Inwestor

O programie

Witamy na stronie, na której prezentujemy informacje nt. publicznej oferty obligacji BEST S.A. W celu uzyskania dostępu do tych informacji, z uwagi na obowiązujące przepisy, uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

KRAJ ZAMIESZKANIA

 

Prosimy o podanie wymaganych informacji lub kliknięcie "Nie wyrażam zgody" w przypadku braku zgody na ich podanie.

To pole jest wymagane
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody

WAŻNE INFORMACJE

 

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa właściwej dla Państwa lokalnej jurysdykcji przewidującymi takie uprawnienie.


Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.


Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z ofertami publicznymi niezabezpieczonych obligacji na okaziciela emitowanych w ramach programu emisji obligacji spółki BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Emitent”) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 250.000.000 PLN („Obligacje”). 


Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej Obligacji Emitenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o ubieganiu się przez Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt podstawowy Emitenta, wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami do prospektu podstawowego i komunikatami aktualizującymi, który w dniu 04 listopada 2022 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („Prospekt”). Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej – Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl).


Zatwierdzając Prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Emitenta działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem Obligacji.


Obligacje będą oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie oraz ostatecznych warunkach emisji Obligacji, które zostaną przygotowane dla poszczególnych serii Obligacji („Ostateczne Warunki”). Szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w ramach danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zawierają Ostateczne Warunki opublikowane i dostępne na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej (www.bossa.pl).


Prospekt nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabycia Obligacji, ponieważ szczegółowe warunki emisji Obligacji zostaną określone dopiero w Ostatecznych Warunkach i nie są znane w momencie publikacji Prospektu. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. W szczególności zwraca się uwagę inwestorów, iż Obligacje nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów. W przypadku niewypłacalności Emitenta spowodowanej pogorszeniem się jego sytuacji finansowej, w tym utratą płynności przez Emitenta lub zmieniającą się sytuacją na rynku kapitałowym, część lub całość zainwestowanego kapitału może zostać utracona, jak również nabywcy Obligacji mogą nie otrzymać świadczeń z Obligacji przewidzianych w warunkach emisji Obligacji. W związku z tymi ryzykami, przed inwestycją w Obligacje inwestorzy powinni rozważyć, czy ich portfel inwestycyjny jest należycie zdywersyfikowany. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu przez odniesienie, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Obligacje, opisanymi w punktach Prospektu zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz Ostatecznymi Warunkami. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Emitenta powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu oraz Ostatecznych Warunków. W celu uzyskania pełnych informacji na temat Emitenta i oferty publicznej Obligacji konieczne jest łączne zapoznanie się z Prospektem, suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostatecznymi Warunkami.


Zamieszczone na tej stronie informacje oraz materiały nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


Oferta publiczna Obligacji jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami Prospekt nie może być traktowany jako oferta nabycia lub subskrypcji bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania jakichkolwiek Obligacji. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Emitenta w Stanach Zjednoczonych Ameryki.


Ani Prospekt, ani Obligacje nim objęte nie zostały zarejestrowane ani nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933). Obligacje objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.


Obligacje nie są oferowane na rzecz:
-którychkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii,
-którychkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.


Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.


Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do Prospektu oraz Ostatecznych Warunków z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Rzeczypospolitej Polskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki.


Wybierając opcję „DALEJ” oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z powyższymi informacjami.

Dalej

PRZEPRASZAMY, ALE OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI JEST PROWADZONA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A MATERIAŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TEJ STRONIE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zadzwoń:
+48 58 769 92 00
Napisz do nas!