2021 Q2 2020 zmiana r/r
Spłaty z zarządzanych portfeli, w tym: 209,2 182,5 15% 111,4 95,9 16%
należne GK BEST 184,9 164,4 12% 98,0 86,6 13%
Wartość nominalna nabytych portfeli 36,5 8,4 >100% 36,5 - -
Koszt nabycia nowych portfeli 9,0 1,5 >100% 9,0 - -

 

 

*** Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce. W 2020 r. przychody operacyjne GK BEST wyniosły ponad 295 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 216 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2020 r. wynosiła 938 mln zł.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

 

Maciej Szczepaniak NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

 

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji („Obligacje”) emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta („Program”). W związku z Programem Emitent sporządził prospekt podstawowy („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 17 czerwca 2021 r. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt i ostateczne warunki danej serii Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/prospekt. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez Emitenta obligacji w ramach Programu są Prospekt, wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii Obligacji, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. występującego jako Firma Inwestycyjna (www.bossa.pl).

Obligacje BEST wkrótce dostępne w ofercie publicznej

8 lipca ruszą zapisy na obligacje BEST serii W1 w ramach oferty publicznej skierowanej głównie do inwestorów indywidualnych. Spółka oferuje 5-letnie papiery dłużne o stałym oprocentowaniu w wysokości 4,40% w skali roku. Łączna wartość nominalna oferty wyniesie 25 mln zł.

Publiczna oferta obligacji serii W1 jest pierwszą przeprowadzaną przez BEST w ramach nowego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł. Oferta obejmie 250.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł. Będą to obligacje 5-letnie, z terminem wykupu w lipcu 2026 r., o stałym oprocentowaniu w wysokości 4,40% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co trzy miesiące.


Emisję obligacji serii W1 zamierzamy skierować do szerokiego grona inwestorów. Aby zapisać się na obligacje BEST wystarczy 100 zł, gdyż zapisy można składać nawet na jedną obligację – wskazał Krzysztof Borusowski, prezes BEST. 


Zapisy na obligacje serii W1 będą przyjmowane od 8 do 20 lipca br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, a także Michael / Ström Dom Maklerski, Ipopema Securities oraz Noble Securities.


– Środki pozyskane z emisji obligacji planujemy przeznaczyć na finansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej Grupy, w szczególności na zakupy nowych portfeli wierzytelności. Spodziewamy się, że odbudowująca się podaż wierzytelności nieregularnych, w tym zwłaszcza portfeli bankowych, stwarza sprzyjające warunki do inwestycji dla firm takich jak BEST. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do istotnego zwiększenia skali zakupów powiedział Krzysztof Borusowski.


Nieustannie usprawniamy nasze operacje, a w ostatnim czasie znacząco zmniejszyliśmy zadłużenie. Tylko od początku 2020 r. wykupiliśmy obligacje o łącznej wartości 289 mln zł, z czego część przed terminem. Były to głównie obligacje wyemitowane w ramach ofert publicznych zrealizowanych w latach 2015-2016. Wierzę, że duża grupa inwestorów, która wówczas nabyła nasze obligacje, ponownie zainteresuje się inwestycją w papiery dłużne BEST, postrzegając naszą spółkę jako atrakcyjnego i wiarygodnego emitenta obligacji. Dobrą kondycję finansową naszej grupy potwierdzają z jednej strony rosnące spłaty z zarządzanych portfeli oraz wyniki finansowe, a z drugiej – jeden z najniższych w branży wskaźników zadłużenia dodał prezes BEST.


Na koniec marca 2021 r. wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych GK BEST wynosił 0,76, podczas gdy maksymalny dopuszczalny poziom tego wskaźnika określony w warunkach emisji obligacji BEST wynosi 2,50
 

Harmonogram oferty publicznej BEST serii W1

Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów

8 lipca 2021 r.

Dzień zakończenia przyjmowania zapisów

20 lipca 2021 r.

Dzień przydziału | Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek

23 lipca 2021 r.

Przewidywany dzień emisji

6 sierpnia 2021 r.

Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji

12 sierpnia 2021 r.

 

 

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji („Obligacje”) emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta („Program”). W związku z Programem Emitent sporządził prospekt podstawowy („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 17 czerwca 2021 r. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt i ostateczne warunki danej serii Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/prospekt. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez Emitenta obligacji w ramach Programu są Prospekt, wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii Obligacji, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. występującego jako Firma Inwestycyjna (www.bossa.pl). Źródłem danych i informacji finansowych, przedstawionych w niniejszej reklamie są sprawozdania finansowe Emitenta dostępne na stronie www.best.com.pl/raporty-okresowe.