Zasobem BEST S.A. jest wiedza i profesjonalizm

Podstawą działania - normy prawa i etyki

Celem - budowanie zaufania i skuteczność

 

Misją BEST S.A. jest propagowanie tradycyjnie pojętej rzetelności kupieckiej.

Gospodarka może rozwijać się tylko w klimacie wzajemnego zaufania pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku. Spółka, poprzez ich dyscyplinowanie i swoisty arbitraż, stara się klimat ten podtrzymywać i wzmacniać. BEST S.A. działa w oparciu o łacińską maksymę – Pacta sunt servanda.

Działamy na rynku usług finansowych, rozwiązujemy problemy braku uczciwości i terminowości rozliczeń pomiędzy stronami umów.

BEST S.A. świadczy usługi windykacyjne na najwyższym poziomie. Nieustannie modyfikowana oferta, dostosowana jest do indywidualnych potrzeb Klienta. Zorientowana na Klienta misja Spółki wyznacza jej kierunki działań, których głównym celem jest nie tylko odzyskanie wierzytelności, ale i relacji z Dłużnikami.

Świadczymy najwyższej jakości usługi dla Klientów zgodnie z zasadą: wiedza, etyka, skuteczność.

BEST S.A. przykłada dużą wagę do strategicznego partnerstwa ze swoimi Klientami. Współpraca ze Spółką umożliwia im optymalizację wielu procesów biznesowych oraz skupienie swoich zasobów w obszarach decydujących o osiąganej przewadze konkurencyjnej.

BEST S.A. gwarantuje wszystkim swoim Dłużnikom przejrzystość i uczciwość podejmowanych działań. Ponadto zapewnia dostęp do rzetelnej informacji oraz bardzo dogodne warunki spłaty zadłużenia i liczne produkty restrukturyzacyjne dopasowane do ich indywidualnych możliwości.

BEST S.A., jako inicjator i moderator dokumentu Zasady Dobrych Praktyk Windykacyjnych, działa nie tylko w oparciu o zasady prawa, ale także z poszanowaniem norm etycznych oraz zasad współżycia społecznego, których bezwzględne przestrzeganie stanowi ważny czynnik wpływający na sukces Spółki. 

Tworzymy przyjazne, atrakcyjne i dynamiczne środowisko pracy, dbamy o rozwój kwalifikacji naszych Pracowników.

Pracownicy są najcenniejszym zasobem BEST S.A. Dzięki ich zaangażowaniu i wytrwałej pracy Spółka odnosi sukcesy. Konsekwentnie realizowany program szkoleń zapewnia doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy. BEST S.A. tworzy otwarte, pozytywne i nastawione na osiąganie sukcesów środowisko pracy.

Naszym Inwestorom i Akcjonariuszom zapewniamy godziwe zwroty z zainwestowanego kapitału.

BEST S.A., jako podmiot notowany na GPW, dąży do długoterminowego zwiększenia wartości papierów wartościowych dostarczanych swoim akcjonariuszom. Rozwój jest jednym z podstawowych celów, dlatego Spółka ciągle inwestuje w nowe technologie i rozwiązania, budując solidne podstawy dla kontynuacji działalności oraz wzrostu zyskowności.

Dowiedz się więcej o naszym Kodeksie etyki   

  

Przestrzegamy Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych

 Zasady Dobrych Praktyk, to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

 

  

Jako Członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) raz w roku przechodzimy audyt etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki ZPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk. Poniższy certyfikat potwierdza, że przeszliśmy audyt z wynikiem pozytywnym. 

  

 

Uważasz, że doszło do naruszenia "Zasad Dobrych Praktyk" przez przedstawiciela BEST? Masz możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania przez Komisję Etyki ZPF:
- listownie - wysyłając go na adres biura ZPF: ul. Długie Pobrzeże 30, 80 – 888 Gdańsk
- faxem - na numer: (58) 302 92 64
- mailowo - na adres: etyka@zpf.pl