Jesteśmy dla Ciebie

Więcej
o BEST S.A.

O grupie best

Profil działalności

BEST S.A. jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce.

Spółka jest podmiotem dominującym Grupy BEST, która aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych.

Spółka została utworzona w 1994 r. pod nazwą BEST Przedsiębiorstwo Handlowe S.A. i zajmowała się sprzedażą ratalną oraz dystrybucją produktów kredytowych. W 2002 r. przeszła reorganizację operacyjną i finansową, zakończyła działalność w zakresie pośrednictwa kredytowego, a skoncentrowała się na działalności windykacyjnej i zarządzaniu portfelami wierzytelności.

W 2005 r. BEST S.A. powołała jeden z pierwszych funduszy sekurytyzacyjnych na rynku, BEST I NSFIZ, a w 2007 r. spółkę-córkę do zarządzania funduszami inwestycyjnymi – BEST TFI S.A.

W 2010 r. BEST S.A. otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych (jako pierwszy podmiot na polskim rynku).

BEST S.A., jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk, aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce. Zasady Dobrych Praktyk, to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

struktura

Struktura Grupy BEST

Podział zadań pomiędzy poszczególne podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej BEST wynika z rozdzielenia zadań i działań związanych z kompleksowym zarządzaniem wierzytelnościami nieregularnymi.

Taka konstrukcja porządkuje strukturę organizacyjną, umożliwia lepsze zarządzanie ryzykiem operacyjnym oraz pozwala na kontrolę kosztów.

 • Wehikuł transakcyjny utworzony wyłącznie dla podmiotów z GK BEST
 • Udział BEST S.A. – 100%
 • Charakter zależności – zależny

 • Lokowanie środków finansowych pozyskanych od inwestorów z emisji certyfikatów inwestycyjnych i obligacji w portfele wierzytelności nieregularnych
 • Udział BEST S.A. – 100%
 • Charakter zależności – zależny

 • Lokowanie środków finansowych pozyskanych od inwestorów z emisji certyfikatów inwestycyjnych i obligacji w portfele wierzytelności nieregularnych
 • Udział BEST S.A. – 100%
 • Charakter zależności – zależny

 • Lokowanie środków finansowych pozyskanych od inwestorów z emisji certyfikatów inwestycyjnych i obligacji w portfele wierzytelności nieregularnych
 • Udział BEST S.A. – 50%
 • Charakter zależności – współzależny

 • Lokowanie środków finansowych pozyskanych od inwestorów z emisji certyfikatów inwestycyjnych i obligacji w portfele wierzytelności nieregularnych
 • Udział BEST S.A. – 100%
 • Charakter zależności – zależny

 • Tworzenie funduszy inwestycyjnych
 • Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi
 • Kupno / sprzedaż wierzytelności
 • Udział BEST S.A. – 100%
 • Charakter zależności – zależny

 • Sporządzanie opinii prawnych
 • Udzielanie porad i konsultacji prawnych
 • Dochodzenia lub egzekucje świadczeń wynikających z wierzytelności
 • Reprezentowania podmiotów z Grupy BEST w postępowaniach sądowych, zabezpieczających i egzekucyjnych
 • Udział BEST S.A. – 90%
 • Charakter zależności – zależny

 • Inwestowanie w wierzytelności lub aktywa związane z wierzytelnościami
 • Wszelkie nadwyżki środków generowane przez spółki BEST Capital Italy będą wypłacane inwestorom będącym podmiotami w 100% należącym do Grupy Kapitałowej BEST
 • Emitent nie wyklucza w przyszłości zmiany struktury inwestorów

 • Włoska spółka z siedzibą w Mediolanie
 • Obsługa wierzytelności i działalność windykacyjna na rynku włoskim
 • Udział BEST S.A. – 100%
 • Charakter zależności – zależny

Wartości

Nasze wartości

Misja

Propagujemy odpowiedzialność finansową i tradycyjnie pojętą rzetelność kupiecką – pomagamy Klientom wyjść z zadłużenia, przywracamy równowagę finansową, promujemy standardy etyczne na rynku usług finansowych, a relacje z interesariuszami budujemy w oparciu o uczciwość i szacunek.

Wizja

Nieustannie dążymy do rozwoju i inwestujemy w nowe technologie – chcemy być nowoczesnym liderem na rynku wierzytelności w Europie, a promując wyznawane wartości, zbudować trwałe zaufanie i pozytywną reputację branży windykacyjnej.

Kodeks etyki Grupy BEST to przewodnik po wartościach i standardach etycznych, którymi kierujemy się w codziennej działalności.

Poznaj szczegóły
Nasze wartości są dla nas ważne

Przestrzegamy Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych

Zasady Dobrych Praktyk, to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Jako Członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) raz w roku przechodzimy audyt etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki ZPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk. Powyższy certyfikat potwierdza, że przeszliśmy audyt z wynikiem pozytywnym.

Uważasz, że doszło do naruszenia „Zasad Dobrych Praktyk” przez przedstawiciela BEST?

Możesz złożyć wniosek o wszczęcie postępowania przez Komisję Etyki ZPF:

ul. Długie Pobrzeże 30,
80-888 Gdańsk

Nasza historia

Poznaj historię BEST


Rok

1994

Utworzenie firmy BEST S.A. pośrednika kredytowego, który szybko stał się liderem na rynku sprzedaży ratalnej i dystrybucji produktów bankowych.

1994

1997

Debiut BEST S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

1997

2002

Przejęcie BEST S.A. przez Krzysztofa Borusowskiego i Marka Kucnera. Odejście od działalności w zakresie pośrednictwa kredytowego na rzecz działalności windykacyjnej.

2002

2005

BEST tworzy jeden z pierwszych funduszy sekurytyzacyjnych – BEST I NSFIZ.

2005

2006

BEST I NSFIZ zakupił portfel wierzytelności od Kreyt Banku i Żagiel S.A. o wartości nominalnej przekraczjąćej 1,5 mld złotych. To jedna z największych tego typu transakcji w Polsce.

2006

2007

Otwarcie Centrum Usługowego w Elblągu.

2007

2007-2008

Utworzenie BEST TFi S.A. i BEST II NSFIZ.

2007-2008

2010

BEST II NSFIZ jako pierwszy fundusz sekurytyzacyjny w Polsce przeprowadza emisję obligacji.

2010

2011

Obligacje BEST S.A., BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ debiutują na Catalyst.

2011

2013

Przejęcie zarządzania nad BEST I NSFIZ przez BEST TFI SA. Rekordowe wyniki finansowe.

2013

2014

Publiczna emisja obligacji.

2014

2015

Zakup 33% akcji Kredyt Inkaso.

2015

2016

Sigma – uruchomienie systemu wspierającego procesy windykacyjne.

2016

2017

Utworzenie BEST IV NSFIZ oraz BEST CAPITAL ITALY na rynku włoskim.

2017

Władze Spółki

Władze Spółki


Zarząd

Prezes Zarządu

Krzysztof Borusowski

Wiceprezes Zarządu

Marek Kucner

Członek Zarządu

Maciej Bardan

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Dr hab. Dariusz Filarprof. Uniwersytetu Gdańskiego

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Wynagrodzeń

Dr hab. Leszek Pawłowiczprof. Uniwersytetu Gdańskiego

Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń

Mirosław Gronicki

Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

Wacław Nitka

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Wynagrodzeń, Członek Komitetu Audytu

Eva Sudol

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Maciej Matusiak

CSR w BEST

Społeczna odpowiedzialność

Dążenie do rozwoju jest nierozerwalnie związane z dążeniem do odpowiedzialności.

Mamy świadomość roli, jaką pełnimy w naszym otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym, dlatego pamiętamy o aspektach CSR w codziennej działalności Grupy BEST.

Strategia ESG Polityka filantropii
01

W oparciu o wartości
 

Do sukcesu dążymy w oparciu o nasze kluczowe wartości – WIEDZĘ, ETYKĘ, SKUTECZNOŚĆ.

02

Aspirowanie do miana firmy społecznie odpowiedzialnej

Oznacza dla nas bycie profesjonalnym i godnym zaufania kontrahentem, cenionym pracodawcą, „dobrym sąsiadem” i inspirującym partnerem w inicjatywach biznesowych i społecznych.

03

Wspólnie maksymalizujemy pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój.

Uwzględniamy oczekiwania naszych interesariuszy i rozwijamy odpowiedzialne relacje – z rynkiem, pracownikami, społecznością lokalną i środowiskiem naturalnym – aby wspólnie maksymalizować pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój.

Zrównoważony rozwój

CSR oznacza odpowiedzialność za wpływ naszych decyzji – nie tylko tu i teraz, wobec obecnych interesariuszy, ale także w przyszłości, wobec przyszłych pokoleń.

Zobacz raport
01

Ekonomia, społeczeństwo, środowisko.

Promujemy działania spójne z koncepcją „potrójnej linii przewodniej”, uwzględniające jednocześnie aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.

02

Rekomendacje Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Zwłaszcza w obrębie realizacji celów dotyczących eliminowania ubóstwa we wszystkich jego formach, zapewniania edukacji wysokiej jakości i promowania uczenia się przez całe życie oraz zapewniania ludziom w każdym wieku zdrowego życia i promowania dobrobytu.

03

Od 2019 roku raportujemy dane niefinansowe.

W Raporcie ESG opowiadamy o naszym podejściu do istotnych z perspektywy branży finansowej kwestii odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju.

Kodeks etyki

Kodeks etyki to zbiór wskazówek i norm postępowania, które przyświecają nam w codziennej działalności.

Stanowi więc wyraz naszej kultury etycznej, a jednocześnie jest narzędziem dalszego jej budowania i umacniania. Kodeks odnosi się do naszych kluczowych wartości i w oparciu o wartości moralne, uzupełnia i umacnia zasady określone w przepisach prawa. Jego rolą jest budowanie świadomości

etycznej i wzajemnego zaufania w codziennej pracy oraz wspieranie nawiązywania i utrzymywania przyjaznych relacji między Pracownikami, a także w kontaktach z Klientami, partnerami biznesowymi i innymi podmiotami zewnętrznymi, w tym ze społecznością lokalną oraz środowiskiem naturalnym.

Zobacz raport

Podejrzenia dotyczące łamania zasad zawartych w Kodeksie etyki można zgłaszać na adres mailowy: [email protected] lub wrzucając zgłoszenie do „białych skrzynek”, znajdujących się na terenie siedzib firmy.

BEST wobec Pracowników

Naszą przewagę konkurencyjną determinują kompetencje, których źródłem są nasi Pracownicy.

Są one pochodną ich wiedzy i doświadczenia. To właśnie ten niematerialny kapitał, a nie aktywa trwałe, stanowią nasz rzeczywisty majątek. To one pozwalają nam nie tylko prowadzić z sukcesem bieżącą działalność operacyjną, ale również poszukiwać nowych rozwiązań technologicznych i procesowych. Dzięki nim możemy się rozwijać.

 

Zobacz więcej

Otrzymane nagrody

2023

Gryf Gospodarczy

Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy w kategorii „Lider Rozwoju Kompetencji”.

2023

Listki CSR „Polityki”

BEST wyróżniony Białym Listkiem CSR w zestawieniu firm odpowiedzialnych społecznie.

Od 2015

Polish Contact Center Awards

Konsultanci BEST są regularnie nagradzani w konkursie PCCA (dawniej Telemarketer Roku).

2021

Nagroda Prezydenta Elbląga

Nagroda „Przedsiębiorczość i innowacja” – uhonorowanie wkładu w lokalną gospodarkę i społeczność.

Praca

Kariera

Pracuj z nami, rozwijaj się i zwiększaj swoje kwalifikacje.

Dowiedz się więcej