Od 2011 r. Grupa Kapitałowa BEST S.A jest aktywnym emitentem na rynku obligacji korporacyjnych. Początkowo emisje Spółki kierowane były przede wszystkim do inwestorów instytucjonalnych. Od 2014 r. Grupa Kapitałowa BEST S.A realizuje publiczne emisje obligacji, w których mogą uczestniczyć także inwestorzy indywidualni. Większość wyemitowanych obligacji została wprowadzona do obrotu na Catalyst.

Podstawowe warunki emisji obligacji wyemitowanych przez BEST S.A. z przyszłym terminem wykupu prezentuje poniższa tabela:

Oznaczenie serii Wartość nominalna obligacji (w mln zł) Oprocentowanie nominalne Częstotliwość wypłaty kuponu Data emisji Termin wykupu Rodzaj emisji Notowanie na Catalyst
Q2 10.0 WIBOR 3M + 3,4% Kwartalnie 29.07.2016 01.03.2021 prywatna Tak
R1 50.0 WIBOR 3M + 3,3% Kwartalnie 10.11.2016 20.04.2021 publiczna Tak
R2 30.0 WIBOR 3M + 3,3% Kwartalnie 01.02.2017 10.08.2021 publiczna Tak
R3 60.0 WIBOR 3M + 3,3% Kwartalnie 21.03.2017 23.09.2021 publiczna Tak
R4 60.0 WIBOR 3M + 3,3% Kwartalnie 09.06.2017 21.06.2022 publiczna Tak
T1 55,8 WIBOR 3M + 3,4% Kwartalnie 12.12.2017 14.09.2022 publiczna Tak
T2 30,0 WIBOR 3M + 3,5% Kwartalnie 09.03.2018 28.02.2022 publiczna Tak
Razem 295,8            

 

 

Poza obligacjami wyemitowanymi przez BEST S.A, obligacje emitowane były także bezpośrednio przez fundusze sekurytyzacyjne, poprzez które Grupa Kapitałowa BEST S.A., inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych. W 2010 r. fundusz BEST II NSFIZ – jako pierwszy fundusz sekurytyzacyjny w Polsce – przeprowadził emisję obligacji.

Powyższe zestawienie nie obejmuje emisji obligacji przeprowadzonych wewnątrz Grupy Kapitałowej BEST S.A.