Obligacje BEST serii W1 trafią do ponad 300 inwestorów

BEST przydzielił obligacje serii W1 o łącznej wartości nominalnej blisko 10,7 mln zł. Trafią one do portfeli 311 inwestorów. 


Obligacje serii W1 to papiery dłużne o stałym oprocentowaniu w wysokości 4,40% w skali roku. Przewidywany dzień emisji przypada na 6 sierpnia (wówczas obligacje zostaną zapisane na rachunkach inwestorów), natomiast odsetki będą naliczane już od dnia przydziału, tj. 23 lipca, i wypłacane inwestorom co trzy miesiące.


Publiczna oferta obligacji serii W1 była pierwszą przeprowadzaną przez BEST w ramach nowego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł. Spółka zaoferowała 250.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł. W okresie subskrypcji, tj. od 8 do 20 lipca, inwestorzy złożyli zapisy na 106.677 obligacji o łącznej wartości nominalnej blisko 10,7 mln zł. Średnia wartość pojedynczego zapisu wyniosła ponad 34 tys. zł.


Emisja obligacji serii W1 była pierwszą skierowaną do inwestorów indywidualnych, jaką zdecydowaliśmy się przeprowadzić po ponad 3-letniej przerwie. Miała ona charakter sondujący. Oferta przypadła na okres wakacyjny – domy maklerskie oferujące nasze obligacje informowały o ograniczonej dostępności klientów. Daje się też odczuć niepewność związaną z sytuacją ogólnogospdarczą, która bezpośrednio przekłada się na rynki finansowe. Planujemy powrócić z nową ofertą jesienią. Liczę, że naszymi obligacjami ponownie zainteresują się m.in. posiadacze papierów dłużnych BEST serii R2 i R3, które wykupimy w sierpniu i we wrześniu  – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.


Sytuacja Grupy BEST jest dobra. Notujemy wysoki poziom spłat – w drugim kwartale tego roku łączne kwartalne spłaty przekroczyły 100 mln zł, o czym informowaliśmy w komunikacie z 7 lipca br. W połowie września opublikujemy nasz pełny raport za pierwsze półrocze 2021 r. – dodał prezes BEST.


Zapisy na obligacje serii W1 przyjmowane były przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, a także Michael / Ström Dom Maklerski, Ipopema Securities oraz Noble Securities. BEST planuje, że wszystkie obligacje oferowane w ramach programu będą sukcesywnie wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst. Przewidywanym pierwszym dniem notowań obligacji serii W1 jest 12 sierpnia br.

---

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji („Obligacje”) emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta („Program”). W związku z Programem Emitent sporządził prospekt podstawowy („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 17 czerwca 2021 r. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt i ostateczne warunki danej serii Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/prospekt. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez Emitenta obligacji w ramach Programu są Prospekt, wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii Obligacji, które zostały opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. występującego jako Firma Inwestycyjna (www.bossa.pl). Źródłem danych i informacji finansowych, przedstawionych w niniejszej reklamie są sprawozdania finansowe Emitenta dostępne na stronie www.best.com.pl/raporty-okresowe.

Grupa Kapitałowa BEST w I półroczu z dalszym wzrostem spłat z portfeli wierzytelności

Spłaty z portfeli wierzytelności zarządzanych przez BEST w I półroczu sięgnęły 209 mln zł, co oznacza wzrost o 15% r/r, z czego spłaty należne GK BEST wyniosły 185 mln zł, tj. o 12% więcej r/r. W samym drugim kwartale trzymiesięczny poziom spłat po raz pierwszy w historii Grupy BEST przekroczył poziom 100 mln zł i wyniósł 111 mln zł.

– W pierwszym półroczu obserwujemy kontynuacje wzrostowego trendu spłat z zarządzanych portfeli wierzytelności. Wzrost odzysków w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku wyniósł 15%. W drugim kwartale poziom spłat po raz pierwszy przekroczył 100 mln zł. Procentują przemyślane inwestycje z poprzednich lat oraz wysoka efektywność, nad czym intensywnie pracujemy przez ostatnie trzy lata. Jesteśmy dobrze przygotowani do zwiększenia skali działalności w kolejnych okresach. Zamierzamy powrócić do większych zakupów na rynku wierzytelności, stąd m. in. trwająca obecnie publiczna oferta obligacji BEST – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

W pierwszym półroczu 2021 r. GK BEST dokonała inwestycji w nowe portfele o nominalnej wartości 36,5 mln zł. Koszt ich nabycia wyniósł 9 mln zł. Portfele te zawierają w dużej części wierzytelności zabezpieczone hipotekami. – Rynek wierzytelności coraz bardziej się otwiera w porównaniu do poprzedniego roku, mocno naznaczonego pandemią COVID-19. Regularnie bierzemy udział w ogłaszanych przetargach i chcemy wyraźne zwiększyć poziom inwestycji w porównaniu do lat poprzednich. Nie zamierzamy jednak odstępować od sprawdzonych zasad naszej polityki inwestycyjnej, co jest kluczem do utrzymania wysokiej rentowności – informuje Krzysztof Borusowski.

Pełne wyniki za pierwsze półrocze 2021 r. GK BEST planuje opublikować 15 września br.

Spłaty z portfeli wierzytelności oraz inwestycje w nowe portfele

(mln zł) 1H 2021 1H 2020 zmiana r/r Q2 2021 Q2 2020 zmiana r/r
Spłaty z zarządzanych portfeli, w tym: 209,2 182,5 15% 111,4 95,9 16%
należne GK BEST 184,9 164,4 12% 98,0 86,6 13%
Wartość nominalna nabytych portfeli 36,5 8,4 >100% 36,5 - -
Koszt nabycia nowych portfeli 9,0 1,5 >100% 9,0 - -

 

 

*** Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce. W 2020 r. przychody operacyjne GK BEST wyniosły ponad 295 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 216 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2020 r. wynosiła 938 mln zł.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

 

Maciej Szczepaniak NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

 

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji („Obligacje”) emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta („Program”). W związku z Programem Emitent sporządził prospekt podstawowy („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 17 czerwca 2021 r. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt i ostateczne warunki danej serii Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/prospekt. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez Emitenta obligacji w ramach Programu są Prospekt, wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii Obligacji, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. występującego jako Firma Inwestycyjna (www.bossa.pl).

Obligacje BEST wkrótce dostępne w ofercie publicznej

8 lipca ruszą zapisy na obligacje BEST serii W1 w ramach oferty publicznej skierowanej głównie do inwestorów indywidualnych. Spółka oferuje 5-letnie papiery dłużne o stałym oprocentowaniu w wysokości 4,40% w skali roku. Łączna wartość nominalna oferty wyniesie 25 mln zł.

Publiczna oferta obligacji serii W1 jest pierwszą przeprowadzaną przez BEST w ramach nowego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł. Oferta obejmie 250.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł. Będą to obligacje 5-letnie, z terminem wykupu w lipcu 2026 r., o stałym oprocentowaniu w wysokości 4,40% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co trzy miesiące.


Emisję obligacji serii W1 zamierzamy skierować do szerokiego grona inwestorów. Aby zapisać się na obligacje BEST wystarczy 100 zł, gdyż zapisy można składać nawet na jedną obligację – wskazał Krzysztof Borusowski, prezes BEST. 


Zapisy na obligacje serii W1 będą przyjmowane od 8 do 20 lipca br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, a także Michael / Ström Dom Maklerski, Ipopema Securities oraz Noble Securities.


– Środki pozyskane z emisji obligacji planujemy przeznaczyć na finansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej Grupy, w szczególności na zakupy nowych portfeli wierzytelności. Spodziewamy się, że odbudowująca się podaż wierzytelności nieregularnych, w tym zwłaszcza portfeli bankowych, stwarza sprzyjające warunki do inwestycji dla firm takich jak BEST. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do istotnego zwiększenia skali zakupów powiedział Krzysztof Borusowski.


Nieustannie usprawniamy nasze operacje, a w ostatnim czasie znacząco zmniejszyliśmy zadłużenie. Tylko od początku 2020 r. wykupiliśmy obligacje o łącznej wartości 289 mln zł, z czego część przed terminem. Były to głównie obligacje wyemitowane w ramach ofert publicznych zrealizowanych w latach 2015-2016. Wierzę, że duża grupa inwestorów, która wówczas nabyła nasze obligacje, ponownie zainteresuje się inwestycją w papiery dłużne BEST, postrzegając naszą spółkę jako atrakcyjnego i wiarygodnego emitenta obligacji. Dobrą kondycję finansową naszej grupy potwierdzają z jednej strony rosnące spłaty z zarządzanych portfeli oraz wyniki finansowe, a z drugiej – jeden z najniższych w branży wskaźników zadłużenia dodał prezes BEST.


Na koniec marca 2021 r. wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych GK BEST wynosił 0,76, podczas gdy maksymalny dopuszczalny poziom tego wskaźnika określony w warunkach emisji obligacji BEST wynosi 2,50
 

Harmonogram oferty publicznej BEST serii W1

Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów

8 lipca 2021 r.

Dzień zakończenia przyjmowania zapisów

20 lipca 2021 r.

Dzień przydziału | Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek

23 lipca 2021 r.

Przewidywany dzień emisji

6 sierpnia 2021 r.

Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji

12 sierpnia 2021 r.

 

 

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji („Obligacje”) emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta („Program”). W związku z Programem Emitent sporządził prospekt podstawowy („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 17 czerwca 2021 r. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt i ostateczne warunki danej serii Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/prospekt. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez Emitenta obligacji w ramach Programu są Prospekt, wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii Obligacji, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. występującego jako Firma Inwestycyjna (www.bossa.pl). Źródłem danych i informacji finansowych, przedstawionych w niniejszej reklamie są sprawozdania finansowe Emitenta dostępne na stronie www.best.com.pl/raporty-okresowe.

Prospekt BEST dla nowego programu emisji obligacji o wartości do 200 mln zł zatwierdzony przez KNF

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt podstawowy dla nowego programu emisji obligacji BEST o łącznej wartości do 200 mln zł. Spółka rozważa przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej w ramach tego programu na początku trzeciego kwartału.

 

– Zamierzamy zwiększyć inwestycje w portfele wierzytelności, gdy tylko warunki rynkowe będą sprzyjające. Po zastoju wywołanym przez pandemię, sytuacja na rynku obrotu wierzytelnościami zaczyna się normalizować. Obecnie obserwujemy odbudowującą się podaż portfeli wierzytelności, głównie bankowych, której towarzyszy zwiększony popyt, w tym ze strony zagranicznych firm i funduszy. Sądzimy, że wysoki poziom spłat z zarządzanych przez GK BEST portfeli oraz silna pozycja kapitałowa pozwolą nam na powrót do inwestycji na poziomie zbliżonym do tego, jaki realizowaliśmy w latach 2016-2017, tj. przed pandemią i zawirowaniami rynkowymi wywołanymi przez aferę GetBacku. Zakładamy, że publiczne emisje obligacji kierowane do szerokiego grona inwestorów ponownie będą jednym z głównych źródeł finansowania naszego rozwoju. Z pierwszą emisją w ramach nowego programu możemy wystartować w ciągu kilku tygodni – zapowiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

BEST od ponad dekady jest aktywnym uczestnikiem rynku obligacji korporacyjnych. GK BEST wyemitowała dotychczas obligacje o łącznej wartości nominalnej 1,06 mld zł, z czego ponad 800 mln zł zostało już wykupione.

Na koniec pierwszego kwartału 2021 r. wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych BEST był na poziomie 0,76 – najniższym od sześciu lat i zarazem jednym z najniższych w branży, podczas gdy maksymalny dopuszczalny poziom tego wskaźnika określony w warunkach emisji obligacji Spółki wynosi 2,50.

Firmą inwestycyjną koordynującą całość oferty w ramach nowego publicznego programu emisji obligacji BEST jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Doradcą prawnym Spółki jest Allen & Overy, A. Pędzich sp.k.

 

***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy

sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2020 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK BEST przekroczyły 328 mln zł, przychody operacyjne wyniosły ponad 295 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 216 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2020 r. wynosiła 938 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch NBS Communications tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691 e-mail: kwoch@nbs.com.pl Maciej Szczepaniak NBS Communications tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845 e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji („Obligacje”) emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta („Program”). W związku z Programem Emitent sporządził prospekt podstawowy („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 17 czerwca 2021 r. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt i ostateczne warunki danej serii Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt zostanie opublikowany na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez Emitenta obligacji w ramach Programu są Prospekt, wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii Obligacji, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. występującego jako Firma Inwestycyjna (www.bossa.pl).

Grupa BEST notuje dalszy wzrost kluczowych wyników finansowych w pierwszym kwartale 2021 r.

•    W pierwszym kwartale 2021 r. spłaty wierzytelności należne GK BEST wyniosły 86,9 mln zł i były o 12% wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2020 r. Wysoki poziom spłat miał pozytywny wpływ na przychody z działalności operacyjnej, które w omawianym okresie wyniosły 76,7 mln zł, co oznacza wzrost o 20% r/r.
•    GK BEST zanotowała również wzrost pozostałych kluczowych wyników finansowych: zysk na działalności operacyjnej wyniósł 31,3 mln zł (+39% r/r), EBITDA gotówkowa sięgnęła 54,7 mln zł (+14% r/r), a zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł 20,7 mln zł (+83% r/r).
•    Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na koniec marca 2021 r. spadł do poziomu 0,76 – najniższego od połowy 2015 r.

Po bardzo dobrym pod względem wypracowanych rezultatów 2020 roku, w pierwszym kwartale tego roku zanotowaliśmy dalszy wzrost kluczowych wyników finansowych i operacyjnych. Pomimo niewielkich inwestycji w nowe portfele wierzytelności w dwóch ostatnich latach, łączne spłaty z zarządzanych przez nas portfeli sięgnęły niemal 98 mln zł, co oznacza wzrost o 13% w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku. Jest to jednocześnie najlepszy kwartalny wynik w dotychczasowej historii naszej Grupy. Rosnące odzyski to efekt ciągłego doskonalenia naszej działalności operacyjnej oraz stosowanych strategii windykacyjnych, dzięki czemu optymalnie wykorzystujemy potencjał dokonanych przez nas inwestycji – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.


Uzyskane spłaty z zarządzanych portfeli były także wyższe od poziomu założonego w modelach wyceny wierzytelności, co miało pozytywny wpływ na przychody GK BEST w omawianym okresie. Wyniosły one 76,7 mln zł i były o 20% wyższe niż w pierwszym kwartale 2020 r.


Tempo wzrostu przychodów i spłat było ponadto wyższe niż tempo wzrostu kosztów operacyjnych, co w efekcie przełożyło się na wzrost zysku operacyjnego w pierwszym kwartale 2021 r. o 39% r/r do 31,3 mln zł, natomiast EBITDA gotówkowa zwiększyła się o 14% r/r do 54,7 mln zł.


Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST w pierwszym kwartale br. wzrósł o 83% r/r do 20,7 mln zł. Pozytywny wpływ na tę pozycję miał spadek o 45% kosztów obsługi zadłużenia, co jest efektem systematycznego zmniejszania zobowiązań finansowych oraz rekordowo niskich stóp procentowych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy do końca marca br. BEST wykupił obligacje o łącznej wartości 176,5 mln zł.


– W ostatnich kwartałach znacząco zmniejszyliśmy zadłużenie. Główny wskaźnik zadłużenia, tj. dług netto do kapitałów własnych, na koniec marca tego roku wynosił zaledwie 0,76, podczas gdy maksymalny dopuszczalny poziom tego wskaźnika określony w warunkach emisji obligacji BEST wynosi 2,50 przypomniał Marek Kucner, wiceprezes BEST. Dodatkowo, już po zakończeniu pierwszego kwartału, BEST dokonał wykupu obligacji o wartości 50 mln zł. – W ostatnich kwartałach zdywersyfikowaliśmy ponadto zewnętrzne źródła finansowania naszej działalności poprzez rozszerzenie współpracy z bankami. To daje nam duży potencjał inwestycji w nowe portfele, gdy warunki będą sprzyjającedodał wiceprezes BEST. 


Obecnie BEST oczekuje zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu podstawowego dla nowego programu emisji obligacji BEST o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł. – Uważamy, że wpływy z emisji obligacji oraz zwiększony do 250 mln zł limit kredytowy umożliwią nam, przy sprzyjających warunkach rynkowych, inwestycje w portfele wierzytelności na poziomie zbliżonym do tego, jaki realizowaliśmy w latach 2016-2017 – podsumował Krzysztof Borusowski, prezes BEST.
 

Wybrane wyniki operacyjne i finansowe GK BEST

(mln zł)

1Q 2021

1Q 2020

zmiana r/r

Spłaty z zarządzanych portfeli, w tym:

97,7

86,6

13%

   należne GK BEST

86,9

77,8

12%

Przychody z działalności operacyjnej

76,7

63,8

20%

Zysk na działalności operacyjnej

31,3

22,5

39%

Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST

20,7

11,3

83%

Skorygowana EBITDA gotówkowa1)

54,7

47,8

14%

1) bez udziału Kredyt Inkaso

Dobre praktyki BEST wyróżnione przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu

„Solidarni w walce z COVID-19”, „Innowacje, bezpieczeństwo, teamwork – praca w dobie koronawirusa” oraz „Level Up! – Mierzymy wysoko” to dobre praktyki BEST docenione przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Zostały one opisane w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”, który jest największym i najważniejszym tego typu przeglądem w Polsce.

– Ostatni rok pokazał dobitniej niż kiedykolwiek rolę wartości w biznesie. Pokazał solidarność międzyludzką, a także solidarność przedsiębiorców. Najnowsza edycja raportu opracowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu potwierdza ogromne zaangażowanie firm w walkcęe z pandemią koronawirusa. W tę walkę oczywiście zaangażował się również BEST, oferując znaczące wsparcie szpitalom i lokalnym instytucjom. W kontekście pandemii niezwykle ważne są także działania wewnętrzne. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, o stabilność ich zatrudnienia, a jednocześnie o ciągłość procesów i kondycję firmy. Docenione praktyki BEST dowodzą, że kierując się wartościami zdaliśmy ten egzamin na piątkę. I po raz kolejny dołożyliśmy naszą cegiełkę do #CSRwPL – wskazuje Aleksandra Murawska, Kierownik Działu Komunikacji i PR w BEST.


W ramach inicjatywy Solidarni w walce z COVID-19, już w pierwszych tygodniach obowiązywania stanu epidemicznego w Polsce, BEST zdecydował się przekazać kwotę 600 tys. zł dla Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Szpitala Miejskiego w Elblągu oraz dla Miasta Gdynia. Z funduszy tych sfinansowano m.in. funkcjonowanie mobilnego punktu testowania COVID-19 w Gdyni, zakup respiratora w Elblągu oraz zakup wyposażenia szpitali. Firma sfinansowała ponadto zakup tabletów do nauki zdalnej, a także przekazała zapas owoców i warzyw dla podopiecznych Domu Dziecka w Elblągu. Prezes BEST Krzysztof Borusowski dołączył do gdyńskiej Rady Ekonomiczno-Społecznej ds. adaptacji do życia po pandemii. W listopadzie 2020 r. BEST przekazał sprzęt komputerowy do mobilnego punktu testów i zorganizował zbiórkę wśród pracowników, z której zebrano 8 600 zł. Firma dołożyła kolejne 40 tys. zł, które dofinansowały zakup respiratora i specjalistycznego sprzętu do prześwietleń płuc w Gdyni.


Innowacje, bezpieczeństwo, team work – praca w dobie koronawirusa to praktyka związana z zarządzaniem organizacją pracy, bezpieczeństwem pracowników i ciągłością procesów w czasie pandemii. BEST wprowadził pracę zdalną i rotacyjną, zapewniając odpowiednie warunki do pracy w różnych trybach.


Innowacyjny program Level Up! – Mierzymy wysoko to wieloletnia praktyka BEST, doceniona już w raporcie za 2019 r. Obejmuje on szkolenia, konsultacje, nowy model feedbacku i monitoringu, a także wdrożoną w 2020 r. wewnętrzną grywalizację. Program stymuluje doradców do dbania o jakość pracy i swój rozwój.

 

***
Raport FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to wydawany od 19 lat przegląd dobrych praktyk wdrażanych przez firmy w Polsce w danym roku. To także podsumowanie najważniejszych kwestii związanych z odpowiedzialnym biznesem w naszym kraju. Głównym kluczem podziału przedstawianych w raporcie praktyk jest siedem obszarów wyznaczonych przez normę ISO 26000. Należą do nich: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Obecnie prezentacja dobrych praktyk odbywa się również w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju, ogłoszonych przez ONZ w 2015 r.


Najnowsza edycja raportu dostępna jest na stronie: https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2020/


Wszystkie wyróżnione dotąd praktyki można znaleźć w wyszukiwarce: http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/

 

***
Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.
BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.
W 2020 r. przychody operacyjne GK BEST wyniosły ponad 295 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 216 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2020 r. wynosiła 938 mln zł.
 

Początek roku w GK BEST z rekordowymi spłatami wierzytelności


W pierwszym kwartale 2021 r. łączne spłaty z zarządzanych przez BEST portfeli wierzytelności sięgnęły 97,7 mln zł i były o 13% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, z czego spłaty należne GK BEST wyniosły 86,9 mln zł, co oznacza wzrost o 12% r/r.


– Po bardzo dobrym pod względem spłat wierzytelności roku 2020, w pierwszych miesiącach tego roku obserwujemy dalszy wzrost odzysków z zarządzanych portfeli. Łączne spłaty w pierwszym kwartale 2021 r. były o 13% wyższe od poziomu osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jest to jednocześnie najlepszy kwartalny wynik w dotychczasowej historii naszej grupy. I to pomimo nieistotnej skali inwestycji w nowe portfele w ostatnich dwóch latach oraz utrzymującej się niepewności rynkowej związanej z pandemią COVID-19 – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.


W pierwszym kwartale 2021 r. GK BEST nie dokonała inwestycji w nowe portfele. – Bacznie obserwujemy rozwój sytuacji na rynku obrotu wierzytelnościami. Sądzę, że daliśmy się już poznać inwestorom z naszego ostrożnego, selektywnego podejścia do inwestycji w nowe portfele. Wysokie spłaty z portfeli nabytych w poprzednich latach świadczą o rosnącej efektywności operacyjnej GK BEST. Pokazują też, jak dużą wagę przykładamy do poszczególnych etapów naszego biznesu – począwszy od wyceny i zakupu portfeli, po dobór optymalnych strategii windykacyjnych – pozwalając nam osiągać satysfakcjonujące stopy zwrotu z nabywanych wierzytelności – wskazał Krzysztof Borusowski.


Pełne wyniki za pierwszy kwartał 2021 r. GK BEST planuje opublikować 28 maja br.

Spłaty z portfeli wierzytelności oraz inwestycje w nowe portfele

(mln zł)

1Q 2021

1Q 2020

zmiana r/r

Spłaty z zarządzanych portfeli, w tym:

97,7

86,6

13%

   należne GK BEST

86,9

77,8

12%

Wartość nominalna nabytych portfeli

-

8,4

-

Koszt nabycia nowych portfeli

-

1,5

-

 

Informacje o BEST S.A.


Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.


BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.


W 2020 r. przychody operacyjne GK BEST wyniosły ponad 295 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 216 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2020 r. wynosiła 938 mln zł.
 

Grupa BEST z wysokimi spłatami wierzytelności w 2020 r. Przychody i zyski w górę, zadłużenie w dół
 • •    Spłaty wierzytelności należne GK BEST w 2020 r. sięgnęły 328,3 mln zł i były o 25% wyższe niż rok wcześniej.
  •    Przychody z działalności operacyjnej wyniosły 295,1 mln zł, co oznacza wzrost o 33% w porównaniu z 2019 r.
  •    Skorygowana EBITDA gotówkowa w 2020 r. wzrosła o 24% r/r do 215,5 mln zł.
  •    Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST za 2020 r. wyniósł 34,3 mln zł, co oznacza wzrost o 76% r/r. Grupa zanotowała znaczącą poprawę rentowności pomimo odpisu wartości inwestycji w Kredyt Inkaso w kwocie 45,5 mln zł.
  •    W 2020 r. GK BEST zmniejszyła swoje zadłużenie netto o blisko 135 mln zł, tj. o 24% w porównaniu z końcem 2019 r. Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na koniec grudnia 2020 r. wyniósł 0,87 i był jednym z najniższych w branży.
 •  

– Pomimo dużej niepewności rynkowej wywołanej przez pandemię COVID-19, rok 2020 zakończyliśmy wzrostem przychodów o 33%, co jest efektem przede wszystkim wysokich spłat wierzytelności. Łączne spłaty z zarządzanych przez nas portfeli przekroczyły 365 mln zł, z czego ponad 328 mln zł przypada na GK BEST. Spłaty te były o odpowiednio 22% i 25% wyższe niż osiągnięte w 2019 roku, a zarazem znacznie przewyższyły poziom założony w modelach wyceny wierzytelności – wskazał Krzysztof Borusowski, prezes BEST. – Co ważne, tak dobry wynik osiągnęliśmy pomimo niewielkich inwestycji w nowe portfele, a więc pracując na podobnych pakietach wierzytelności, co rok wcześniej. Świadczy to o doborze optymalnych strategii windykacyjnych i rozważnych decyzjach podejmowanych podczas zakupu portfeli w poprzednich latach. Ten wynik jest również potwierdzeniem rosnącej efektywności GK BEST – podkreślił prezes.


Rosnącej efektywności operacyjnej towarzyszyło utrzymanie dyscypliny kosztowej. Wypracowany przez GK BEST zysk na działalności operacyjnej w 2020 r. wyniósł 87,3 mln zł i był o 3% wyższy niż rok wcześniej, pomimo znacząco wyższych kosztów sądowych i egzekucyjnych, które zwiększyły się o 42% r/r, oraz odpisu wartości inwestycji w Kredyt Inkaso w kwocie 45,5 mln zł. Odpis ten miał charakter niegotówkowy i nie miał wpływu na sytuację płynnościową GK BEST.


Skorygowana EBITDA gotówkowa GK BEST (bez uwzględnienia wpływu wyników Kredyt Inkaso) wyniosła w ubiegłym roku 215,5 mln zł i była o 24% wyższa niż w 2019 r.
GK BEST zanotowała także znaczącą poprawą na poziomie wyniku netto. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 34,3 mln zł wobec 19,5 mln zł w 2019 r.


Dobrą kondycję finansową GK BEST potwierdza również fakt, że w ubiegłym roku wykupiła ona obligacje o łącznej wartości 229 mln zł, z czego część przed terminem. Jednocześnie zagwarantowała sobie możliwość dodatkowego finansowania poprzez zwiększenie limitu kredytowego o 100 mln do 250 mln zł. 


– W minionym roku zmniejszyliśmy zadłużenie netto o blisko 135 mln zł, tj. o 24% w porównaniu z końcem 2019 r. W połączeniu z obniżką stóp procentowych, przełożyło się to na spadek kosztów odsetkowych o 23% r/r. Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na koniec grudnia 2020 r. obniżył się natomiast do 0,87, czyli do poziomu najniższego od 2015 r. i zarazem jednego z najniższych w naszej branży – wskazał Marek Kucner, wiceprezes BEST. Maksymalny dopuszczalny poziom tego wskaźnika określony w warunkach emisji obligacji BEST wynosi 2,50.


– Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, aby zwiększyć zakupy nowych portfeli wierzytelności, gdy warunki rynkowe będą sprzyjające. Spodziewamy się, że po zastoju wywołanym przez pandemię, sytuacja na rynku obrotu wierzytelnościami zacznie się normalizować – wróci do poziomu z roku 2019 – co przełoży się na rosnącą podaż portfeli w kolejnych okresach, stwarzając nam dobre warunki do inwestycji. Dlatego intensywnie przygotowujemy się do nowych emisji obligacji, które będą skierowane do szerokiego grona inwestorów – powiedział Krzysztof Borusowski.


W styczniu br. Zarząd BEST podjął uchwałę w sprawie ustanowienia publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł oraz złożył prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego.

Dalszy wzrost spłat w pierwszym kwartale 2021 r.


W pierwszym kwartale 2021 r. GK BEST odnotowała dalszy wzrost spłat z zarządzanych portfeli. Łączne spłaty w tym okresie sięgnęły 97,7 mln zł i były o 13% wyższe niż w pierwszym kwartale 2020 r. Spłaty należne GK BEST wyniosły 86,9 mln zł, co oznacza wzrost o 12% r/r.


W pierwszym trzech miesiącach 2021 r. GK BEST nie dokonała inwestycji w nowe portfele.

 

Wybrane wyniki operacyjne i finansowe GK BEST w 2020 r.

(mln zł)

2020

2019

zmiana r/r

Spłaty z nabytych portfeli, w tym:

365,4 mln zł

299,1 mln zł

22%

   należne GK BEST

328,3 mln zł

263,0 mln zł

25%

Przychody operacyjne

295,1 mln zł

222,2 mln zł

33%

Zysk operacyjny

87,3 mln zł

84,7 mln zł

3%

Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST

34,3 mln zł

19,5 mln zł

76%

Skorygowana EBITDA gotówkowa1)

215,5 mln zł

173,2 mln zł

24%

1) bez udziału Kredyt Inkaso

 

Informacje o BEST S.A.


Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.


BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.


W 2020 r. przychody operacyjne GK BEST wyniosły ponad 295 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 216 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2020 r. wynosiła 938 mln zł.
 

Payhelp startuje z kampanią „Nie proś się o swoje”

Grupa BEST, jeden z największych podmiotów na rynku windykacyjnym w Polsce, rusza z pierwszą kampanią telewizyjną promującą Payhelp, innowacyjną usługę dla przedsiębiorców oraz małych i średnich firm, dzięki której w prosty i skuteczny sposób mogą odzyskiwać pieniądze z niezapłaconych faktur.

Payhelp to platforma on-line, za pomocą której przedsiębiorcy w intuicyjny sposób mogą rozpocząć proces odzyskiwania pieniędzy z niezapłaconych faktur od spóźniających się kontrahentów. Po przekazaniu przeterminowanej faktury do obsługi Payhelp, natychmiast naliczane są odsetki za nieterminową płatność, równolegle ruszają działania zmierzające do odzyskania pieniędzy – w pierwszej kolejności na drodze polubownej, a w razie potrzeby także na drodze sądowej. Pieniądze odzyskane przez Payhelp trafiają wprost na konto przedsiębiorcy. Usługa została uruchomiona przez Grupę BEST, jednego z liderów rynku windykacyjnego w Polsce.


Reklama promująca usługę pod hasłem „Nie proś się o swoje – wrzuć to do Payhelp” ma dwie odsłony – telewizyjną oraz wyświetlaną w Internecie. Bohaterem klipu jest przedsiębiorca, który z plikiem niezapłaconych faktur w dłoni prosi swojego kontrahenta o zapłatę należnych pieniędzy, sam nie ma z czego zapłacić swoim pracownikom oraz kontrahentom. Dłużnik pozostaje jednak głuchy na prośby, dlatego wierzyciel korzysta z usługi Payhelp. Internetowa wersja reklamy ma nieco mocniejszy przekaz, sugerujący co nierzetelny kontrahent może robić z niezapłaconymi fakturami…


– Ostatnie kwartały dobitnie pokazały, że utrzymanie płynności finansowej to być albo nie być dla wielu przedsiębiorców i małych firm w Polsce. Dzięki Payhelp można łatwo przekazać niezapłacone faktury w ręce profesjonalistów na co dzień odzyskujących przeterminowane płatności. Mamy nadzieję, że dzięki naszej telewizyjnej oraz internetowej kampanii informacyjnej przedsiębiorcy dowiedzą się, jak skorzystać z pomocy i odzyskają należne im pieniądze – mówi Aleksandra Murawska, odpowiedzialna za komunikację i marketing w Grupie BEST.


Sprawy prowadzone w ramach usługi Payhelp obsługiwane są przez doświadczony zespół około 120 konsultantów w call center Grupy BEST, przy wsparciu kilkudziesięciu prawników. Firma prowadzi łącznie około 2 mln spraw. Dotychczas odzyskała należności o wartości ponad 1 mld zł. Grupa BEST w ostatnich latach znacznie inwestowała w automatyzację procesów windykacyjnych, dzięki czemu obecnie jest liderem technologicznym w branży i może proponować usługi dla indywidualnych klientów, oferując przy tym atrakcyjne ceny.
Za scenariusz i realizację spotów wideo promujących Payhelp odpowiedzialna była agencja produkcyjna MovaFilm z Gdańska. Zakupem mediów zajmowała się warszawska agencja Performance Media. Spoty telewizyjne będą emitowane w stacjach grupy Polsat i TVN od 8 lutego do końca marca br.

Spoty reklamowe przygotowane w ramach kampanii „Nie proś się o swoje” można obejrzeć na kanale Payhelp na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=vip3DCpr0Oc, https://www.youtube.com/watch?v=BZDyVYezXVs.
 

Grupa BEST utrzymuje wysokie spłaty wierzytelności i uruchamia nowy program emisji obligacji


Spłaty wierzytelności należne GK BEST w czwartym kwartale 2020 r. wyniosły 83,9 mln zł, a w całym ubiegłym roku sięgnęły 328,3 mln zł, co oznacza wzrost o odpowiednio 15% i 25% r/r.


BEST przygotowuje się do większych zakupów nowych portfeli wierzytelności. Zarząd Spółki ustanowił publiczny program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł. Prospekt dotyczący tego programu zostanie wkrótce złożony w KNF.

 

Łączne spłaty z zarządzanych przez GK BEST portefli wierzytelności w czwartym kwartale 2020 r. wyniosły 93,6 mln zł (+14% r/r), a w całym minionym roku sięgnęły 365,4 mln zł (+22% r/r).


– Rok 2020 był okresem dużej niepewności rynkowej wywołanej przez pandemię COVID-19. Zakończyliśmy go jednak wysokim poziomem spłat wierzytelności, które aż o 25% przewyższyły poziom osiągnięty w 2019 r. Utrzymujące się wysokie spłaty z zarządzanych portfeli, pomimo niewielkich inwestycji w nowe portfele, to m.in. efekt doboru optymalnych strategii windykacyjnych i rozważnych decyzji podejmowanych podczas zakupu portfeli w poprzednich latach. Ten wynik jest również potwierdzeniem wysokiej efektywności i sprawności operacyjnej GK BEST – skomentował Krzysztof Borusowski, prezes BEST.
GK BEST zainwestowała w 2020 r. w nowe portfele wierzytelności 10,1 mln zł, a łączna wartość nominalna nabytych pakietów wyniosła 75,3 mln zł.


– Spodziewamy się znaczącego ożywienia na rynku obrotu wierzytelnościami począwszy od drugiej połowy 2021 r. Rynek wierzytelności w pierwszej połowie ubiegłego roku niemal całkowicie zamroziła pandemia, a wcześniej ograniczaliśmy zakupy z uwagi na zawirowania wywołane przez aferę GetBacku oraz zmiany ustawodawcze dotyczące zasad dochodzenia spłat na drodze sądowo-egzekucyjnej wprowadzone w latach 2018-2019. Pierwsze oznaki spodziewanego ożywienia obserwowaliśmy już pod koniec ubiegłego roku. Sądzimy, że zwiększona podaż wierzytelności nieregularnych przełoży się na spadek cen, stwarzając nam dobre warunki do inwestycji. Dlatego też przygotowujemy się do nowych emisji obligacji, które wraz ze zwiększeniem limitu kredytowego do 250 mln zł, o czym informowaliśmy niedawno, pozwolą nam na powrót do wartości inwestycji notowanych w latach 2016-2018 – wskazał Krzysztof Borusowski.


W środę, 13 stycznia, Zarząd BEST podjął uchwałę w sprawie ustanowienia publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 200 mln zł.


– Finalizujemy prace nad prospektem. W najbliższych dniach zamierzamy złożyć go w Komisji Nadzoru Finansowego – zapowiedział prezes BEST.


BEST jest aktywnym uczestnikiem rynku obligacji korporacyjnych od ponad dekady. GK BEST wyemitowała dotychczas obligacje o łącznej wartości nominalnej 1.044 mln zł, z czego 747 mln zł zostało już spłacone. 


– Tylko w minionym roku wykupiliśmy obligacje o łącznej wartości 226 mln zł, z czego część przed terminem. Były to głównie obligacje wyemitowane w ramach ofert publicznych zrealizowanych w latach 2015-2016. Liczę, że duża grupa inwestorów, którzy wówczas nabyli nasze obligacje, ponownie zainteresuje się inwestycją w papiery dłużne BEST. Jestem przekonany, że BEST będzie nadal postrzegany jako atrakcyjny i bezpieczny emitent obligacji. Dobrą kondycję finansową naszej Grupy potwierdzają z jednej strony wysokie spłaty z zarządzancyh portfeli, a z drugiej – jeden z najniższych w branży wskaźników zadłużenia – wskazał Krzysztof Borusowski. 

Spłaty z portfeli wierzytelności oraz inwestycje w nowe portfele

(mln zł)

4Q 2020

4Q 2019

zmiana r/r

2020

2019

zmiana r/r

Spłaty z zarządzanych portfeli, w tym:

93,6

82,3

14%

365,4

299,1

22%

   należne GK BEST

83,9

73,0

15%

328,3

263,0

25%

Wartość nominalna nabytych portfeli

53,3

111,0

(52%)

75,3

342,2

(78%)

Koszt nabycia nowych portfeli

7,5

12,2

(39%)

10,1

30,8

(67%)

Na koniec września wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych BEST był na poziomie 1,00, podczas gdy maksymalny dopuszczalny poziom tego wskaźnika określony w warunkach emisji obligacji Spółki wynosi 2,50. 

 

Informacje o BEST S.A.


Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.
BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.
W 2019 r. przychody operacyjne GK BEST wyniosły ponad 222 mln zł, a pełna EBITDA gotówkowa sięgnęła 223 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2019 r. wynosiła blisko 1,0 mld zł.


Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez Emitenta obligacji w ramach programu emisji są prospekt podstawowy, który po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do prospektu podstawowego oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii obligacji, zostanie opublikowany na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl).
 

Nagroda Prezydenta Elbląga dla BEST S.A.

Firma BEST została uhonorowana Nagrodą Prezydenta Elbląga w kategorii „Przedsiębiorczość i innowacja”. Nagroda Prezydenta Elbląga, indywidualna lub przyznawana firmom oraz organizacjom, stanowi wyraz uznania za szczególne działania podejmowane na rzecz Elbląga i jego mieszkańców.

– W tym roku głównym kryterium przyznania nagród w poszczególnych kategoriach było włączenie się w walkę z pandemią koronawirusa i pomoc najbardziej potrzebującym – mówił prezydent Elbląga Witold Wróblewski w chwili ogłaszania listy tegorocznych laureatów Nagrody.

– Gdy rozpoczęła się pandemia, szybko stało się jasne, że każda pomoc dla medyków walczących z koronawirusem będzie niezwykle ważna. Bardzo chcieliśmy pomóc tam, gdzie jesteśmy obecni, czyli w Elblągu i w Gdyni. Dziękuję za wyróżnienie i chcę pogratulować innym osobom oraz organizacjom wyróżnionym Nagrodą Prezydenta Elbląga, którzy w tym trudnym 2020 r. wytrwale i kreatywnie pracowali na rzecz mieszkańców miasta – mówi Marek Kucner, wiceprezes Zarządu BEST S.A.

Wiosną 2020 r. firma BEST przekazała szpitalowi miejskiemu w Elblągu 100 tys. zł na zakup respiratora oraz niezbędnego sprzętu medycznego. BEST S.A. regularnie angażuje się w Elblągu w działalność na rzecz lokalnych społeczności, wspiera wydarzenia miejskie, organizuje atrakcje dla dzieci i pomaga wychowankom lokalnego domu dziecka. – Jesteśmy obecni w Elblągu od kilkunastu lat, zatrudniamy tutaj około 300 osób. Jestem dumny z tego, że wiele osób, które zaczynało tu pracę w 2007 r., jest z nami do dziś. Są to obecnie wybitni specjaliści w swoim fachu, niektórzy pełnią funkcje menedżerskie w naszej firmie. Cieszę się, że BEST rozwija się razem z mieszkańcami Elbląga – dodaje Marek Kucner.

Firma BEST po raz kolejny wspiera walkę z COVID-19 na Pomorzu, finansując zakup sprzętu medycznego

Pracownicy BEST oraz sama spółka po raz kolejny włączyli się w walkę ze skutkami epidemii COVID-19. W ramach zbiórki zorganizowanej wśród pracowników BEST zgromadzono 8,6 tys. zł, które posłużą do sfinansowania zakupu respiratora dla Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Kolejne 40 tys. zł przekazała sama spółka BEST, a pieniądze zostaną wykorzystane na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, w tym aparatu USG niezbędnego do diagnozowania zakażonych koronawirusem.

– Obecnie bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy wzajemnego wsparcia, solidarności i wspólnego działania, by przezwyciężyć epidemię. Jestem dumny z zaangażowania pracowników naszej firmy, którzy w tym trudnym dla wszystkich czasie włączyli się w zbiórkę. Choć od wybuchu pandemii mija prawie rok, to w naszych szpitalach wciąż brakuje sprzętu. Nie możemy pozostać obojętni na prośby medyków z naszego regionu, którzy robią co mogą, by pomóc naszej społeczności. Dlatego po raz kolejny BEST wspiera finansowo zakup niezbędnych urządzeń – powiedział Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST. Oprócz pieniędzy firma BEST przekazała także drobny sprzęt biurowy, niezbędny personelowi medycznemu do prac administracyjnych.

Grupa BEST angażuje się w walkę z COVID-19 nie po raz pierwszy. Na początku kwietnia przekazała łącznie 600 tys. zł szpitalom w Gdyni i Elblągu, a także samorządowi Gdyni. Podczas pierwszej fali pandemii Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni otrzymało 400 tys. zł, które wykorzystano m.in. na zakup łóżek szpitalnych, kombinezonów ochronnych dla personelu, a także na zakup materacy przeciwodleżynowych, stetoskopów, ciśnieniomierzy i wielu innych elementów wyposażenia medycznego. Szpital przeznaczył także część pieniędzy na pokrycie kosztów funkcjonowania mobilnego punktu testowania na obecność koronawirusa, który działa w Gdyni od kwietnia.

Szpital Miejski w Elblągu im. Św. Jana Pawła II otrzymał od BEST 100 tys. zł, z czego zdecydowana większość posłużyła do sfinansowania zakupu respiratora, a około 10 tys. zł przeznaczono na zakup kombinezonów ochronnych.

Z kolei miasto Gdynia poinformowało o wykorzystaniu środków przekazanych przez BEST na zakup 1 500 fartuchów ochronnych, ponad 80 000 rękawic, niemal 1 800 przyłbic i ponad 4 000 tys. litrów płynu do dezynfekcji.

BEST chętnie angażuje się także w inne działania wspierające lokalną społeczność. Gdy okazało się, że zajęcia szkolne zostaną przeniesione ze szkolnych klas do Internetu, Spółka zakupiła między innymi tablety i materiały szkolne, które służą obecnie do nauki podopiecznym domu dziecka w Elblągu.

BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży zarządania wierzytelnościami w Polsce. Grupa BEST zatrudnia łącznie ponad 600 osób, z czego ok. 350 w Gdyni i ok. 250 w Elblągu. Po ogłoszeniu stanu epidemicznego w Polsce w firmie natychmiast zastosowano zalecenia instytucji państwowych związane z ograniczeniami bezpośrednich kontaktów. Obecnie zdecydowana większość pracowników Grupy BEST pracuje zdalnie, w tym także liczny zespół pracowników call center.

 

Grupa BEST zwiększa spłaty i zysk EBITDA, zmniejsza zadłużenie

 • Spłaty wierzytelności należne GK BEST w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. sięgnęły 244,3 mln zł (+29% r/r).
 • Skorygowana EBITDA gotówkowa wyniosła 158,6 mln zł (+24% r/r).
 • Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST za trzy kwartały 2020 r. wyniósł 5 mln zł. Istotny wpływ na jego poziom miał odpis z tytułu utraty wartości udziałów w Kredyt Inkaso w kwocie 39,9 mln zł. Było to zdarzenie o charakterze niegotówkowym, bez wpływu na sytuację płynnościową GK BEST.
 • Od początku roku GK BEST zredukowała swoje zadłużenie netto o blisko 100 mln zł (tj. o ponad 17%), a wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na koniec września wynosił 1,0 i był jednym z najniższych w branży.

– Na rynku wierzytelności utrzymuje się niepewność związana z pandemią COVID-19. Banki przesuwają sprzedaż znacznej części portfeli kredytów nieregularnych na przyszły rok i lata kolejne. Ponadto, rynek w dalszym ciągu poszukuje ceny równowagi po aferze GetBack oraz zmianach ustawodawczych wprowadzonych w latach 2018-2019, które istotnie zmieniły zasady dochodzenia spłat, szczególnie na drodze sądowo-egzekycyjnej. Dlatego też od kilku kwartałów wstrzymujemy się z większymi zakupami nowych pakietów, aż ich ceny osiągną racjonalny poziom. Pomimo niewielkich inwestycji w nowe portfele, osiągamy rekordowe spłaty z portfeli nabytych w poprzednich latach. To efekt ciągłego doskonalenia naszej działalności operacyjnej oraz doboru optymalnych strategii windykacyjnych – skomentował Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Łączne spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. sięgnęły 271,9 mln zł (wzrost o 25% r/r), z czego spłaty należne GK BEST wyniosły 244,3 mln zł (+29% r/r). Uzyskane spłaty były o 30,5 mln zł wyższe od poziomu założonego w modelach wyceny wierzytelności.

EBITDA gotówkowa GK BEST w ujęciu skorygowanym (bez uwzględnienia Kredyt Inkaso) sięgnęła 158,6 mln zł, co oznacza wzrost o 24% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r.

Pomimo istotnie wyższych spłat, przychody GK BEST z działalności operacyjnej za dziewięć miesięcy tego roku były na zbliżonym poziomie co rok wcześniej i wyniosły 205,1 mln zł. Wynika to m.in. z wyższej amortyzacji portfeli, a także ujemnego przeszacowania ich wartości (o 10 mln zł), które dotknęło głównie portfele włoskie. Przychody z działalności operacyjnej na rynku polskim wzrosły r/r o 8% do 200,7 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniósł 84,4 mln zł wobec 109 mln zł przed rokiem. Przy stabilnych przychodach, wpływ na ten wynik miał wzrost kosztów operacyjnych, przede wszystkim opłat sądowo-egzekucyjnych, które wzrosły o 74% r/r.

Znaczący, negatywny wpływ na zysk netto za trzy kwartały 2020 r. miał ponadto odpis z tytułu utraty wartości udziałów w Kredyt Inkaso. Obciążył on wynik GK BEST kwotą 39,9 mln zł. BEST zdecydował się na dokonanie odpisu po analizie sprawozdań finansowych Kredyt Inkaso za rok obrotowy 2019/2020 oraz za pierwszy kwartał roku obrotowego 2020/2021 (raporty te zostały opublikowane odpowiednio pod koniec września i w połowie października br.).

– Warto zaznaczyć, że dokonany odpis miał charakter niegotówkowy i nie miał wpływu na sytuację płynnościową GK BEST. Dobrą kondycję finansową naszej grupy potwierdza fakt, że w pierwszych trzech kwartałach tego roku wykupiliśmy obligacje o łącznej wartości 175 mln zł, a w październiku dokonaliśmy przedterminowego wykupu kolejnej serii obligacji o wartości 20 mln zł. Na koniec września wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych był na poziomie 1,00 podczas gdy maksymalny dopuszczalny poziom tego wskaźnika określony w warunkach emisji obligacji BEST wynosi 2,50 – wskazał Marek Kucner, wiceprezes BEST.

Dzięki spłacie istotnej części zobowiązań finansowych oraz obniżce rynkowych stóp procentowych, ponoszone przez GK BEST koszty obsługi zobowiązań finansowych zmniejszyły się o 27% r/r.

– Przygotowujemy się do nowych emisji obligacji, by zwiększyć zakupy nowych portfeli, gdy warunki rynkowe będą sprzyjające. Oczekiwana zwiększona podaż wierzytelności nieregularnych w przyszłym roku i latach kolejnych powinna przełożyć się na spadek ich cen – podsumował Krzysztof Borusowski.

Ocena sytuacji Kredyt Inkaso w gronie akcjonariuszy

Na 27 listopada 2020 r. zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso, które ma m.in. zająć się zatwierdzeniem sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019/2020. Na wniosek BEST, który posiada ponad 33% akcji Kredyt Inkaso, porządek obrad ZWZ został uzupełniony m.in. o dyskusję nt. przyczyn i konsekwencji zawarcia kontraktów na instrumenty pochodne (IRS), które istotnie obciążyły skonsolidowane wyniki finansowe Kredyt Inkaso. W opinii BEST, Zarząd Kredyt Inkaso zawarł kontrakty noszące cechy nieuzasadnionej spekulacji instrumentami pochodnymi, gdyż istotnie przekraczają one wartość zabezpieczanych pozycji (tj. zadłużenia Kredyt Inkaso), a poza tym zawierane były w oderwaniu od sytuacji rynkowej, w tym oficjalnych komunikatów Rady Polityki Pieniężnej oraz wypowiedzi Prezesa NBP. W ocenie BEST takie działanie należy uznać za działanie na szkodę Spółki i między innymi z tego powodu BEST wnioskuje o odwołanie Prezesa Zarządu Kredyt Inkaso.

Do wyjaśnienia jest również rola Waterland, który doradza Spółce w zakresie strategii i finansów, w tym zarządzania ryzykiem, na podstawie odrębnych umów. Fundusz zarządzany przez Waterland kontroluje od 2016 r. ponad 61% kapitału i ogólnej liczby głosów Kredyt Inkaso.

Intencją BEST jest wzmocnienie nadzoru nad działaniami Zarządu Kredyt Inkaso poprzez powołanie do Rady Nadzorczej osób z wieloletnim doświadczeniem w sektorze finansowym, konsultingu i z zakresu prawa handlowego, w tym Jacka Sochy, byłego wieloletniego Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Ministra Skarbu i partnera PwC.

 

Wybrane wyniki operacyjne i finansowe GK BEST

(mln zł)

9M 2020

9M 2019

zmiana r/r

Spłaty z nabytych portfeli, w tym:

271,9

216,8

25%

   należne GK BEST

244,3

190,0

29%

Przychody operacyjne

205,1

205,8

(0%)

Zysk operacyjny

84,4

109,0

(23%)

Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST

5,0

62,5

(92%)

skorygowana EBITDA gotówkowa1)

158,6

127,7

24%

1) bez udziału Kredyt Inkaso

 

 

Spłaty wierzytelności na rzecz Grupy BEST utrzymują się na wysokim poziomie

SPŁATY WIERZYTELNOŚCI NA RZECZ GRUPY BEST UTRZYMUJĄ SIĘ NA WYSOKIM POZIOMIE

Spłaty wierzytelności należne GK BEST w trzecim kwartale 2020 r. wyniosły 80,1 mln zł, a narastająco od początku tego roku sięgnęły 244,3 mln zł. To o odpowiednio 20% i 29% więcej niż w analogicznych okresach 2019 r.

 

Łączne spłaty z zarządzanych przez GK BEST portefli wierzytelności w trzecim kwartale br. wyniosły 89,3 mln zł (+18% r/r), a w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku 271,8 mln zł (+25% r/r).

 

– Utrzymujące się wysokie spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności, mimo niepewnych warunków rynkowych i zawirowań spowodowanych przez pandemię, są potwierdzeniem wysokiej efektywności przyjętych strategii windykacyjnych i wysokiej sprawności organizacyjnej GK BEST. Takie wyniki realizujemy w sytuacji, gdy większość naszego zespołu pracuje zdalnie. Osiągnęliśmy to między innymi dzięki poczynionym w ostatnich latach znaczącym inwestycjom w technologię i automatyzację procesów. Utrzymujące się wysokie spłaty z portfeli to także rezultat rozważnych decyzji podejmowanych podczas zakupu wierzytelności w poprzednich latach – wskazał Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

W trzecim kwartale br. GK BEST nabyła portfel wierzytelności o wartości nominalnej 13,6 mln zł za kwotę 1,1 mln zł. Narastająco od początku roku wartość nominalna nabytych portfeli wierzytelności wyniosła 22 mln zł, za które GK BEST zapłaciła 2,6 mln zł.

 

– W naszej ocenie, powoli zbliża się okres dogodny do kupowania nowych portfeli wierzytelności. Z uwagą przyglądamy się sytuacji rynkowej i zdecydujemy się na większe inwestycje, kiedy tylko ceny wystawionych na sprzedaż portfeli pozwolą osiągać nam odpowiednie poziomy rentowności. Muszą zatem uwzględniać nową rzeczywistość, w jakiej będą windykowane, choćby w zakresie windykacji komorniczej i obciążeń z nią związanych. Sądzimy, że rynek obrotu wierzytelnościami rozkręci się na dobre w drugiej połowie 2021 r. i będzie trwać przez cały rok 2022. Chcemy zawczasu przygotować się do większych zakupów, zabezpieczając ich finansowanie. Dlatego też z uwagą obserwujemy sytuację na rynku obligacji korporacyjnych, które historycznie były ważnym źródłem finansowania naszej działalności. Zakładamy, że będzie tak również w przyszłości – zapowiedział Krzysztof Borusowski.

 

 

 

Spłaty z portfeli wierzytelności oraz inwestycje w nowe portfele

(mln zł)

9M 2020

9M 2019

zmiana r/r

3Q 2020

3Q 2019

zmiana r/r

Spłaty z posiadanych portfeli, w tym:

271,8

216,8

25%

89,3

75,5

18%

   należne GK BEST

244,3

190,0

29%

80,1

66,5

20%

Wartość nominalna nabytych portfeli

22,0

231,2

(90)%

13,6

89,1

(85%)

Koszt nabycia nowych portfeli

2,6

18,6

(86)%

1,1

0,2

>100%

Grupa BEST z wysokimi spłatami wierzytelności i wzrostem EBITDA gotówkowej w pierwszym półroczu

W pierwszym półroczu 2020 r. łączne spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności sięgnęły rekordowego poziomu 182,5 mln zł (+29% r/r), z czego spłaty należne GK BEST wyniosły 164,4 mln zł (+33% r/r). Wypracowana EBITDA gotówkowa wyniosła 105,9 mln zł, co oznacza wzrost o 27% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. Wysokie wpływy z działalności operacyjnej przy ograniczonych inwestycjach w nowe portfele pozwoliły GK BEST istotnie obniżyć zadłużenie i przygotować się do dalszego wzrostu, gdy tylko pojawią się sprzyjające warunki do inwestycji w nowe portfele wierzytelności.

 

– W ostatnich kwartałach mocno skupiliśmy się na poprawie efektywności dochodzenia wierzytelności nabytych w poprzednich latach. W efekcie, pomimo niewielkich inwestycji w nowe portfele, znacznie zwiększyliśmy poziom spłat. Bardzo sprawnie dokonaliśmy również zmian w organizacji pracy w związku z pandemią COVID-19, zachowując ciągłość kluczowych procesów. W krótkim czasie duża część naszego zespołu przeszła na pracę zdalną. Było to możliwe m.in. dzięki poczynionym w ostatnich latach inwestycjom w technologię oraz wysokiej sprawności organizacyjnej. Cieszy nas fakt, że pomimo niepewnych warunków rynkowych, z nadwyżką zrealizowaliśmy nasze założenia operacyjne co do pierwszego półrocza tego roku – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

Ostrożne podejście do wyceny wierzytelności

 

– Osiągnięty w pierwszym półroczu poziom spłat z zarządzanych portfeli był o 20,9 mln zł wyższy niż zakładany w modelach wyceny wierzytelności. Z uwagi jednak na niepewność dotyczącą wpływu pandemii na przyszłe spłaty, nie zdecydowaliśmy się na podniesienie prognoz wpływów w kolejnych okresach, a nawet je obniżyliśmy, w szczególności w przypadku portfeli włoskich. Łączny efekt negatywnych przeszacowań w pierwszym półroczu br. wyniósł 16,4 mln zł – wskazał Marek Kucner, wiceprezes BEST.

 

Dokonane przeszacowania miały istotny wpływ na raportowane przychody z działalności operacyjnej GK BEST, które w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosły 132,6 mln zł, tj. o 3% mniej niż w tym samym okresie 2019 r. Znaczący wpływ na wyniki finansowe miał także wysoki poziom opłat sądowo egzekucyjnych. Koszty te w pierwszej połowie br. wyniosły 30,5 mln zł i były o 84% wyższe niż przed rokiem. – W pierwszym półroczu br. skierowaliśmy 194 tys. spraw do egzekucji komorniczej. Zwiększyliśmy również zatrudnienie, co oznacza wyższe koszty pracy. Są to jednak inwestycje, które w przyszłości przełożą się na dalszy wzrost spłat wierzytelności – wskazał Krzysztof Borusowski.

 

Silne przepływy z działalności operacyjnej i dalsza poprawa struktury bilansu

 

– Co ważne dla naszej płynności, wartość EBITDA gotówkowej wyniosła 105,9 mln zł i była wyższa o 27% od osiągniętej w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Wydaliśmy natomiast jedynie 1,5 mln zł na nowe portfele wierzytelności. Pozwoliło nam to na spłatę zobowiązań finansowych o wartości 165 mln zł, w tym 20 mln zł przed umownym terminem. Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych jest obecnie na bardzo niskim poziomie. Systematycznie przygotowujemy się do nowych zakupów portfeli wierzytelności, gdy tylko będą temu sprzyjać warunki rynkowe. Spodziewamy się, że zamrożony przez pandemię rynek obrotu wierzytelnościami ożyje ponownie na przełomie tego i przyszłego roku, podobnie jak rynek obligacji. Z uwagą się temu przyglądamy – dodał prezes BEST.

 

W pierwszym półroczu 2020 r. zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł 25,8 mln zł wobec 40,2 mln zł przed rokiem. Spadek zysku jest odzwierciedleniem ostrożnego podejścia GK BEST do wyceny portfeli wierzytelności oraz wyższych kosztów sądowo-egzekucyjnych.

 

Kolejny krok w rozwoju Payhelp

 

W minionym półroczu usługa Payhelp, wprowadzona przez GK BEST na rynek w ubiegłym roku, weszła w skład pakietu e-usług Santander Bank Polska pod nazwą eWindykacja. Dzięki nawiązanej współpracy klienci Santander Bank Polska mogą łatwo zgłosić do obsługi nieopłacone przez ich kontrahentów faktury.

 

Wybrane wyniki operacyjne i finansowe GK BEST

(mln zł)

1H 2020

1H 2019

zmiana r/r

Spłaty z nabytych portfeli, w tym:

182,5

141,3

29%

   należne GK BEST

164,4

123,5

33%

Przychody operacyjne

132,6

136,2

(3%)

Zysk operacyjny

50,7

72,9

(31%)

Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST

25,8

40,2

(36%)

EBITDA gotówkowa

105,9

83,5

27%

 

Grupa BEST z wysokimi spłatami w II kwartale 2020 r.

Spłaty wierzytelności należne GK BEST w II kwartale 2020 r. sięgnęły poziomu 86,6 mln zł – to o 33% więcej niż rok wcześniej. W całym półroczu poziom spłat należnych BEST przekroczył 164 mln zł. W oczekiwaniu na uspokojenie sytuacji rynkowej w związku z epidemią COVID-19 Grupa zainwestowała w tym okresie zaledwie 1,5 mln zł w nowe portfele wierzytelności o nominalnej wartości 8,4 mln zł, przy czym w samym drugim kwartale nie dokonywano żadnych nowych inwestycji.

 

Łączna wartość spłat z wierzytelności po I półroczu br. wyniosła niemal 182,5 mln zł wobec 141,3 mln zł rok wcześniej, zaś suma spłat przypadających Grupie BEST po I półroczu wyniosła 164,4 mln zł wobec 123,5 mln zł rok wcześniej. – Wydarzenia związane z COVID-19 praktycznie nie mają precedensu. W drugim kwartale, tak jak cała gospodarka, na moment zamarł także rynek obrotu wierzytelnościami. Z oczywistych powodów nie dokonywaliśmy w tym czasie nowych inwestycji. Już wcześniej nasze podejście do zakupów było bardzo ostrożne. Sądzimy, że po przekroczeniu szczytu cyklu koniunkturalnego, rynek wierzytelności otworzy się ponownie jesienią, szczególnie gdy sektor bankowy zacznie dokonywać przeglądu portfeli kredytów nieregularnych – informuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST S.A.  

 

 Wysoki poziom spłat w drugim kwartale i w całym półroczu jest dowodem na doskonałe przygotowanie Grupy BEST do działalności w każdych okolicznościach. Zmotywowany zespół pracujący zdalnie i wysoki poziom automatyzacji procesów sprawiają, że możemy bardzo sprawnie obsługiwać portfele wierzytelności, w które zainwestowaliśmy w poprzednich latach. Wyraźnie widać rezultat naszych wcześniejszych wysiłków włożonych w poprawę efektywności. Jesteśmy gotowi do dalszego wzrostu, gdy tylko pojawi się okazja do nowych zakupów i pracy na nowych portfelach wierzytelności – dodaje Krzysztof Borusowski.

 

 

Spłaty z portfeli wierzytelności oraz inwestycje w nowe portfele

(mln zł)

1H 2020

1H 2019

zmiana r/r

2Q 2020

2Q 2019

zmiana r/r

Spłaty z posiadanych portfeli, w tym:

182,5

141,3

29%

96,0

74,4

29%

   należne GK BEST

164,4

123,5

33%

86,6

65,1

33%

Wartość nominalna nabytych portfeli

8,4

142,1

(94)%

-

142,1

-

Koszt nabycia nowych portfeli

1,5

18,4

(92)%

-

18,4

-

 

Payhelp pomoże klientom Santander Bank Polska w odzyskiwaniu zaległych płatności

Payhelp, platforma on-line pozwalająca przedsiębiorcom w prosty i skuteczny sposób odzyskiwać pieniądze z niezapłaconych faktur, weszła w skład pakietu e-usług Santander Bank Polska pod nazwą eWindykacja. Jest dostępna dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Dostawcą usługi eWindykacja oraz serwisu Payhelp jest Grupa BEST, jeden z największych podmiotów na rynku windykacyjnym w Polsce.

Payhelp to innowacyjna platforma on-line, za pomocą której przedsiębiorcy w intuicyjny sposób mogą rozpocząć proces odzyskiwania pieniędzy z niezapłaconych faktur. W ramach uruchomionej właśnie usługi eWindykacja, klienci Santander Bank Polska mogą łatwo zarejestrować nieopłacone przez ich klientów faktury w systemie Payhelp. Zgłaszać można faktury opiewające nawet na niewielkie kwoty, przeterminowane o nie więcej niż 10 miesięcy. Niemal natychmiast po zarejestrowaniu dokumentów ruszają działania zmierzające do odzyskania pieniędzy – w pierwszej kolejności na drodze polubownej, a w razie potrzeby także na drodze sądowej. Pieniądze odzyskane przez Payhelp trafią wprost na konto przedsiębiorcy.

– Z naszych danych wynika, że zdecydowana większość spraw, około 73%, kończy się na etapie polubownym. Mamy bardzo duże doświadczenie w rozmowach z dłużnikami. Z pewnością działa również informacja, że sprawą zajmuje się BEST. Jesteśmy znani od lat ze skutecznego odzyskiwania należności. W przypadku gdy windykacja polubowna nie przynosi rezultatu, Payhelp podejmuje w imieniu klienta działania w celu pozyskania nakazu zapłaty. Skuteczność na tym etapie wzrasta do 83%. Dzięki powierzeniu sprawy naszym ekspertom, przedsiębiorca nie musi zajmować się osobiście dochodzeniem pieniędzy, może skupić się na swoim biznesie, nie obawiając się utraty dobrych relacji ze swoim klientem – informuje Katarzyna Gulbicka, Business Development Manager w BEST, odpowiedzialna za platformę Payhelp.

Sprawy prowadzone w ramach usługi Payhelp obsługiwane są przez doświadczony zespół około 120 konsultantów we własnym call center Grupy BEST, przy wsparciu kilkudziesięciu prawników. Firma prowadzi łącznie około 2 mln spraw. Dotychczas odzyskała należności o wartości ponad 1 mld zł. Grupa BEST w ciągu ostatnich kilku lat znacząco inwestowała w rozwój technologii i automatyzacji procesów windykacyjnych, dzięki czemu obecnie jest liderem technologicznym w branży i może proponować usługi dla indywidualnych klientów, oferując przy tym atrakcyjne ceny.

– Mikroprzedsiębiorcy dotychczas obawiali się, że zlecenie dochodzenia należności to skomplikowany i kosztowny proces. Jednak obecnie w ramach usługi eWindykacja w Santander Banku i bezpośrednio na stronie Payhelp zyskali prosty i niedrogi sposób na odzyskanie swoich pieniędzy z przeterminowanych faktur – dodaje Katarzyna Gulbicka, z firmy BEST.

Koszt skorzystania z Payhelp zależy od wartości odzyskanej należności z faktury (brutto). Klient ponosi koszt tylko po odzyskaniu pieniędzy.

***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2019 r. przychody operacyjne GK BEST wyniosły ponad 222 mln zł, a pełna EBITDA gotówkowa sięgnęła 223 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2019 r. wynosiła blisko 1,0 mld zł.

BEST podsumowuje pierwszy kwartał 2020 roku

Spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne Grupie Kapitałowej BEST w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosły 77,8 mln zł, co jest najlepszym kwartalnym wynikiem w historii Spółki. Przychody operacyjne w tym okresie wyniosły 63,8 mln zł, zysk operacyjny sięgnął 22,5 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł 12,0 mln zł. Ujemny wpływ na wyniki Grupy miało przeszacowanie portfeli wierzytelności oraz wysokie koszty sądowo-egzekucyjne.

 – Pierwszy kwartał tego roku był kolejnym z rzędu, w którym osiągnęliśmy wysokie spłaty z zarządzanych wierzytelności, choć od dłuższego czasu prawie nie inwestujemy w nowe portfele. Świadczy to o rosnącej efektywności naszych działań operacyjnych i doborze skutecznych strategii windykacyjnych – skomentował Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Łączne spłaty z zarządzanych przez BEST portfeli wierzytelności w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosły 86,6 mln zł i były o 29% wyższe niż w tym samym okresie 2019 r., natomiast spłaty należne GK BEST sięgnęły 77,8 mln zł, co oznacza wzrost o 33% r/r.

Przychody operacyjne GK BEST w pierwszym kwartale br. wyniosły 63,8 mln zł i były na porównywalnym poziomie, co w analogicznym okresie 2019 r. (64,7 mln zł). Ujemny wpływ na wykazane przychody, a w konsekwencji również na zysk operacyjny, miało przeszacowanie wartości portfeli wierzytelności o kwotę ponad 7 mln zł. Było to zdarzenie o charakterze niegotówkowym i dotyczyło głównie rynku włoskiego. Przychody operacyjne GK BEST z rynku polskiego wzrosły o 21% r/r do 69,1 mln zł.

Dodatkowym obciążeniem zysku operacyjnego były wyższe niż przed rokiem koszty operacyjne, które w pierwszym kwartale 2020 r. sięgnęły 41,4 mln zł, z czego aż 16,1 mln zł to opłaty sądowo-egzekucyjne, które GK BEST ponosi w celu zabezpieczenia aktywów i uzyskania w przyszłości wyższych wpływów z posiadanych wierzytelności. Koszty z tego tytułu były o ponad 130% wyższe niż w analogicznym okresie 2019 r. Koszty operacyjne z wyłączeniem opłat sądowo-egzekucyjnych wzrosły w pierwszym kwartale br. o 11% r/r, co jest głównie związane z wyższymi kosztami pracy.

– Od kilku lat doświadczamy licznych zmian prawnych dotyczących zasad i kosztów dochodzenia wierzytelności. Wysokie koszty sądowe i komornicze, które w pierwszym kwartale tego roku były ponad dwukrotnie wyższe niż przed rokiem, wymagają od nas nieustannej pracy nad doskonałością operacyjną oraz podnoszeniem efektywności. Konieczne są także inwestycje w wykwalifikowany zespół pracowników oraz w nowoczesną technologię, która pozwala nam nie tylko bardziej elastycznie dostosowywać się do zmian w prawie, automatyzować procesy, ale również wprowadzać innowacje. Działania te, choć na pierwszy rzut oka niezwykle kosztowne, w efekcie prowadzą do oszczędności – częściowo widocznych już teraz, ale jeszcze bardziej wyraźnych w przyszłości – wyjaśnił Krzysztof Borusowski.

W związku z wyższymi kosztami, zysk operacyjny GK BEST w pierwszym kwartale 2020 r. wyniósł 22,5 mln zł (wobec 35,2 mln zł rok wcześniej), a zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł 12,0 mln zł (wobec 20,5 mln zł przed rokiem).

W minionym kwartale GK BEST wykupiła terminowo obligacje o wartości nominalnej 60 mln zł, co w połączeniu z wysokimi spłatami z portfeli wierzytelności przełożyło się na spadek głównego wskaźnika zadłużenia (dług netto / kapitały własne) do bardzo niskiego poziomu 0,96. Na kontach GK BEST na koniec marca br. znajdowało się 101,8 mln zł środków pieniężnych.

W drugim kwartale BEST kontynuuje delewarowanie – wykupił obligacje o wartości 50 mln zł oraz rozpoczął program skupu obligacji własnych w celu umorzenia, przeznaczając na ten cel do 25 mln zł (dotychczas wykorzystano około 10 mln zł). Do końca roku zaplanowane są kolejne wykupy obligacji o wartości około 87 mln zł.

BEST jest w dobrej pozycji przed kolejnymi planowanymi inwestycjami w portfele wierzytelności. Spodziewa się większej podaży portfeli z sektora bankowego za kilka kwartałów, na początku nowego cyklu koniunkturalnego.

– Na skutek wydarzeń związanych z epidemią COVID-19 rynek obrotu wierzytelnościami praktycznie zamarł. Spodziewamy się ożywenia pod koniec tego i w przyszłym roku, gdy sektor bankowy będzie dokonywał przeglądu portfeli kredytów nieregularnych. Dlatego obecnie bardzo selektywnie podchodzimy do nowych inwestycji. Staramy się raczej efektywnie wykorzystać znane nam i bardziej przewidywalne portfele nabyte w latach poprzednich – wskazał Marek Kucner, wiceprezes BEST.

W pierwszym kwartale br. GK BEST nabyła tylko jeden portfel wierzytelności nieregularnych za kwotę 1,5 mln zł.

 

Wybrane wyniki operacyjne i finansowe GK BEST

(mln zł) 1Q 2020 1Q 2019 zmiana r/r
Spłaty z posiadanych portfeli, w tym: 86,6 67 29%
należne GK BEST 77,8 58,4 33%
Przychody operacyjne 63,8 64,7 -1%
Zysk operacyjny 22,5 35,2 -36%
Zysk netto, w tym: 16,4 25,3 -35%
przypisany Akcjonariuszom BEST 12 20,5 -41%
Pełna EBITDA gotówkowa 47,8 39,8 20%

 

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2019 r. przychody operacyjne GK BEST wyniosły ponad 222 mln zł, a pełna EBITDA gotówkowa sięgnęła 223 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2019 r. wynosiła blisko 1,0 mld zł.

 

Szpitale w Gdyni i Elblągu skorzystały z pomocy na walkę z COVID-19, kupiły sprzęt i materiały

Respirator, kompletne łóżka szpitalne, kombinezony, fartuchy, rękawice i wiele innego sprzętu medycznego zakupiły szpitale w Elblągu i Gdyni, wykorzystując środki przekazane przez BEST na walkę ze skutkami epidemii COVID-19. Pieniądze posłużyły także do sfinansowania działalności mobilnego punktu testowania na obecność koronawirusa w Gdyni. BEST wsparł również dom dziecka w Elblągu, kupując tablety do nauki on-line.

Na początku kwietnia Grupa BEST, jedna z największych firm działających w branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce, przekazała 600 tys. zł na wsparcie walki ze skutkami epidemii COVID-19. Pieniądze trafiły do szpitali w Gdyni i Elblągu. Część środków przekazano również do samorządu Gdyni.

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni otrzymało 400 tys. zł, które do tej pory wykorzystano na zakup łóżek szpitalnych, kombinezonów, fartuchów, ale także na zakup materacy przeciwodleżynowych, stetoskopów, ciśnieniomierzy i wielu innych drobnych, ale bardzo ważnych, elementów wyposażenia medycznego. Szpital przeznaczył także część pieniędzy na pokrycie kosztów funkcjonowania mobilnego punktu testowania na obecność koronawirusa, który działa w Gdyni od kwietnia. Szpital Miejski w Elblągu im. Św. Jana Pawła II otrzymał od BEST 100 tys. zł, z czego zdecydowana większość posłużyła do sfinansowania zakupu respiratora, a około 10 tys. zł przeznaczono na zakup kombinezonów ochronnych. Z kolei miasto Gdynia poinformowało o wykorzystaniu środków przekazanych przez BEST na zakup 1 500 fartuchów ochronnych, ponad 80 000 rękawic, niemal 1 800 przyłbic i ponad 4 000 tys. litrów płynu do dezynfekcji.

BEST chętnie angażuje się także w inne działania wspierające lokalną społeczność. W chwili, kiedy okazało się, że zajęcia szkolne zostaną przeniesione ze szkolnych klas do Internetu, Spółka zakupiła między innymi tablety i materiały szkolne, które służą obecnie do nauki podopiecznym domu dziecka w Elblągu.

BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży zarządania wierzytelnościami w Polsce. Grupa BEST zatrudnia łącznie ponad 600 osób, z czego ok. 350 w Gdyni i ok. 250 w Elblągu. W chwili ogłoszenia stanu epidemicznego w Polsce w firmie natychmiast zastosowano zalecenia instytucji państwowych związane z ograniczeniami bezpośrednich kontaktów. Obecnie zdecydowana większość pracowników Grupy BEST pracuje zdalnie, w tym także liczny zespół pracowników call center.

Rok 2019 okresem dalszej poprawy efektywności operacyjnej w Grupie Kapitałowej BEST

Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej BEST w 2019 r. przekroczyły 222 mln zł, a zysk operacyjny wyniósł niemal 85 mln zł. W obu przypadkach oznacza to wzrost o kilkanaście procent w porównaniu z 2018 r., mimo ujemnego wpływu, jakie na wyniki Grupy miało przeszacowanie portfeli wierzytelności. To zdarzenie o charakterze niegotówkowym obniżyło ubiegłoroczne przychody i zyski o 40 mln zł. 

Głównym źródłem przychodów GK BEST są zarządzane przez nią portfele wierzytelności nieregularnych. Mimo ograniczonych inwestycji w nowe portfele, łączne spłaty z zarządzanych wierzytelności w 2019 r. utrzymały się na wysokim poziomie i przekroczyły 299 mln zł, z czego 263 mln zł to spłaty należne bezpośrednio GK BEST, natomiast 36 mln zł to spłaty należne koinwestorowi w funduszu BEST III NSFIZ (udział GK BEST w tym funduszu wynosi 50%).

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej wyniosły w minionym roku 222,2 mln zł, co oznacza wzrost o 17% w porównaniu z 2018 r. Dzięki ścisłej dyscyplinie kosztowej, GK BEST wypracowała 84,7 mln zł zysku operacyjnego, czyli o 13% więcej niż rok wcześniej, i to pomimo poniesienia w 2019 r. znaczących kosztów z tytułu opłat sądowo-egzekucyjnych, związanych z działaniami mającymi na celu zabezpieczenie posiadanych aktywów.

– W 2019 r. zbliżaliśmy się do momentu przesilenia cyklu gospodarczego, a w takim okresie ceny wystawianych na sprzedaż wierzytelności są wysokie. Skoncentrowaliśmy się zatem na dalszym doskonaleniu naszych operacji, zwiększeniu ściągalności wierzytelności nabytych w latach poprzednich i poprawie efektywności kosztowej. Jesteśmy zadowoleni z obserwowanych rezultatów, a aktualna sytuacja na rynku utwierdza nas w przekonaniu, że była to słuszna decyzja. Wykorzystaliśmy również czas na przygotowanie się do spłaty zaciągniętych przez nas zobowiązań, dzięki czemu ze spokojem podchodzimy do kolejnych terminów zapadalności naszych obligacji – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Znaczący, ujemny wpływ na prezentowane w sprawozdaniu za 2019 r. wyniki finansowe miało zdarzenie o charakterze niegotówkowym, tj. aktualizacja wartości portfeli wierzytelności. Pomniejszyła ona ubiegłoroczne przychody i zysk operacyjny o 40 mln zł.

Łączny skonsolidowany zysk netto GK BEST w 2019 r. wyniósł 43,4 mln zł, tj. o 24% więcej niż w 2018 r. Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST był natomiast niższy niż rok wcześniej i wyniósł 20,3 mln zł, czego powodem była wspomniana ujemna aktualizacja wartości wierzytelności, która nie dotknęła funduszu BEST III NSFIZ.

Pełna EBITDA gotówkowa GK BEST w 2019 r. utrzymała się na wysokim poziomie i wyniosła 222,9 mln zł wobec 220,4 mln zł rok wcześniej.

– Wypracowane środki z działalności operacyjnej umożliwiły nam terminową spłatę 126 mln zł zobowiązań finansowych, w tym wykup kolejnej serii obligacji o wartości 35 mln zł. Przy ograniczonych inwestycjach w nowe portfele, podstawowy wskaźnik zadłużenia GK BEST, tj. stosunek długu netto do kapitałów własnych, na koniec 2019 r. spadł do poziomu 1,03 i należał do najniższych w branży. Jest to jednocześnie najniższy poziom tego wskaźnika od 2014 r., wg stanu na koniec roku – wskazał Marek Kucner, wiceprezes BEST.

Zdaniem Zarządu, GK BEST jest dobrze przygotowana na niepewne czasy na rynkach spowodowane pandemią COVID-19 i związanymi z nią ograniczeniami.

– Pandemia koronawirusa nie spowodowała dotychczas jakichkolwiek zakłóceń w działalności operacyjnej GK BEST. Od pierwszych dni, kiedy ogłoszono w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, wprowadziliśmy możliwość pracy zdalnej dla dużej części naszego zespołu i zadbaliśmy o ciągłość kluczowych procesów. Dotychczas nie zaobserwowaliśmy także istotnych odchyleń w spłatach wierzytelności. Przed publikacją raportu rocznego za 2019 r., zaprezentowaliśmy rynkowi informację na temat spłat z zarządzanych wierzytelności w pierwszym kwartale 2020 r. Ich poziom był rekordowy i sięgnął łącznie 86,6 mln zł, w tym spłaty należne GK BEST wyniosły 77,8 mln zł, co oznacza wzrost o 33% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. Od początku tego roku dokonaliśmy ponadto terminowego wykupu trzech serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 110 mln zł – wskazał Krzysztof Borusowski.

Pełne wyniki finansowe GK BEST za pierwszy kwartał 2020 r. zostaną opublikowane 19 czerwca br.

Wybrane wyniki finansowe Grupy BEST

(mln zł)

2019

2018

zmiana r/r

przychody operacyjne

222,2

190,2

+17%

zysk operacyjny (EBIT)

84,7

75,1

+13%

zysk netto, w tym:

43,4

34,9

+24%

przypisany akcjonariuszom BEST

20,3

32,1

-37%

pełna EBITDA gotówkowa

222,9

220,4

+1%