GK BEST – rosnąca EBITDA i owocne emisje obligacji

Giełdowa grupa finansowa w III kwartale br. wypracowała 54,8 mln zł gotówkowej EBITDA, o 39 proc. więcej niż rok wcześniej. Spłaty z zarządzanych portfeli BEST w minionym kwartale wyniosły 98,8 mln zł, wobec 101,4 mln zł przed rokiem. Grupa BEST intensyfikuje aktywność na rynku portfeli wierzytelności i liczy na zrealizowanie kilku istotnych wartościowo transakcji jeszcze w tym roku, wykorzystując w tym celu m.in. środki pozyskane z emisji obligacji.

EBITDA Grupy w okresie trzech kwartałów 2023 r. wyniosła 172,5 mln zł, o 9% więcej niż w analogicznym okresie 2022 r. Spłaty wierzytelności w okresie od styczna do września 2023 r. wyniosły 321,6 mln zł, wobec 319,2 mln zł rok wcześniej. Zysk netto Grupy za 9 miesięcy br. wyniósł 50,8 mln zł, wobec 132,4 mln zł rok wcześniej. O niższym tegorocznym zysku netto przesądził wynik na aktualizacji wartości zarządzanych portfeli (28,1 mln zł w okresie 9 miesięcy 2023 r., wobec 112,5 mln zł rok wcześniej).

Grupa BEST zakończyła trzeci kwartał 2023 r. z 502 mln zł zadłużenia neto, wobec 411 mln zł na koniec 2022 r. Wzrost zadłużenia netto jest związany m.in. z podjęciem przez wspólników zarządzanego przez Grupę funduszu BEST III NFIZW decyzji o zakończeniu wspólnej inwestycji i rozliczeniem transakcji zakupu przez Grupę połowy zarządzanych przez BEST III portfeli wierzytelności.

W drugim półroczu 2023 r. Grupa wyemitowała obligacje korporacyjne o wartości nominalnej 158 mln zł (w tym 50 mln zł w III kwartale br.), co jest wynikiem największym od I połowy 2017 r. Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A. podkreśla, że powierzone spółce przez inwestorów fundusze, wraz z wypracowanymi przez Grupę środkami, zostaną przeznaczone na sfinansowanie zakupów portfeli wierzytelności.  Ostatnie lata w Grupie BEST stały pod znakiem inwestycji w doskonalenie organizacji, podnoszenie efektywności procesów, z zamiarem przygotowania się do istotnego wzrostu skali naszej działalności i wypracowywanych przez Grupę dochodów. Między innymi dzięki okazanemu nam przez inwestorów zaufaniu mamy dziś finansowy potencjał dla realizacji celów strategicznych Grupy komentuje Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A.

W okresie 9 miesięcy 2023 r. Grupa BEST zainwestowała w portfele wierzytelności 35 mln zł, nabywając portfele o wartości nominalnej 260,2 mln zł. – Możemy zdradzić, że w IV kwartale zrealizowaliśmy już kilka istotnych kwotowo inwestycji, zwiększając wartość portfeli będących w naszym zarządzaniuocenia Marek Kucner, wiceprezes BEST S.A.

Inwestorzy instytucjonalni obejmą obligacje BEST S.A.

BEST S.A. wyemituje 70 tys. obligacji serii AA1, o wartości 70 mln zł. Jest to pierwsza od 6 lat emisja obligacji, tej notowanej na GPW spółki, adresowana do inwestorów instytucjonalnych.

Emisja będzie przeprowadzona w ramach ustanowionego w maju br. dwuletniego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł. Kupon obligacji serii AA1 będzie wypłacany kwartalnie, a ich termin zapadalności to 21 listopada 2026 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.
Organizatorami emisji obligacji są Bank Pekao SA, ING Bank Śląski SA oraz PKO BP SA.

W 2023 r. BEST S.A. pozyskał z publicznych emisji obligacji ponad 80 mln zł. Łącznie od 2010 r. Grupa Kapitałowa BEST wyemitowała obligacje o wartości 1,2 mld zł, z czego 1,04 mld zostało do tej pory wykupionych.

- Mamy długą i udaną historię współpracy z wiodącymi obligacyjnymi inwestorami instytucjonalnymi. Jednakże ostatnie emisje realizowane były kilka lat temu. Wierzę, że emisja AA1 będzie udanym powrotem początkiem nowego etapu tej współpracy. Równie owocnego jak poprzedni. Efektywny model działalności Grupy, nienaganna historia obsługi zadłużenia i historycznie niski jego poziom czynią z nas atrakcyjnego partnera dla tej grupy inwestorów – komentuje Krzysztof Borusowski, Prezes BEST S.A.

BEST S.A. pozyskała 19 mln zł z emisji obligacji

W ofercie obligacji serii Z5 BEST S.A. inwestorzy złożyli zapisy o wartości 19 mln zł. Łącznie w trzech publicznych ofertach obligacji BEST, przeprowadzonych w ostatnich 3 miesiącach, inwestorzy zainwestowali w dług korporacyjny giełdowej spółki blisko 70 mln zł.

Oprocentowanie zmiennokuponowych obligacji serii Z5 jest ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 5,0%. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 18 lipca 2028 r.

W ofercie BEST zapisy złożyło 509 inwestorów. Wartość średniego zapisu dla inwestora wyniosła ponad 37 tys. zł.

- Jesteśmy zbudowani zaufaniem okazanym BEST S.A. przez szerokie grono inwestorów indywidualnych. Publiczne emisje długu korporacyjnego stanowią istotny element dywersyfikacji źródeł finansowania naszej działalności i z pewnością pozostaną nim w kolejnych latach. Przygotowujemy się do uruchomienia kolejnego programu emisji obligacji adresowanego do inwestorów indywidualnych, aby wiosną 2024 r. wrócić na rynek obligacyjny z nową atrakcyjną ofertą – komentuje Krzysztof Borusowski, Prezes BEST.

Grupa BEST jest aktywnym uczestnikiem rynku obligacji korporacyjnych - dotychczas wyemitowała papiery o łącznej wartości nominalnej ponad 1,1 mld zł, z czego 1,04 mld zł zostało już wykupione. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 9 serii obligacji BEST S.A. o łącznej wartości nominalnej 136 mln zł.

Stabilne odzyski z portfeli zarządzanych przez GK BEST

Notowana na GPW firma zarządzania wierzytelnościami zakończyła III kwartał br. z 98,6 mln zł spłat z zarządzanych portfeli, wobec 101,4 mln zł rok wcześniej. W okresie 9 miesięcy odzyski z portfeli wzrosły do 321,4 mln zł. 

Wartość osiągniętych odzysków przypadających na Grupę BEST w III kwartale br. nieznacznie wzrosła, do 90,3 mln zł, wobec 90,2 mln zł w III kw. 2022 r. Kwota należnych GK BEST odzysków z zarządzanych portfeli za 9 miesięcy br. wzrosła o 3% rdr., do 291,9 mln zł. 
Od początku stycznia do końca września br. Grupa kupiła portfele wierzytelności o wartości nominalnej 260,2 mln zł, przeznaczając na ten cel 35,4 mln zł. – Liczymy, że w ostatnim kwartale br. zrealizujemy kilka istotnych kwotowo inwestycji w portfele. Mamy zabezpieczone środki dla sfinansowania tych transakcji. Wzrost skali prowadzonej działalności jest naszym priorytetem - komentuje Marek Kucner Wiceprezes BEST S.A. 
 

BEST rusza z kolejną publiczną emisją obligacji

Wiodąca firma branży zarządzania wierzytelnościami zaoferuje inwestorom obligacje o wartości 50 mln zł. Zapisy na obligacje BEST S.A. będą przyjmowane od 3 do 16 października br. Ich oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 5 proc., w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 10,79%*, a cena emisyjna obligacji będzie zależna od dnia złożenia zapisu.

BEST S.A. oferuje inwestorom 500.000 obligacji serii Z5 o wartości nominalnej 100 zł każda. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 18 lipca 2028 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.

Cena emisyjna obligacji dla zapisów złożonych w dniach od 3 do 6 października wyniesie 99,40 zł. Dla zapisów złożonych od 7 do 10 października cenę ustalono na 99,70 zł, a dla zapisów składanych w dniach od 11 do 16 października – 100,00 zł.

– Oferty obligacji BEST S.A. serii Z3 i Z4, przeprowadzone w III kwartale br., spotkały się z dużym zainteresowaniem inwestorów, skutkującym redukcją zapisów. W związku z tym, jak i nieodległym terminem wygaśnięcia prospektu emisyjnego, zdecydowaliśmy się zwiększyć wartość oferty obligacji Z5 do 50 mln zł. Zakładamy, że krok ten umożliwi inwestorom objęcie oczekiwanej przez nich liczby obligacji nowej emisji – komentuje Krzysztof Borusowski, Prezes BEST.

Zapisy na obligacje serii Z5 będą przyjmowane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Banku BPS, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities.

Oferta obligacji serii Z5 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 4 listopada 2022 r., wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, oraz ostatecznych warunków emisji serii Z5.

 

Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST S.A.

Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów

3 października 2023 r.

Dzień zakończenia przyjmowania zapisów

16 października 2023 r.

Dzień przydziału | Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek

18 października 2023 r.

Przewidywany dzień emisji

31 października 2023 r.

Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji

7 listopada 2023 r.

 

*Przykładowa kalkulacja oprocentowania przy stawce WIBOR 3M z 22 września 2023 r. wynoszącej 5,79% powiększonej o marżę w wysokości 5,00 pkt. proc. liczonej w skali roku. Rzeczywiste oprocentowanie obligacji serii Z5 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 3M z dnia 10 października 2023 r., powiększonej o marżę w wysokości 5 pkt. proc., wskazanej w Ostatecznych Warunkach emisji obligacji serii Z5. W kolejnych okresach odsetkowych stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii Z5, może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie.

BEST przejął część wierzytelności z dużego portfela

Fundusz w 100-proc. zależny od BEST SA stał się właścicielem łącznie 163.472 wierzytelności o wartości nominalnej 2,08 mld zł. Zawarcie umów jest elementem zakończenia wspólnej inwestycji ze szwedzkim partnerem.


BEST III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Gdyni (BEST III NSFIZ), w którym BEST SA posiada pośrednio 50 proc. certyfikatów inwestycyjnych, zbył portfele wierzytelności. Nabywcą części jest BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Funduszu Inwestycyjny Zamknięty w Gdyni. W rezultacie fundusz w 100-proc. kontrolowany przez BEST SA nabył prawa (pod warunkiem zawieszającym zapłaty ceny) do łącznie 163.472 wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2,08 mld zł.

- Cena transakcji została ustalona na warunkach rynkowych. Zawarcie umowy jest elementem zakończenia -  po 11 latach - wspólnej inwestycji ze szwedzkim partnerem.– komentuje Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST SA.

W kwietniu 2012 roku BEST SA, BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz sztokholmski Hoist Kredit Aktiebolag zawarły umowę inwestycyjną. Na jej podstawie określono wzajemne relacje wynikające ze wspólnej inwestycji w BEST III NSFIZ oraz kwestie związane z powierzeniem BEST SA do zarządzania sekurytyzowanych wierzytelności BEST III NSFIZ.

GK BEST – wysokie spłaty, stabilna EBITDA

Giełdowa grupa finansowa w II kwartale br. wypracowała 69,5 mln zł gotówkowej EBITDA, o 11 proc. więcej niż rok wcześniej. Spłaty z zarządzanych portfeli BEST w minionym kwartale wyniosły 121,2 mln zł, wobec 113,7 mln zł w II kwartale 2022 r. Wskaźnik zadłużenia netto Grupy do kapitałów własnych na koniec czerwca 2023 r. zmniejszył się do 0,54, poziomu najniższego od blisko dekady.

EBITDA Grupy w całym pierwszym półroczu wyniosła 117,7 mln zł (119,4 mln zł rok wcześniej). Spłaty wierzytelności w I półroczu 2023 r. wzrosły o 2 proc. rdr., do 222,8 mln zł. Wynik netto Grupy w I półroczu wyniósł 27,2 mln zł, wobec 135,8 mln zł rok wcześniej. Ten ostatni uwzględniał jednak 112,4 mln zł z tytułu przeszacowań portfeli.

Grupa BEST wkroczyła w drugie półrocze 2023 r. z 391 mln zł zadłużenia neto, wobec 411 mln zł na koniec 2022 r. Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych na koniec czerwca zmniejszył się do 0,54, co jest najniższym wynikiem od blisko dekady.

- Rok 2023 w Grupie BEST stoi pod znakiem rosnących spłat z portfeli i stabilnych dochodów, wypracowywanych pomimo wymagających warunków ekonomicznych. Bilans pozwala nam na znaczne zwiększenie skali działalności, co będziemy chcieli osiągnąć zarówno na rynku polskim, jak i włoskim komentuje Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A.

W pierwszym półroczu 2023 r. Grupa BEST zainwestowała w portfele wierzytelności 35 mln zł. Wartość portfeli będących w zarządzaniu Grupy na koniec czerwca br. wyniosła 1,17 mld zł (1,18 mld zł na koniec grudnia 2022 r.). Prezes giełdowej spółki podkreśla, że Grupa BEST zamierza zwiększyć aktywność inwestycyjną na rynku portfeli wierzytelności. – Celem operacyjnym Grupy BEST na najbliższe lata pozostaje istotny wzrost skali działalności, pozwalający pełniej wykorzystać potencjał naszej organizacji. Oczekujemy, że kolejne lata przyniosą znaczący wzrost europejskiego rynku wierzytelności. Chcemy wykorzystać ten czas dla przeskalowania biznesu Grupy i umocnienia jej pozycji rynkowej – dodaje Borusowski.

***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Błażej Dowgielski

MakMedia Group

tel. 692 823 744

e-mail: b.dowgielski@makmedia.pl

Michał Makarczyk

MakMedia Group

tel. 602 280 858

e-mail: m.makarczyk@makmedia.pl

Sukces oferty obligacji BEST S.A.

W ofercie 4,5-letnich obligacji serii Z4 BEST S.A. o wartości 30 mln zł inwestorzy złożyli zapisy o łącznej wartości 37,6 mln zł. Stopa redukcji wyniosła 20,55%. Obligacje BEST S.A. we wrześniu br. trafią do obrotu na rynku Catalyst.

Oprocentowanie zmiennokuponowych obligacji serii Z4 jest ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 5,0%. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 25 lutego 2028 r.

Subskrypcja obligacji odbyła się w dniach 8-23 sierpnia br. Zapisy w ofercie BEST złożyło 765 inwestorów. Oferta serii Z4 była drugą ofertą obligacji BEST przeprowadzoną w III kwartale br. W ofercie obligacji Z3 zakończonej przed miesiącem, o wartości 20 mln zł, redukcja zapisów wyniosła blisko 40%.

- Dziękujemy inwestorom za okazane zaufanie i objęcie inwestycji w obligacje BEST w zazwyczaj nieco trudniejszym okresie wakacyjnym. Środki pozyskane z emisji obligacji planujemy w całości przeznaczyć na finansowanie zakupu portfeli wierzytelności.– komentuje Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST.

Grupa BEST jest aktywnym uczestnikiem rynku obligacji korporacyjnych - dotychczas wyemitowała papiery o łącznej wartości nominalnej ponad 1,15 mld zł, z czego 1,04 mld zł zostało już wykupione. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 8 serii obligacji BEST S.A. o łącznej wartości nominalnej 106 mln zł. Aktualny wskaźnik długu netto do kapitałów własnych wynosi 0,59 i należy do najniższych w branży.

Oferta obligacji serii Z4 została zrealizowana w ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 4 listopada 2022 r. Marek Kucner, wiceprezes BEST, odpowiadający za finanse Grupy nie wyklucza, że Spółka zdecyduje się na przeprowadzenie kolejnej emisji obligacji w ramach wygasającego w listopadzie prospektu.

BEST rozpoczyna publiczną emisję obligacji

Wiodąca firma branży zarządzania wierzytelnościami zaoferuje inwestorom 4,5-letnie obligacje o wartości 30 mln zł. Ich oprocentowanie, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 5 proc., w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 11,72%*. Zapisy na obligacje BEST S.A. będą przyjmowane od 8 do 23 sierpnia bieżącego roku, a cena emisyjna obligacji będzie zależna od dnia złożenia zapisu.

BEST S.A. oferuje inwestorom 300.000 obligacji serii Z4 o wartości nominalnej 100 zł każda. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 25 lutego 2028 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.

Cena emisyjna obligacji dla zapisów złożonych w dniach 8-11 sierpnia wyniesie 99,40 zł. Dla zapisów złożonych od 12 do 15 sierpnia cenę ustalono na 99,70 zł, a w dniach 16-23 sierpnia – 100,00 zł.

– W odpowiedzi na duże zainteresowanie inwestorów obligacjami BEST serii Z3, których oferta zakończyła się 39% redukcją zapisów, podjęliśmy decyzję o niezwłocznym powrocie na rynek obligacji i zwiększeniu wartości oferty o połowę. Liczymy, że atrakcyjne warunki emisji, w połączeniu z licznymi biznesowymi atutami Grupy BEST, przełożą się duże zainteresowanie inwestorów.

  – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Zapisy na obligacje serii Z4 będą przyjmowane od 8 do 23 sierpnia br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Banku BPS, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities.

Oferta obligacji serii Z4 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 4 listopada 2022 r., wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, oraz ostatecznych warunków emisji serii Z4.

Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST S.A.

Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów

8 sierpnia 2023 r.

Dzień zakończenia przyjmowania zapisów

23 sierpnia 2023 r.

Dzień przydziału | Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek

25 sierpnia 2023 r.

Przewidywany dzień emisji

11 września 2023 r.

Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji

18 września 2023 r.

*Kalkulacja przy stawce WIBOR 3M z 27 lipca 2023 r. wynoszącej 6,72. Rzeczywiste oprocentowanie obligacji serii Z4 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 3M z dnia 17 sierpnia 2023 r., powiększonej o marżę w wysokości 5 pkt. proc., wskazanej w Ostatecznych Warunkach emisji obligacji serii Z4.

***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2022 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK BEST wyniosły blisko 420 mln zł, przychody operacyjne sięgnęły 454 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa wyniosła 200 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Błażej Dowgielski

MakMedia Group

tel. 692 823 744

e-mail: b.dowgielski@makmedia.pl

Michał Makarczyk

MakMedia Group

tel. 602 280 858

e-mail: m.makarczyk@makmedia.pl

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji serii Z4 („Obligacje”) emitowanych w ramach ustanowionego przez BEST S.A. („Emitent”) programu emisji obligacji. W związku z programem Emitent sporządził prospekt podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 04.11.2022 r., uzupełniony następnie suplementem zatwierdzonym przez KNF w dniu 20.04.2023 r. („Prospekt”). Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "Czynniki ryzyka". Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt, wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, i ostateczne warunki dla Obligacji („Ostateczne Warunki”) przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/prospekt, a Ostateczne Warunki zostały opublikowane na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/warunki-emisji. Dodatkowo, w celach informacyjnych, Prospekt oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.: https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/best-sa-seria-z4. Prospekt i Ostateczne Warunki są jedynymi wiążącymi dokumentami dotyczącymi oferty Obligacji.

Niniejsza reklama nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji w niej zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

 

Komunikat prasowy - REKLAMA

BEST S.A. przydzieliła obligacje o wartości 20 mln zł. Redukcja wyniosła 39%.

W ofercie 4,5-letnich obligacji serii Z3 BEST S.A. o wartości 20 mln zł inwestorzy złożyli zapisy o łącznej wartości 32,7 mln zł. Obligacje BEST S.A. w sierpniu br. trafią do obrotu na rynku Catalyst.

Subskrypcja obligacji odbyła się w dniach 11-21 lipca br.; zapisy w ofercie BEST złożyło 627 inwestorów.

– Jesteśmy zadowoleni z emisji, jak zawsze, gdy popyt przewyższa podaż. Zainteresowanie inwestorów ofertą traktujemy jako wyraz zaufania do spółki i realizowanej przez nas strategii rozwoju. Emisję obligacji traktujemy ponadto jako pożądany element dywersyfikacji struktury naszego zadłużenia. Pozyskane z emisji środki zamierzamy przeznaczyć na finansowanie zakupu portfeli wierzytelności – komentuje Krzysztof Borusowski, Prezes BEST. Marek Kucner, wiceprezes spółki z kolei podkreśla, że BEST zamierza pozostać aktywny na rynku obligacji i nie wyklucza przeprowadzenia kolejnej emisji jeszcze w bieżącym kwartale.

Oprocentowanie zmiennokuponowych obligacji serii Z3 jest ustalane w oparciu o stawkę WIBOR3M powiększoną o marżę 5,0%. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 25 stycznia 2028 r.

Grupa BEST jest aktywnym uczestnikiem rynku obligacji korporacyjnych - dotychczas wyemitowała papiery o łącznej wartości nominalnej ponad 1,1 mld zł, z czego 1,04 mld zł zostało już wykupione. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 7 serii obligacji BEST S.A. o łącznej wartości nominalnej blisko 86 mln zł. Aktualny wskaźnik długu netto do kapitałów własnych wynosi 0,59 i należy do najniższych w branży.

***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2022 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK BEST wyniosły blisko 420 mln zł, przychody operacyjne sięgnęły 454 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa wyniosła 200 mln zł.

BEST S.A rusza ze skupem akcji

Notowana na GPW firma zarządzająca wierzytelnościami zaprasza akcjonariuszy do składania ofert sprzedaży akcji spółki. BEST S.A. nabędzie maksymalnie 151.515 akcji (0,68% ogólnej liczby akcji) po cenie 33,00 zł za walor. Oferty akcji przyjmowane będą w dniach 24-31 lipca, a przewidywany termin ich zakupu to 4 sierpnia.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu nabycia akcji jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Oferty sprzedaży akcji można składać zarówno za pośrednictwem firm inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy bezpośrednio w punktach obsługi klienta DM BOŚ, jak i w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe informacje nt. skupu zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki, jak również na stronie DM BOŚ, pod adresem https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/skup-akcji/2023.

Zgodnie z przyjętą procedurą - tzw. ochroną małego akcjonariusza - od każdego akcjonariusza BEST, który złoży ofertę sprzedaży, zostanie nabyta co najmniej 1 akcja. W przypadku, gdy liczba akcji zaoferowanych do sprzedaży będzie przekraczać liczbę akcji przewidzianych do nabycia, zostanie dokonana redukcja zapisów.

- Jako stabilna spółka giełdowa obecna na rynku blisko 30 lat po raz kolejny w naszej historii zapraszamy naszych akcjonariuszy do składania ofert sprzedaży akcji. Chcemy podzielić się z nimi wypracowanymi zyskami, a przypomnę, że mamy za sobą zamknięty II kwartał tego roku, który przyniósł najwyższy kwartalny poziom spłat z zarządzanych portfeli w historii Grupy Kapitałowej BEST – komentuje Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST.

***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2022 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK BEST wzrosły do 372 mln zł, przychody operacyjne wyniosły 453 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa przekroczyła 200 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2022 r. wyniosła niemal 1,2 mld zł.

GK BEST – wysokie odzyski z zarządzanych portfeli

Notowana na GPW firma zarządzania wierzytelnościami zakończyła II kwartał br. z 121,1 mln zł spłat z zarządzanych portfeli, wobec 113,7 mln zł rok wcześniej. To najwyższy kwartalny poziom spłat z zarządzanych portfeli w historii Grupy.

Wartość osiągniętych odzysków przypadających na Grupę BEST wzrosła w II kwartale br., do 110,2 mln zł, wobec 100,7 mln zł w II kw. 2022 r. (9%). W I półroczu br. wartość spłat z zarządzanych przez Grupę portfeli wyniosła 222,3 mln zł (217,7 mln zł rok wcześniej), z czego 201,2 mln zł to kwota należna Grupie BEST (192,8 mln zł rok wcześniej). W minionym półroczu Grupa kupiła portfele wierzytelności o wartości nominalnej 255,7 mln zł, przeznaczając na ten cel 34,7 mln zł.

Krzysztof Borusowski, prezes BEST, podkreśla, że wpływ na wzrost spłat z zarządzanych portfeli miały: rosnąca efektywność operacyjna Grupy, uruchomienie nowych produktów oraz zrealizowane w ostatnich latach inwestycje w zakup wierzytelności. – Doskonalenie procesów i strategii windykacyjnych jest obecnie jednym z naszych najwyższych priorytetów. Wzrost sprawności operacyjnej pozwala nam z jednej strony zwiększać odzyski z portfeli, którymi zarządzamy, jak i efektywnie uwalniać potencjał z nowo zakupionych wierzytelności. Jesteśmy zadowoleni z efektów dotychczasowych zmian w ramach organizacji i zamierzamy kontynuować istotne inwestycje w tym obszarze, w ramach transformacji technologicznej Grupy – komentuje Krzysztof Borusowski.

Z kolei Marek Kucner, Wiceprezes spółki, podkreśla, że celem Grupy BEST na 2023 r. i kolejne lata jest wzrost skali prowadzonego biznesu. – Pracujemy nad zdywersyfikowaniem źródeł i zwiększeniem skali finansowania zewnętrznego, które będzie kluczowe dla realizacji naszych planów. Liczymy, że powrót do szerszej współpracy z gronem inwestorów indywidualnych, lokujących kapitał w obligacjach korporacyjnych BEST S.A., stanie się ponownie jednym z filarów wzrostu dodaje Marek Kucner.

***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2022 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK BEST wzrosły do 372 mln zł, przychody operacyjne wyniosły 453 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa przekroczyła 200 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2022 r. wyniosła niemal 1,2 mld zł.

BEST rozpoczyna publiczną emisję obligacji

Wiodąca firma branży zarządzania wierzytelnościami zaoferuje inwestorom 4,5-letnie obligacje o wartości 20 mln zł. Ich oprocentowanie, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 5 proc., w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 11,9%*. Zapisy na obligacje BEST S.A. będą przyjmowane od 11 do 21 lipca bieżącego roku, a cena emisyjna obligacji będzie zależna od dnia złożenia zapisu.

 

BEST S.A. oferuje inwestorom 200.000 obligacji serii Z3 o wartości nominalnej 100 zł każda. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 25 stycznia 2028 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.

Cena emisyjna obligacji dla zapisów złożonych w dniach 11-14 lipca wyniesie 99,40 zł. Dla zapisów złożonych od 15 do 18 lipca cenę ustalono na 99,70 zł, a w dniach 19-21 lipca – 100,00 zł.

– Wracamy na rynek obligacji z dostosowaną do warunków rynkowych, atrakcyjną dla inwestorów propozycją. Wierzymy, że w połączeniu z atutami Grupy BEST, takimi jak: efektywny model biznesowy, niskie zadłużenie, wysoka wiarygodność związana z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku i wzorową obsługą zobowiązań, oferta obligacji Z3 spotka się z zainteresowaniem inwestorów – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Zapisy na obligacje serii Z3 będą przyjmowane od 11 do 21 lipca br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Banku BPS, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities.

Oferta obligacji serii Z3 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 4 listopada 2022 r.

Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST S.A.

Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów

11 lipca 2023 r.

Dzień zakończenia przyjmowania zapisów

21 lipca 2023 r.

Dzień przydziału | Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek

25 lipca 2023 r.

Przewidywany dzień emisji

10 sierpnia 2023 r.

Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji

17 sierpnia 2023 r.

 

*Kalkulacja przy stawce WIBOR 3M z 6 lipca 2023 r. wynoszącej 6,9%. Rzeczywiste oprocentowanie obligacji serii Z3 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 3M z dnia 17 lipca 2023 r., powiększonej o marżę w wysokości 5 pkt. proc., wskazanej w Ostatecznych Warunkach emisji obligacji serii Z3.

 

***

 

 

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji serii Z3 („Obligacje”) emitowanych w ramach ustanowionego przez BEST S.A. („Emitent”) programu emisji obligacji. W związku z programem Emitent sporządził prospekt podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 04.11.2022 r. („Prospekt”). Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "Czynniki ryzyka". Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt i ostateczne warunki dla Obligacji („Ostateczne Warunki”) przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/prospekt, a Ostateczne Warunki zostały opublikowane na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/warunki-emisji. Dodatkowo, w celach informacyjnych, Prospekt oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.: https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/best-saZ3. Prospekt i Ostateczne Warunki są jedynymi wiążącymi dokumentami dotyczącymi oferty Obligacji.

Niniejsza reklama nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji w niej zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

BEST – nowy program emisji obligacji

Notowana na GPW firma zarządzania wierzytelnościami ustanowiła program emisji obligacji o wartości do 300 mln zł. Organizację programu BEST powierzyła PKO Bankowi Polskiemu SA, Bankowi Pekao S.A. oraz ING Bank Śląski S.A.

- Od 2010 r. rozwój Grupy BEST jest finansowany z wykorzystaniem środków pozyskiwanych w drodze emisji obligacji. W tym okresie wyemitowaliśmy obligacje o łącznej wartości nominalnej 1,13 mld zł, z których 1,04 mld zł zostało już wykupionych. W ostatnich latach udział obligacji w strukturze finansowania Grupy znacząco się zmniejszył na rzecz finansowania bankowego, jednakże jesteśmy zainteresowani rozszerzeniem współpracy z inwestorami obligacyjnymi. Kondycja finansowa, biznesowa i organizacyjna BEST jest bardzo dobra, pokazują to wszystkie kluczowe parametry finansowe. Jesteśmy gotowi, by konsekwentnie realizując strategię rozwoju naszej Grupy znacząco zwiększyć skalę jej działalności, korzystając ze zdywersyfikowanego finansowania zewnętrznego – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Grupa BEST rozpoznała w 2022 r. 453,6 mln zł przychodów, o 34% więcej niż rok wcześniej. Wynik netto przypisany akcjonariuszom Spółki za 2022 r. wyniósł 142,3 mln zł, wobec 49,3 mln zł w 2021 r. Rekordowe spłaty wierzytelności przyczyniły się do spadku wskaźników zadłużenia do poziomów najniższych od blisko dekady – obecnie wskaźnik długu netto do kapitałów własnych wynosi niespełna 0,59.

 

GK BEST – stabilne przychody i spłaty wierzytelności

Notowana na GPW firma zarządzania wierzytelnościami rozpoznała w I kwartale 2023 r. 84,3 mln zł przychodów, wobec 82,5 mln zł rok wcześniej. Spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności po raz kolejny przekroczyły 100 mln zł, sięgając w minionym kwartale niemal 102 mln zł (104 mln zł w I kw. 2022 r.). EBITDA gotówkowa Grupy wyniosła 48 mln zł, wobec 57 mln zł rok wcześniej, na co wpływ miały czynniki makroekonomiczne.

Grupa BEST zakończyła kwartał z blisko 15 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom BEST, wobec 24 mln zł w ubiegłym roku. Na niższy wynik netto złożyły się m.in. wyższe o 84% koszty obsługi zadłużenia odsetkowego Grupy oraz istotny wzrost płacy minimalnej.

Windykacyjna Grupa zakończyła I kwartał z jednym z najniższych, na przestrzeni ostatniej dekady, poziomów zadłużenia. Dług netto Grupy wyniósł 413,4 mln zł, a jego stosunek do kapitałów własnych spadł do 0,59. Grupa BEST wkroczyła w drugi kwartał roku z niemal 60 mln zł na koncie. Dalsze wzmocnienie bilansu Grupy to zasługa utrzymujących się atrakcyjnych dodatnich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Wyniosły one niemal 16 mln zł, przy 28 mln zł wydatków na zakup nowych portfeli wierzytelności. Całkowity dodatni cash flow Grupy wyniósł w minionym okresie 7,5 mln zł.

- Pomimo niełatwych warunków ekonomicznych, istotnie wpływających z jednej strony na zasobność wierzycieli, z drugiej na koszty naszej działalności, w I kwartale br. wypracowaliśmy solidny wynik finansowy. Oczekujemy, że 2023 r. będzie dla nas rokiem wymagającym, ale w ostatecznym rozrachunku udanym i satysfakcjonującym dla wszystkich interesariuszy naszej Grupy – komentuje Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A.

Prezes giełdowej spółki podkreśla, że GK BEST planuje w 2023 r. co najmniej utrzymać ubiegłoroczny poziom inwestycji w portfele wierzytelności. – Obserwujemy ożywienie na rynku transakcyjnym. Dzięki sprawnej organizacji oraz mocnemu bilansowi, możemy myśleć o wykorzystaniu szans biznesowych i znaczącym zwiększeniu skali naszej działalności, zarówno na rynku polskim, jak i za granicą. Równolegle do inwestycji w portfele w 2023 r. chcemy inwestować w rozwój technologiczny firmy, zwiększając efektywność kosztową naszych operacji. Oczekujemy, że nasze aktualne działania zbudują fundament pod dynamiczny wzrost naszych wyników w kolejnych latach – dodaje Krzysztof Borusowski.

GK BEST – stabilne spłaty, nowe inwestycje

Notowana na GPW firma zarządzania wierzytelnościami w I kwartale br. odnotowała 101,6 mln zł spłat z zarządzanych portfeli, wobec 103,9 mln zł rok wcześniej. W minionym kwartale Grupa zainwestowała 28,3 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 232,8 mln zł.

Wartość osiągniętych w pierwszym kwartale odzysków przypadających na GK BEST wyniosła 91,4 mln zł, wobec 92,0 mln zł w I kw. 2022 r. Nieznacznie niższe poziomy spłat mają związek z cyklem inwestycji.
Lata 2018-2020 były latami obniżonych inwestycji (łącznie 122 mln zł). Było to związane z załamaniem się rynku obligacji po aferze GetBack oraz późniejszej pandemii. Ze względu na oczekiwane wówczas trudności w pozyskaniu kapitału, Grupa podjęła decyzję o kumulacji gotówki i ograniczeniu inwestycji w celu zabezpieczenia nadchodzących spłat obligacji w latach 2020-2022. Wybraliśmy bezpieczeństwo naszych inwestorów, kosztem obniżonego tempa wzrostu. W chwili obecnej obligacje są spłacone, a Grupa BEST wróciła na rynek inwestycji w nowe portfele. Przełoży się to ponownie na zwiększenie spłat w przyszłości – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Grupa BEST zamierza w 2023 r. pozostać aktywnym graczem na rynku portfeli wierzytelności, budując wzrost skali działalności w kolejnych latach. – Mamy potencjał, by w tym roku co najmniej utrzymać skalę inwestycji w portfele na średnim poziomie z lat 2021-2022 r. Wkroczyliśmy w 2023 r. z najniższymi od blisko dekady wskaźnikami zadłużenia i istotnie zwiększonymi liniami kredytowymi. Niezmiennie stawiamy na selektywne zakupy, pozwalające nam na generowanie atrakcyjnych zwrotów na kapitale również w warunkach wyższych stóp procentowych dodaje Marek Kucner, wiceprezes BEST.

 

 

Rekordowe przychody GK BEST oraz spłaty z zarządzanych portfeli

Notowana na GPW firma zarządzania wierzytelnościami rozpoznała w 2022 r. 453,6 mln zł przychodów, o 34% więcej niż rok wcześniej. Wynik netto przypisany akcjonariuszom Spółki za 2022 r. wyniósł 142,3 mln zł, wobec 49,3 mln zł w 2021 r. Rekordowe spłaty wierzytelności przyczyniły się do spadku wskaźników zadłużenia do poziomów najniższych od blisko dekady.

Grupa BEST zakończyła rok z blisko 420 mln zł spłat z zarządzanych portfeli, wobec niespełna 400 mln zł rok wcześniej. To najwyższy wynik w historii, pomimo bardzo niskich inwestycji w portfele wierzytelności w latach 2018–2020. EBITDA gotówkowa Grupy za 2022 r. wyniosła solidne 200 mln zł, wobec 219 mln zł rok wcześniej. Jest to pochodną zarówno rosnących pod wpływem czynników makroekonomicznych kosztów działalności Grupy, jak i cyklu życia zarządzanych przez GK BEST portfeli.

W 2022 r. Grupa BEST dokonała wykupu obligacji o wartości 146 mln zł, emitując w tym samym okresie nowe papiery dłużne o wartości nominalnej 45 mln zł. Finansowanie Grupy zabezpieczone jest dzięki dostępnym limitom kredytowym we współpracujących bankach. W roku 2022 zostały one zwiększone do 400 mln zł, z dostępnych 250 mln zł rok wcześniej.  Na przestrzeni roku firma przeznaczyła niemal 132 mln zł na zakup portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 522 mln zł. Gros ubiegłorocznych inwestycji finansowanych było z wypracowanego w 2022 r. zysku. W efekcie zadłużenie odsetkowe netto Grupy wzrosło w minionym roku tylko nieznacznie, do 411 mln zł na koniec grudnia 2022 r., z 395 mln zł w 2021 roku. Stosunek długu netto do kapitałów własnych zmniejszył się w tym okresie o blisko 17%, do wartości 0,6 na koniec roku.

Dzięki solidnym przepływom pieniężnym, w minionym roku BEST mógł równolegle inwestować w rozwój, jak i dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. W 2022 r. Spółka przeprowadziła skup akcji własnych, nabywając 357 tys. akcji BEST S.A. i przeznaczając na ten cel 10 mln zł.

- Rok 2022 r. był dla wszystkich wymagającym okresem. Pomimo szeregu wyzwań, z dwucyfrową inflacją i wysokim kosztem pieniądza na czele, zakończyliśmy go satysfakcjonującymi wynikami. W kolejny rok wkraczamy w dobrej kondycji. Silny bilans czyni z nas atrakcyjnego partnera dla instytucji finansowych i daje nam duży komfort w konsekwentnym realizowaniu strategicznych planów rozwoju. Pracujemy nad redukcją kosztów operacyjnych. Oczekujemy, że kolejne lata przyniosą wzrost roli naszego sektora dla gospodarki Polski oraz całej Unii Europejskiej, co podkreśla chociażby Dyrektywa NPL. Naszą ambicją jest wykorzystać te szanse dla znaczącego zwiększenia skali działalności i umocnienia pozycji rynkowej GK BEST – komentuje Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A.

Prezes giełdowej spółki podkreśla, że sytuacja makroekonomiczna, w tym rosnące koszty pracy oraz koszty stałe, które wpłynęły na rentowność firmy w 2022 r., stanowią podstawę dla wdrożenia zmian w Grupie BEST. – Przygotowując się do istotnego zwiększenia skali prowadzonej działalności, istotnie zwiększamy skalę inwestycji w informatyzację i automatyzację procesów. Kolejny etap transformacji cyfrowej naszej firmy ma umożliwić nam dynamiczny wzrost bez konieczności rozbudowy zespołu oraz zwiększyć naszą efektywność i elastyczność w działaniu – komentuje Maciej Bardan, Członek Zarządu BEST S.A.

BEST rusza z publiczną emisją obligacji

Wiodąca firma branży zarządzania wierzytelnościami zaoferuje inwestorom 4-letnie obligacje o wartości 20 mln zł. Ich oprocentowanie, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 4,5 proc., w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 11,43%*. Zapisy na obligacje BEST S.A. będą przyjmowane od 23 lutego do 10 marca bieżącego roku.

BEST S.A. oferuje inwestorom 200.000 obligacji serii Z2 o wartości nominalnej 100 zł każda. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 14 marca 2027 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.

– W naszej ocenie najbliższe lata będą stać pod znakiem wzrostu europejskiego rynku wierzytelności. Mamy ambicje i potencjał, by Grupa BEST wykorzystała ten okres do wzmocnienia swojej pozycji rynkowej i istotnego zwiększenia skali prowadzonej działalności. Niezmiennie zakładamy, że obligacje korporacyjne pozostaną jednym z istotnych źródeł finansowania rozwoju Grupy. Wierzymy, że nasza wysoka wiarygodność związana z dotychczasową obsługą zadłużenia finansowego, niskie zadłużenie oraz obiecujące perspektywy rozwoju przełożą się na zainteresowanie ofertą obligacji serii Z2 – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Zapisy na obligacje serii Z2 będą przyjmowane od 23 lutego do 10 marca br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Banku BPS, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities.

Oferta obligacji serii Z2 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 4 listopada 2022 r.

Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST S.A.

 

 

Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów 23 lutego 2023 r.

Dzień zakończenia przyjmowania zapisów

10 marca 2023 r.

Dzień przydziału | Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek

14 marca 2023 r.

Przewidywany dzień emisji

30 marca 2023 r.

Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji

4 kwietnia 2023 r.

*Kalkulacja przy stawce WIBOR 3M z 17 lutego 2023 r. wynoszącej 6,93%. Rzeczywiste oprocentowanie obligacji serii Z2 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 3M z dnia 6 marca 2023 r., powiększonej o marżę w wysokości 4,5 pkt. proc., wskazanej w Ostatecznych Warunkach emisji obligacji serii Z2.

***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W okresie 9 miesięcy 2022 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK BEST wyniosły 283 mln zł, przychody operacyjne przekroczyły 360 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa sięgnęła 159 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec września 2022 r. wyniosła ponad 1,1 mld zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Błażej Dowgielski

MakMedia Group

tel. 692 823 744

e-mail: b.dowgielski@makmedia.pl

Michał Makarczyk

MakMedia Group

tel. 602 280 858

e-mail: m.makarczyk@makmedia.pl

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji serii Z2 („Obligacje”) emitowanych w ramach ustanowionego przez BEST S.A. („Emitent”) programu emisji obligacji. W związku z programem Emitent sporządził prospekt podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 04.11.2022 r. („Prospekt”). Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "Czynniki ryzyka". Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt i ostateczne warunki dla Obligacji („Ostateczne Warunki”) przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/prospekt, oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, zostały opublikowane na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.: https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/best-saZ2. Prospekt i Ostateczne Warunki są jedynymi wiążącymi dokumentami dotyczącymi oferty Obligacji.

Niniejsza reklama nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji w niej zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

 

Komunikat prasowy - REKLAMA

 

2022 rokiem wysokich odzysków i dużych inwestycji w GK BEST

Notowana na GPW firma zarządzania wierzytelnościami zakończyła rok z 419 mln zł spłat z zarządzanych portfeli, wobec niespełna 400 mln zł rok wcześniej. To najwyższy wynik w dotychczasowej historii Grupy. W minionym roku Grupa BEST zainwestowała 131,5 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 522 mln zł, w ostatnim kwartale wydając na zakup portfeli o nominale 283 mln zł niemal 74 mln zł.

Wartość ubiegłorocznych odzysków przypadających na GK BEST wyniosła 372,2 mln zł, wobec 351 mln zł w 2021 r. W ostatnim kwartale 2022 r. spłaty z portfeli zarządzanych przez gdyńską spółkę wyniosły niemal 100 mln zł (wzrost o 6%), z których 89,3 mln zł stanowiły spłaty należne Grupie (8% wzrost rdr.).

- Mamy za sobą najlepszy okres w naszej dotychczasowej historii, o czym przesądziły zarówno ciężka praca zespołu BEST, dzięki której znacząco zwiększyliśmy w ostatnich latach naszą efektywność , jak i stosunkowo dobre, przez większą część roku, warunki rynkowe. 2022 r. nie był dla nas wyłącznie okresem biznesowych żniw – zainwestowaliśmy na jego przestrzeni dużo kapitału finansowego i ludzkiego we wzmocnienie potencjału Grupy, co zaprocentuje w perspektywie kolejnych lat.– komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

W 2022 r. Grupa BEST zainwestowała 131,5 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 522 mln zł. Prezes BEST podkreśla, że Grupa ma potencjał dla dalszych istotnych zakupów wierzytelności.
Zamierzamy pozostać aktywni, zarówno na polskim, jak i włoskim rynku. Stawiamy na aktywa o wysokiej jakości, wierząc, że w wymagających czasach to one zapewnią nam atrakcyjniejszy zwrot kapitału. Niezmiennie oczekujemy, że obecna sytuacja gospodarcza zaowocuje w kolejnych latach wzrostem znaczenia branży zarządzania wierzytelności dla gospodarki europejskiej. Jesteśmy gotowi by sprostać nadchodzącym wyzwaniom, wykorzystując je do znaczącego zwiększenia skali naszej działalności dodaje Borusowski.

***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2021 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK BEST sięgnęły blisko 400 mln zł, przychody operacyjne wyniosły ponad 339 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa przekroczyła 218 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2021 r. wyniosła ponad 1 mld zł.

Inwestorzy zainwestowali 13,5 mln zł w obligacje BEST S.A.

W ofercie publicznej 4-letnich obligacji BEST S.A. wzięło udział 452 inwestorów, składając zapis na łącznie 135,3 tys. Obligacje serii Z1 BEST w styczniu 2023 r. trafią do obrotu na rynku Catalyst.

– Biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania rynkowe, w tym konkurencję ze strony innych emitentów korporacyjnych oraz rosnącą detaliczną ofertę obligacji emitowanych przez podmioty publiczne, uznajemy wyniki subskrypcji za obiecujące. Oferta obligacji serii Z1 jest częścią nowego publicznego programu emisji obligacji BEST S.A., w ramach którego możemy wyemitować papiery dłużne o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł. Zamierzamy pozostać aktywni na rynku obligacji adresowanych do inwestorów indywidualnych, odpowiadając na popyt i wnosząc wkład w odbudowę potencjału rynku. Będziemy z uwagą obserwować sytuację i niewykluczone, że w perspektywie najbliższych miesięcy zdecydujemy się na przeprowadzenie kolejnej emisji – komentuje Marek Kucner, wiceprezes BEST.

Oprocentowanie zmiennokuponowych obligacji serii Z1 jest ustalane w oparciu o stawkę WIBOR3M powiększoną o marżę 4,5 proc. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 20 grudnia 2026 r.

Grupa BEST jest aktywnym uczestnikiem rynku obligacji korporacyjnych - dotychczas wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 1,1 mld zł, z czego 1,04 mld zł zostało już wykupione. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 5 serii obligacji BEST S.A. o łącznej wartości nominalnej 61 mln zł.

 

***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W okresie 9 miesięcy 2022 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK BEST wyniosły 283 mln zł, przychody operacyjne przekroczyły 360 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa sięgnęła 159 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec września 2022 r. wyniosła ponad 1,1 mld zł.